PokladAzt

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my s Vinnetouem...Číst dál »
200610041945 udalost 105

Der Film

před­pre­mi­é­ra nej­ú­spěš­něj­ší­ho němec­ké­ho sním­ku toho­to roku Životy těch dru­hých (Das Leben der Anderen, režie Florian Henckel-Donnersmarck). Příběh z dob, kdy býva­lé východ­ní Německo para­ly­zo­val strach z taj­né poli­cie Stasi, posbí­ral něko­lik fil­mo­vých...Číst dál »

Sedmá pečeť – Poetická, dramatická i horrorová báseň o smyslu života

...to samé, jako by zna­či­lo jaký­si bož­ský pohled na malou scé­né­rii země a ješ­tě men­ší­ho člo­víč­ka, kte­rý po ní krá­čí. Stejně jako tře­ba u fil­mů Federica Felliniho, i zde je zásad­ní otáz­ka fil­mu řeše­na...Číst dál »
gorkialternativefrdeutschland mg 5466 Foto Ute Langkafel.jpg

Oliver Frljić a soubor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? - 27. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou

Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/ https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Gorki-Alternative-für-Deutschland-Trailer.mp4 gor­ki alter­na­ti­ve Foto Esra Rotthoff gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland Foto Ute Langkafel gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland mg 4538 Foto Ute Langkafel.jpg gor­ki­al­ter­na­ti­vefr­de­ut­schland mg...Číst dál »

Sedmá pečeť

...krás­ná Bibi Anderson jako Mia nebo věr­ný zbroj­noš s ujas­ně­ným názo­rem na svět Jons v podá­ní Gunnar Bjornstramda). Téma fil­mu se zao­bí­rá hle­dá­ním Boha, neo­če­ká­vej­te však žád­nou jed­no­znač­nou odpo­věď, sní­mek si nekla­de...Číst dál »
Zut

Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení

Natáčení sním­ku Žut zača­lo 31. břez­na 1964 v Bělehradu. V rezi­den­ci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natá­čet setká­ní madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však prv­ní natá­če­cí den one­moc­ně­la, a tak musel být...Číst dál »
PetroPrinc

Petrolejový princ - Der Ölprinz (1965)

Pátá may­ov­ka z díl­ny pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Rialto Film vznik­la v roce 1965 pod vede­ním reži­sé­ra Haralda Philippa, pro kte­ré­ho zna­me­na­la tato nabíd­ka vrchol jeho dosa­vad­ní fil­mo­vé kari­é­ry. Oba zku­še­ní may­ov­ští reži­sé­ři...Číst dál »

Aguirre, hněv boží (Aguirre, der zorn gottes)

Bude lep­ší když tuto recen­zi rozfá­zu­ji na jed­not­li­vé čás­ti fil­mu. Úvod: Slyšíme mlu­ve­ný komen­tář jak si vlast­ně Španělé vymys­le­li báj­nou zemi Eldorádo. A také se dozví­dá­me, že násle­du­jí­cí pří­běh...Číst dál »

Výzva - Kampfansage – Der letzte Schüler

Mám „malé“ akč­ní fil­my rád. Nejsou pení­ze na gigan­tic­ké pře­střel­ky, monu­men­tál­ní výbuch a podob­né výdo­byt­ky fil­mo­vé­ho prů­mys­lu, tak­že musí pro­jekt zaujmout jinak. Dost čas­to je to napří­klad bojo­vý­mi scé­na­mi....Číst dál »
Zut

Žut - Der Schut (1964)

Ještě než se pro­du­cent Artur Brauner pus­til do natá­če­ní své prv­ní may­ov­ky Old Shatterhand, požá­dal své kole­gy, aby mu před­lo­ži­li seznam pří­bě­hů Karla Maye, kte­ré by byly vhod­né ke...Číst dál »
ticho

Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996

Německý sní­mek Za hra­ni­cí ticha je dílem zná­mé reži­sér­ky Caroline Link (kte­rá se asi nej­ví­ce pro­sla­vi­la fil­mem Nikde v Africe). Jedná se o vel­mi cit­li­vý film pojed­ná­va­jí­cí o lás­ce, o hud­bě a zejmé­na...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)

...moder­ním kom­plexem stu­dií, vlast­ní krej­čov­skou díl­nou a pře­de­vším sku­teč­ný­mi odbor­ní­ky všech mož­ných pro­fe­sí. Spolupráce Rialta a Jadran fil­mu se po celá léta ode­hrá­va­la na vyso­ce pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni a díky may­ov­kám zaží­val Jadran film své...Číst dál »
DeNiro

Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?

...hod­no­ce­ní: Čsfd.cz Foto Popis Deutsch: Robert De Niro auf einer Pressekonferenz auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 1998 anläss­lich der Vorführung von Wag the Dog – Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt (Regie: Barry Levinson, mit Dustin Hoffman, Anne Heche, Denis...Číst dál »

Alwara Höfelsová

...hrá­la v celé řadě tele­viz­ních rolí, včet­ně Mein Flaschengeist und ich (2009), Der Uranberg (2009) a Mein Bruder, sein Erbe und ich (2010). V roce 2009 a 2010 hrá­la ve dvou séri­ích a cel­kem 26ti...Číst dál »
SW7

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

...a pro­vo­lá­va­jí věty typu „Nech minu­lost zemřít!“) a jeho film je moder­ní, pří­bě­ho­vě ino­va­tiv­ní, z hle­dis­ka Star Wars myto­lo­gie de fac­to až odváž­ný a vizi­o­nář­ský a k tomu je navíc napros­to úchvat­ný vizu­ál­ně, hudeb­ně a vůbec i po všech...Číst dál »

Filmy měsíce května

jen, aby se o něj Camille tro­chu zají­ma­la… Spisovatel Frédéric (Grégori Derangére) je mla­dý, ale ješ­tě tak tro­chu nedo­spě­lý muž. V jeho živo­tě pře­tr­vá­vá lás­ka z mlá­dí, kte­rou nechce nechat vyhas­nout, ale kte­rá...Číst dál »
HraSoutez

Soutěž o 3 plakáty seriálu Hra o trůny.

...pla­ká­tů a dal­ších pro­duk­tů) nabí­zí náš part­ner Posters.cz k seri­á­lu Hra o trů­ny? Správné odpovědi George R.R. Martin Napsaných 5, 7 jich bude cel­kem. (uzná­ny obě čís­la) Sedmá sezó­na měla 7 dílů, pre­mi­é­ro­vá...Číst dál »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

.../P/ Americká kome­die (1999). Hrají M. Broderick, J. Fisher, R. Everett, M. Trachtenberg, A. Dick... Režie D. Kellogg 29. 9. 2004 - Nova 22:15 Náhlá úmr­tí /P/ (Phase IV) Kanadský thriller (2001)....Číst dál »
TicheMisto

Tiché místo - ZVUK A STRACH

...ten­to nápad dotáh­nout do detai­lu jak při psa­ní scé­ná­ře, tak při režii. K fil­mu při­ve­dl i tým oce­ně­ných legen­dár­ních zvu­ko­vých stři­ha­čů – Erika Aadahla a Ethana Van der Ryna, kte­ří spo­leč­ně dosáh­li nomi­na­ce na Cenu...Číst dál »
Misenka

Vinnetou a míšenka Apanači - Neobvyklá metoda hašení

...Tal der Adler a Der Cornet. Jeho útok na Happyho byl fil­mo­ván tak, že byl pev­ně uvá­zán k hůl­ce a veden co nej­blí­že k chlap­ci. Záběry, v nichž létá nad ska­la­mi, pak vznik­ly v tri­ko­vém stu­diu. Mezi...Číst dál »
oblivion still09

Nevědomí | Oblivion [65%]

Joseph Kosinski vstou­pil do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu před pár lety svým celo­ve­čer­ním debu­tem, pokra­čo­vá­ním kul­tov­ní­ho sním­ku Tron z roku 1982, digi­tál­ním vel­ko­fil­mem TRON: Legacy. Pro mno­hé, mě včet­ně, se jed­ná...Číst dál »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

...o bez­hla­vém jezd­ci (1999). Hrají: B. Carver, R. Lefevreová, P. Lemelin... Režie Pierre Gang 21. 9. 2004 - Prima 22:10 Smrt mili­o­nář­ky (Gesteiningt - Der Tod der Luxuslady) Německý kri­mi­nál­ní film (2000). Hrají S....Číst dál »

Pravidla vášně

.../ USA Oficiání web: Rules of Attraction Režie: Roger Avary V hlav­ních rolích: James Van Der Beek, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, Ian Somerhalder, Kate Bosworth, Kip Pardue, Clifton Collins Jr.,...Číst dál »
120246

Plané rostliny

...působila také jako vědecká pracovnice na mnichovské univerzitě (Institut für die Didaktik der Biologie der Universität München). Již mnoho let žije a pracuje v Dolním Bavorsku jako autorka populárně naučných...Číst dál »

Plané rostliny

...působila také jako vědecká pracovnice na mnichovské univerzitě (Institut für die Didaktik der Biologie der Universität München). Již mnoho let žije a pracuje v Dolním Bavorsku jako autorka populárně naučných...Číst dál »
blackdot14

THE PEACEMAKER

Sid Páral, Kalifornie 4. říj­na 1997   Dreamworks SKG, USA 26. září 1997, R, akč­ní, 123 minut, Česko 20. lis­to­pa­du 1997 Režie: Mimi Leder Hrají: George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Alexander Baluyev,...Číst dál »