Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

...tele­vi­ze a záro­veň její gene­rál­ní řídí­cí Jaromír Soukup. V pon­dě­lí 29. říj­na si Soukup popr­vé vyzkou­ší i roli mode­rá­to­ra zpra­vo­daj­ství. Pořad Moje zprá­vy bude pod­le vše­ho dal­ší one man show, kte­rou Barrandov pre­zen­tu­je...Read more »

Ostrovní zprávy

Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­ka Tak a je to...Read more »
info

Filmy pro Vás na Vašem PC

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!! Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny slo­vem (Professional)...Read more »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Read more »
w1A2zvTXcDE

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018

Read more »
rHWprfInJ1E

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 29. května 2018

Read more »
ma6QN7QSmuQ

ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018

Read more »
auoKK7GMBYI

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018

Read more »
hQFljAiu9eM

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018

Read more »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Read more »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu. Quoyle (Kevin Spacey) má díky své­mu despo­tic­ké­mu...Read more »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB Parametry produktu Souhrn Zařazení Android tele­fon, Smartphone Výrobce Xiaomi Konstrukce doty­ko­vé Operační sys­tém Android Verze ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 8.1 (Oreo) Hmotnost 145 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty...Read more »
IMG 20171114 125850 kopie

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

Kniha Svět bez stíž­nos­tí je jedi­neč­ná tím, že s ní je spo­jen nejen moti­vač­ní nára­mek, kte­rý má prak­tic­ký význam, ale také celo­svě­to­vá výzva, kte­rá má nau­čit… a tady oprav­du udě­lám tři teč­ky,...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla ta slav­ná...Read more »
MujPritelVinnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

Po nato­če­ní posled­ní may­ov­ky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti v roce 1968 se v tis­ku stá­le obje­vo­va­ly zprá­vy, že by měl být nato­čen dal­ší sní­mek o Vinnetouovi. Producenti Horst Wendlandt a Artur Brauner však o Karla...Read more »
Hajicek

Jiří Hájíček, autor literární předlohy

Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství pro­žil ve ves­nič­ce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní byd­lí a pra­cu­je v Českých Budějovicích. Vystudoval gym­ná­zi­um v Týně nad Vltavou a čes­ko­bu­dě­jo­vic­kou...Read more »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub,...Read more »

#42 - Noc oživlých mrtvol (1968)

Klasika George A. Romera, jeden z úhel­ných kame­nů horo­ru a film, od něhož se odví­jel moder­ní zom­bie horor. Tenhle film je plný super­la­ti­vů a zaslou­že­ně. Nikdy nezů­sta­ne zapo­me­nut a jeho odkaz žije v kaž­dém dal­ším...Read more »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­tor­ka a daňo­vá porad­ky­ně, se podí­le­la na zalo­že­ní sku­pi­ny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých porad­ců České repub­li­ky a v Národní účet­ní radě se podí­lí na pří­pra­vě nových...Read more »
img a293106 w1731 t1505422968

Proč se žena při nevěře většinou zamiluje

V prv­ní řadě je jas­né, že ženy mají rády sex téměř stej­ně jako muži, proč ale ženy býva­jí nevěr­né, a vět­ši­nou se při tom i zami­lu­jí? U mužů, když jsou nevěr­ní, jde o tzv. dobý­vá­ní, nebo...Read more »
003

Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

Jste pod­ni­ka­tel a neví­te, zda se vás EET týká a jaké všech­ny povin­nos­ti pro vás pla­tí? Tato pře­hled­ná kni­ha odstra­ní všech­ny nejas­nos­ti ohled­ně elek­tro­nic­ké evi­den­ce tržeb. Jedná se o tře­tí aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní pří­ruč­ky....Read more »

Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...

Když byl roku 1997 nato­čen čtvr­tý díl Batmana, nena­šel se snad jedi­ný kri­tik, kte­rý by jej vychvá­lil. Schumacherova pes­t­ro­ba­rev­ná, oká­za­le prázd­ná a nechtě­ně sebe­pa­ro­du­jí­cí ver­ze (div že se zde Bruce Wayne...Read more »
n200908111837 OSTROV The Island

Ostrov (The Island)

Zpracování vize neda­le­ké budouc­nos­ti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kte­rém nalez­ne­me filo­so­fic­ký pod­text, dosta­tek akce, kva­lit­ní vizu­ál­ní řeše­ní, zná­mé herec­ké tvá­ře a to vše lehce oko­ře­ně­né špet­kou nelo­gič­nos­tí.  ...Read more »
200503071725 team2

Team Amerika: Světovej policajt

Rozmachující se Amerika pod vede­ním George W. Bushe je brá­na na paškál v lout­ko­vé paro­dii Team Amerika. Dílo mají na svě­do­mí Trey Parker a Matt Stone, tvůr­ci South Parku. Příběh je o týmu...Read more »
Kontact

Kontakt - Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni.

 Vlastně mají prav­du; je to film o prv­ním setká­ní lidí se znám­ka­mi mimo­zem­ské civi­li­za­ce -- a pro samou tla­če­ni­ci se na chudá­ky emzá­ky vlast­ně nedo­sta­ne. Na dru­hé stra­ně jsme si vše­li­ja­kých sli­zou­nů...Read more »