Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...jako kdy­bych se tě zeptal, proč mi voláš v ten­to čas…“ Honza: (zvě­da­vě) „A na co kou­káš?“ Martin: „Na Hory mají oči.“ Honza: „O čem to je?“ Martin: „Vážně tě to...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)

Jaroš, se kte­rým napsa­la dvě kni­hy: Hory, má panen­ko (2011, netra­dič­ní roz­ho­vor dce­ry a otce o zásad­ních věcech člo­vě­ka) a Hory sho­ra 2 (2013, pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů z expe­dic z nej­vyš­ších vrcho­lů svě­ta z let 2008 –...Číst dál »

Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?

...jsou noví, neb ti sta­ří se prá­vě roz­klá­da­jí. Druhé Hory jsou tak ješ­tě pří­mo­ča­řej­ší a  samo­ú­čel­něj­ší než jejich před­chůd­ce. Budování napě­tí? Pche… na to se tady nehra­je. Nějaká pře­de­hra, kte­rá...Číst dál »
1 3

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

Když v roce 2001 vývo­jář­ské stu­dio Piranha Bytes vyda­lo hru Gothic, nikdo jis­tě netu­šil, jaký se z toho­to akč­ní­ho RPG postu­pem času sta­ne hit. Hráč byl doslo­va vho­zen do úžas­né­ho...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)

...tři nej­vyš­ší hory svě­ta) a Hory sho­ra (2005, s podti­tu­lem Příběhy ze sed­mi osmi­ti­sí­co­vek). Se svou dce­rou Andreou vydal dvě pub­li­ka­ce: Hory, má panen­ko (2011, o živo­tě uzná­va­né­ho spor­tov­ce oči­ma jeho dce­ry) a Hory sho­ra...Číst dál »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...nej­těž­ší hory svě­ta. Co se týká kon­cep­tu, natá­če­ní bylo slo­ži­těj­ší. Nejprve na mě Radek půso­bil jako neu­vě­ři­tel­ně komu­ni­ka­tiv­ní a pro fil­ma­ře ide­ál­ní hlav­ní posta­va, kte­rá cítí kame­ru, doká­že být show­man a být...Číst dál »
BFN

Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

Všichni fil­mo­ví fan­do­vé a zejmé­na milov­ní­ci bal­kán­ské kine­ma­to­gra­fie si mohou dát v posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend dosta­ve­níč­ko ve Vsetíně, kde se usku­teč­ní 5. Balkánské fil­mo­vé návra­ty zamě­ře­né na kine­ma­to­gra­fii Černé Hory před roz­pa­dem...Číst dál »
Rehorova

Rozhovor s Nelly Řehořovou

...ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře. Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte...Číst dál »
sb

Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu

Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud bude­te někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pama­tuj­te na jed­nu věc: tva­ru­je se ve flét­nách na sekt...Číst dál »

Magie na každý den

Jedinečná kniha oblíbené autorky Ellen Duganové je skvělým průvodcem pro každého, kdo chce svůj život den za dnem prodchnout duchovností a rozvinout své vlastní magické schopnosti. Kniha je doslova nabita...Číst dál »
733548

Magie na každý den

Jedinečná kniha oblíbené autorky Ellen Duganové je skvělým průvodcem pro každého, kdo chce svůj život den za dnem prodchnout duchovností a rozvinout své vlastní magické schopnosti. Kniha je doslova nabita...Číst dál »
IMG 20170604 083730

Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra

Energie a sym­bo­li­ka zví­řat pro­vá­zí lid­stvo v celé jeho his­to­rii. Nejvíce ji mají do hloub­ky pro­pra­co­va­nou indi­á­ni, a prá­vě z této zna­los­ti vychá­zí Medicinské kar­ty, kte­rých se vůbec nemu­sí­te bát. Jejich moud­rost...Číst dál »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...Anotace: Pusté hory rezo­nu­jí ozvě­nou hla­sů ptá­ků, rokli­na­mi fou­ká sil­ný vítr. Vdova Caillou vystou­pá k dom­ku, v němž žije úpl­ně sama. Naštípá něko­lik polí­nek, kte­ré jí mají dělat spo­leč­nost. Všechno ostat­ní ztra­ti­la....Číst dál »
pan prstenu00

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

...říká s humor­ným tónem John Rhys-Davies, před­sta­vi­tel zava­li­té­ho trpas­lí­ka Gimliho, „k smr­ti se bojí vrtu­l­ní­ků a nena­se­dl by do nich ani za nic. Takže než aby spo­lu s ostat­ní­mi vyle­těl na vrcho­lek hory,...Číst dál »

Filmové premiéry v únoru 2012

...hory Hindúkuš s nelí­tost­ný­mi pro­ná­sle­do­va­te­li v zádech... 09. 02. 12             Muž na hra­ně Když býva­lý newy­or­ský poli­cajt na útě­ku Nick Cassidy (Sam Worthington, Avatar) vstou­pí do lob­by hote­lu Roosevelt v New Yorku, vyje­de do jed­no­ho...Číst dál »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

...honič­ky nara­zí a spad­nou na vršek hory. Poté se mezi dvě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi ode­hra­je str­hu­jí­cí sou­boj. McQuarrie chtěl, aby se scé­na ode­hrá­va­la na kra­ji úte­su a zahr­no­va­la neče­ka­ný pád. Ale i přes­to, že...Číst dál »
Dyna

Dynablaster

...ve ska­fan­d­ru se ji vydá­vá­te zachrá­nit. Tato ces­ta zahr­nu­je osm čás­tí po osmi úrov­ních. Přes hory a přes vodu…s hou­fem potvor za zády Úrovně zahr­nu­jí osm dru­hů teré­nu (zdi, ská­ly, vodu, les,...Číst dál »

Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

...vrchol desá­té nej­vyš­ší hory svě­ta Annapurny. V čer­ven­ci roku 2014 pod­ni­kl s Radkem Jarošem expe­di­ci na K2. Tato expe­di­ce byla úspěš­ná a Jaroš s Trávníčkem se sta­li tepr­ve čtvr­tým a pátým Čechem, kte­ří doká­za­li na...Číst dál »
Cesta002

Cesta vzhůru - 65 %

...si záro­veň napsal scé­nář a také stál za kame­rou. Inspirací k nato­če­ní fil­mu byla kni­ha Hory, má panen­ko, kte­rou napsa­la Andrea Jarošová, dce­ra Radka Jaroše. Natočení doku­men­tár­ní­ho sním­ku o horo­lez­ci, kte­ré­ho fas­ci­nu­jí hory,...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVOR S PRODUCENTY FILMU – RICHARDEM NĚMCEM A PETREM PLEWKOU

...jis­ti, máte mož­nost pří­te­le na tele­fo­nu. Já volal Richarda Němce, o kte­rém jsem věděl, že milu­je hory a pro­du­ku­je skvě­lé doku­men­ty. Možná je to z úst pro­du­cen­ta pro­ti­mluv, ale od začát­ku nám bylo...Číst dál »
Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07

Casino Royale

...M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem....Číst dál »

The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jed­nu stra­nu jeho ohlá­še­ní vyvo­la­lo nad­še­ní, pro­to­že se v něm měly popr­vé střet­nout dvě asij­ské hvězdy nej­vyš­ší záři­vos­ti – Jet Li a Jackie Chan,...Číst dál »
n200911191132 Obr

Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

V dru­hém pokra­čo­vá­ní úspěš­né kome­die je Přírodovědné muze­um uza­vře­no kvů­li rekon­struk­ci a expo­ná­ty jsou ulo­že­ny ve washing­ton­ském Federálním archi­vu, kte­rý se díky pří­tom­nos­ti magic­ké des­ky rov­něž sta­ne mís­tem, kde...Číst dál »
n200908281925 10 minuta

10 minuta

Jde o zají­ma­vý námět k úva­ze či chcete-li - úva­hám. Tento krát­ko­me­tráž­ní sní­mek si od nás žádá zhru­ba deset minut živo­ta a mys­lím, že mu je může­me věno­vat.     Děj fil­mu...Číst dál »
oQpiO

Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat!

Jak dlou­ho by měl trvat ide­ál­ní sex? Tahle otáz­ka ale­spoň jed­nou napadla asi kaž­dé­ho. Jeden prů­zkum nyní při­šel s tím, že to magic­ké čís­lo je 30 minut. Smutné...Číst dál »
718699

Filipa - Malá čarodějka

Filipa je zdánlivě obyčejná holka. Její život nabere nečekané obrátky, když zjistí, že její podivínská babička je ve skutečnosti mocná čarodějka, která se jí právě rozhodla předat svoje magické schopnosti...Číst dál »