noce blanche 3

Sňatek bez domova / Noce blanche

„Někteří lidé jsou věz­ni vlast­ní­ho osu­du.“ Mathilde Tessier je sedm­nác­ti­le­tá stu­dent­ka střed­ní ško­ly. Nezávislá, pro­ble­ma­tic­ká dív­ka bez rodi­čů s cynic­kým pohle­dem na život i na svět. François Hainaut je jejím...Číst dál »
igq4MaTmNpc

Spider-man: Daleko od domova | Trailer 2 | Reakce | Nabušený matroš!

Číst dál »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

Na inter­ne­tu nalez­ne­te tuc­ty „zaru­če­ných“ návo­dů, jak digi­ta­li­zo­vat vaší video­ka­ze­tu snad­no a rych­le. Ovšem tako­vé návo­dy jsou sko­ro vždyc­ky psa­né moc odbor­ně, tak­že jim nemu­sí­te zce­la poro­zu­mět. Pokud umí­te...Číst dál »
12 měsíců obálka

Nápady na zkrášlení domova

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit...Číst dál »
webb holly harry stene bez domova 0.jpg.big

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná,...Číst dál »
balcerova

ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

„Záleží na tom, co chce­te zachra­ňo­vat“   Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že držím v rukou krás­ný a zají­ma­vý scé­nář, a že si moc pře­ju ten...Číst dál »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Prázdniny už jsou na kon­ci, příští týden začí­ná škol­ní týden a tele­vi­ze mění pro­gra­my v tele­vi­zi. Přecházíme od sla­bých (retro) fil­mů do kva­lit­ních. Tentokrát dopo­ru­ču­ji Tenkrát na zápa­dě, Hulka od Anga...Číst dál »
Button

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?

Možná by byli šťast­něj­ší, mož­ná ne. Ale co když se takhle naro­dí jedi­ný chla­pec? Co když se naro­dí jako zvlášt­ní ano­má­lie ve svě­tě, kde všich­ni žijí a umí­ra­jí pod­le...Číst dál »

Ještě to nebalím, vzkazuje babička

Humorný román o útěku z domova důchodců a nekončící chuti žít potěší zejména fanoušky a fanynky románů Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo Tajný deník Hendrika Groena,...Číst dál »
595715

Ještě to nebalím, vzkazuje babička

Humorný román o útěku z domova důchodců a nekončící chuti žít potěší zejména fanoušky a fanynky románů Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo Tajný deník Hendrika Groena,...Číst dál »
0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

O tom, jaké to je být sta­rý a žít v domo­vě důchod­ců, Vám s nad­sáz­kou a pro­střed­nic­tvím sati­ris­tic­kých a iro­nic­kých pozná­mek doce­la věr­ně při­blí­ží dení­ko­vé zápis­ky někdy milé­ho, jin­dy mrzu­té­ho sta­ří­ka Hendrika Groena....Číst dál »

Kluk na kole - 65%

Bratři Jean-Pierre a Luck Nardennovi natá­če­jí spo­leč­ně fil­my pod­le vlast­ních scé­ná­řů, ve vlast­ní pro­duk­ci a bez hudeb­ní­ho dopro­vo­du. Mají vel­ké zku­še­nos­ti s natá­če­ním doku­men­tár­ních fil­mů, a to se odrá­ží i v jejich fil­mech hra­ných....Číst dál »
tittle

Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi

Po roz­ší­ře­ní s podti­tu­lem Srdce z kame­ne jsme se před nece­lým měsí­cem dočka­li  posled­ní­ho roz­ší­ře­ní pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesou­cí­ho jmé­no O víně a krvi. A na začá­tek je rov­nou potře­ba...Číst dál »
Urban

Hastrman - Rozhovor s Milošem Urbanem, autorem románu Hastrman

Vnímat kra­ji­nu srd­cem Těžko může­me začít jiným než zvě­da­vým dota­zem po vašem hod­no­ce­ní fil­mo­vé­ho Hastrmana. Líbí se mi hod­ně. Myslím, že je to hod­ně jiný film, než jaké tu...Číst dál »
Tittle 2

Far Cry Primal – Recenze

Herní série Far Cry nás ve video­her­ním svě­tě dopro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let. Nyní vyšel její v pořa­dí již pátý díl, kte­rý se pře­kva­pi­vě obje­vil zhru­ba čtr­náct měsí­ců po vydá­ní...Číst dál »
Hobit

Hobit – Šmakova dračí poušť

Když jste vidě­li Neočekávanou ces­tu, mož­ná jste si říka­li, kam dal Peter Jackson rozum, že se roz­ho­dl natáh­nout, pře­trh­nout a roz­str­kat děj jed­né dět­ské kníž­ky do tří celo­ve­čer­ních fil­mů....Číst dál »

REVENANT Zmrtvýchvstání

Snímek REVENANT je inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Vypráví epic­ký pří­běh o pře­ži­tí a lid­ské trans­for­ma­ci v divo­ké pří­ro­dě ame­ric­ké­ho zápa­du. Během výpra­vy do nezma­po­va­né divo­či­ny je legen­dár­ní lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio)...Číst dál »
Kolarik

Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem

Ve fil­mu hra­je­te posta­vu fará­ře Fidelia, kte­rý je roz­pol­ce­ný a odha­lu­je i své tem­né lid­ské strán­ky. Je pro vás ten­to vnitř­ní kon­flikt u oso­by fará­ře spo­le­čen­sky při­ja­tel­ný? Jestli je ten svár...Číst dál »
mátaaaa

MÁTA

Voňavá kni­ha Máta, aneb vše, co nut­ně potře­bu­je­te vědět, abys­te ji moh­li pěs­to­vat, inha­lo­vat, vařit, péct a kou­pat se v ní, je skvě­lým a prak­tic­kým rád­cem pro všech­ny, kte­ří milu­jí bylin­ky...Číst dál »
glyc.mýdla1

Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

Glycerinová mýdla je doslo­va voňa­vá kni­ha pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i pro ty, kte­ří milu­jí hlav­ně kva­lit­ní pro­duk­ty vyro­be­né z pří­rod­ních suro­vin v pro­stře­dí své­ho vlast­ní­ho domo­va. A co všech­no...Číst dál »
8Y5NQYL0a5E

Neviditelné (Les Invisibles) 2018

...s jednou výjimkou). Autentičnosti nahrává i obsazení některých skutečných žen bez domova. Ve výsledku se tak jedná o velmi sympatický film, který sice na úvod může působit trochu chaoticky, nicméně...Číst dál »
595760

Nechtěné

...v zimě roku 1956 posílá do Domova svaté Markéty, útočiště svobodných matek na jihu Anglie provozovaného řádovými sestrami, aby zde porodila. Její dcerka je hned po narození předána k adopci....Číst dál »
vyr 158Stara dobra Anglie 002

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě...Číst dál »
juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

Velmi sil­ný pří­běh o vel­kém boji o pře­ži­tí a nikdy nekon­čí­cí víře a nadě­ji. Příběh, jež byl napsán dle sku­teč­né udá­los­ti, a při jehož čte­ní vám bude běhat mráz po zádech, vás nau­čí vážit si...Číst dál »
large

RECENZE – Údolí naděje

...jeho kariéry. Matylda je nešťastná a její excentrický otec nechápe, co vlastně tak strašného provedl. Matylda v podstatě utíká z domova, aby unikla zájmu bulváru o jejich rodinu a smířila...Číst dál »
tajny denik hendrika groena

Tajný deník Hendrika Groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru...Číst dál »