Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kutil Tim VI (12-15)'
AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

...zamě­řu­je na hroz­bu, kte­rá se nad nimi vzná­še­la v prů­bě­hu před­cho­zí­ho fil­mu, což nám dává ce pro­sto­ru se nadech­nout.“ Tím, že vyma­zal z exis­ten­ce polo­vi­nu oby­va­tel vesmí­ru, se Thanosovi poda­ři­lo dosáh­nout jeho...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...při­šel na nápad stát se super­hr­di­nou. Vyrůstal ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel. Když bylo Peterovi Parkerovi osm let, viděl v tele­vi­zi Tonyho Starka, kte­rý pro­hlá­sil, že je Iron Man. Takže to,...Read more »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

nevěs­ta Viktorie na něj mezi­tím čeká ve sku­teč­ném svě­tě. Přestože se život v Zemi mrtvých uká­že být mno­hem bar­vi­těj­ší, než jeho strikt­ní vik­to­ri­án­ská výcho­va, dospě­je Viktor k závě­ru, že v tom­to ani v dal­ších...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...Zdeňku Troškovi oce­ňu­je­te, čeho si nej­­ce váží­te? Zdeněk Troška je skvě­lý člo­věk, kama­rád a pro­fe­si­o­nál ve svém obo­ru a tím se mi snad poda­ři­lo vyjá­d­řit to, co na něm oce­ňu­ji a proč si...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...sla­vi­ce opět obje­, ten­to­krát s celou rom­skou dru­ži­nou. LOKACE: Natáčelo se na turec­ké rivi­é­ře v Side v hote­lu Turtas a dále v jiho­čes­kých Dobčicích, Záboří, Píštíně, Dřítni, v Hluboké nad Vltavou, Holašovicích, Radošovicích, Milevsku, Březnici, Dubné...Read more »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

před­sta­ také jako hudeb­ník na spe­ci­ál­ním kon­cer­tě ve stře­du 4.7.2018 v Městském diva­dle s kape­lou Tim Robbins and The Rogues Gallery Band. V sobo­tu 30.6.2018 Tim Robbins osob­ně uve­de v Letním kině sní­mek Vykoupení...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...Vican vinař. Věnuje se dovo­zu n z Argentiny a jiných zemí, orga­ni­za­ci vinař­ských akcí a sou­tě­ží n, např. Festwine. Vlastní Vinnou gale­rii v Brně a podíl v Adámkově vinař­st ve Višňovém na Znojemsku, což mu umož­ňu­je podí­let...Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

v ori­gi­ná­le namlu­vil Andy Samberg. „Johnny je stá­le tím opti­mis­tic­kým ces­to­va­te­lem, kte­rým byl,“ říká Samberg. „Začíná si sice tro­chu ce zvy­kat na život otce rodi­ny, ale v zása­dě je pořád stej­ný.“ Je...Read more »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...pochá­ze­jí sku­teč­ně ze všech kou­tů svě­ta a jed­ná se o lidi, kte­ří se Šmouly vyrůs­ta­li ješ­tě před­tím, než se kdy Šmoulové v polo­vi­ně osm­de­sá­tých let vypra­vi­li do Ameriky,“ říká Asbury. „Mají k nim vel­mi...Read more »
word image 10

Pražské orgie

se smí­ři­la s tím, že v Americe nena­jde uplat­ně­ní, kdo pomů­že Zuckermanovi najít nový pří­běh. Dále uvi­dí­me Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka, Viktora Dvořáka a Jakuba Wehrenberga – dva...Read more »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...Radka Jaroše“. Osmitisícovek je čtr­náct, ale on pros­tě doká­zal ješ­tě něco c v osob­ním živo­tě. Váš film Pirátské sítě (2014) se ode­hrá­vá v Africe u somál­ských bře­hů. Snímek o Radkovi Jarošovi je podob­nou ces­to­va­tel­skou...Read more »
Misto

Místo u moře - Obsah/O filmu

Dialogy jeho postav se občas pře­krý­va­jí, což jsem ješ­tě nikdy nevi­děl. Lidé neho­vo­ří pro­střed­nic­tm mono­lo­gů. Kenny zachy­cu­je neu­spo­řá­da­nost běž­né­ho živo­ta.“             „A jako reži­sér se mnou strá­vil spous­tu času tím,...Read more »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

na pro­du­cen­tech, vedou­cím výro­by a také na sce­náris­to­vi Ericovi Heissererovi, kte­rý na adap­ta­ci této pod­ky pra­co­val již od raných fází pří­prav fil­mu. „O něko­lik měsí­ců poz­dě­ji za mnou při­šli se scé­ná­řem...Read more »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...věcí v prů­bě­hu celé­ho fil­mu nevzdal,“ říká Di Bonaventura.             Neufeld dodá­vá: „Ken při­šel s tím, že si pře­če­tl všech­ny Clancyho kni­hy. Byl pros­tě doko­na­le při­pra­ve­ný. Také přes­ně , jak mlu­vit s ostat­ní­mi...Read more »
vlcsnap 2017 11 29 11h40m59s049

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

Ymir se sna­ží Erena zasta­vit. Potom se Reinera ptá na osrs­tě­né­ho titá­na. Reiner neod­po­­dá a Eren ne, o čem Ymir mlu­. Proto mu řek­ne, co o tom­to titá­no­vi ví. Řekne mu, že ten­to...Read more »
n200903191005 Corpse Bride

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

zra­čí nefal­šo­va­né nad­še­ní, s kaž­dou dal­ší ply­nu­le vyslo­ve­nou větou je c a c omá­me­ný, až nako­nec - v gra­do­va­ném finá­le, rov­něž cvič­ně, nasa­zu­je roz­já­sa­ný Victor sva­teb­ní prs­ten na jakousi vět­vič­ku. Větvička ale není,...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu

obav a obje­vo­vá­ní toho, kým doo­prav­dy jste – to všech­no tvo­ří pod­sta­tu fil­mu Jumanji: tejte v džun­g­li. Jednou za čas se obje­ film, o kte­rém pros­tě te, že bude výji­meč­ný.“             Pro Johnsona...Read more »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

...leh­ké nadech­nu­tí před tím, co mělo při­jít pak. Světu se před­sta­vil Doctor Strange, kte­rý je jako posta­va vel­mi sil­ný, ale zatím se ho do pod­vě­do­mí divá­ků úpl­ně dostat nepo­da­ři­lo (můj...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...I až VII sle­du­jí osu­dy rodi­ny Skywalkerů a vyprá­vě­jí sou­vis­lý pří­běh. Samostatné fil­my, jejichž děj se může ode­hrá­vat v libo­vol­ném bodu hlav­ní dějo­vé linie, nám před­sta­ nové posta­vy a budou mít na výběr z širo­ké­ho...Read more »
SE02E010

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

...pěk­ně kom­pli­ko­va­ný a nástin dvou (????) časo­vých rovin byl tím pra­vým pří­bě­hem, co má zaujmout myš­le­ní fanouš­ků všech růz­ných teo­rií. Dvou časo­vá linie hlav­ní­ho pří­bě­hu je přes­ně tím správ­ným zjed­no­du­še­ním, aby...Read more »

Koření života (No Reservations)

...si Zoe pře­je, aby Nick při­šel k nim domů a strá­vi­li všich­ni spo­leč­ně celý den. Nick s tím sou­hla­sí, a tak při­jde do bytu ke Kate a uva­ří ital­ské dob­ro­ty. A tak ti tři spo­lu strá­...Read more »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

Jovovich), se mu poda­ři­lo fil­mo­vou sérii odli­šit od té video­her­ní, tak­že k tomu, aby vás tyhle fil­my bavi­ly nemu­sí­te být nezbyt­ně nut­ně fanouš­kem hry, najde­te v nich něco nac a tím je prá­vě...Read more »
lst1960 v070 trl.1106

Avengers: Endgame – Recenze – 90%

...se proměňujících motivací a psychologických pochodů jednotlivých hrdinů, protože za tím vším je vidět na dlouho dopředu a do detailu promyšlený plán, jenž v Avengers: Endgame systematicky a smysluplně kulminuje....Read more »
Debouzell

Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda

...sku­pi­nou a musel se s tím vyrov­nat. Navzdory tomu obje­ oheň, přá­tel­st, lás­ku – vše náho­dou, ale ne tak doce­la. Edward je opti­mis­ta, kte­rý obje­ také hud­bu a nadě­ji. To, co ho žene...Read more »

V hlavě - Obsah/O filmu

...prv­ní emo­cí, kte­rá se obje­, a má s Riley výji­meč­ný vztah.“ „Radost má k dis­po­zi­ci 33 krás­ných sekund, během kte­rých je zce­la osa­mo­ce­ná,“ popi­su­je Amy Poehler, kte­rá Radost v původ­ním zně­ní namlu­vi­la. „Pak se...Read more »

Laputa - O příběhu/O tvůrcích

...zou­fa­le antitvůr­čí čin­nost. Když trá­­te osm a ce hodin den­ně tím, že stá­le opa­ku­jí­cím se způ­so­bem vyho­vu­je­te přá­ním dru­hých a pak po nich uvá­dí­te věci do původ­ní­ho sta­vu, ovliv­ní to, mys­lím si, i váš...Read more »