Spider manDalekooddomovarecenzefilmu

Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far from Home) – Recenze – 70%

Film Spider-Man: Daleko od domovaje sice de facto pokračováním předchozího dobrodružství Petera Parkera ze snímku Spider-Man: Homecoming, leč zároveň navazuje i na nedávné Avengers: Endgame, neb se zabývá tím, jak...Read more »
noce blanche 3

Sňatek bez domova / Noce blanche

„Někteří lidé jsou věz­ni vlast­ní­ho osu­du.“ Mathilde Tessier je sedm­nác­ti­le­tá stu­dent­ka střed­ní ško­ly. Nezávislá, pro­ble­ma­tic­ká dív­ka bez rodi­čů s cynic­kým pohle­dem na život i na svět. François Hainaut je jejím uči­te­lem filo­zo­fie....Read more »

Hory mají oči - Happy Tree Friends v lidském podání.

...jako kdy­bych se tě zeptal, proč mi voláš v ten­to čas…“ Honza: (zvě­da­vě) „A na co kou­káš?“ Martin: „Na Hory mají oči.“ Honza: „O čem to je?“ Martin: „Vážně tě to...Read more »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)

...Jaroš, se kte­rým napsa­la dvě kni­hy: Hory, má panen­ko (2011, netra­dič­ní roz­ho­vor dce­ry a otce o zásad­ních věcech člo­vě­ka) a Hory sho­ra 2 (2013, pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů z expe­dic z nej­vyš­ších vrcho­lů svě­ta z let 2008 –...Read more »

Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?

...jsou noví, neb ti sta­ří se prá­vě roz­klá­da­jí. Druhé Hory jsou tak ješ­tě pří­mo­ča­řej­ší a  samo­ú­čel­něj­ší než jejich před­chůd­ce. Budování napě­tí? Pche… na to se tady nehra­je. Nějaká pře­de­hra, kte­rá...Read more »

RECENZE: Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home | Kajin Life

Zdravím lidi, dnešní video je recenze na další "márvelovu" Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home Budu moc ráda, když navštívíte tuto stránku na Facebooku - Pro podporu všech...Read more »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)

...tři nej­vyš­ší hory svě­ta) a Hory sho­ra (2005, s podti­tu­lem Příběhy ze sed­mi osmi­ti­sí­co­vek). Se svou dce­rou Andreou vydal dvě pub­li­ka­ce: Hory, má panen­ko (2011, o živo­tě uzná­va­né­ho spor­tov­ce oči­ma jeho dce­ry) a Hory sho­ra...Read more »
img a283434 w1996 t1490729122

Atmosféra domova

Každý ví, že domov nevy­tvá­ří náby­tek a ostat­ní zaří­ze­ní, ale atmo­sfé­ra, kte­rou doká­že­me bytu vdech­nout. Toho docí­lí­me vhod­nou a vkus­nou vol­bou byto­vých doplň­ků.  Přitom i v tom­to ohle­du fun­gu­je dik­tát módy. To, co býva­lo...Read more »
Sotm94hyFsc

Spider-man: Far from home / Daleko od domova - Spoiler talk #1 (Speciální host)

Read more »
ea apkD1fpg

RECENZE: Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home | Kajin Life

Read more »
2y7aDEYfhKo

Spider-man: Daleko od domova | Recenze | Příliš mnoho hajpu?

Read more »
igq4MaTmNpc

Spider-man: Daleko od domova | Trailer 2 | Reakce | Nabušený matroš!

Read more »
webb holly harry stene bez domova 0.jpg.big

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná, ale neda­lo...Read more »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

Na inter­ne­tu nalez­ne­te tuc­ty „zaru­če­ných“ návo­dů, jak digi­ta­li­zo­vat vaší video­ka­ze­tu snad­no a rych­le. Ovšem tako­vé návo­dy jsou sko­ro vždyc­ky psa­né moc odbor­ně, tak­že jim nemu­sí­te zce­la poro­zu­mět. Pokud umí­te s počí­ta­čem jen...Read more »
12 měsíců obálka

Nápady na zkrášlení domova

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit za pár...Read more »
BFN

Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

Všichni fil­mo­ví fan­do­vé a zejmé­na milov­ní­ci bal­kán­ské kine­ma­to­gra­fie si mohou dát v posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend dosta­ve­níč­ko ve Vsetíně, kde se usku­teč­ní 5. Balkánské fil­mo­vé návra­ty zamě­ře­né na kine­ma­to­gra­fii Černé Hory před roz­pa­dem...Read more »

Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera

...nej­těž­ší hory svě­ta. Co se týká kon­cep­tu, natá­če­ní bylo slo­ži­těj­ší. Nejprve na mě Radek půso­bil jako neu­vě­ři­tel­ně komu­ni­ka­tiv­ní a pro fil­ma­ře ide­ál­ní hlav­ní posta­va, kte­rá cítí kame­ru, doká­že být show­man a být...Read more »
balcerova

ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

„Záleží na tom, co chce­te zachra­ňo­vat“   Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že držím v rukou krás­ný a zají­ma­vý scé­nář, a že si moc pře­ju ten film nato­čit....Read more »
StariciTvurci

MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé

...obra­zo­vá kon­cep­ce sním­ku? Ondřej Provazník: Smíchali jsme reál­né oby­va­te­le Domova seni­o­rů v praž­ských Hájích s naja­tý­mi kom­par­zis­ty. Velkou opo­rou nám byl jeden z kli­en­tů Domova – pan dok­tor Červenka, neo­fi­ci­ál­ní vedou­cí oddě­le­ní par­kin­so­ni­ků,...Read more »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Prázdniny už jsou na kon­ci, příští týden začí­ná škol­ní týden a tele­vi­ze mění pro­gra­my v tele­vi­zi. Přecházíme od sla­bých (retro) fil­mů do kva­lit­ních. Tentokrát dopo­ru­ču­ji Tenkrát na zápa­dě, Hulka od Anga Lee a Louis...Read more »
Rehorova

Rozhovor s Nelly Řehořovou

...ztrá­cí ta pra­vá vodác­ká atmo­sfé­ra. Na kole také čas­to jez­dím a hory a moře mám taky moc ráda, i když hory asi víc v zimě a v létě moře. Jak si rozu­mě­la vaše dět­ská par­ta? Scházíte...Read more »
lk

LENKA KNY - režisérka a spoluautorka scénáře

...pohád­ku, ale finanč­ně hod­ně nároč­nou, když Hana Cielová při­šla prá­vě s tím­to námě­tem. A pro­to­že zimu a hory milu­ju stej­ně jako ona (Hanky rodi­na má dokon­ce cha­tu ve Vysokých Tatrách), zasa­di­ly jsme pří­běh...Read more »
Hlavnidamskaparta

Šťastný nový rok – Recenze – 20%

...moře rychlý rozchod. Zdrcenou Hanu pak její kamarádky Bára (Zuzana Norisová) a Marcela (Antónia Lišková) pozvou i s Bářinou ovdovělou maminkou (Emília Vašáryová) na hory do Vysokých Tater do tamního nejluxusnějšího...Read more »
A085C009 181218 R21X sklenicky 1

Ženská na vrcholu – Recenze – 10%

...hotelu již není ani jedno volné místo, vezme za vděk náhradním ubytováním ve staré stanici s vysílačem na vrcholu hory, kde dělá správce člen horské služby Richard (Martin Dejdar). Mohlo by...Read more »
img a281593 w1731 t1488285637

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit poho­do­vou...Read more »

Kluk na kole - 65%

Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natá­če­jí spo­leč­ně fil­my pod­le vlast­ních scé­ná­řů, ve vlast­ní pro­duk­ci a bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Mají vel­ké zku­še­nos­ti s natá­če­ním doku­men­tár­ních fil­mů, a to se odrá­ží i v jejich fil­mech hra­ných. Ve fil­mu...Read more »