RaduzCincera

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen...Číst dál »

Když muž uviděl fotku své dcery, kterou vyfotil, zamrazilo ho. 95% lidí si nevšimne co je na fotce

Otec této sleč­ny si dělal pamá­teč­ní foto­gra­fie dív­ky na jed­nom z Čínských pobře­žích a když při­jel domů a díva­li se na tu fot­ku celá rodi­na, zjis­ti­li neu­vě­ři­tel­nou věc! Na prvý pohľad...Číst dál »
quest ce quon a fait au bon dieu 2

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali?

Nevím, jest­li je to náho­da nebo osud, že zrov­na ve dnech, kdy nábo­žen­ský fana­tis­mus dosa­hu­je v zemi gal­ské­ho kohou­ta tra­gic­kých roz­mě­rů, jsem vidě­la tuto pod­le recen­zí i divá­ků nej­lep­ší fran­couz­skou...Číst dál »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

            OBSAH              Snímek Příchozí je pro­vo­ka­tiv­ním vědec­ko­fan­tas­tic­kým thrille­rem od slav­né­ho reži­sé­ra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém svě­tě při­sta­nou tajem­né vesmír­né lodě, dojde k sesta­ve­ní elit­ní­ho...Číst dál »
Rijen

Přemiéry říjen 2012

04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Nova. TV Nova Název pro­gra­mu Popis Od Do Pretty Woman Dny napl­ně­né štěs­tím a lás­kou nače­ka­ně pro­ží­vá boha­tý obchod­ník Richard Gere a jeho...Číst dál »
grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

Grbavica je prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek bosen­ské reži­sér­ky Jasmily Žbanić. Název byl pře­jat od stej­no­jmen­né měst­ké čás­ti v Sarajevu a v pře­kla­du zna­me­ná “žena s hrbem“. Za vál­ky se zde ode­hrá­lo mno­ho...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)

Nejúspěšnější čes­ký vyso­ko­hor­ský lezec pat­ří­cí mezi svě­to­vou špič­ku Patnáctý horo­le­zec na svě­tě a prv­ní Čech, kte­rý vystou­pil na všech čtr­náct svě­to­vých osmi­ti­sí­co­vek bez pou­ži­tí kys­lí­ku, autor knih a foto­graf, kte­rý...Číst dál »
Voskovec

Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské.

Režisérka Libuše Rudinská pat­ří ke gene­ra­ci tři­ce­ti­le­tých a něco. Nechtěla mi říci ani kolik je jí let, ani kolik stál roz­po­čet na film. Natočila tři­cet hodin. Uplatila jenom 73...Číst dál »
728698

A na nebi čekají hvězdy

Kristen, zemře při vlakové nehodě. Kromě smutku nad ztrátou dcery se trápí také výčitkami. Ten den měla obě dcery vézt do školy ona, jenže dala přednost kariéře. Annie, druhá Eričina...Číst dál »
Halloween2018recenzefilmu

Halloween (2018) – Recenze – 70%

...Sarah Connor v Terminátorovi 2. Sice trpí silným strachem a traumaty, která ji stála dvě rozpadlá manželství a odebrání jediné dcery do náhradní péče, je ale připravena ochránit sebe i svou...Číst dál »

Dům – recenze - 50 %.

Režisérka Zuzana Liová si zvo­li­la pro svůj prv­ní film vlast­ní scé­nář, ve kte­rém se jí poda­ři­lo zachy­tit odliš­nost snů a tužeb růz­ných gene­ra­cí v sou­čas­né rea­li­tě oby­čej­né­ho živo­ta. Scénář byl...Číst dál »

Jannie Garth

Jennie, celým jmé­nem Jennifer Eve Garth se naro­di­la 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Carolyn a otec John mají, kro­mě Jennie ješ­tě (pro Jennie nevlast­ní) dva syny (John a Chuck) a čty­ři...Číst dál »

Filmové premiéry v řijnu 2011

06. 10. 11 - Elitní zabi­já­ci Ti nej­lep­ší nájem­ní zabi­já­ci pro­ti pří­sluš­ní­kům elit­ní vojen­ské jed­not­ky. Thriller Garyho McKendryho sli­bu­je výji­meč­ný záži­tek. Vznikl pod­le kon­tro­verz­ní­ho best­selle­ru Ranulpha Fiennese, kte­rý je...Číst dál »
C5BDenyvbC49Bhurecenzefilmu

Ženy v běhu – Recenze – 60%

...Zápletku pak tvoří zejména sázka mezi Kostkovou a Vetchým, že když ho na maratonu předběhne, bude ji muset konečně požádat o ruku. Příběh nejmladší dcery (Jenovéfa Boková), byť sympatický, tak...Číst dál »
151normal1

Kletba z temnot (2012) - 45%

  Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by...Číst dál »
r cottonbrooklyn m

Brooklynský klub vrahů - 70 %

Zatímco James Bond opět září v doce­la úspěš­ném bijá­ku Skyfall na plát­ně kin, zavzpo­mí­nej­me si  na sta­ré dob­ré časy, kdy jsme měli v obý­vá­cích jen čer­no­bí­lé tele­vi­ze a byli vděč­ni...Číst dál »
Napadnik

„Nápadník“ umí vyloudit slzu

Dobře vycho­va­ný mla­dík Mirek se zami­lu­je do půvab­né Dany a jejich vzá­jem­né sym­pa­tie napo­ví­da­jí, že to bude lás­ka na celý život. Jenže lás­ce nepře­je Danin pode­zí­ra­vý otec Jindřich (zná­mý...Číst dál »
Stastbe

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

...novou povíd­ko­vou kni­hu od Kiery Cass. Nebudu si vymýš­let, já jsem po dočte­ní pro­za­tím­ních všech dílů ze svě­ta Selekce už těch nablýska­ných šatů, neu­stá­lé­ho před­vá­dě­ní se, prin­cez­nov­ské­ho (a u Dcery vlast­ně prin­cov­ské­ho) sou­tě­že­ní...Číst dál »
Terry

Návštěva žurnalisty Dana Jolina u Terryho Gilliama

Návštěva žur­na­lis­ty Dana Jolina u Terryho Gilliama Filmy Terryho Gilliama býva­jí vel­mi oso­bi­té. Vizionářský fan­tas­ta sto­jí za mno­ha divá­ky i kri­ti­ky oce­ňo­va­ný­mi fil­my, jako jsou Brazil (1985) či Král rybář (1991)....Číst dál »
200504301113 spolecnost2

V dobré společnosti

Jednou jsi dole a jed­nou naho­ře. V dneš­ní době nikdy nevíš, jak dlou­ho se ješ­tě udr­žíš na svém tep­lém mís­tě v pěk­né kan­ce­lá­ři. Taky si roz­hod­ně nemys­líš, ze když ti je...Číst dál »
200510101532 matka4

Matka

Ve vari­a­ci na (ne)klasický (ne)manželský troj­ú­hel­ník se nej­no­vě­ji obje­vu­je matka-důchodkyně s dce­rou a muž, kte­rý se mezi nimi nemů­že roz­hod­nout. A hlav­ní muž­skou roli v tom hra­je zná­mý dív­čí svůd­ce, zbru­su nový...Číst dál »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

OBSAH               Elka (Lily James) je krás­ná mla­dá dív­ka, jejíž idy­lic­ký život skon­čí poté, co si její otec (Ben Chaplin) po tra­gic­ké smr­ti Elčiny...Číst dál »
ruzea

Americká krása

Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů, na kte­rý se může­te kou­kat dva­krát, tři­krát a bude se vám líbit pořád stej­ně. Už na začát­ku vám totiž řek­nou,...Číst dál »

Mezi námi děvčaty

Komedie o tom, jak si mat­ka a její dce­ra tak dlou­ho vzá­jem­ně lezou na ner­vy, až si jed­no­ho dne díky čín­ské­mu kouz­lu vymě­ní těla. Mezi námi děv­ča­ty ( FREAKY FRIDAY...Číst dál »
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s krá­lov­nou, kte­ří měli čty­ři děti - tři dce­ry a jed­no­ho syna. Měli však dost stát­nic­kých povin­nos­tí, a když jed­nou...Číst dál »