Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kriminalista, Sedmá velmoc, Kriminalist, Der'
PokladAzt

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my s Vinnetouem a Old Shatterhandem [1],...Read more »
200610041945 udalost 105

Der Film

před­pre­mi­é­ra nej­ú­spěš­něj­ší­ho němec­ké­ho sním­ku toho­to roku Životy těch dru­hých (Das Leben der Anderen, režie Florian Henckel-Donnersmarck). Příběh z dob, kdy býva­lé východ­ní Německo para­ly­zo­val strach z taj­né poli­cie Stasi, posbí­ral něko­lik fil­mo­vých...Read more »

Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života

...to samé, jako by zna­či­lo jaký­si bož­ský pohled na malou scé­né­rii země a ješ­tě men­ší­ho člo­víč­ka, kte­rý po ní krá­čí. Stejně jako tře­ba u fil­mů Federica Felliniho, i zde je zásad­ní otáz­ka fil­mu řeše­na...Read more »
gorkialternativefrdeutschland mg 5466 Foto Ute Langkafel.jpg

Oliver Frljić a soubor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? - 27. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou

Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/ https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Gorki-Alternative-für-Deutschland-Trailer.mp4 gor­ki alter­na­ti­ve Foto Esra Rotthoff gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland Foto Ute Langkafel gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland mg 4538 Foto Ute Langkafel.jpg gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland mg 5466 Foto...Read more »

Sedmá pečeť

...krás­ná Bibi Anderson jako Mia nebo věr­ný zbroj­noš s ujas­ně­ným názo­rem na svět Jons v podá­ní Gunnar Bjornstramda). Téma fil­mu se zao­bí­rá hle­dá­ním Boha, neo­če­ká­vej­te však žád­nou jed­no­znač­nou odpo­věď, sní­mek si nekla­de...Read more »
Zut

Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení

Natáčení sním­ku Žut zača­lo 31. břez­na 1964 v Bělehradu. V rezi­den­ci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natá­čet setká­ní madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však prv­ní natá­če­cí den one­moc­ně­la, a tak musel být plán mír­ně...Read more »
Zut

Žut - Der Schut (1964)

Ještě než se pro­du­cent Artur Brauner pus­til do natá­če­ní své prv­ní may­ov­ky Old Shatterhand, požá­dal své kole­gy, aby mu před­lo­ži­li seznam pří­bě­hů Karla Maye, kte­ré by byly vhod­né ke zfil­mo­vá­ní. 31. led­na...Read more »
PetroPrinc

Petrolejový princ - Der Ölprinz (1965)

Pátá may­ov­ka z díl­ny pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Rialto Film vznik­la v roce 1965 pod vede­ním reži­sé­ra Haralda Philippa, pro kte­ré­ho zna­me­na­la tato nabíd­ka vrchol jeho dosa­vad­ní fil­mo­vé kari­é­ry. Oba zku­še­ní may­ov­ští reži­sé­ři - Harald...Read more »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)

...moder­ním kom­plexem stu­dií, vlast­ní krej­čov­skou díl­nou a pře­de­vším sku­teč­ný­mi odbor­ní­ky všech mož­ných pro­fe­sí. Spolupráce Rialta a Jadran fil­mu se po celá léta ode­hrá­va­la na vyso­ce pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni a díky may­ov­kám zaží­val Jadran film své...Read more »
ticho

Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996

Německý sní­mek Za hra­ni­cí ticha je dílem zná­mé reži­sér­ky Caroline Link (kte­rá se asi nej­ví­ce pro­sla­vi­la fil­mem Nikde v Africe). Jedná se o vel­mi cit­li­vý film pojed­ná­va­jí­cí o lás­ce, o hud­bě a zejmé­na o vzta­hu „nor­mál­ních“...Read more »

Aguirre, hněv boží (Aguirre, der zorn gottes)

Bude lep­ší když tuto recen­zi rozfá­zu­ji na jed­not­li­vé čás­ti fil­mu. Úvod: Slyšíme mlu­ve­ný komen­tář jak si vlast­ně Španělé vymys­le­li báj­nou zemi Eldorádo. A také se dozví­dá­me, že násle­du­jí­cí pří­běh je údaj­ně...Read more »
Still2014 C2A92018bomberoint. WarnerBros.Ent . photobyBorisLaewen

U Zlaté rukavice (Der goldene Handschuh) – Recenze – 70%

...od skutečnosti, kterou nijak nepřikrášluje – naopak se vyžívá v její zvrhlé obludnosti, ohyzdnosti a deformovanosti. Je to film o ošklivosti, jenž se zabývá postavami outsiderů, deviantů a individuí na okraji...Read more »

Výzva - Kampfansage – Der letzte Schüler

Mám „malé“ akč­ní fil­my rád. Nejsou pení­ze na gigan­tic­ké pře­střel­ky, monu­men­tál­ní výbuch a podob­né výdo­byt­ky fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, tak­že musí pro­jekt zaujmout jinak. Dost čas­to je to napří­klad bojo­vý­mi scé­na­mi. Aby byly...Read more »
DeNiro

Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?

...hod­no­ce­ní: Čsfd.cz Foto Popis Deutsch: Robert De Niro auf einer Pressekonferenz auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 1998 anläss­lich der Vorführung von Wag the Dog – Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt (Regie: Barry Levinson, mit Dustin Hoffman, Anne Heche, Denis...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

...Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

...Střelné zbra­ně v romá­nu Vinnetou, v: KMJB 1923. Použitá lite­ra­tu­ra: HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der...Read more »
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka

...v: KMJB 1923. Použitá lite­ra­tu­ra: HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973....Read more »
MujPritelVinnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

...lite­ra­tu­ra: PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4. PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl...Read more »
OldShatterhand

Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu

...Wolter. Old Shatterhand: Siegfried Rauch. Tašunko: Eric Do Hieu. Poručík Merrill: Arthur Brauss. Charbonneau: Jean-Claude Deret. Starý med­věd: Vicente Lara. Sammy Cook: José Antonio Marroz. Náčelník Pajutů: Noé Murayama. Winona: Anna Laura. Vincent: Roger Cudney a dal­ší. Použitá lite­ra­tu­ra: PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka

...Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha:...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

...v: KMJB 1923. Použitá lite­ra­tu­ra: HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973....Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

...Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN, Karel. Muž zva­ný Old Shatterhand. Praha:...Read more »

Alwara Höfelsová

...hrá­la v celé řadě tele­viz­ních rolí, včet­ně Mein Flaschengeist und ich (2009), Der Uranberg (2009) a Mein Bruder, sein Erbe und ich (2010). V roce 2009 a 2010 hrá­la ve dvou séri­ích a cel­kem 26ti...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška ...to jsou tři nejslavnější zbraně Divokého západu

...HOFFMANN, Klaus. Silberbüchse - Bärentöter - Henrystutzen, „das sind die drei berühm­tes­ten Gewehre der Welt“, Herkunft, Wirkung und Legende. In Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft 1974. Hamburg: Hansa-Verlag, 1973. Přeložil Dr. Jan Koten. JORDÁN,...Read more »
Pyl

Jak poznat alergii - Symptomy, alergeny a druhy alergií

...aura­tum), Primrose (Oenothera fru­ti­co­sa) und Wunderbaum (Ricinus com­mu­nis). Das Bild wur­de bei der Aufnahme mit dem Mikroskop 500-fach ver­größert, daher ist zum Beispiel das bohnen­för­mi­ge Pollenkorn in der lin­ken unte­ren...Read more »