Teorie

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

...Sheldon: Ledovce tají, Leonarde. V budouc­nos­ti nebu­de pla­vá­ní otáz­kou vol­by. Penny: Vy musí­te být Leonardova mat­ka. Leonardova mat­ka: No, nevím, jest­li musím být, ale jsem. Howard: Hej, víte, co by bylo...Read more »

Leonard Nimoy

Má hvězdu na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Detaily o článku Leonard Nimoy Jméno člán­ku: Leonard Nimoy Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 1. 03. 2015, 07:23 UTC Datum pře­vze­tí: 1. 03. 2015,...Read more »
srvadm pr local share a fmcg 01 klienti amc 2018

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

Překvapivá detek­tiv­ka z ame­ric­ké­ho Texasu nebo suchá čer­ná kome­die s prv­ky kri­mi? Ať už se na seri­ál Hap a Leonard dívá­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du, věř­te, že si pro vás scé­náris­ti i ve tře­tí řadě při­chys­ta­li...Read more »

Star Trek filmy na DVD

...min., nosič : DVD České titul­ky, DOLBY DIGITAL 5.1 Režie: Herci: Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForrest Kelley, George Takei Režie: Leonard Nimoy William Shatner, Leonard Nimoy a zby­tek posád­ky Enterprise...Read more »
Angry

Angry Birds ve filmu - POSTAVY

...širo­kém a diplo­ma­tic­kém úsmě­vu není mož­ná tak doce­la vše v pořád­ku. Leonard je chytřej­ší, než vypa­dá, a jeho přá­tel­ství by moh­lo být jenom zástěr­kou pro něja­ký zálud­něj­ší a zákeř­něj­ší plán.              Ross je Leonardovo...Read more »
StarTrek1979

Star Trek - Film z roku 1979 - 100%

...T. Kirk (William Shatner), prv­ní důstoj­ník, Vulkánec Spock (Leonard Nimoy), vrch­ní lékař Dr. Leonard McCoy (DeForest Kelley) a dal­ších jako je Uhura,Čechov, ale i dokon­ce Janice Randová, byl vel­ko­le­pý. Byl to jeden...Read more »
StarTrek4a

Star Trek IV: Cesta domů

Podruhé v řadě byl reži­sé­rem Star Treku před­sta­vi­tel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve tře­tím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby reži­sér pří­liš nepře­svěd­čil, ten­to­krát to bylo o pozná­ní lep­ší a sko­ro jsem...Read more »
SedmNahl

Sedm statečných - 50 %

...hud­by byl Elmera Bernstein, jehož hud­ba pomoh­la i popu­la­ri­tě fil­mu Krotitelé duchů. Současný film 7 sta­teč­ných reží­ro­val Antoine Fuqua,  kte­rý se sna­žil vydo­lo­vat ze sla­bé­ho scé­ná­ře maxi­mum, ale her­ci budu­jí své...Read more »
srpen

1968 milimetrů

...dro­gy, sex a rock and roll jsou nedíl­nou sou­čás­tí snů o nové, ote­vře­né spo­leč­nos­ti. scé­nář a režie: Benjamin Cantu námět: Arik Bernstein dra­ma­tur­gie: Lucie Králová výkon­ná pro­du­cent­ka: Kateřina Kovářová kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Petr Kubica...Read more »

Filmové hity ve Valdštejnské zahradě

...Ostře sle­do­va­né vla­ky ZDENĚK LIŠKA/JIŘÍ TEML: Obchod na kor­ze ELMER BERNSTEIN: Sedm sta­teč­ných JOSEF SUK: V nový život ANTONÍN DVOŘÁK: Karneval DALIBOR C. VAČKÁŘ: Pyšná prin­cez­na JIŘÍ BAŽANT / JIŘÍ MALÁSEK:...Read more »
200408031958 zruda8

Zrůda

...z morál­ní­ho hle­dis­ka kdo­ko­li, Aileen Wuornos byla ve sku­teč­nos­ti po 12 letech strá­ve­ných v cele smr­ti popra­ve­na. O filmu: Rok: 2003 Oficiální web: Zrůda Scénář a režie: Patty Jenkins Kamera: Steven Bernstein Hudba: Brian...Read more »
Teorie

Teorie všeho - Stručná historie

...a pozva­la mě dál. Ten den jsme si nic neslí­bi­li a náš dia­log pokra­čo­val dál,” vzpo­mí­ná McCarten. Po něja­ké době ho jeho ICM agent Craig Bernstein před­sta­vil pro­du­cent­ce Lise Bruce. Ta o Stephenu...Read more »
large28329

RECENZE – Prokletí Schwartzovy vily

...Kdo by také toužil bydlet v zchátralé staré vile u hřbitova? Snad jen Nora s Leonardem. Oba mají zálibu v historii a tak na podmínky koupě přistoupí. Život s Leonardovou...Read more »
ACFK dva nula 01

Recenze: Dva nula – 80%

...na topo­ly na Letenské plá­ni. Právě sek­ven­ce slo­že­ná z něko­li­ka dvou­mi­nu­to­vých zábě­rů (ty dvě minu­ty, během nichž vstře­lil kame­run­ský útoč­ník Léonard Kweuke oba góly utká­ní) zachy­cu­jí­cí účin­ku­jí­cí v pro­ží­vá­ní klí­čo­vých momen­tů zápa­su...Read more »

Louis de Funés

...1964- Fantomas role: Commissaire Juve 1963- Pouic Pouic (Pouic-Pouic) role: Léonard Monestier 1963- Veinards, Les role: Antoine Beaurepaire 1960- Candide ou l’op­ti­mis­me au XXe sičcle role: Le gesta­pis­te / Gestapo man 1955- Husaři (Hussards,...Read more »

Titulky k Grantchester S04E04 - Episode #4.4

V dnešním dílu Geordie a Will řeší svůj první společný případ. Leonard řeší pošramocený vztah se svou hospodyní. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Stahujte z webu Nextweek.cz...Read more »
normal 02

Kate Beckinsale

...Hero, jejíž srd­ce zís­ká flo­rent­ský šlech­tic (Robert Sean Leonard), v adap­ta­ci Shakespearovy kome­die Mnoho povy­ku pro nic (r. K. Branagh). Prosadila se rov­něž na dru­hé stra­ně Atlantiku díky posta­vě uváž­li­vé stu­dent­ky...Read more »

Titulky k Grantchester S04E01 - Episode #4.1

V dnešním dílu Sidney řeší přípravu na slavnost. Do toho se stane vražda a Sidney opět pomáhá Geordiemu ji vyřešit. Leonard má ambice skládat básničky. Titulky pro vás přeložila kvakkv....Read more »

ROBOCOP I a II

...Weller (Murphy), Nancy Allen (Lewisová), Daniel O’Herlihy (Starý pán), Belinda Bauer (Faxxová), Tom Noonan (Cain) Kamera: Mark Irwin Scénář: Frank Miller & Walon Green Hudba: Leonard Rosenman Režie: Irvin Kershner...Read more »
bridge

StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze

...(poz­dě­ji admi­rál) - obdi­vo­va­ný kapi­tán za svou hrdost a za svo­jí někdy drzost a smy­sl pro čest. Často se přá­te­lí s mno­ha žena­mi a mno­ho spor­ných oka­mži­ků řeší radě­ji pěst­mi, než-li diplo­ma­cií. Leonard Haratio...Read more »
Kirk

StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS

...kapi­tá­na zná­ma svou Vulkánskou pova­hou. Což je napros­tý klid a přes­né logic­ké myš­le­ní · Leonard Haratio McCoy - dok­tor - Jako správ­ný zdra­vot­ní důstoj­ník se vyzna­ču­je trpě­li­vos­tí, cit­li­vos­tí a ocho­tou pomo­ci, jak...Read more »
Khan

Star Trek II: Khanův hněv - 95%

...Je tím vyře­še­no i doha­do­vá­ní s her­ci, zda­li se chtě­jí, či nechtě­jí vrá­tit do svých rolí. Říká se, že Leonard Nimoy s pokra­čo­vá­ním role  Spocka v dal­ších fil­mo­vých dílech sou­hla­sil pou­ze za té pod­mín­ky, kdy...Read more »
DjangoJPG

Nespoutaný Django - O FILMU

...kte­ré byly ohro­mu­jí­cí, mlž­né řeky, kop­ce se spousta­mi sně­hu a rezer­va­ce s losy. Celý film zís­kal mno­hem ote­vře­něj­ší atmo­sfé­ru a začal půso­bit oprav­du vel­ko­le­pě.“ Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Don Johnson, Walt Goggins,...Read more »
StarTrek1

STAR TREK: DO TEMNOTY

...Pine jako kapi­tán James T. Kirk, Zachary Quinto v roli prv­ní­ho důstoj­ní­ka Spocka, Karl Urban jako dok­tor Leonard „Kostra” McCoy, Simon Pegg jako vrch­ní inže­nýr „Scotty” Scott, Zoe Saldana jako komu­ni­kač­ní...Read more »
21

Star Trek: Do temnoty: 90%

...alter­na­tiv­ní linie a původ­ní linii pří­bě­hu Star Treku zacho­vá­val pou­ze Leonard Nimoy, zno­vu vrá­til Sci-fi budouc­nos­ti ces­to­vá­ní po pla­ne­tách lesk. Změna je vidět hlav­ně na moder­ním akč­ním poje­tím veš­ke­rých akcích a dia­lo­zích, kte­ré...Read more »
4

STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází

...emo­ci­o­nál­ně vel­mi pře­svěd­či­vým způ­so­bem,” říká. „Zoe to uči­ni­la reál­ným, tak­že to vypa­da­lo dob­ře a zábav­ně a ne hlou­pě a str­nu­le. Byla fan­tas­tic­ká.” Kostra, Scotty, Čechov a Sulu: Vedoucí lékař lodi, Leonard „Kostra” McCoy, má...Read more »