NOVA - 29.07.2018

...a kni­ha o lás­ce od spi­so­va­tel­ky Elisabeth Barretové. Ve 32. sto­le­tí nic tako­vé­ho jako lás­ka a to, co s ní sou­vi­sí, nee­xis­tu­je, jeli­kož všech­ny nera­ci­o­nál­ní věci, kte­ré lidem půso­bi­ly utr­pe­ní, byly eli­mi­no­vá­ny. P-A-X se roz­hod­ne...Read more »
srvadm pr local share a fmcg 01 klienti amc 2018

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

...nad­šen­ci oblí­be­ném seri­á­lu Kriminálka Las Vegas. Z podob­né zku­še­nos­ti čer­pa­la též posled­ní z tro­ji­ce hlav­ních postav Christina Hendricks, kte­rá si ved­le Trudy, zahrá­la také v detek­tiv­ních seri­á­lech Las Vegas: Kasino nebo Odložené pří­pa­dy....Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

...na PSIFF Země: USA Režisér: Eric Balfour Scénář: Steve Alper, Vincent Van Patten Na prů­měr­né­ho gam­ble­ra nahlí­ží­me jako na oso­bu, kte­rá se ocho­mý­tá kolem auto­ma­tů v Las Vegas a dou­fá, že je...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - Herecké obsazení

...Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší. Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky...Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - O tvůrcích

...ABC. V minu­los­ti byla k vidě­ní napří­klad v seri­á­lech Kriminálka New York, Odložené pří­pa­dy, Právo a pořá­dek, Kriminálka Las Vegas, V těle bou­bel­ky, NCIS a Sběratelé kos­tí, a po dva roky měla smlou­vu na jed­nu z hlav­ních...Read more »
Tenkrat

Tenkrát v Hollywoodu

...reží­ro­val finá­le páté sezó­ny seri­á­lu Kriminálka Las Vegas. Epizoda s názvem Grave Danger vynes­la Tarantinovi nomi­na­ci na cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečná režie dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu. Tarantino v tele­viz­ní tvor­bě jako reži­sér debu­to­val v roce...Read more »
fff

Fresh Film Fest uvede nový snímek Terrence Malicka, kontroverzní dokument o Googlu i mladého Tima Rotha jako skinheada

...Killer Joe o dro­go­vém dea­le­ru z malé­ho měs­ta od reži­sé­ra Williama Friedkina (Francouzská spoj­ka, Vymítač ďáb­la, Mzdy stra­chu, Kriminálka Las Vegas) nebo Du Zhan (Drogová vál­ka / Drug War), nový film Johnnyho...Read more »