ProcMamaPije

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

...nezbláz­nit. Proč máma pije je napros­to úžas­ná humor­ná kníž­ka, kte­rá vám zved­ne nála­du i v těch nej­hor­ších dnech. Nemám moc čas­to ve zvy­ku se u kníž­ky nahlas smát, ale v tomhle pří­pa­dě se nešlo...Read more »
Jsemmama

Kristína Farkašová - Jsem Máma

S „blo­go­vý­mi“ kni­ha­mi se roz­trh­nul v posled­ních měsí­cích pytel. Marie Doležalová, Aňa Geislerová aj. Na Slovensku při­šla s něčím podob­ným hereč­ka Kristína Farkašová a byl to vel­mi dob­rý krok. Kniha Jsem Máma, kte­rá...Read more »
Manolito1 e1535613228525

Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

...tak před dveř­mi své vlast­ní sest­ry. Moje máma (nebo dle zmín­ky v před­cho­zí kapi­to­le Blbečkova máma, pro­to­že to vypa­dá, že mají oči jen jeden pro dru­hý­ho, zkrát­ka máma mýho brá­chy), nám...Read more »
200403161759 devcatko1

Děvčátko

Ema má mámu, máma má Emu. A obě se sna­ží najít v živo­tě to své štěs­tí. Každá na to jde po svém. Máma cho­dí po barech a Ema se tou­lá po nocích po měs­tě. Obě se sna­ží...Read more »
zimnilide e1533268113208

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

...nena­šly, všech­ny byly prázd­né. Když něco hle­dáš, musíš začít tam, kde to není. Všechno pro­hle­da­ly něko­li­krát, ale máma nikde. Auto na dvo­ře, tak­že nikam jet nemoh­la, ale ona nikde. Do...Read more »
Zahr

Petr Jarchovský SCÉNÁŘ

...podo­bu. Věřím, že až máma ten film uvi­dí, bude pře­kva­pe­ná, až se na ni její táta podí­vá z plát­na. Ve fil­mu uvi­dí­me také posta­vu Daniely, kte­rá byla inspi­ro­vá­na vaší mamin­kou... V...Read more »

Jak na věc

...malý kluk – Marcus (Nicholas Hoult). Marcus má tra­ble s mámou (Toni Collette), kte­rá poně­kud nezvlá­dá, že ji opus­til man­žel. S Willem se Marcus sezná­mí v den, kdy se máma poku­sí o sebe­vraž­du. Tato...Read more »
a0feaf2885967.5a67a22f1fdc1

Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

...to prá­vě pro­blém, kte­rým je Brianina mat­ka. Brianna je pře­svěd­če­ná, že jí to nedo­vo­lí. Brianna se jed­no­ho dne při­zna­la děv­ča­tům, že její máma nesná­ší jejich psí klub cel­ko­vě a s ním všech­ny...Read more »
vC5A1echnonejhorC5A1C3AD2recenzefilmu

Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%

...do níž byla následkem působení Ryanova vynálezu uvržena. Takže například jejím vrahem je někdo jiný, než posledně, její přítel Carter nyní chodí s jinou holkou a její máma není mrtvá....Read more »
a person standing in a dark room description gene

Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

Filmová pře­hlíd­ka Vary ve vašem kině uvá­dí tři výraz­né sním­ky 53. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary do čes­kých kin. KVIFF Distribution, spo­leč­ný dis­tri­buč­ní label MFF Karlovy Vary, České tele­vi­ze a Aerofilms,...Read more »
grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

...žijí­cí v měst­ské čás­ti Sarajeva zva­né Grbavica, se dostá­vá prá­vě do té puber­tál­ní čás­ti své­ho dospí­vá­ní. Přesto má se svý­mi rodi­či klad­ný vztah. Máma Esma je jí opo­rou a její táta je...Read more »
juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

...prá­vě to odpo­led­ne, ale­spoň jed­nou, než ji pohřbí. Ahoj miláč­ku. Tady je máma. Hlavou mi pro­blesk­ly div­né otáz­ky. Máme ozná­mit její naro­ze­ní? Jaké jí dáme jmé­no? Kdyby umře­la, dají nám...Read more »
Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

...a roz­ší­ře­ný výběr zbra­ní. Penny: Přísahám bohu, že jed­nou se z našich roz­ho­vo­rů obě­sím. Leonard: To jeho máma říká už roky. Penny: Tak co tu, klu­ci, pod­ni­ká­te za zába­vu? Sheldon: Dneska jsme...Read more »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

  Zdeněk Troška je typ reži­sé­ra, kte­rý je snem kaž­dé­ho pro­du­cen­ta. Každý den točí pod­le natá­če­cí­ho plá­nu, nedě­lá přesča­sy, nao­pak – když je mož­nost „drc­ne“ ješ­tě něco z dal­ší­ho fil­mo­va­cí­ho...Read more »

Divoké Kočky

...tro­cha odva­hy, mys­lí si, že je tak zba­bě­lá po mámě, kte­rá se o to být úspěš­nou také sna­ži­la, ale nepo­da­ři­lo se jí to. Ve sku­teč­nos­ti její máma talent také měla, tré­mu nemě­la,...Read more »
jitřenka e1549491289442

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

...„Čeká nás vel­ké zahrad­ní dob­ro­druž­ství.“ Rozhodla se, že téhle zahra­dě musí ve škol­ce pomo­ci. Chtěla, aby na ní byla máma a s tátou pyš­ná. „Uděláme to takhle.... “ Kniha pře­dá­vá dětem jakousi...Read more »
200408171921 panicky

Stapfordské paničky

...s ame­ric­kým úsmě­vem na tvá­ři. Vše dotvá­ří jejich roz­ver­ní muži, kte­ří se pře­váž­ně baví v jis­tém pán­ském sdru­že­ní, a kte­rým zjev­ně nic nechy­bí. Nad tou vší poho­dou bdí jako vel­ká máma a táta tak­též...Read more »
200504231100 roman

Román pro ženy

...Podobně jako Laura (Zuzana Kanócz) i její ovdo­vě­lá máma se sna­ží najít muže, kte­rý ovšem mus­tí spl­ňo­vat její nároč­né poža­dav­ky. V prv­ní řadě by to neměl být Čech (s těmi Jana pro...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...a zapo­me­nou osmi­le­té­ho Kevina doma. Chlapeček je ale šikul­ka a uži­je si vět­ší dob­ro­druž­ství než máma s tátou. Americká rodin­ná kome­die (1990). Hrají M. Culkin, J. Pesci, D. Stern... Režie Ch. Columbus 3. 10. 2004...Read more »

Pod bodem mrazu

...před dvě­ma roky a všich­ni ji pova­žu­jí za mrt­vou, Kate se s tou­to myš­len­kou ale nechce smí­řit a sna­ží se ale­spoň zjis­tit, co se Annie před dvě­ma roky sta­lo. Jak moh­la máma od...Read more »

Cameron Diaz

Cameron vyrůs­ta­la jako běž­ná Američanka, tedy až na její při­ro­ze­nou krá­su. Její otec Emilio je půvo­dem z Kuby, je mis­trem ve spo­leč­nos­ti California Oil. Její máma Billie, kte­rá je míšen­ka němec­ké,...Read more »
041209p1490147 galerie 980

To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje

...něj při­jde máma nebo táta, ale dnes to bude děda a to bude hor­ší. Martinovi se občas zdá zvlášt­ní sen o tom, že létá. Když se pro­bu­dil, dospěl k jed­no­znač­né­mu závě­ru - chce...Read more »
Simpsonovi

Simpsonovi: Nejlepší hlášky

...nechá­te jít, dám vám ke kaž­dé zakou­pe­né piz­ze zdar­ma tutéž navíc. Nabídka nepla­tí od úter­ka do nedě­le, v pon­dě­lí máme zavře­no. Krustyho dce­ra: Máma byla v armá­dě. Měla hně­dé vla­sy, tako­vá pla­chá......Read more »

Mezi námi děvčaty

...Jake je najed­nou pat­řič­ně zma­ten, jak se Anny vystu­po­vá­ní od minu­lé­ho dne změ­ni­lo. Daleko víc je však pople­te­ný malý Harry. Když jde jeho máma kolem, ksich­tí se na něho a občas...Read more »
0048110074 emily vichrna a zeme pulnocniho slunce A10110F17606 list 1

Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?

...se sna­ží vše­mož­ným způ­so­bem mas­ko­vat. Z úvah ji vyru­ší zakle­pá­ní - je to Aaron. Samozřejmě si muse­la při­sa­dit i máma, když mu řek­la, že o něm zrov­na mlu­vi­ly. Je tu ješ­tě někdo, kdo...Read more »
vykopavka 1

#1934: Vykopávka - 60 %

...uprostřed restaurace, máma jakožto přemoudřelá siamská dvojčata, stáda násilných stromů…" Jako kdyby k tomu ani nebylo nutné nic dodávat. Tohle prostě není tradiční a jsou zde nápady, které vás přimějí...Read more »