AvegnersSpec

Avengers: Endgame - O filmu

2018 se stal kul­tur­ním feno­mé­nem sní­mek spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black Panther, kte­rý zazna­me­nal cel­ko­vě pátý nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­ro­vý víkend se svý­mi trž­ba­mi ve výši 202 mili­o­nů dola­rů. Celkově ten­to sní­mek celo­svě­to­vě...Číst dál »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...Avengers. Ale ačko­liv má všech­ny ty nové schop­nos­ti a zná­mos­ti, nedo­ká­zal se zatím vyrov­nat s tím, kým je coby Peter Parker. Jedním z jeho úko­lů v tom­to pří­bě­hu je uvě­do­mit si, že se nemů­že...Číst dál »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...pre­mi­é­ra? Premiéra je naplá­no­va­ná na 20. úno­ra 2014 Dovedete si nyní před­sta­vit, že tady bude­me za rok sedět a dělat roz­ho­vor o chys­ta­ném tře­tím dílu kome­die Babovřesky? Já si dove­du před­sta­vit tako­vých věcí!...Číst dál »
Burton

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton...Číst dál »

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...První jme­no­va­ný boju­je s tím, aby jeho vzpur­ný stu­dent nepro­pa­dl svo­dům tem­né stra­ny Síly, ale ten je pro­ná­sle­do­ván stra­chem ze ztrá­ty své milo­va­né, a to nechce za žád­nou cenu dovo­lit. Dokonce je...Číst dál »
Robins

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

vese­lo­hře Michela Gondryho pod­le scé­ná­ře Charlieho Kaufmana Slez ze stro­mu (Human Nature, 2001), vytvá­ří jed­nu ze svých nej­ú­spěš­něj­ších rolí v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Clinta Eastwooda Tajemná řeka (Mystic River, 2004). Tim Robbins...Číst dál »
IMG_1200

2Bobule

...vlast­ní­ka luxus­ní­ho pen­zi­o­nu. Jeho štěs­tím je dce­ra Marie, jeho neštěs­tím je, že s Marií se zaple­tl prá­vě Jirka a to není nápad­ník pod­le jeho před­stav. Jana Švandová jako jeho man­žel­ka pak mír­ní...Číst dál »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...oslo­vi­lo, jak šel Radek tvr­dě za svým snem a nesklo­nil se ani před dvě­ma léty utr­pe­ní, když mu řeza­li jeden člá­nek prs­tů u nohy za dru­hým a i s tím­to han­di­ca­pem se vydal na úbo­čí...Číst dál »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

...sní­mek z roku 2012 utr­žil po svě­tě více než 350 mili­o­nů dola­rů a stá­le je drži­te­lem rekor­du za nej­vyš­ší pre­mi­é­ro­vé trž­by v měsí­ci září na úze­mí Spojených stá­tů. Dracova par­ta se nyní vra­cí zpět...Číst dál »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...věno­va­li, tím ucpa­něj­ší nos Koumák měl a tím zábav­něj­ší pro mě ta posta­va byla.“              Nešika je ohrom­ně přátelský...a pří­šer­ně neši­kov­ný. Vždy je při­pra­ven nabíd­nout pomoc – dokon­ce i teh­dy, kdy by...Číst dál »
Misto

Místo u moře - Obsah/O filmu

...tako­vé­ho fil­mu, po jakém jsem tou­žil, a dělal při­tom napros­to vše pro to, aby mi s tím pomohl.“             Tím, že se udá­los­ti z Leeho minu­los­ti dozví­dá­me postup­ně v útrž­cích Lonergan pod­le Afflecka vytvá­ří pozo­ru­hod­ně...Číst dál »
MI3

Mission: Impossible III

...obdiv. Není jich moc, ale jsou. Kromě akč­ní taš­ka­ři­ce Charlieho andíl­ci, je to také série Mission: Impossible. Ta má zatím tři díly a může se kro­mě vyso­kých výděl­ků pochlu­bit i tím, že...Číst dál »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

...CIA, Chris Pine (Star Trek) nemá jinou mož­nost, než zasáh­nout. Každý, v jehož moci je při­chá­ze­jí­cí mezi­ná­rod­ní mega kata­stro­fu odvrá­tit, by tím něco ztra­til nebo něco skrý­vá. Komu může Ryan v tako­vé...Číst dál »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

...v čele s odbor­ni­cí na lin­gvis­ti­ku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjis­tit, jaké mají mimo­zemš­ťa­né úmys­ly. Zatímco celé lid­stvo balan­cu­je na pokra­ji glo­bál­ní vál­ky, Banksová se spo­leč­ně se svým týmem pokou­ší...Číst dál »

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

je to vel­mi inten­ziv­ní záži­tek a pro znal­ce ostat­ních epi­zod roz­hod­ně povin­nost. O filmu: USA, 2005, 140 min Oficiání web: Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Režie: George...Číst dál »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

...Wars Kathleen Kennedy s Georgem Lucasem popr­vé sešla, nastí­nil jí své plá­ny na pokra­čo­vá­ní série Star Wars nato­če­ním epi­zod VII, VIII a IX. Poté jí pro­zra­dil dal­ší záměr. „George se těšil neje­nom...Číst dál »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - Obsah & O Filmu

...Prozatím se s ním sna­ži­la vypo­řá­dat tím, že se pokou­še­la držet v ústraní...ale jako ener­gic­ká Ruby Roundhouse, mis­try­ně bojo­vých umě­ní a postrach všech mužů, se z Marthy stá­vá zdat­ná drsňač­ka, kte­rá na sebe str­há­vá...Číst dál »
n200903191005 Corpse Bride

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět! Teď! Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride) Žánr: Animovaný /...Číst dál »
vlcsnap 2017 11 29 11h40m59s049

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

...s tím, že Eren ho nebu­de poslou­chat, ale pokud by pro­ti sobě bojo­va­li, jen by se tím osla­bi­li a potom by je sežra­li pří­tomní titá­ni. Proto do sou­mra­ku, než se titá­ni nebu­dou...Číst dál »
200605251001 mission1

Mission: Impossible III

Impossible III zhod­no­til při­rov­ná­ním, že je pro muže asi tím, čím je Hříšný tanec 2 pro ženy. Při sle­do­vá­ní sice máte pocit, že jste sice vidě­li něco podob­né­ho a mno­hem lep­ší­ho, ale...Číst dál »
SW02

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera

...trai­le­rů a úžas­ný hudeb­ní klip Hero Falls dopro­vá­ze­ný hud­bou Johna Williamse. Napínal nás do posled­ní chví­le a fanouš­ky doslo­va trýznil. Všichni byli maxi­mál­ně natře­se­ní na koneč­nou Epizodu III zosob­ňu­jí­cí konec ságy Hvězdných...Číst dál »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...repub­li­ce, opět vyvr­cho­lí slav­nost­ním veče­rem. Tím pro­ve­de Jolana Voldánová. Doposud se sbír­ce poda­ři­lo vybrat přes 230 mil. korun a pod­po­řit tak více než 200 tisíc dětí. Během minu­lé­ho roč­ní­ku si „Kuře“...Číst dál »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

...2002 jsem se vrá­til do Anglie a nato­čil tam pár men­ších fil­mů, a Paul se zavřel ve svém domě ve Venice Beach a měsíc jen hrál video­hry. Najednou mi z niče­ho nic zavo­lal s tím,...Číst dál »
SE02E010

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

...pěk­ně kom­pli­ko­va­ný a nástin dvou (????) časo­vých rovin byl tím pra­vým pří­bě­hem, co má zaujmout myš­le­ní fanouš­ků všech růz­ných teo­rií. Dvou časo­vá linie hlav­ní­ho pří­bě­hu je přes­ně tím správ­ným zjed­no­du­še­ním, aby...Číst dál »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

...budou vyví­jet jejich vzá­jem­né osob­ní pří­běhy. A zde poprv­né se také jako divá­ci doví­dá­me, že tím, kdo za tím vším sto­jí je samot­ný Thanos. Ještě málo z nás tuši­lo, že on bude...Číst dál »

Koření života (No Reservations)

...brzy čeká mateř­ská dovo­le­ná a Kate je nuce­na zapra­co­vat na výbě­ru dru­hé­ho kucha­ře, ale pro­za­tím ten­to výběr odsu­nu­je, pro­to­že jí má při­jet navští­vit její sest­ra i s dce­rou. Zatímco je návště­va na ces­tě,...Číst dál »