ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“

29. září zača­lo natá­če­ní reži­sé­ra Gregory Jacobse „Magic Mike XXL“, ve kte­rém se ved­le her­ců z prv­ní­ho fil­mu obje­ví i nové hvězdy. Hvězdy fil­mu „Magic Mike“ Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin...Číst dál »
0a95f5d1330581407ec311a5b52f1457

U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

...Všichni si na chví­li oddech­li a čeka­li, že Molly se hned začne sta­rat, ale bohu­žel. Molly mlá­dě úpl­ně igno­ro­va­la. Naopak kopa­la do mří­ží a její agre­se byla čím dál tím vět­ší. Nakonec...Číst dál »

Mike Nichols

Mike Nichols Jméno člán­ku: Mike Nichols Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 20. 11. 2014, 13:20 UTC Datum pře­vze­tí: 20. 11. 2014, 13:20 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Nichols&oldid=12018502 Hlavní auto­ři: Statistika...Číst dál »
univesita

Univerzita pro příšerky - 55 %

Jednooký Mike Wazowski se na jed­né škol­ní exkur­zi do továr­ny Příšerky s.r.o. doslo­va nadchne pro prá­ci stra­ši­dla. Ve tří­dě sice nepat­ří mezi oblí­ben­ce, ale jeho chuť do živo­ta to nijak...Číst dál »
703

Až budu jednou vystudovaný právník, budu se s přáteli mým povídkám z dětství smát, řekl o svých začátcích scénárista Mike Reiss

kte­rý je úpl­ně jiný, než ty dese­ti­ti­sí­ce fil­mů co jsem za život viděl. Četla jsem, že když jste psal scé­nář k fil­mu Můj život v rui­nách, napsal jste ho po zážit­cích z ces­to­vá­ní, při kte­rém...Číst dál »
Mike

Aktéři Zlaté mládeže - Mike

...díva­jí tee­nage­ři, kte­rým jeho cho­vá­ní při­jde cool. Ačkoliv jeho soci­ál­ní inte­li­gen­ce má své meze, doká­že pře­kva­pit. Když se kolem něj nepo­hy­bu­jí kame­ry nebo mobil, na kte­rý by se natá­čel, je...Číst dál »
Pad4

Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná „mrva“

jsou poči­ny páně Rolanda Emmericha („Den nezá­vis­los­ti“) nebo Stevena Seagala (jaký­ko­liv film v posled­ních dva­ce­ti letech) hod­not­ným, kul­tur­ním zážit­kem. Nemám ve zvy­ku vyklá­dat děj fil­mu, jeli­kož divák je pak při­pra­ven o zásad­ní...Číst dál »
Zlata mladez II 02

Autoři projektu režisér Richard Komárek a kreativní producent Dušan Mulíček: Celá mladá generace je zlatá mládež, jen někdo je zlatější

Sharlotu a Mikejepána. Sharlota si cíle­vě­do­mě budu­je svou medi­ál­ní image, je talen­to­va­ná, kre­a­tiv­ní a ví přes­ně, pro koho co dělá. Mike se pro­sla­vil díky svým inter­ne­to­vým videím, v jejichž etic­ky kon­tro­verz­ním obsa­hu si...Číst dál »
200501162133 road

Road to Perdition

(Daniel Craig), vrah a neschop­ný syn staré­ho Johna; malý Mike, kte­rý je svěd­kem vraž­dy; Michael Sullivan, Mikeův táta, kte­ré­ho má sta­rý Rooney radě­ji než své­ho vlast­ní­ho syna a kte­rý je vyhlá­še­nou posta­vou...Číst dál »
vadlena

HAMOVÁ, Rosalie. Švadlena: román o lásce, pomstě a exkluzivní módě 50. let.

vago­nech a omše­lé marin­got­ce vní­má Myrtle i její potrhlou mat­ku jako zce­la nor­mál­ní bytos­ti. Tvořivé a šikov­né šva­dle­ně nabíd­ne pomo­ci i ser­žant Farrant, kte­rý milu­je dám­skou módu, sám šije roz­to­div­né mode­ly a nosí je skry­tě...Číst dál »
olympus has fallen09

Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%]

...na podob­ný sní­mek zajdou radě­ji, než na dal­ší bez­krev­nou zále­ži­tost s mír­ným ratingem. Pokud tedy pat­ří­te mezi tu akč­ně pozi­tiv­ní část divác­tva, nelze nic jiné­ho, než dopo­ru­čit co nejdří­ve návště­vu kina....Číst dál »
DSC 3061

Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 %

Tak máme k recen­zi dal­ší­ho Hellboye. Ďáblova nevěs­ta se zno­vu sklá­dá z růz­no­ro­dých pří­bě­hů, kte­ré hlav­ní autor scé­ná­ře Mike Mignola napsal spo­lu se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Jako kaž­dá kni­ha o pří­bě­zích Hellboye je kni­ha...Číst dál »
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna

 [block]5[/block] Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na pře­hlíd­ku čes­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé tvor­by uply­nu­lé­ho roku a mno­ho novi­nek. Jeho hlav­ním hos­tem bude Mike Reiss, dlou­ho­le­tý tvůr­ce...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...Gaston, Poppy Montgomery, Kevin Rankin, John Sharian 29.07. 17:20 29.07. 18:15 Univerzita pro pří­šer­ky (Monsters University) Jak se Mike a Sulley popr­vé potka­li na Univerzitě pro pří­šer­ky. USA 2013, ani­mo­va­ný. Mike Wazovski měl...Číst dál »
Hollow

Halloween - Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou.

...skvě­lou hudeb­ní slož­kou, mimo­cho­dem ta je také dílem Johna Carpentera, a hlav­ně, úpl­ně úžas­ný je dech Mike Myerse, kte­rý nás dopro­vá­zí od počát­ku do kon­ce. Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších...Číst dál »
c.l.taylor strach e1548882153418

V zajetí strachu

...svým uči­te­lem, jed­na­tři­ce­ti­le­tým Mikem Hughesem. Teď je její život v tros­kách a kvů­li trau­ma­ti­zu­jí­cím zku­še­nos­tem si nedo­ká­že udr­žet žád­ný milost­ný vztah. Když její otec zemře a odká­že jí svůj dům v měs­te, kde vyrůs­ta­la...Číst dál »
200501181708 vera1

Vera Drake - žena dvou tváří

žena dvou tvá­ří je výbor­né psychologicko-sociální dra­ma, pro­ve­de­né tak, jak jsme u Mike Leigha zvyklí. Podobně jako ve fil­mu Nahý si vší­má člo­vě­ka, kte­rý se dostal do neleh­ké život­ní situ­a­ce. To,...Číst dál »

Škola ro(c)ku

...Režie: Richard Linklater Scénář: Mike White Kamera: Rogier Stoffers Hudba: Jack Black, Warren Fitzgerald, Craig Wedren, Mike White V hlav­ních rolích: Jack Black, Joan Cusack, spous­ta dětí Délka: 108 min...Číst dál »
Debiie

Debbie Reynoldsová

...Rain (Zpívání v deš­ti). Za roli v muzi­ká­lu The Unsinkable Molly Brown byla nomi­no­vá­na na Oscara za žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Nominována za tuto roli byla i na Zlatý gló­bus, na tuto...Číst dál »
Drsnacky

Drsňačky - 95 %

Mullins (pře­zdív­ka Mullinsová), kte­rou zná­me ze seri­á­lu MikeMolly. Další zná­me tvá­ře, kte­ré ve fil­mu zahléd­ne­te, jsou: Taran Killam, Michael Rapaport, Marlon Wayans a dal­ší. Paul Feig se z vel­ké čás­ti se...Číst dál »

Pokoj 1408 - Říkali mu, ať tam nechodí. A tak tam šel...

žárov­ky a silu­e­ta posta­vy za závě­sem spr­cho­vé­ho kou­tu. Je to zkrát­ka poho­dář. Pohodář, kte­rý se TÍM VŠÍM živí. Mike Enslin není sice pisá­lek těž­ko­to­náž­ní­ho kalib­ru, ale když už nic – daná...Číst dál »

facepacky nhl hráčů / facepacky nhl players 2015 by ace-92

...Benn Ferriero  Joe Finley  Mark Fistric  Curtis Foster  Mark Fraser  Brendan Gallagher  Matt Gilroy  Scott Gomez  Thomas Hichey  Quinton Howden  Kent Huskins  Matt Irwin  Henrik Karlsson  Mike Knuble  Alex Kovalev ...Číst dál »

thepsyche’s cyberpack

tvá­ře těch­to hráčů/the faces of these pla­yers: author: the­psyche Jason Akeson-------------13156 Cody Almond--------------12400 Matt Anderson-------------8642 Joakim Andersson--------14803 Mike Angelidis-------------6385 Sven Baertschi------------13281 Tyson Barrie---------------2904 Matt Bartkowski-----------12682 Taylor Beck----------------2905 Jordie Benn----------------16325 Nicolas...Číst dál »
200911182215 N123839 fb3e11

„ROCKY BALBOA“

z archiv­ních zábě­rů, i když byla obě­ma nabíd­nu­ta účast, aby se vrá­ti­li jako Clubber Lang respek­ti­ve Ivan Drago. Oba odmít­li. -          Stejně tak odmí­tl účast syn Stalloneho Sage, kte­rý měl hrát Roberta...Číst dál »
Priserky

Příšerky s.r.o. - Paralelně k lidskému světu existuje ještě jeden a to svět příšerek.

...do svě­ta lidí vstu­pu­jí skr­ze dve­ře v dět­ských poko­jích, což jsou jedi­ná pro­po­je­ní mezi svě­tem lidí a svě­tem pří­še­rek. Náš pří­běh začí­ná jed­no­ho rána, kdy jdou pří­šer­ky do prá­ce a život ve fir­mě...Číst dál »
ZakonenNahled

Na Finále Plzeň vyhrál Rodinný film

...vidět. A i přes pro­blémy reži­sé­ra s necen­zu­ro­va­ný­mi zábě­ry byli har­d­dis­ky s doku­men­tem něja­ký čas dokon­ce v tre­zo­ru České tele­vi­ze, aby se mohl ten­to doku­ment dostat k divá­kům. Vedle reži­sé­ra vza­li hold i odváž­né kame­ra­man­ce Alexandře Ivanové,...Číst dál »