Cesta

Cesta do středu Země

V dob­ro­druž­ném rodin­ném fil­mu „Cesta do stře­du Země“ se tři ces­to­va­te­lé pono­ří hlu­bo­ko pod povrch Země do tajem­né říše, v níž zaži­jí nesku­teč­nou ces­tu, během kte­ré na mís­tech plných nej­růz­něj­ších nebez­pe­čí nalez­nou...Read more »

Země zítřka - Obsah/O filmu

...zná­mé­ho pou­ze pod názvem „Země zítř­ka“. To, co na tom­to mís­to budou muset vyko­nat, navždy změ­ní celý svět – a také je samot­né. O FILMU Zrod Země zítř­ka se datu­je do...Read more »
země příběhů

Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání

...Stories: The Wishing Spell se sta­la čís­lem jed­na v žeb­říč­ku New York Times. Zdroj živo­to­pi­su: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chris_Colfer COLFER, Chris. Země pří­bě­hů. Ilustroval Brandon DORMAN, pře­lo­žil Veronika VOLHEJNOVÁ. Praha: Fragment, 2016. ISBN 978-80-253-2892-7...Read more »
minecraft prvni 1

#2030: Minecraft komiks: První kniha příběhů

...víte - na stránky komiksu. Tohle ale není případ knihy "Minecraft komiks: První kniha příběhů", ta staví na něčem trochu jiném. Komiks "Minecraft komiks: První kniha příběhů" se zaměřuje na...Read more »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

...voňa­vých sýrů, Kuba a Máca z prv­ní­ho Kozího pří­bě­hu se vza­li a vedou spo­ko­je­ný život jako sýra­ři v cha­lu­pě se svý­mi dět­mi Zuzankou a Honzíkem a samo­zřej­mě s Kozou. Jedné noci ale oba záhad­ně zmi­ze­li a tak se...Read more »
Pillars

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

...i zlé je už potka­lo nebo stá­le čeká. Trošku jiná point-in-click adventura Určitě zná­te point-in-click adven­tu­ry, kte­ré jste hrá­li něko­li­krát, ale přes­to jsou pořád dob­ré a máte tedy chuť si je zahrát...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA

...jiných a bra­li naše věci. Nedošlo k vyjed­ná­vá­ní. Lovci si pros­tě vza­li, co chtě­li,” popi­su­je Yellowbirdt. Po úto­ku Arikarové zís­ka­li repu­ta­ci smr­to­nos­ných bojov­ní­ků, ale Yellowbird podo­tý­ká, že je tře­ba se na to...Read more »
PozZanikuObr

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

...na repe­ti­ci prv­ků v dia­lo­zích tomu roz­hod­ně nepo­má­ha­jí. Logika se totiž ten­to­krát, stej­ně jako u tvůr­co­va posled­ní­ho poči­nu, hodi­la marod a v sci-fi Po záni­ku země ji zrov­na moc nena­jde­te. Důležité prv­ky, kte­ré divá­ko­vi vyvstá­va­jí při sle­do­vá­ní...Read more »

Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia

Pravděpodobně nejsem prv­ní ani posled­ní, kdo se do sle­do­vá­ní Mostu do země Terabithia pouš­těl s před­sta­vou, že ho čeká něco ve sty­lu Letopisů Narnie. Ovšem, byť se oba dva fil­my řadí...Read more »
n200710110829 Mind1

Lovci myšlenek (Mindhunters)

...Harjola) doká­zal, že pořád ješ­tě umí nato­čit sluš­ný film.    Název původ­ní: Mindhunters (angl.)  Název čes­ký: Lovci myš­le­nek  Režie: Renny Harlin  Scénář: Wayne Kramer  Rok: 2004  Délka: 106 min.  Země:...Read more »
hansel gretel witch hunters05

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic | Hansel & Gretel: Witch Hunters [65%]

...pohá­dek. Jednoho dne však do toho­to kou­zel­né­ho svě­ta kte­rý obý­va­li vstou­pil holly­wo­od­ský prů­my­sl a po něko­li­ka seri­oz­ních adap­ta­cích se i tito dva sta­li ter­čem mód­ní úpra­vy pohá­dek. Tak vzni­kl sní­mek Jeníček a Mařenka: Lovci...Read more »

A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země

...Země pod­leh­la zká­ze své­ho Slunce. Na pla­ne­tu však při­lé­tá kos­mic­ká loď prá­vě ze Země - jed­ná se o posled­ní loď, kte­rá před zká­zou stih­la unik­nout - s posád­kou vět­ši­nou pono­ře­nou do klid­né...Read more »
OZ

Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %

...země OZ. I když je to země OZ plná barev a tolik kon­tras­tu­je s šedí fád­ní­ho živo­ta plné­ho povin­nos­tí, je Oscar při­pra­ven na nová dob­ro­druž­ství a nijak ho neza­sko­čí ani setká­ní s čaro­děj­kou Theodorou (Mila...Read more »
EvaKanturkovaJanHus

Eva Kantůrková, scenáristka

...hra­ný film o Janu Palachovi, nepočítáme-li dra­ma Hořící keř, kte­ré ovšem vypo­ví­da­lo spí­še o jeho mat­ce a její advo­kát­ce. Obávali se fil­ma­ři toho­to téma­tu? Na to se těž­ko odpo­ví­dá, nechci mlu­vit za jiné....Read more »
Popelka

Popelka - Obsah/O Filmu

...před­sta­vi­vost, morál­ku a roz­ho­do­vá­ní, aby jim pomá­ha­ly roz­ví­jet se cito­vě i psy­cho­lo­gic­ky. A pří­běh Popelky je sice pros­tý, ale doká­zal oslo­vit divá­ky po celém svě­tě. Podle pro­du­cen­ta Simona Kinberga (X-Men: Budoucí minu­lost) se nám...Read more »
MarinkaMala

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 1. díl - KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL

...čaro­děj­ni­ci její kani­ba­lis­tic­ké chout­ky pře­ka­zí ... ale co se s nimi sta­ne potom? To se odvá­žil domys­let scé­náris­ta a reži­sér fil­mu Jeníček a Mařenka – Lovci čaro­děj­nic Tommy Wirkola, kte­rý se s tou­to otáz­kou...Read more »
Screen

Speciál NEVĚDOMÍ – O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Znovuosídlení Země: Obsazení akčního thrilleru

...nic tako­vé­ho nevi­děl: způ­sob, kte­rým to chtěl reží­ro­vat, a všech­ny prv­ky, kte­ré chtěl do fil­mu zakom­po­no­vat. Ačkoli jsem od Minority Report nena­to­čil žád­né sci-fi, ten žánr milu­ju a věděl jsem, že Joe...Read more »
BlackPanter

Black Panther - Obsah & O filmu

...Snímek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black Panther sle­du­je osu­dy T’Chally, kte­rý se po smr­ti své­ho otce, wakand­ské­ho krá­le, vra­cí zpět domů do této izo­lo­va­né a tech­no­lo­gic­ky vel­mi pokro­či­lé afric­ké země, aby se ujal...Read more »
Jen big

Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60%

...to v posled­ní době dotáh­ly napří­klad sever­ské země, kte­ré pro­du­ku­jí spous­tu schop­ných lite­rá­tů, her­ců i fil­ma­řů a výmlu­vy nejsou na mís­tě. Když jsem se dosle­chl, že nor­ský scé­náris­ta a reži­sér Tommy Wirkola nato­čil jakousi...Read more »

REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU

...jen sám sobě. “Tato éra byla začát­kem industri­a­lis­mu na Západě. Ještě před obje­vem zla­ta a ropy, byl obchod s kože­ši­na­mi masiv­ní, lukra­tiv­ní byz­nys,” vysvět­lu­je DiCaprio. “Lovci se dostá­va­li do nedo­tče­né kra­ji­ny mezi...Read more »

Lovci pokladů

...jed­no­du­ché vymys­let něja­ký nový ori­gi­nál­ní pří­běh, sto­jí tyto fil­my vět­ši­nou na ohra­ném, ale pou­ta­vém pří­bě­hu, kva­lit­ní kame­ře, efek­tech a vůbec na celém pro­ve­de­ní. Lovci pokla­dů jsou však hod­ně chudým zástup­cem toho­to...Read more »

Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB

...tom pří­bě­hu líbí, že je to záhad­ný pří­běh i dob­ro­druž­ná kome­die.” John Green říká, že jeho zku­še­nos­ti z natá­če­ní sním­ku Hv ě zdy n á m nep řá ly byly klí­čo­vým fak­to­rem,...Read more »

PETR PAN

...dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­ství, když do jejich poko­je jed­né noci vlét­ne Petr Pan a zave­de je skr­ze roz­zá­ře­nou noč­ní oblo­hu až do kou­zel­né Země Nezemě. Wendy a její brat­ři si začí­na­jí spo­lu s Petrem...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...ces­ty naší země, ale i vlast­ních živo­tů,“ říká foto­graf Adolf Zika. Každý díl obsa­hu­je kra­tič­ké při­blí­že­ní foto­gra­fa, pokra­ču­je před­sta­ve­ním klí­čo­vé­ho sním­ku, okol­nos­tí jeho vzni­ku, při­blí­že­ním mís­ta, času a dějin­né­ho kon­tex­tu pro­střed­nic­tvím archi­vů...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...týden a do role vinaře-chemika Kozdery se Miroslav Táborský opět vrá­til. „Pan Táborská je sku­teč­ný pro­fe­si­o­nál, všech­ny své scé­ny ode­hrál, jako­by se nic nesta­lo,“ dodá­vá Tomáš Vican.Při natá­če­ní 2Bobulí ale nebyl...Read more »

Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO

...co se během stu­de­né vál­ky dělo, ale nevě­děl jsem nic o výmě­ně Rudolfa Abela za Francise Gary Powerse,” říká Spielberg. “Věděl jsem o Powersovi. Každý sly­šel, že byl prů­zkum­ný letoun U-2 sestře­len,...Read more »