Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Krtek a Panda'

Kung Fu Panda

...Panda - Hudební klip Kung Fu Panda - Druhý trai­ler Kung Fu Panda - CZ. Dub. Trailer Kung Fu Panda Recenze Premiéra týd­ne Vložil Soňa Mullerová, 2. Červenec 2008 - 1:00...Read more »
kfp1

Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

...V zápla­vě 3D ani­mo­va­ných pro­jek­tů je Kung Fu Panda (samo­zřej­mě z mého pohle­du) leh­kým nad­prů­mě­rem, kte­rý má jed­nu jedi­nou, ale výraz­nou chy­bu – není tak humor­ný, jak by mohl být. To je...Read more »
KFp03

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

...se obje­ví padouch Kai, kte­rý shá­ní všech­ny mis­try kung fu, aby mohl zís­kat jejich čchi. Scénář napsa­li Glenn Berger a Jonathan Aibel, kte­ří napsa­li i scé­ná­ře k před­cho­zím dílům Kung Fu Panda a Kung...Read more »
200904101137 filmopolis logo 170x50

Soutěž s filmem DVD Kung fu panda od 13.4.2009 - Výherce

...Christian Bale c) Robin Williams   Nápovědu mohou čte­ná­ři najít zde: http://www.filmopolis.cz/dvd/kung-fu-panda     Soutěž je ukon­če­na a výher­cem se stá­va P. Zámečníková - Praha 3 Cenu útě­chy zís­ká­va­jí J. Jurošková...Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

...B., Alexander J., FARRELLY P. 13.4.2019 20:00 Kung Fu Panda OSBORNE M., STEVENSON J. 13.4.2019 22:15 Proroctví zká­zy Bourque J., Buckley A. J., Staiteová J., Dale A. 14.4.2019 20:00 Pompeje...Read more »
Temn02

Temné síly - 55 %

...dětí, tak i dospě­lých. Režisérkou fil­mu je Jennifer Yuh, pro kte­rou je to prv­ní hra­ný sní­mek, ale zís­ka­la již zku­še­nos­ti při natá­če­ní fil­mů Kung Fu Panda 2 a Kung Fu Panda 3, kte­ré...Read more »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...pat­ří Noc v Roxbury, Můj sou­sed zabi­ják, Král Škorpion, Medvědí brat­ři, Daredevil, Sin City - měs­to hří­chu nebo Kung Fu Panda. Ocenění a nominace Nominace 2000 - Oscar - nej­lep­ší muž­ský výkon...Read more »
sedmikraska MAX

Sedmikráska - audiokniha

...1924 pří­mo v hlav­ním měs­tě a začí­nal poezií a pró­zou, poslé­ze tedy pře­sed­lal na dět­ské kni­hy – Birlibán, Jak krtek ke kalhotkám při­šel či Anička malíř­ka. Kromě toho se nedá opo­me­nout asi ani jeho...Read more »
vyr 147LISAK TITUL

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

...Lišákem Vildou. Lišák Vilda jí při­slí­bil, že se pří­pa­du ujme. Vilda při­jel do její gale­rie a měl sebou i spe­ci­ál­ní vozít­ko, kte­ré pro něj nachys­tal jeho dal­ší spo­lu­pra­cov­ník - krtek Albert. Vilda...Read more »
Vin

Na co tak koukat, když zůstanete doma?

...nezná­mé­mu viru může­me sle­do­vat jejich pís­nič­ky pou­ze na Youtube. https://youtu.be/epRvMlZrTHw Potom dru­hým dob­rým pořa­dem je slav­ný Krteček, kte­rý je vel­mi pouč­ný a oprav­du pro děti nezá­vad­ný. https://filmy.kritiky.cz/2019/12/30/krtek-a-vejce/ Pro ty star­ší je...Read more »
mala ema

Malá Ema - čtení pro prvňáčky

...Autorský hono­rář je pro­to věno­va­ný Nadačnímu fon­du dět­ské onko­lo­gie KRTEK, kte­rý dětem pomá­há. Koupě kaž­dé kni­hy je tedy milým pří­spěv­kem na dobrou věc. Autor: Zuzana Barilová Ilustrace: Markéta Vydrová Žánr:...Read more »
Zima

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

...pra­se divo­ké, krtek nebo šti­ka obec­ná? Pak si pořiď­te Zimu ve svě­tě zví­řat. Dnes si už téměř žád­ná dět­ská kni­ha nevy­sta­čí s oby­čej­ný­mi, byť pěk­ný­mi ilu­stra­ce­mi, malý čte­nář a jeho rodi­če oče­ká­va­jí...Read more »
jitřenka e1549491289442

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

...jed­not­li­vých oby­va­te­lích jako je pavouk, krtek, ježek, neto­pýr, husy, vosa, mra­ven­ci, ale i o zahra­dě v poko­jíč­ku, o sta­rých věcech, o bouř­ce a spous­ty jiné­ho. Jitřenka milo­va­la pře­váž­ně kvě­ti­ny a vždy si o nich i mile zpí­va­la: „Modrá je levan­du­le,...Read more »

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

...upra­ve­né­ho kok­pi­tu z osob­ní­ho tryská­če. Krtek Speckles žije v  pro­stře­dí doslo­va nabi­tém repa­so­va­ný­mi mobil­ní­mi tele­fo­ny a  jejich sou­část­ka­mi.   -         Místo, kde se nachá­zí domov Bena Kendalla, je na recyk­la­ci...Read more »

G-Force

...cvok a zbož­ňu­je coko­liv extrém­ní­ho, a Juarez, sexy spe­ci­a­list­ka na bojo­vá umě­ní. Dalšími čle­ny týmu je spe­ci­a­lis­ta na prů­zkum­né muší ope­ra­ce, Mooch, a sla­bo­zra­ký krtek Speckles, odbor­ník na počí­ta­če a roz­věd­né služ­by.    ...Read more »
30FP vizual 1P

Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 2017

...Český žur­nál - Exekuce (r. Andrea Culková) Český žur­nál - Krtek a Lao-c (r. Filip Remunda) Díra v hla­vě (r. Robert Kirchhoff) FC Roma (r. Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová) Normální autis­tic­ký...Read more »
Kosti7

KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

Obrázková ency­klo­pe­die „Kosti“ je fas­ci­nu­jí­cí nauč­ná kni­ha nejen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří by se rádi zblíz­ka podí­va­li na jed­not­li­vé kos­ti a kos­tič­ky nej­zná­měj­ších tvo­rů živo­čiš­né říše, ať už těch...Read more »
světlesa

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

S mými dcer­ka­mi doslo­va milu­je­me a hltá­me dět­ské obráz­ko­vé inter­ak­tiv­ní ency­klo­pe­die, kte­ré pohl­tí obsa­hem a čte­ná­ře si pod­ma­ní svý­mi kou­zel­ný­mi obráz­ky. A tahle kni­ha „Svět lesa“ je toho i důka­zem, neboť mi ze sto­lu...Read more »
019 bg

RECENZE – Hluchavky

Autor: Luboš Panda Nakladatelství: vydáno nákladem autora Rok vydání: 2018 Počet stran: 300 ISBN: 978-80-270-4891-5 Anotace: Honza a Eva, každý z jiného prostředí, ale oba se stejným handicapem - narodili...Read more »

Monstra vs Vetřelci 3D

...pohád­ce Kung Fu Panda, kte­rá byla oprav­du pro mlad­ší obe­cen­stvo, se v tom­to sním­ku obje­vu­jí výbuchy, bou­rač­ky atd. Ale je to urči­tě i tako­vé plus pro dopro­vod svých rato­les­tí, rodi­če se nebu­dou...Read more »

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Z díl­ny DreamWorks Animation, kde vznik­ly sním­ky jako Shrek, Kung Fu Panda a Croods ovi, při­chá­zí do kin dru­hý díl fil­mu Jak vycvi­čit draka(nomi­no­va­né­ho na Oscara®) pod­le dět­ské kniž­ní série Cressidy...Read more »
Tangled Ever After Short Movie

Na vlásku šťastně až navěky – 70 %

Krátkometrážní doda­tek začí­ná tam, kde původ­ní pohád­ka od Disneyho skon­či­la. V krá­lov­ství panu­je slav­nos­tí nála­da před vel­kým oka­mži­kem, kdy do sňat­ku man­žel­ské­ho mají vstou­pit prin­cez­na Locika a býva­lý zboj­ník Flynn. Nevěsta s nád­her­ný­ma...Read more »

BRYAN CRANSTON

...z postav ve fil­mu spo­leč­nos­ti DreamWorks „Kung Fu Panda 3″. Dlouhý seznam jeho fil­mo­vých poči­nů zahr­nu­je: rema­ke fil­mu „Total Recall“ (režie Len Wiseman); „Rock of Ages“ (režie Adam Shankman); kri­ti­kou oce­ně­ný...Read more »
Sophie

Sophie Turner

...o trů­ny. Její uči­tel­ka herec­tví ji pod­po­ři­la, aby se zúčast­ni­la kon­kur­zu. Pro tuto roli si nabar­vi­la své blon­ďa­té vla­sy na zrza­vou bar­vu. Zahraje si hlav­ní roli v indie thrille­ru Panda Eyes, kte­rý...Read more »
stažený soubor 1

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu. Potkala sta­řen­ku...Read more »