Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)

Jaroš, se kte­rým napsa­la dvě kni­hy: Hory, má panen­ko (2011, netra­dič­ní roz­ho­vor dce­ry a otce o zásad­ních věcech člo­vě­ka) a Hory sho­ra 2 (2013, pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů z expe­dic z nej­vyš­ších vrcho­lů svě­ta z let 2008 –...Číst dál »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...jako kdy­bych se tě zeptal, proč mi voláš v ten­to čas…“ Honza: (zvě­da­vě) „A na co kou­káš?“ Martin: „Na Hory mají oči.“ Honza: „O čem to je?“ Martin: „Vážně tě to...Číst dál »

Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?

...jsou noví, neb ti sta­ří se prá­vě roz­klá­da­jí. Druhé Hory jsou tak ješ­tě pří­mo­ča­řej­ší a  samo­ú­čel­něj­ší než jejich před­chůd­ce. Budování napě­tí? Pche… na to se tady nehra­je. Nějaká pře­de­hra, kte­rá...Číst dál »
1 3

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

Když v roce 2001 vývo­jář­ské stu­dio Piranha Bytes vyda­lo hru Gothic, nikdo jis­tě netu­šil, jaký se z toho­to akč­ní­ho RPG postu­pem času sta­ne hit. Hráč byl doslo­va vho­zen do úžas­né­ho...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)

...tři nej­vyš­ší hory svě­ta) a Hory sho­ra (2005, s podti­tu­lem Příběhy ze sed­mi osmi­ti­sí­co­vek). Se svou dce­rou Andreou vydal dvě pub­li­ka­ce: Hory, má panen­ko (2011, o živo­tě uzná­va­né­ho spor­tov­ce oči­ma jeho dce­ry) a Hory sho­ra...Číst dál »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...nej­těž­ší hory svě­ta. Co se týká kon­cep­tu, natá­če­ní bylo slo­ži­těj­ší. Nejprve na mě Radek půso­bil jako neu­vě­ři­tel­ně komu­ni­ka­tiv­ní a pro fil­ma­ře ide­ál­ní hlav­ní posta­va, kte­rá cítí kame­ru, doká­že být show­man a být...Číst dál »
BFN

Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

Všichni fil­mo­ví fan­do­vé a zejmé­na milov­ní­ci bal­kán­ské kine­ma­to­gra­fie si mohou dát v posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend dosta­ve­níč­ko ve Vsetíně, kde se usku­teč­ní 5. Balkánské fil­mo­vé návra­ty zamě­ře­né na kine­ma­to­gra­fii Černé Hory před roz­pa­dem...Číst dál »
Rehorova

Rozhovor s Nelly Řehořovou

...ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře. Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte...Číst dál »

Magie na každý den

Jedinečná kniha oblíbené autorky Ellen Duganové je skvělým průvodcem pro každého, kdo chce svůj život den za dnem prodchnout duchovností a rozvinout své vlastní magické schopnosti. Kniha je doslova nabita...Číst dál »
733548

Magie na každý den

Jedinečná kniha oblíbené autorky Ellen Duganové je skvělým průvodcem pro každého, kdo chce svůj život den za dnem prodchnout duchovností a rozvinout své vlastní magické schopnosti. Kniha je doslova nabita...Číst dál »
sb

Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu

Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud bude­te někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pama­tuj­te na jed­nu věc: tva­ru­je se ve flét­nách na sekt...Číst dál »
IMG 20170604 083730

Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra

Energie a sym­bo­li­ka zví­řat pro­vá­zí lid­stvo v celé jeho his­to­rii. Nejvíce ji mají do hloub­ky pro­pra­co­va­nou indi­á­ni, a prá­vě z této zna­los­ti vychá­zí Medicinské kar­ty, kte­rých se vůbec nemu­sí­te bát. Jejich moud­rost...Číst dál »
pan prstenu00

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

...říká s humor­ným tónem John Rhys-Davies, před­sta­vi­tel zava­li­té­ho trpas­lí­ka Gimliho, „k smr­ti se bojí vrtu­l­ní­ků a nena­se­dl by do nich ani za nic. Takže než aby spo­lu s ostat­ní­mi vyle­těl na vrcho­lek hory,...Číst dál »
anifest

Mezinárodní festival animovaných filmu AniFest 2012 26.4. – 1.5.2012, Teplice a Duchcov Vítězné filmy 11. AniFestu

...AniFest Grand Prix Vdova Caillou / La Veuve Caillou,  r. Agnes Patron, Francie Zdůvodnění poro­ty: Krásná, poe­tic­ká a živá vizu­a­li­za­ce autor­či­na sil­ně osob­ní­ho pří­bě­hu. Anotace: Pusté hory rezo­nu­jí ozvě­nou hla­sů ptá­ků,...Číst dál »

Filmové premiéry v únoru 2012

...hory Hindúkuš s nelí­tost­ný­mi pro­ná­sle­do­va­te­li v zádech... 09. 02. 12             Muž na hra­ně Když býva­lý newy­or­ský poli­cajt na útě­ku Nick Cassidy (Sam Worthington, Avatar) vstou­pí do lob­by hote­lu Roosevelt v New Yorku, vyje­de do jed­no­ho...Číst dál »
Mission

Mission: Impossible - Fallout

...honič­ky nara­zí a spad­nou na vršek hory. Poté se mezi dvě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi ode­hra­je str­hu­jí­cí sou­boj. McQuarrie chtěl, aby se scé­na ode­hrá­va­la na kra­ji úte­su a zahr­no­va­la neče­ka­ný pád. Ale i přes­to, že...Číst dál »
Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07

Casino Royale

...M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem....Číst dál »
Dyna

Dynablaster

...ve ska­fan­d­ru se ji vydá­vá­te zachrá­nit. Tato ces­ta zahr­nu­je osm čás­tí po osmi úrov­ních. Přes hory a přes vodu…s hou­fem potvor za zády Úrovně zahr­nu­jí osm dru­hů teré­nu (zdi, ská­ly, vodu, les,...Číst dál »
Cesta002

Cesta vzhůru - 65 %

...si záro­veň napsal scé­nář a také stál za kame­rou. Inspirací k nato­če­ní fil­mu byla kni­ha Hory, má panen­ko, kte­rou napsa­la Andrea Jarošová, dce­ra Radka Jaroše. Natočení doku­men­tár­ní­ho sním­ku o horo­lez­ci, kte­ré­ho fas­ci­nu­jí hory,...Číst dál »

Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

...vrchol desá­té nej­vyš­ší hory svě­ta Annapurny. V čer­ven­ci roku 2014 pod­ni­kl s Radkem Jarošem expe­di­ci na K2. Tato expe­di­ce byla úspěš­ná a Jaroš s Trávníčkem se sta­li tepr­ve čtvr­tým a pátým Čechem, kte­ří doká­za­li na...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVOR S PRODUCENTY FILMU – RICHARDEM NĚMCEM A PETREM PLEWKOU

...jis­ti, máte mož­nost pří­te­le na tele­fo­nu. Já volal Richarda Němce, o kte­rém jsem věděl, že milu­je hory a pro­du­ku­je skvě­lé doku­men­ty. Možná je to z úst pro­du­cen­ta pro­ti­mluv, ale od začát­ku nám bylo...Číst dál »

Dračí války - Di weo

Nebudu to pro­ta­ho­vat, D-War je napros­tá šíle­nost, kte­rá nor­mál­ní­ho divá­ka nadchnout nemů­že. Korejsko-americký film, kte­rý si dovo­lí zasa­dit mon­stra z legend do sou­čas­né­ho Los Angeles mimo Asii jed­no­du­še neo­sl­ní...Číst dál »

The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jed­nu stra­nu jeho ohlá­še­ní vyvo­la­lo nad­še­ní, pro­to­že se v něm měly popr­vé střet­nout dvě asij­ské hvězdy nej­vyš­ší záři­vos­ti – Jet Li a Jackie Chan,...Číst dál »
n200908281925 10 minuta

10 minuta

Jde o zají­ma­vý námět k úva­ze či chcete-li - úva­hám. Tento krát­ko­me­tráž­ní sní­mek si od nás žádá zhru­ba deset minut živo­ta a mys­lím, že mu je může­me věno­vat.     Děj fil­mu...Číst dál »
n200911191132 Obr

Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

V dru­hém pokra­čo­vá­ní úspěš­né kome­die je Přírodovědné muze­um uza­vře­no kvů­li rekon­struk­ci a expo­ná­ty jsou ulo­že­ny ve washing­ton­ském Federálním archi­vu, kte­rý se díky pří­tom­nos­ti magic­ké des­ky rov­něž sta­ne mís­tem, kde...Číst dál »
pohad0

Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

Také vám děti rádi pomá­ha­jí v kuchy­ni při vaře­ní? Tak proč si tohle spo­leč­né vaře­ní tak tro­chu neu­žít spo­lu s „Pohádkovou kuchař­kou“, a nepro­mě­nit si ho tak na kou­zel­né a hra­vé vaře­ní nejen...Číst dál »