Caruso

Nejlepší seriálové znělky (25.-21. místo): těsně mimo dvacítku zůstal Westworld, Kriminálka Miami nebo Lovci pokladů

...bych výstiž­ně shr­nul zněl­ku ke sci-fi wes­ter­nu z roku 2016. 23) Kriminálka Miami (CSI: Miami) CSI: Miami a dal­ším kri­mi­nál­kám z podob­né­ho soud­ku jsem nikdy nepři­šel pří­liš na chuť, nic to ale nemě­ní...Read more »
Rory

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér George...Read more »

NOVA - 29.07.2018

...29.07. 20:20 Kriminálka Miami Dvojice para­šu­tis­tu vysko­čí z leta­dla, jed­no­mu z nich, Kevinovi, se neo­te­vře padák. Při vyšet­řo­vá­ní vyjde naje­vo, že Kevin si za stu­dií při­vy­dě­lá­val na kli­ni­ce jako dár­ce sper­ma­tu. Z jeho vzor­ku se...Read more »
12f44cc2 2e9f 4842 a2f2 a3192d83cc5a W Unit 10157

Spravedlnost podle Spensera | Spenser Confidential

...úspěch? Producenti Netflixu by rozhodně byli rádi, kdyby se knižní postava z pera  Roberta B. Parkera  dočkala dostatečné popularity, aby si tahle kriminálka vysloužila pokračování, po kterém film v závěru...Read more »
PC101613

Případy 1. oddělení

...Boleslav Polívka  a role dal­ších vyšet­řo­va­te­lů ztvár­ni­li Filip Blažek, Petr Stach a Miroslav Vladyka.  Na seri­á­lu se reži­sér­sky podí­le­li Dan Wlodarczyk(Kriminálka Anděl, Soukromé pas­ti, Přešlapy) a Peter Bebjak(Kriminálka Anděl, Dr.Ludský). V jed­not­li­vých epi­zo­dách...Read more »
blackdot7

ŘETĚZOVÁ REAKCE

Není to ani špi­o­náž­ní thriller, ani fan­ta­zie o tech­no­lo­gii, kte­rá mění svět, ani napí­na­vá kri­mi­nál­ka s taju­pl­ným vra­hem, ani celo­ve­čer­ní rvač­ka či cvi­čeb­ni­ce bojo­vých umě­ní, natož abychom čeka­li myš­len­ko­vou hloub­ku nebo gene­rač­ní výpo­věď....Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...Modrava, jež bude vysí­lá­na v nedě­li a pon­dě­lí od 20:20, a Kriminálka Anděl, kte­rou bude mož­né sle­do­vat ve stej­ném čase od úte­rý do čtvrt­ka. V pon­dě­lí na tuto napí­na­vou podí­va­nou navá­žou dva díly Okresního...Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - O tvůrcích

...ABC. V minu­los­ti byla k vidě­ní napří­klad v seri­á­lech Kriminálka New York, Odložené pří­pa­dy, Právo a pořá­dek, Kriminálka Las Vegas, V těle bou­bel­ky, NCIS a Sběratelé kos­tí, a po dva roky měla smlou­vu na jed­nu z hlav­ních...Read more »
TemneKouty

Temné kouty - Herecké obsazení

...Kriminálka Miami, Kriminálka Las Vegas, Beze sto­py, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Právo a pořá­dek, Pohotovost, Alias, Dobrá man­žel­ka a dal­ší. Čeští divá­ci ho moh­li vidět ve ved­lej­ších rolích ve fil­mech Nabít a zabít (Lucky...Read more »
162847581 e87331 1

Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

...úplně tak nefunguje. Jako taková trochu béčková kriminálka se severským nádechem funguje tenhle film docela slušně. To je ale tak vše, co lze od tohoto dílu příběhů švédské hackerky čekat....Read more »
MacGyver 1

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

...kous­ků za dopro­vo­du kul­tov­ní melo­die k seri­á­lu z osm­de­sá­tých let pat­ří v našem žeb­říč­ku dva­nác­té mís­to. 11) Kriminálka New York (CSI: NY) Jak jsem už zmi­ňo­val v pří­pa­dě Miami, nikdy jsem nebyl žád­ný CSI...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...a postup­ně v sobě nachá­zí dokon­ce mož­ná víc než kole­gi­ál­ní náklon­nost. Jednotlivé díly jsou inspi­ro­vá­ny pří­pa­dy, kte­ré poli­cie vyšet­řo­va­la na Ostravsku v prů­bě­hu něko­li­ka uply­nu­lých let. Režisér Dan Wlodarczyk: Kriminálka je už z pod­sta­ty...Read more »
https 1 bp blogspot com ymzn6qwhgiwithw kwttiniki

Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

Lisbeth Salander je zpět. Špičková hac­ker­ka, kte­rá při svém posled­ním dob­ro­druž­ství odha­li­la celo­svě­to­vou kon­spi­ra­ci se svo­jí bio­lo­gic­kou rodi­nou v čele, se dočka­la tře­tí­ho zpra­co­vá­ní. Po švéd­ském ori­gi­ná­lu s Noomi Rapace v hlav­ní roli a vyda­ře­ném ame­ric­kém...Read more »
Lucifer

Lucifer aneb jak se zpočátku originální seriál proměnil téměř v mýdlovou operu

S Luciferem kon­čím, řekl jsem si zhru­ba v půl­ce tře­tí série poté, co už jsem déle nemohl vystát pře­de­vším věč­né kňou­rá­ní vět­ši­ny postav. Téměř všich­ni totiž neu­stá­le hoře­ku­jí nad svým živo­tem,...Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

Zprávy z fes­ti­va­lů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemů­že nechat ujít žád­ný fil­mo­vý fanou­šek. Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Palm Springs není zase tak popu­lár­ní, tak­že se nic nedě­je, pokud o něm sly­ší­te...Read more »
large

RECENZE – Zavěšená pizza

...ČT od projektu odstoupila. Autor se podílel jako scénárista na seriálu Kriminálka Anděl, "vystřihl" si epizodní mini roličku policejního technika v seriálu První odd. Po knize Intrikáni následoval špionážní thriller...Read more »
Uzly1

Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář

...i reži­sér­ské a cit pro vytvo­ře­ní napě­tí, změ­nu tem­pa nabral mimo jiné i při natá­če­ní tele­viz­ních detek­tiv­ních seri­á­lů (Expozitura, Vraždy v kru­hu, Kriminálka Anděl).  Příběh Dareka spo­ju­je dob­ro­druž­né prv­ky s prv­ní­mi něž­ný­mi názna­ky ero­tic­ké­ho vzta­hu. Konflikty...Read more »
Umrti

Michael Clarke Duncan

...City - měs­to hří­chu, The Golden Blaze (TV film), Kriminálka: New York (TV seri­ál), Dinotopie: Výprava za kame­nem slun­ce, Ostrov, Family Guy Presents Stewie Griffin: The Untold Story (TV film),...Read more »
J

Chladnokrevně předložený účet - 70 %

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší...Read more »
fff

Fresh Film Fest uvede nový snímek Terrence Malicka, kontroverzní dokument o Googlu i mladého Tima Rotha jako skinheada

...Killer Joe o dro­go­vém dea­le­ru z malé­ho měs­ta od reži­sé­ra Williama Friedkina (Francouzská spoj­ka, Vymítač ďáb­la, Mzdy stra­chu, Kriminálka Las Vegas) nebo Du Zhan (Drogová vál­ka / Drug War), nový film Johnnyho...Read more »
SedmDni

7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna

..., kte­rý je zná­mý divác­ky úspěš­ný­mi TV seri­á­ly (Doktoři z Počátků, Kriminálka Anděl, Ošklivka Katka). Pro drs­ný pří­běh z hor­ských samot se sna­žil vybrat kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní a maxi­mál­ně vyu­žil pro­stře­dí krás­né kra­ji­ny Jeseníků....Read more »
Tenkrat

Tenkrát v Hollywoodu

...reží­ro­val finá­le páté sezó­ny seri­á­lu Kriminálka Las Vegas. Epizoda s názvem Grave Danger vynes­la Tarantinovi nomi­na­ci na cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečná režie dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu. Tarantino v tele­viz­ní tvor­bě jako reži­sér debu­to­val v roce...Read more »
foto 1

Složka 64 | Journal 64

...kriminálka, jak by se mohlo zdát. Audiovizualita ovšem není to hlavní, čím tahle série boduje. Díky faktu, že si herečtí představitelé už měli dostatek prostoru si sednout, vzájemná dynamika mezi...Read more »

Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele

...a jako Plzeňák se smí­chem dodá­vá: „Natáčecích dnů v Plzni je na můj vkus tro­chu málo, klid­ně by jich moh­lo být víc.“ Kriminálka Plzeň // režie: Jan Hřebejk // scé­nář: Martin Bezouška...Read more »
DSCN2277

Labyrint – nový televizní seriál

...Miroslav Donutil a dal­ší. Scénář sed­mi­díl­né­ho seri­á­lu napsal Petr Hudský (seri­ál Kriminálka Anděl). Natáčelo se v Brně a jeho oko­lí. První díl uvi­dí divá­ci v pon­dě­lí 31.srpna 2015 na ČT 1 ve 20:00 hodin....Read more »
Suspiria

Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy (Suspiria, Apostle,…)

...(80%) La sombra de la ley (Dani de la Torre, Španělsko) - Brilantně promyšlená kriminálka odehrávající se ve dvacátých letech v Barceloně, kde půlka města drží stávku, policejní vyšetřovatelé se...Read more »