IMG 20170818 111513

Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu

Staré pověs­ti čes­ké zná snad kaž­dý. „Mamí, a o čem to je?“ usly­ší­te nej­poz­dě­ji po začát­ku škol­ní docház­ky… A pak nasta­ne doce­la oří­šek, pro­to­že všech­na ta kniž­ní zpra­co­vá­ní jsou jak­si nezá­živ­ná či těž­ká na čte­ní....Číst dál »
spiderverse nap175.1011 lm v2

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80%

...Simpsonů), přítomných ve filmu Spider-Man: Paralelní světy, mají svůj komiksový předobraz. Snímek je tudíž velkou poctou jednak Marvel komiksům točícím se kolem super-pavoučí tematiky a zároveň předchozím filmovým adaptacím se...Číst dál »
noce blanche 3

Sňatek bez domova / Noce blanche

„Někteří lidé jsou věz­ni vlast­ní­ho osu­du.“ Mathilde Tessier je sedm­nác­ti­le­tá stu­dent­ka střed­ní ško­ly. Nezávislá, pro­ble­ma­tic­ká dív­ka bez rodi­čů s cynic­kým pohle­dem na život i na svět. François Hainaut je jejím...Číst dál »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

...zablou­dí­te Tento svět vás doslo­va doká­že vtáh­nout do své­ho nit­ra. Květiny v raj­ské zahra­dě, něž­né žen­ské bytos­ti, kte­ré zdo­bí celý výjev křeh­kou, ale nesmír­ně sil­nou ener­g, posta­vy s přes­ně a jas­ně daným zámě­rem....Číst dál »

Podivuhodný případ Benjamina Buttona

...Je totiž tím, čím má fil­mo­vá hud­ba být, dopro­vo­dem obra­zu a děje. Gratuluji, Alexandře Desplate. Atmosféra balan­cu­je někde mezi nad­sáz­kou, pří­vě­ti­vým humo­rem, tajem­nem, sta­ro­mód­nos­tí sépi­o­vých fil­mů, nos­tal­g a pato­sem. Je zají­ma­vé, jak...Číst dál »

Anonym – Obraz staré doby - 57 %

...hereč­kou. Je to beze­spo­ru osob­nost, kte­rá si svou roli doká­že užít a dá ji maxi­mum. Královnu Alžbětu si ve fil­mu Anonym zahrá­la s ener­g sobě vlast­ní ve svých 73 letech a reži­sér pone­chal...Číst dál »
kozi pribeh jpg

Kozí příběh se sýrem - O filmu

  Koza s hla­sem Jiřího Lábuse se vra­cí v novém pří­bě­hu Do kin se v čes­ké ani­mo­va­né 3D kome­dii Kozí pří­běh se sýrem vra­cí oblí­be­ná posta­va pro­s­to­ře­ké Kozy s hla­sem Jiřího Lábuse. V roce 2008...Číst dál »
Amber

Amber – deset výprav mezi světy

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“ Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sér, jaké kdy...Číst dál »
Mtrix

Existují dva světy. Jeden sestává z každodenní reality, ale je lživý, je to jen sen. Druhý je MATRIX...

Co je to MATRIX? Existují dva svě­ty. Jeden sestá­vá z kaž­do­den­ní rea­li­ty, ale je lži­vý, je to jen sen. Druhý je MATRIX. „Have you ever had a dre­am, Neo,...Číst dál »
the lost art of forehead sweat 000 png

Akta X - 11×04 Počkat, cože? (Za vším stojí alternativní historie a paralelní světy!)

...Darin Morgan svo­ji nej­no­věj­ší epi­zo­du zce­la nepo­kry­tě kon­ci­pu­je jako paro­dii. Víc než slav­ný pří­běh o Clydeu Bruckmanovi, kte­rý byl ve finá­le spí­še jíma­vou pohád­kou o nesmlou­va­vé před­ur­če­nos­ti, než roz­ja­ře­nou bláz­ni­vou kome­d, při­po­mí­ná...Číst dál »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu...Číst dál »
Povesti

Staré řecké báje a pověsti – pro děti

Jak už název napo­ví­dá, jed­ná se o kníž­ku, ve kte­ré se dozví­me, jak boho­vé hýba­li lid­ský­mi osu­dy ve starém Řecku. Knihu napsal Michal Vaněček a ilu­stro­val Václav Ráž, kte­ří už kníž­ky s podob­ným...Číst dál »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

...nejsem. Co je pod­le Vás na sta­ro­žit­nos­tech nej­kou­zel­něj­ší? Asi to, že jsou oprav­du sta­ré, tedy – pokud sta­ré jsou a ne že to jen před­stí­ra­jí. Člověk z nich cítí tu nashro­máž­dě­nou his­to­rii,...Číst dál »
FRH 6725

Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem

...pokud sta­ré jsou a ne že to jen před­stí­ra­jí. Člověk z nich cítí tu nashro­máž­dě­nou his­to­rii, tuší osu­dy lidí, kte­ří je bra­li do rukou a pou­ží­va­li je.   Jak jste vní­mal sta­ro­žit­nos­ti jako...Číst dál »
Carter

John Carter: Mezi dvěma světy - největší propadák roku 2012

...do sva­ty­ně při­po­mí­ná řadu jiných fil­mů s obdob­ným námě­tem, zábě­ry plo­vou­cí­ho člu­nu v úzkém kaňo­nu už bylo také někdy vidět, celý film při­po­mí­ná méně poda­ře­nou kopii fil­mů jako Star Wars, Barbar Conan...Číst dál »
9nWtDpIOAeQ

Proč je Spider-Man: Paralelní světy absolutně geniální (sponzorováno)

Číst dál »
balcerova

ELIŠKA BALZEROVÁ (Eva)

„Záleží na tom, co chce­te zachra­ňo­vat“   Co vás napadlo jako prv­ní, když jste dočet­la scé­nář? Že držím v rukou krás­ný a zají­ma­vý scé­nář, a že si moc pře­ju ten...Číst dál »
12 měsíců obálka

Nápady na zkrášlení domova

V kni­ze maďar­ské autor­ky se setká­me s typy na celo­roč­ní zkrášle­ní a zútul­ně­ní našich domo­vů. Sympatické je, že vyu­ží­vá mate­ri­á­ly, kte­ré máte běž­ně doma, nebo se dají leh­ko nasbí­rat v pří­ro­dě či kou­pit...Číst dál »
igq4MaTmNpc

Spider-man: Daleko od domova | Trailer 2 | Reakce | Nabušený matroš!

Číst dál »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

...zákla­dy a nejste roze­ný pro­gra­má­tor, či milov­ník moder­ních tech­no­lo­g, pak mám pro vás jed­no­du­ší řeše­ní, kte­ré jis­tě hra­vě zvlád­ne­te a díky tomu si pře­ve­de­te vaše oblí­be­né VHS nahráv­ky do digi­tál­ní podo­by. Nechci vás...Číst dál »
webb holly harry stene bez domova 0.jpg.big

Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 %

Harry je malé ště­ně, kte­ré muse­la jeho maji­tel­ka, malá hol­čič­ka Bětka, dát do útul­ku, pro­to­že se stě­ho­va­la s rodi­či pryč a neby­lo mož­né vzít pej­ska sebou. Byla z toho straš­ně smut­ná,...Číst dál »
0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

O tom, jaké to je být sta­rý a žít v domo­vě důchod­ců, Vám s nad­sáz­kou a pro­střed­nic­tvím sati­ris­tic­kých a iro­nic­kých pozná­mek doce­la věr­ně při­blí­ží dení­ko­vé zápis­ky někdy milé­ho, jin­dy mrzu­té­ho sta­ří­ka Hendrika Groena....Číst dál »
DSC 0170

Staré cesty v krajině Středních Čech

...mos­tu, nebo zajis­tit údrž­bu cest byly nut­né vždy. Řešení byla různá, pod­le mož­nos­tí, zna­los­tí i na zákla­dě pově­ře­ní a povin­nos­tí. Obsahově kni­ha zachy­cu­je také his­to­rii stu­dia a doku­men­ta­ce cest včet­ně sta­rých mapo­vých pod­kla­dů....Číst dál »

Kozí příběh - pověsti staré Prahy

...pro­půj­či­li:                             J. Lábus, M.Hádek, M. Bočanová, M.Dlouhý,                                                      P. Pelzer a dal­ší   Copak to tady máme? Rodinnou kome­dii? To těž­ko... Měl to být úžas­ný prv­ní čes­ký celo­ve­čer­ní 3D ani­mo­va­ný film. Startovní...Číst dál »
Tenkrat

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

...21:55 Je těž­ké zavá­dět demo­kra­cii tam, kde niko­mu neschá­zí. Divadelní kome­die Johna Patricka Čajovna U srp­no­vé­ho měsí­ce měla svo­ji broadwa­yskou pre­mi­é­ru v roce 1953 a sta­la se veli­kým hitem s více než jed­ním tisí­cem...Číst dál »
image0026

Hvězdné války – příběh jednoho kultu

...a sed­me­ro hora­mi“ vystří­da­lo „Kdysi dáv­no v jed­né pře­da­le­ké Galaxii“ a v pod­sta­tě tu sle­du­je­me pří­běh mla­dé­ho far­má­ře Luka Skywalkera, kte­rý se vydá­vá napříč vesmí­rem, aby za pomo­ci staré­ho men­to­ra ovlá­da­jí­cí magic­kou Sílu a ...Číst dál »