Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Konec vysílání'

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...dra­ma­tur­gie: Jan Gogola ml. odbor­ná spo­lu­prá­ce: Michal Macháček pro­du­cent: Martin Kohout GPO Platform s.r.o. kopro­du­cen­ti: Česká tele­vi­ze – kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Věra Krincvajová, FAMU pod­po­řil: Státní fond kine­ma­to­gra­fie Konec věč­ných časů...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...konec dru­hé epi­zo­dy. Děj dvou nových dílů se ode­hrá­vá v letech 1741 až 1745 během válek o rakous­ké dědic­tví. Hlavní posta­vy zůstá­va­jí, jsou dopl­ně­ny o nové v sou­la­du s his­to­ric­kou rea­li­tou. Jednou z nich je napří­klad...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...vrá­ti­lo. Tehdy Dubček se Svobodou oka­mži­tě zaká­za­li toto vysí­lá­ní. A byl konec. Všichni jsme to sko­ro obre­če­li. Byl to hroz­ný pocit. Jaký byl poté Váš osud? Začátkem září se zača­ly vysí­lat...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...vysí­lat 1. dub­na 2009 v 18.00. Jednalo se o jeden z prv­ních čes­kých tema­tic­kých kaná­lů. Vysílání bylo zapo­ča­to krát­kým fil­mem Narození nové tele­vi­ze. Poté násle­do­va­ly seri­á­ly Futurama, Brainiac: Šílená věda, sit­com Chuck a celo­ve­čer­ní film....Read more »
nerzl

Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse

...vydal a také konec toho vše­ho, jak sám sebe našel. Nebyl to jen oby­čej­ný váleč­ný pří­běh o pře­ži­tí, bylo to něco úpl­ně jiné­ho než kte­rý­ko­liv film, kte­rý mě napa­dl. Ale bylo to...Read more »
large28229

RECENZE – Ranní přání

...přání je taková zvláštní kniha. Na jednu stranu obsahuje spoustu krásných myšlenek, na druhou stranu jsem měla pocit, že kdybych nedočetla, o nic nepřijdu. Dočetla jsem. A konec? Jak jsem...Read more »
p ed 25 lety mulder a scullyov poprv promluvili esky nZ 8CaAad1o

Před 25 lety Mulder a Scullyová poprvé promluvili česky

...vět­ši­na z těch, kte­ří čtou tyto řád­ky a danou dobu si živě vyba­vu­jí, se těši­la na léto plné zmrz­ky, vody a pla­vek. S tím vším byl najed­nou v pátek večer 25. červ­na roku 1998 konec. Začalo nejdel­ších...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...divá­kům dár­ky neje­nom v podo­bě atrak­tiv­ních pře­no­sů, ale i cen ze sou­tě­ží Nova Sport. Konec kalen­dář­ní­ho roku bude na sta­ni­cích Nova Sport tra­dič­ně pat­řit nej­pres­tiž­něj­ší­mu šip­ko­vé­mu tur­na­ji svě­ta – Mistrovství svě­ta v Londýně....Read more »

Božský Evan (Evan Almighty)

...napo­sle­dy setká­vá s Bohem, kte­ré­mu za vše podě­ku­je a roz­lou­čí se s ním. A to je konec celé­ho pří­bě­hu.   Pokusil jsem se tu popsat celý děj této kome­die. Nyní se pus­tím do hod­no­ce­ní,...Read more »
Hra02c

Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms

...je hod­ně vidět, že si oprav­du dali zále­žet na kaž­dém slo­vě, aby posled­ní sezó­nu dovr­ši­li doko­na­le. Není to jenom o dia­lo­zích, ale i cel­ko­vé atmo­sfé­ře dílu, blí­ží se mož­ný konec a všich­ni si...Read more »
HG

Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%

...zdán­li­vě nepo­ra­zi­tel­né­mu a vše­ho­schop­né­mu nepří­te­li… Závěrečný díl kniž­ní sci-fi tri­lo­gie byl ve fil­mo­vém pro­ve­de­ní roz­dě­len na dvě čás­ti, pro­to­že dvě doj­né krá­vy jsou lep­ší než jed­na. Děj ply­nu­le nava­zu­je na konec...Read more »
AnoSefe

Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli

...ani nesna­ži­li. Zdeňkovi pat­ří náš obrov­ský dík,“ uza­ví­rá Marek Singer. „Všechno má svůj začá­tek, ale i konec. A já si sto­jím za tím, že v nej­lep­ším se má pře­stat. Proto jsem rád, že...Read more »
EvaKanturkovaJanHus

Eva Kantůrková, scenáristka

...Sedláčkova věc­ná řeč tro­chu jiná, než je obrazná řeč moje, ale mys­lím si a dou­fám, že jsme do fil­mu vlo­ži­li kaž­dý to své a že jsme se navzá­jem nepo­pře­li. Konec kon­ců, nejde...Read more »

Poslední přesun (1995)

...Je to film výji­meč­ný zejmé­na pro­to, že se jako jeden z málo u nás pokou­ší vstou­pit do žán­ru, kte­rý je tu stá­le vel­kou exo­ti­kou - posta­po­ka­lyp­tic­ká sci-fi. Snad s výjim­kou fil­mů „Konec srp­na...Read more »