200410121843 what gardner

Rex-patriates

...pub­li­kum. Podobně humor­ná je jed­na ze závě­reč­ných scén, v níž se celá sku­pin­ka sna­ží napo­dru­hé dostat z Prahy a plí­ží se kon­spi­ra­tiv­ně na nádra­ží. Ze začát­ku jsem se bála, že Rex-patriates budou řek­ně­me...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

...vydal na honič­ku džun­glí s velo­ci­rap­to­ry a pře­žil bru­tál­ní pokou­sá­ní od růz­ných stvo­ře­ní na ost­ro­vě. Nic ale nemoh­lo Owena při­pra­vit na nové­ho nestvůr­né­ho dino­sau­ra stvo­ře­né­ho Dr. Wu: indo­rap­to­ra, nej­smr­tel­něj­ší stvo­ře­ní, kte­ré kdy...Read more »

Purpurové řeky 2

...náho­dou mají stej­ná zaměst­ná­ní jako původ­ní apoš­to­lo­vé). V tuto chví­li se na scé­ně obje­ví Marie, spe­ci­a­list­ka na okult­ní jevy. A tak to jde od mrt­vo­ly k mrt­vo­le až ke zdár­né­mu kon­ci. Stejně jako...Read more »

Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy

...je ukry­ta prá­vě v tom­to kláš­te­ře. Místní mni­ši, však obrat­ně jaké­ko­liv sto­py nebo jen názna­ky mas­ku­jí. Policisté se mimo kláš­ter něko­li­krát oct­nou tvá­ří v tvář téměř nezra­ni­tel­ným mni­chům. vrcho­lem akce je potom...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

...zjiz­ve­ný ret – si ve stá­du vybu­do­va­la vůd­čí pozi­ci. Když Owen jed­nou během její­ho výcvi­ku před­stí­ral zra­ně­ní, Blue pro­ká­za­la svou schop­nost empa­tie. Je stej­ně tak kru­tá, jako ochra­ňu­jí­cí, a bohu­žel je...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů

...v post pro­duk­ci. Musíte ke kaž­dé zále­ži­tos­ti při­stou­pit indi­vi­du­ál­ně a spo­leč­ně s reži­sé­rem a super­vi­zo­rem se roz­hod­nout, jest­li je za daných okol­nos­tí správ­né k tomu při­stou­pit čis­tě prak­tic­ky. Je zají­ma­vé všech­ny tech­ni­ky spo­jo­vat dohro­ma­dy.“ Tým,...Read more »
le havre 2

Le Havre

...hned s úvod­ní­mi titul­ky rezig­no­vat na své poli­tic­ké názo­ry, zatrpk­lost a zkla­má­ní ze sou­čas­né spo­leč­nos­ti a její­ho vývo­je, i na vlast­ní před­sta­vy o tom­to fil­mu, a bez před­sud­ků při­stou­pit na Kaurismäkiho hru. Pak si tepr­ve divák...Read more »
Prima

Seriálové a filmové pecky na duben - Prima, COOL, MAX, LOVE

...Niven D. 05.04.2020 22:00 Místo činu: Zúčtování MURNBERGER W., Krassnitzer H., Neuhauserová A., Krisch J. 05.04.2020 0:00 John Stratton: V prv­ní linii Cooper D., Stowell A., Chanová G., WEST S. 06.04.2020...Read more »
200506141900 valka

Válka policajtů

...život. Divák je do děje vržen dost bez varo­vá­ní, jed­na šoku­jí­cí scé­na za dru­hou. V podob­ném duchu se pak ode­hrá­vá celý film, žád­né dlou­hé pro­sto­je, akce za akcí, šok za šokem....Read more »
JP4

Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

...hra­jí dino­sau­ři. Nejen Raptoři, kte­ří se učí a jsou veli­ce chytří, ale neda­jí se pou­žít jako domá­cí maz­líč­ci. Samozřejmostí je hlav­ní hvězda fil­mů Tyrannosaurus rex a nově gene­tic­ký vyro­be­ný Indominus rex, kte­rý...Read more »
JP3a

Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

Dr. Alan Grant poklid­ně žije svůj pokoj­ný život pale­on­to­lo­ga, ale je z něho záhy vyru­šen roz­ve­de­ným man­žel­ským párem Kirbyových, kte­ří ho najmou, aby jim pomohl zachrá­nit syn­ka Erika z ost­ro­va Sorna, na...Read more »
Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

...stro­hé utnu­tí, po napí­na­vém sple­ti­tém roz­ví­je­ní pří­bě­hu by si i Clona zaslou­ži­la více pro­sto­ru pro svůj závěr pří­bě­hu. Mne tedy odha­le­ní a vyře­še­ní zkla­ma­lo. Ale i přes­to pře­tr­vá­vá pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní kníž­ky. Určitě dopo­ru­ču­ju, pokud...Read more »
eský lev ALZE

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

...žena v podá­ní Zuzany Stivínové mění život­ní styl a odchá­zí na ven­kov, seri­ál Bohéma, reži­sé­ra Roberta Sedláčka popi­su­jí­cí osud fil­mo­vé­ho stu­dia na Barrandově, napříč dobou a poli­tic­kým reži­mem či thriller Zádušní obě­ti, kde komi­sař...Read more »
Nůž

Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

...pozor­nost komi­sa­ře jeho kva­lit, neba­ví ho řešit oby­čej­né a banál­ní věci, ve kte­rých je jas­ný motiv i pacha­tel. Jeho věč­ná dru­há lás­ka (alko­hol) mu půso­bí dost kom­pli­ka­cí, stej­ně tak jako tomu bylo...Read more »
Postr

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil...Read more »
hříšnice

Hříšnice

...na povrch vyplou­vat děsi­vá Cořina minu­lost a její sou­kro­mé peklo, jímž si muse­la ve svém dět­ství a dospí­vá­ní pro­jít. Na jed­nu stra­nu mat­ka coby fana­tic­ká kato­lič­ka, a na stra­ně dru­hé nevy­lé­či­tel­ně nemoc­ná sest­ra...Read more »
n200902052011 Dav

Nepřítel před branami (Enemy at the Gates)

...do oblé­ha­né­ho Stalingradu dostá­vá mla­dý muž s typic­ky rus­kým jmé­nem Vasilij Zajcev. Po krát­kém účin­ko­vá­ní v ofen­ziv­ní ope­ra­ci „Živý štít“, kte­rý u němec­kých obrán­ců vyvo­lá­vá leda tak leh­ký úškle­bek, zjiš­ťu­je, že jako jedi­ný zůstal...Read more »
George

Götz George

...strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 13870851 Fotografie Popis Götz George and Janina Stopper whi­le fil­ming „Nur die Guten ster­ben jung“ in Munich Datum 15. lis­to­pa­du 2009 Zdroj Vlastní dílo Autor Florian Adler...Read more »

Kurýr 2 - recenze

...své pro­tiv­ní­ky rela­tiv­ně snad­no pod­leh­ne Frankovi. Aj, teď jsem málem pro­zra­dil konec, ale stej­ně si mys­lím, že na něj bude­te už čekat od polo­vi­ny fil­mu, kdy vám bude vše jas­né....Read more »

Vánoční nabídka

...Přišel čas, kdy se odliš­ní musí spo­jit.  Režie: Bryan Singer Hrají: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn-Stamos X-Meni. Narodili se s jedi­neč­nou gene­tic­kou...Read more »
TRP

Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

...spří­z­něn a už v prv­ním díle si zís­kal na svou stra­nu divá­ky smut­ným zážit­kem z dět­ství. Zatímco v prv­ním díle může­me sle­do­vat jeho ces­tu k zís­ká­vá­ní dušev­ní o bojo­vé jis­to­ty, pak v posled­ním fil­mu počí­tá divák už...Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

...tuto „chy­bu“ pře­hléd­nout. Zastává totiž revo­luč­ní názor, že život i nej­oby­čej­něj­ší­ho člo­vě­ka je stej­ně důle­ži­tý, jako život vyso­ce posta­ve­né­ho záko­no­dár­ce nebo vyko­na­va­te­le prá­va, a za tím­to sta­no­vis­kem tvr­do­hla­vě sto­jí, přes­to­že nemá v rukou...Read more »
HBL

Herbert Lom

...lze pova­žo­vat za jed­no­ho z jed­no­znač­ně nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých her­ců s koře­ny v Česku, a do České repub­li­ky po roce 1990 pra­vi­del­ně při­jíž­děl, v čes­kých médi­ích se v pod­sta­tě neob­je­vo­val. Několikrát byla sdě­lo­va­cí­mi pro­střed­ky struč­ně zmí­ně­na pou­ze jeho...Read more »

Purpurové řeky

...oby­va­tel a indi­cií, kte­ré vrah po sobě nechá­vá, nako­nec odha­lí­me hrůz­né tajem­ství uni­ver­zi­ty. Profesoři se po léta žení mezi sebou, aby udr­že­li a zdo­ko­na­li­li svou inte­li­gen­ci i fyzic­ké vlast­nos­ti. Díky kří­že­ní stá­le stej­né krve se...Read more »

OHNIVÝ OCEÁN

...dal do čte­ní, nemohl jsem pře­stat. Bylo to sko­ro jako číst něja­ký kniž­ní best­seller. Po dočte­ní posled­ní strán­ky jsem věděl, že zkrát­ka nemo­hu říci ne. Podobné pří­le­ži­tos­ti, jako je tato, člo­vě­ka pot­ka­jí...Read more »

#41 - The Devil Rides Out (1968)

...lid­skost – je una­ven a dostá­vá se do situ­a­ce, kdy neví, co má vlast­ně udě­lat. Jeho démo­nic­ký pro­těj­šek je stej­ně cha­risma­tic­ký, jeho pohled je doslo­va hyp­no­tic­ký a posta­va Mocaty se neza­sta­ví vůbec...Read more »