Můj soused zabiják 2 - preview

ze svých mimo­řád­ných schop­nos­tí a jeho reflexy zabi­­ka vyva­žu­jí komic­kou ztřeš­tě­nost neo­hra­ba­né­ho Oze…   Pokračování divác­ky úspěš­né kri­mi­nál­ní kome­die Můj sou­sed zabi­k (The Whole Nine Yards, režie Jonathan Lynne, 2000) je...Číst dál »
SoutezMujSoused

Soutěž o DVD Můj soused zabiják a DVD Můj soused zabiják 2

Obě DVD zís­ká autor nej­lep­ších komen­tá­řů v bub­li­ně obráz­ku. Trvání sou­tě­že: 4.4.2017 - 30.4.2017. Odkaz na sou­těž­ní obrá­zek: https://www.facebook.com Soutěž byla zařa­ze­na do nej­vět­ší­ho čes­ké­ho kata­lo­gu sou­tě­ží o ceny České-soutěže.cz. Soutěž nalez­ne­te také...Číst dál »
MujOt2

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

O FILMU „Role Donnyho Bergera je kla­sic­kou rolí Adama Sandlera,“ pro­hla­šu­je Sean Anders, reži­sér nej­no­věj­ší­ho Sandlerova fil­mu Můj táta je šíle­nec. „Je to posta­va, jakou může zahrát jenom Adam. Donny...Číst dál »
vlad 1 muj bratr igor 1

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %

Vlad 1: Můj bratr Igor (Vlad: Igor, mon frère) Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Vlad: Igor, mon frère" v roce...Číst dál »

Můj auťák Brouk

Můj auťák Brouk je pří­bě­hem ze živo­ta. Ze živo­ta jed­no­ho ne zce­la stan­dard­ní­ho Volkswagena Brouka, kte­rý si vás zís­ká hned, jakmi­le nešťast­ně zamr­ká před­ní­mi svět­ly, zabou­chá dveř­mi a zamá­vá stě­ra­či. A taky...Číst dál »
AktaX0Nahled

Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

...toho­to sci-fi seri­á­lu Chris Carter a bohu­žel pro něj, jeho díly (včet­ně S10E05 – Babylon), kte­ré zabí­ra­jí polo­vi­nu série, jsou ty slab­ší. Pokud si pře­čte­te můj člá­nek o prv­ní epi­zo­dě, bude­te mít...Číst dál »
Josef1 e1540102680445

Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL

...prá­vě vysle­chl. Ale věřím, že cítí­te, co vám chci říct. Utrpení, kte­ré jste zaži­la, bude vaší silou, ne pře­káž­kou. Nezapomeňte na to.“ Kniha „Josef I. můj pří­tel“ je roz­dě­le­na...Číst dál »
mon ange 1

Můj anděl / Mon ange

...je ona sama sobě… Jednoduchý pří­běh, nená­pad­ný film, zra­ňu­jí­cí poin­ta. To je Můj anděl. Ústřední duo – Colette a Billy – neo­pus­tí plát­no a pří­běh se odví­jí pro­střed­nic­tvím zdán­li­vě nesmy­sl­ných dia­lo­gů a neu­stá­lých...Číst dál »
muj soused001

Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(

...prv­ní díl Mého sou­se­da zabi­­ka jsme ješ­tě moh­li při­jmout s ote­vře­nou náru­čí (tedy ale­spoň ), zaple­sat u něj nad skvě­lý­mi hláš­ka­mi, Perryho „vozem­bou­chy“ a poko­chat se krás­ně pře­hrá­va­jí­cím Willisem, dru­há část se roz­hod­la...Číst dál »
bígl bertik znovu na scéně

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

...Nezbedný bígl Bertík z úspěš­né kni­hy Martina Čápa Můj psí život se vra­cí s dal­ší­mi pade­sá­ti pří­běhy ze své­ho živo­ta, o kte­ré se chce podě­lit se vše­mi milov­ní­ky psů. I když Bertík tvr­dí,...Číst dál »
18423772 10208540816710012 6593676829257381444 n

PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové

...i vítěz­ný ruko­pis lite­rár­ní sou­tě­že nakla­da­tel­ství Albatros z roku 2016 o nej­lep­ší pří­běh na téma „Na svě­tě je pře­ce krás­ně“, a to kni­ha „PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové. Hlavní hrdi­na Jenda, malý...Číst dál »
0043665920 pamolamuzi vel

Paříž, moje láska, můj život - jak se stát opravdovou Pařížankou?

Hledáte nevšed­ní čte­ní, kte­ré vás chyt­ne již od prv­ní stra­ny? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí a podrob­nos­tí ze živo­ta Francouzů? Mária Dopjerová - Danthine je autor­kou kni­hy Paříž, moje lás­ka, můj...Číst dál »
Frank

Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %

Sparky je obě­ta­vý pej­sek, kte­rý by pro své­ho lid­ské­ho páníč­ka Viktora udě­lal coko­liv. Nejen že poslou­chá a obě­ta­vě se sna­ží apor­to­vat hoze­né před­mě­ty, ale doká­že po své smr­ti opět obživ­nout a být správ­ným...Číst dál »
MujStat

Můj stát – putování za českými patrony

...s čes­kým lvem vás pro­ve­dou čes­kou his­to­rií. Jsou moc zvě­da­ví a zlep­ši­li se v děje­pi­se. Prostě se jim stýská po dob­ro­druž­ství. Můj stát - nezna­me­ná jen to že je něco naše. Je to souná­le­ži­tost,...Číst dál »
Můj život v jeho tlapkách

Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce

...vze­pře­la své­mu osu­du a roz­hod­la se žít plno­hod­not­ný život. Hodnocení: 90 % Můj život v jeho tlap­kách Originální název: My Life In His Paws: The Story of Ted and How He Saved Me Překlad:...Číst dál »
MujPritelVinnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

...kvů­li níz­ké poptáv­ce již nevy­šla. Firma Europa, vydá­va­jí­cí gra­mo­fo­no­vé des­ky, vyda­la mimo jiné LP s hud­bou Petera Thomase i posle­cho­vé hry; obo­je zůsta­lo ležet na regá­lech. V roce 1986 byl Můj pří­tel Vinnetou zno­vu vysí­lán...Číst dál »
200409022005 zabijak2

Můj soused zabiják 2

od od své­ho jed­nič­ko­vé­ho před­chůd­ce. O filmu: Rok: 2004 Oficiální web: Můj sou­sed zabi­k 2 Režie: Howard Deutch Scénář: Mitchell Kapner, George Gallo V hlav­ních rolích: Bruce Willis, Matthew Perry,...Číst dál »
MB01

Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X

...ces­tou, ale pomo­cí mimo­zem­ské tech­no­lo­gie je uni­kát­ní a doká­že věci, kte­ré mu může závi­dět i komik­so­ví hrdi­no­vé. Celá 4. díl­ná série „Můj boj“ při­ná­ší kom­pli­ko­va­ný pří­běh kon­spi­ra­ce, mimo­zem­ské tech­no­lo­gie a záni­ku lid­stva v budouc­nos­ti. Vše...Číst dál »
200501101719 mzbm1

Můj život beze mě

...Ale v tomhle pří­pa­dě dochá­zí k oné nos­tal­gii jak­si decent­ně, spí­še mimo­cho­dem. Celkově hod­no­tím film jako milý a zají­ma­vý pří­běh. Život sice kon­čí smr­tí, ale Můj život beze mě se s námi roz­lou­čí o něco...Číst dál »
deniknazhip e1531041757464

Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

...řád, a sama tak před­chá­ze­la pří­pad­né­mu cha­o­su a tíži­vé samo­tě. Deník je navíc dopl­něn o nej­růz­něj­ší tes­ty, díky kte­rým kaž­dá dív­ka obje­ví své skry­té a ješ­tě se u toho skvě­le poba­ví. S tímhle dení­kem se...Číst dál »
srpen

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968? Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů, his­to­ri­ků,...Číst dál »
srpen

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

...lety totiž reži­sér­ka obje­vi­la rodin­né tajem­ství své­ho pra­strý­ce, kte­rý jako sovět­ský vok z Ukrajiny oku­po­val Československo v roce 1968. Při pát­rá­ní po jeho osu­du se autor­ka dotý­ká témat, jaký­mi jsou frag­men­ta­ce osob­ní i národ­ní pamě­ti,...Číst dál »
mujdenik

Můj tajný deník na zip

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný...Číst dál »
HanzlikLeto

Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

...či převtě­lo­vat. ji oprav­du žiji a jsem za ni moc ráda. Jejich sku­teč­ná babič­ka − Pepíkova prv­ní žena − je dokon­ce můj roč­ník. Takže v mém věku to není nic nemož­né­ho či div­né­ho....Číst dál »
2e010df021ed36bbc8e256cf2c16b755

Pax, můj liščí přítel

...opa­tr­ně potlou­ká oko­lo, ale stej­ně ho uvi­dí jeden mla­dý vok, ten ho však pus­tí dál, pro­to­že tomu rozu­mí - sám doma musel zane­chat psa. Petr Paxe po vel­kém vypě­tí najde a oba...Číst dál »
AktaX01

Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

Fenomén, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších pořa­dů, kul­tov­ní seri­ál, kte­rý má i po 13 letech od posled­ní klap­ky obrov­skou fanouš­kov­skou základ­nu – i tak by se dala popsat Akta X, mys­te­ri­óz­ní, sci-fi seri­ál 90. let. I pro­to vzbu­di­lo...Číst dál »