Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kutil Tim VII (20-23)'
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

v celém vesmí­ru?“ vysvět­lu­je vedou­cí výro­by Louis D’Esposito. „Nebyli jsme si tím roz­hod­nu­tím zce­la jis­ti a říka­li jsme si, že nám divá­ci mož­ná budou v tom­to ohle­du opo­no­vat a zne­přá­te­lí­me šije. Vyvolalo to zce­la...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...Avengers. Ale ačko­liv má všech­ny ty nové schop­nos­ti a zná­mos­ti, nedo­ká­zal se zatím vyrov­nat s tím, kým je coby Peter Parker. Jedním z jeho úko­lů v tom­to pří­bě­hu je uvě­do­mit si, že se nemů­že...Read more »

Final Fantasy VII: Advent Children

...zůsta­ne FF věr­né jen kon­zo­lím, popří­pa­dě PC a fil­mo­vý svět už mu zůsta­ne uza­vře­ný. To ale bylo jen zdá­ní. Rok 2005 při­ne­sl na DVD/VHS pro­jekt nazva­ný Final Fantasy VII: Advent Children. Hra...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...pre­mi­é­ra? Premiéra je naplá­no­va­ná na 20. úno­ra 2014 Dovedete si nyní před­sta­vit, že tady bude­me za rok sedět a dělat roz­ho­vor o chys­ta­ném tře­tím dílu kome­die Babovřesky? Já si dove­du před­sta­vit tako­vých věcí!...Read more »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...scé­nář na kome­dii, kde v hlav­ní roli vystu­pu­je mla­dý farář, co se jme­nu­je Šoustal …a bylo…. 4. led­na 2012 jsme se se Zdeňkem nad tím potka­li a dohod­li obchod­ní pod­mín­ky a ter­mí­ny rea­li­za­ce. Zdeněk...Read more »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

před­sta­ví také jako hudeb­ník na spe­ci­ál­ním kon­cer­tě ve stře­du 4.7.2018 v Městském diva­dle s kape­lou Tim Robbins and The Rogues Gallery Band. V sobo­tu 30.6.2018 Tim Robbins osob­ně uve­de v Letním kině sní­mek Vykoupení...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...vlast­ní­ka luxus­ní­ho pen­zi­o­nu. Jeho štěs­tím je dce­ra Marie, jeho neštěs­tím je, že s Marií se zaple­tl prá­vě Jirka a to není nápad­ník pod­le jeho před­stav. Jana Švandová jako jeho man­žel­ka pak mír­ní...Read more »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...oslo­vi­lo, jak šel Radek tvr­dě za svým snem a nesklo­nil se ani před dvě­ma léty utr­pe­ní, když mu řeza­li jeden člá­nek prs­tů u nohy za dru­hým a i s tím­to han­di­ca­pem se vydal na úbo­čí...Read more »
Misto

Místo u moře - Obsah/O filmu

...tako­vé­ho fil­mu, po jakém jsem tou­žil, a dělal při­tom napros­to vše pro to, aby mi s tím pomohl.“             Tím, že se udá­los­ti z Leeho minu­los­ti dozví­dá­me postup­ně v útrž­cích Lonergan pod­le Afflecka vytvá­ří pozo­ru­hod­ně...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...věno­va­li, tím ucpa­něj­ší nos Koumák měl a tím zábav­něj­ší pro mě ta posta­va byla.“              Nešika je ohrom­ně přátelský...a pří­šer­ně neši­kov­ný. Vždy je při­pra­ven nabíd­nout pomoc – dokon­ce i teh­dy, kdy by...Read more »
word image 10

Pražské orgie

...his­to­ric­ký román za Spiknutí pro­ti Americe 2006 PEN/Nabokovova cena za celo­ži­vot­ní dílo 2007 PEN/Faulknerova cena za belet­rii za román Jako kaž­dý člo­věk 2007 PEN/Saul Bellowova cena za ame­ric­kou belet­rii 2010 Hadadova cena...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...sní­mek z roku 2012 utr­žil po svě­tě více než 350 mili­o­nů dola­rů a stá­le je drži­te­lem rekor­du za nej­vyš­ší pre­mi­é­ro­vé trž­by v měsí­ci září na úze­mí Spojených stá­tů. Dracova par­ta se nyní vra­cí zpět...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...CIA, Chris Pine (Star Trek) nemá jinou mož­nost, než zasáh­nout. Každý, v jehož moci je při­chá­ze­jí­cí mezi­ná­rod­ní mega kata­stro­fu odvrá­tit, by tím něco ztra­til nebo něco skrý­vá. Komu může Ryan v tako­vé...Read more »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

...povíd­ka je. V duchu jsem si pořád opa­ko­val, že je to ta nej­ú­žas­něj­ší povíd­ka, jakou jsem kdy četl, a mod­lil jsem se, aby byla k dis­po­zi­ci fil­mo­vá prá­va. S napě­tím jsem ji doče­tl a pak...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu

...Prozatím se s ním sna­ži­la vypo­řá­dat tím, že se pokou­še­la držet v ústraní...ale jako ener­gic­ká Ruby Roundhouse, mis­try­ně bojo­vých umě­ní a postrach všech mužů, se z Marthy stá­vá zdat­ná drsňač­ka, kte­rá na sebe str­há­vá...Read more »
n200903191005 Corpse Bride

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět! Teď! Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride) Žánr: Animovaný /...Read more »
vlcsnap 2017 11 29 11h40m59s049

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

...s tím, že Eren ho nebu­de poslou­chat, ale pokud by pro­ti sobě bojo­va­li, jen by se tím osla­bi­li a potom by je sežra­li pří­tomní titá­ni. Proto do sou­mra­ku, než se titá­ni nebu­dou...Read more »
Pas

Pasažéři - Obsah/O filmu

...všich­ni, koho jste zna­li, už budou mrt­ví. Budete muset začít zce­la nový život na nové pla­ne­tě, na kte­ré jste nikdy před­tím neby­li. Nedokážu si před­sta­vit, že bych se měla roz­lou­čit...Read more »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

...2002 jsem se vrá­til do Anglie a nato­čil tam pár men­ších fil­mů, a Paul se zavřel ve svém domě ve Venice Beach a měsíc jen hrál video­hry. Najednou mi z niče­ho nic zavo­lal s tím,...Read more »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

...budou vyví­jet jejich vzá­jem­né osob­ní pří­běhy. A zde poprv­né se také jako divá­ci doví­dá­me, že tím, kdo za tím vším sto­jí je samot­ný Thanos. Ještě málo z nás tuši­lo, že on bude...Read more »

Koření života (No Reservations)

...v našem mul­ti­ki­ně před­pre­mi­é­ra nové­ho čes­ké­ho fil­mu Gympl za účas­ti her­ců a tvůr­ců, a to 8 dní před ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­rou. Pokud to je tím, tak jsem rád, ovšem pokud to je tím, že lidé...Read more »
SE02E010

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

...pěk­ně kom­pli­ko­va­ný a nástin dvou (????) časo­vých rovin byl tím pra­vým pří­bě­hem, co má zaujmout myš­le­ní fanouš­ků všech růz­ných teo­rií. Dvou časo­vá linie hlav­ní­ho pří­bě­hu je přes­ně tím správ­ným zjed­no­du­še­ním, aby...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

...mysl. Podle mého názo­ru se to pro ani­mo­va­ný film skvě­le hodi­lo. A pokud to měl být pří­běh o emo­cích a jeho auto­ry měl být stej­ný tým, kte­rý před­tím vytvo­řil film Vzhůru do oblak,...Read more »
Debouzell

Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda

...už uply­nu­lo sedm let. Je to nej­vět­ší pro­jekt mého živo­ta – nikdy jsem nepra­co­val na něčem s tako­vou inten­zi­tou a tou­hou. Kdy jste popr­vé četl kni­hu Roye Lewise? Před tím­to pro­jek­tem nebo...Read more »