Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kvarteto'
Miroslav Krobot 1

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

...moc není, pro­to­že Kvarteto pro mě bylo snaz­ší než Díra u Hanušovic. Kromě men­ší tech­nic­ké nároč­nos­ti fil­mu jsem byl při­pra­ve­něj­ší a zku­še­něj­ší, scé­nář se nemě­nil, film je z režij­ní­ho hle­dis­ka nato­če­ný, jak jsem...Read more »
Kvarteto

Kvarteto - 50 %

...film, na kte­rém tato dvo­ji­ce spo­lu­pra­co­va­la. Předchozí film Díra u Hanušovic byla tro­chu depre­siv­ní, kde hrdi­no­vé byli své­ráz­né figur­ky v malé ves­ni­ci. Film Kvarteto nao­pak zachy­cu­je atmo­sfé­ru his­to­ric­ké­ho měs­ta, s úzký­mi ulič­ka­mi a vět­ši­na...Read more »
pod vejte se na uk zku nov ho filmu kvarteto

Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto

https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.beRead more »
CL

25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ

NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec Kvarteto – pro­du­cent Ondřej Zima Milada – David Mrnka, Kristina Hejduková, Juan Mayne Po str­niš­ti bos – pro­du­cent Jan Svěrák...Read more »
Kvarteto Bara Polakova low

Nový český film brzy v kině

Štěpánková. Kvarteto Pavlina Storkova low Kvarteto Melnik Polakova low Kvarteto z nata­ce­ni Schmitzer Krobot low „Podle naše­ho data naro­ze­ní by se dalo čekat, že se bude­me zabý­vat bilanč­ní­mi téma­ty. Nakonec...Read more »
CL

Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

...Mrnky Milada. Následují sním­ky Křižáček Václava Kadrnky s 9 nomi­na­ce­mi, Kvarteto Miroslava Krobota s 8 nomi­na­ce­mi a Špína Terezy Nvotové s 8 nomi­na­ce­mi. V kate­go­rii nej­lep­ší film byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů – Bába z ledu (režie...Read more »
160974538 b3921d 1

Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal

Lubomír Smékal je povo­lá­ním psy­cho­log, ale také scé­náris­ta dvou čes­kých fil­mů, na kte­rých spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Miroslavem Krobotem. První spo­leč­ný film Díra u Hanušovic zís­kal tři České lvy a loň­ská kome­die Kvarteto osm...Read more »
1 2017

12/2017

...90% - 287 zobr. Soutěž o pla­ká­ty k Star Wars: Poslední z Jediů - 215 zobr. Podívejte se na ukáz­ku nové­ho fil­mu Kvarteto - 123 zobr. 7 let den po dni s Lénou Brauner - 95 zobr. Star Wars: Poslední z Jediů | Star...Read more »

Pavučina snů - Dreamcatcher

Další fil­mo­vé ztvár­ně­ní horo­ro­vé kni­hy Stephena Kinga… (Novější) Tituly inspi­ro­va­né­ho horo­ro­vý­mi díly toho­to auto­ra nema­jí zrov­na štěs­tí na kva­lit­ní ztvár­ně­ní. Většinou kon­čí jako dvou­díl­né tele­viz­ní fil­my vysí­la­né v pátek po půl­no­ci. Na...Read more »

Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce

Je vcel­ku zvlášt­ní pro­čí­tat si člán­ky zamě­řu­jí­cí se na nej­no­věj­ší­ho Batmana a srov­ná­vat věty v nich nahuš­tě­né s výkři­ky něko­lik let sta­rý­mi. Třebas když byl nato­čen tako­vý Spider-Man nebo dru­zí X-Meni, recen­ze na...Read more »

Hledání Země Nezemě - recenze

Finding Neverland, jak zní v ori­gi­ná­le název toho­to fil­mu, vypra­ví o osu­du spi­so­va­te­le a auto­ra diva­del­ních her James M.Barrieho, kte­rý momen­tál­ně pro­ží­vá men­ší kri­zi. Recenze naše­ho part­ne­ra: Jeho posled­ní hra dopadla fiaskem, vzta­hy...Read more »
CerTrpaslik

Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií

...fil­mů, kte­ré měli zatím mož­nost vidět pou­ze v kinech. Humorný pří­běh Kvarteto čtve­ři­ce kama­rá­dů hra­jí­cích ve smyč­co­vém sou­bo­ru při­blí­ží film Miroslava Krobota, kte­rý se záro­veň obje­ví jako herec ve sním­ku legen­dár­ní...Read more »

K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky

Kameňák 2, inspi­ro­va­ný opět zná­mý­mi i méně zná­mý­mi „kamen­ný­mi“ vti­py, pří­mo nava­zu­je na prv­ní díl. Ten kon­čil vytrysk­nu­tím mod­ré­ho „erek­tiv­ní­ho“ pra­me­ne ze ská­ly na zám­ku, v jiho­čes­kém Kameňákově. Jeho zázrač­ný vliv způ­so­bí...Read more »
red dwarf 1

Red Dwarf: Back to Earth [40%]

Rozhodli osla­vit výro­čí jed­n­a­dva­ce­ti let od jeho vzni­ku nato­če­ním tří­díl­né mini­sé­rie „Red Dwarf: Back to Earth“. Místo úcty­hod­né­ho při­po­me­nu­tí teh­dej­ší chlou­by BBC a doda­teč­né­ho roz­lou­če­ní s její­mi posta­va­mi však ten­to „come­back“ ale­spoň...Read more »
bartoska

Rozhovor s Jiřím Bartoškou k filmu Líbáš jako ďábel

Ve fil­mu Líbáš jako ďábel posí­lá Marie Poledňáková kvar­te­to hrdi­nů z fil­mu Líbáš jako Bůh do nových situ­a­cí. Jaký je nej­vět­ší roz­díl v obou fil­mech? Líbáš jako Bůh byla roman­tic­ká kome­die, dru­hý...Read more »
Kdo je na svete nejmocnejsi 1

Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

V jed­né myší rodi­ně mají již vel­kou myší sleč­nu, prá­vě vhod­nou na vdá­vá­ní. Ale jak to tak bývá, rodi­če chtě­jí pro svou dce­ru to nej­lep­ší, aby její život byl lep­ší než...Read more »

Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje.

Superman se (zase) vra­cí Ačkoliv se všu­de pře­třá­sa­lo, jak to Singer se svým „Supíkem“ nepro­jel, bylo by víc než pode­zře­lé, kdy­by byla jeho závě­reč­ná bilan­ce zápor­ná. Ono totiž… v pří­pa­dě...Read more »