ProcMamaPije

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se z toho...Read more »
Jsemmama

Kristína Farkašová - Jsem Máma

...nikdy se, ale žád­ná mat­ka tako­vých postu­pů neří­dí a řídit nebu­de. Ženy potře­bu­jí a chtě­jí pří­běhy ze živo­ta a přes­ně jim je kni­ha Jsem máma urče­ná. Není se pro­to čemu divit, že ve...Read more »
Manolito1 e1535613228525

Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

...tak před dveř­mi své vlast­ní sest­ry. Moje máma (nebo dle zmín­ky v před­cho­zí kapi­to­le Blbečkova máma, pro­to­že to vypa­dá, že mají oči jen jeden pro dru­hý­ho, zkrát­ka máma mýho brá­chy), nám...Read more »
200403161759 devcatko1

Děvčátko

Ema má mámu, máma má Emu. A obě se sna­ží najít v živo­tě to své štěs­tí. Každá na to jde po svém. Máma cho­dí po barech a Ema se tou­lá po nocích po měs­tě. Obě se sna­ží...Read more »
zimnilide e1533268113208

V knize „Zimní lidé“ prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít

...a dikob­ra­zí­mi ost­ny. Na pra­vém uka­zo­váč­ku se jí skvěl prs­ten vyře­za­ný ze zažlout­lé kos­ti, na němž byly vyry­té podiv­né zna­ky, což v pra­zvlášt­ních pís­me­nech a sym­bo­lech zna­me­na­lo: „ŽIVOT JE NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH“.“ Lidé z měs­ta...Read more »
Zahr

Petr Jarchovský SCÉNÁŘ

...Samotný vznik té lát­ky vychá­zí z růz­ných obdo­bí živo­ta, z doby, kdy jsem byl malý kluk a sly­šel vyprá­vět rodi­če něja­ké his­tor­ky, kte­ré mi uvíz­ly v pamě­ti. Už v té době se scé­nář začí­nal rodit....Read more »

Jak na věc

...sku­teč­nost změ­ní nejen život Marcusův, ale zpo­čát­ku přes jeho odpor i život Willa. Marcus si totiž vez­me do hla­vy, ne až tak nelo­gic­ky, že jeho mámě může pomoct jedi­ně chlap a sna­ží...Read more »
a0feaf2885967.5a67a22f1fdc1

Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

...a Saša byla totiž tro­ji­ce, kte­rá se pokou­še­la roz­jet psí klub. Brianna jim sice nejdřív ško­di­la, ale nyní už pomá­ha­la. Taylor jen tak mezi řečí pozna­me­na­la, že dou­fá, že Kim se...Read more »
vC5A1echnonejhorC5A1C3AD2recenzefilmu

Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%

...Změna spočívá ovšem v tom, že Tree sice stále jde o život a po každém svém úmrtí se probouzí téhož dne ráno, nicméně děje se tak v jakési alternativní realitě,...Read more »
a person standing in a dark room description gene

Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

...fil­my z pře­hlíd­ky obje­ví samo­stat­ně v pro­gra­mech kin. Během prv­ních dvou roč­ní­ků se Vary ve vašem kině setka­ly s vel­kým zájmem kina­řů i divá­ků a vybra­né fil­my shlédlo ve svých oblí­be­ných kinech přes 120 000 divá­ků....Read more »
grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

...divá­ko­vi být před posta­va­mi o krok napřed. Divák zde musí inter­pre­to­vat a odha­lo­vat skry­té význa­my pod na oko nedů­le­ži­tý­mi emoč­ní­mi reak­ce­mi. Tyto názna­ky jsou zdá se nato­lik nená­pad­né, že se leckterý divák...Read more »
juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

...prá­vo na život a moci žít. Bojuje, drží se zuby neh­ty při živo­tě, i když pár­krát se ocit­ne na pokra­ji smr­ti, vždy se doká­že z dru­hé stra­ny bře­hu vrá­tit zpět. Neskonalý obdiv sestrám a léka­řům,...Read more »
Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Sheldon: Někde ven­ku je nešťast­ná žena, kte­rá vlo­ží nadě­je do mého sper­ma­tu. Co když se jí naro­dí dítě, kte­ré nebu­de vědět, jest­li má pro výpo­čet obje­mu pod křiv­kou inte­gro­vat, nebo...Read more »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

...Na pla­ce je poho­da a když se mezi zábě­ry pře­svět­lu­je, pře­sta­vu­je kame­ra nebo při­pra­vu­jí  her­ci, je sly­šet  Zdenkovo vyprá­vě­ní růz­ných zážit­ků z jeho živo­ta, cest nebo natá­če­ní jiných fil­mů.   Při natá­če­ní...Read more »

Divoké Kočky

...tro­cha odva­hy, mys­lí si, že je tak zba­bě­lá po mámě, kte­rá se o to být úspěš­nou také sna­ži­la, ale nepo­da­ři­lo se jí to. Ve sku­teč­nos­ti její máma talent také měla, tré­mu nemě­la,...Read more »
jitřenka e1549491289442

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

V kni­ze „Jitřenka“ obje­ví­te krás­né a dojem­né pří­běhy napsa­né s vel­kou lás­kou a něhou o jed­né drob­né díven­ce v gumo­vých holín­kách, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le prv­ní ran­ní a posled­ní noč­ní hvězdy jmé­nem Jitřenka. Jitřenka je vše­chen...Read more »
200408171921 panicky

Stapfordské paničky

...s ame­ric­kým úsmě­vem na tvá­ři. Vše dotvá­ří jejich roz­ver­ní muži, kte­ří se pře­váž­ně baví v jis­tém pán­ském sdru­že­ní, a kte­rým zjev­ně nic nechy­bí. Nad tou vší poho­dou bdí jako vel­ká máma a táta tak­též...Read more »
200504231100 roman

Román pro ženy

Laura si jako obvykle jen tak zaběh­ne ke své oblí­be­né kadeř­ni­ci a jí, jejím kole­gy­ním a všem divá­kům během stří­há­ní, bar­ve­ní a fou­ká­ní poví svůj „život­ní pří­běh“, ve kte­rém postup­ně pozná­vá­me dosa­vad­ní Lauřiny...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...- Prima 17:00 Pokus o vraž­du /P/ Přednosta praž­ské kli­ni­ky Karel Höger je pro­ná­sle­do­ván oba­vou, že někdo usi­lu­je o jeho život. Podezřívá nejen své kole­gy a paci­en­ty, ale i čle­ny rodi­ny... Český kri­mi­nál­ní film...Read more »

Pod bodem mrazu

...před dvě­ma roky a všich­ni ji pova­žu­jí za mrt­vou, Kate se s tou­to myš­len­kou ale nechce smí­řit a sna­ží se ale­spoň zjis­tit, co se Annie před dvě­ma roky sta­lo. Jak moh­la máma od...Read more »

Cameron Diaz

Cameron vyrůs­ta­la jako běž­ná Američanka, tedy až na její při­ro­ze­nou krá­su. Její otec Emilio je půvo­dem z Kuby, je mis­trem ve spo­leč­nos­ti California Oil. Její máma Billie, kte­rá je míšen­ka němec­ké,...Read more »
041209p1490147 galerie 980

To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje

...by se dala jíst. Teta byla jiné­ho názo­ru. Prohlásila, že všech­no, co děda ugri­lu­je chut­ná jako živo­čiš­né uhlí. Martin chtěl dědo­vi pomoct, ale bohu­žel pro něj se chy­til roz­pá­le­né­ho gri­lu....Read more »
Simpsonovi

Simpsonovi: Nejlepší hlášky

...„ano“ nebo „ne“. Rozuměl jste mi? Homer: Ano. (detek­tor lži vybuchl) Bart: Jak můžeš ris­ko­vat můj život, aby sis zachrá­nil svůj? Homer: Až budeš mít svo­je děti, tak to pocho­píš....Read more »

Mezi námi děvčaty

...Jake je najed­nou pat­řič­ně zma­ten, jak se Anny vystu­po­vá­ní od minu­lé­ho dne změ­ni­lo. Daleko víc je však pople­te­ný malý Harry. Když jde jeho máma kolem, ksich­tí se na něho a občas...Read more »
0048110074 emily vichrna a zeme pulnocniho slunce A10110F17606 list 1

Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?

...se sna­ží vše­mož­ným způ­so­bem mas­ko­vat. Z úvah ji vyru­ší zakle­pá­ní - je to Aaron. Samozřejmě si muse­la při­sa­dit i máma, když mu řek­la, že o něm zrov­na mlu­vi­ly. Je tu ješ­tě někdo, kdo...Read more »
vykopavka 1

#1934: Vykopávka - 60 %

...očekávaných událostí se začne rozmotávat a oživlá rodina se hrdinovi začne bez okolků vnucovat do života. Objevuje se sundavací penis, mrtvola pod stolem, okna k pornofilním sousedům, pokoutní laťkové sprchy...Read more »