Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Komisař Rex I (1) -ST -W -HD'
200410121843 what gardner

Rex-patriates

poně­kud nekon­venč­ní diva­del­ní reži­sér­ka (a sku­teč­ná reži­sér­ka fil­mu), spi­so­va­tel, mim (roz­to­mi­le v titul­kách nazý­va­ný těles­ný umě­lec) a žena, kte­rá pros­tě ví, jak vydě­lat pení­ze. Všichni do Prahy při­jíž­dě­jí s nad­še­ním misi­o­ná­řů, kte­ří zachrá­ní zpus­to­še­né...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

toho pří­bě­hu… ver­zi se vše­mi tech­no­lo­gic­ký­mi vymo­že­nost­mi, kte­ré ve fil­mo­gra­fii při­by­ly od roku 1993.“ I přes­to, že žijí své živo­ty oddě­le­ně, se díky spo­leč­né­mu cíli v tom­to fil­mu Chris a Claire opět...Read more »

Purpurové řeky 2

tak jak čeká­te. Nadmíru vykon­stru­o­va­né, nemož­né. A i když se o fil­mu vět­ši­nou mlu­ví jako o tri­lo­gii, není potře­ba vidět prv­ní díl, pro­to­že návaz­nost tu není téměř žád­ná. Pokud si odmys­lí­te naráž­ky na psy,...Read more »

Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy

honič­ka, kdy poli­cis­ta Reda stí­há jed­no­ho z mni­chů, kte­rý mu, stá­le o pár kro­ků napřed, nako­nec mizí. Zklamáním pro me bylo vysvět­le­ní nad­při­ro­ze­né síli mni­chů. Na to, co mni­ši před­vá­dě­li, by amfe­ta­min...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

pro­za­tím nej­ba­rev­něj­ší šká­lu růz­ných stvo­ře­ní. A aby toho neby­lo málo, před­sta­vi­li si i gene­tic­ky navr­že­nou nestvůr­nost zná­mou jako indo­rap­tor. Jeho DNA je pekel­ná kom­bi­na­ce velo­ci­rap­to­ra, indo­mi­nuse rexe a bůhví­če­ho, co Dr. Wu při­dal...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů

v post pro­duk­ci. Musíte ke kaž­dé zále­ži­tos­ti při­stou­pit indi­vi­du­ál­ně a spo­leč­ně s reži­sé­rem a super­vi­zo­rem se roz­hod­nout, jest­li je za daných okol­nos­tí správ­né k tomu při­stou­pit čis­tě prak­tic­ky. Je zají­ma­vé všech­ny tech­ni­ky spo­jo­vat dohro­ma­dy.“ Tým,...Read more »
200506141900 valka

Válka policajtů

Ačkoli je Válka poli­caj­tů kri­mi­nál­ní dra­ma, nebu­de­te se u něj ani tak „bát“, jako vám spíš bude smut­no. Smutno z toho, jací lidé se mezi námi a dokon­ce mezi poli­cií pohy­bu­jí. Čeho vše­ho...Read more »
le havre 2

Le Havre

s jedin­cem, kte­ré­ho ohro­žu­je stát­ní apa­rát. O poli­ti­ce se tu neho­vo­ří, ale poin­ta je jas­ná: sebe­obě­to­vá­ní, souná­le­ži­tost a přá­tel­ství jsou vět­ší­mi a trva­lej­ší­mi hod­no­ta­mi než posluš­nost záko­nů a vlád­ní moci. Le Havre není doku­men­tár­ní son­dou...Read more »
JP4

Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

Není ani žád­ná otrav­ná počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie, kte­rá by vyční­va­la. Je vel­mi pozi­tiv­ní, že si počí­ta­čo­ví mani­a­ci za klá­ves­ni­cí dali vel­kou prá­ci, aby vytvo­ři­li funkč­ní svět dino­sau­rů a jejich sou­bo­jů. Jejích počí­ta­čo­vá...Read more »
JP3a

Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

II měl podti­tu­ly hned dva (Ztracený svět a Někteří z nich pře­ži­li), zatím­co při tvor­bě JP III nemě­li tvůr­ci dost fan­ta­zie ani na jedi­ný. V Jurském par­ku III je sice dino­sau­rů méně než...Read more »
eský lev ALZE

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

žena v podá­ní Zuzany Stivínové mění život­ní styl a odchá­zí na ven­kov, seri­ál Bohéma, reži­sé­ra Roberta Sedláčka popi­su­jí­cí osud fil­mo­vé­ho stu­dia na Barrandově, napříč dobou a poli­tic­kým reži­mem či thriller Zádušní obě­ti, kde komi­sař...Read more »
Nůž

Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Další oče­ká­va­ný díl série s Harry Holem je tu. Co nová kníž­ka při­ne­se nové­ho pro milov­ní­ky toho­to auto­ra detek­ti­vek? Harry Hole, žijí­cí se svo­ji milo­va­nou Ráchel i nadá­le pra­cu­jí­cí na oddě­le­ní vražd,...Read more »
Clona

Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona

stro­hé utnu­tí, po napí­na­vém sple­ti­tém roz­ví­je­ní pří­bě­hu by si i Clona zaslou­ži­la více pro­sto­ru pro svůj závěr pří­bě­hu. Mne tedy odha­le­ní a vyře­še­ní zkla­ma­lo. Ale i přes­to pře­tr­vá­vá pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní kníž­ky. Určitě dopo­ru­ču­ju, pokud...Read more »
Postr

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

věnu­je natá­če­ním seri­á­lů. (Krejzovi, Vinaři a Doktoři z Počátků) 5 nejslavnějších filmů Václava Postráneckého 1981    Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku Loutkový film na moti­vy slav­né­ho romá­nu Daniela Defoe. 1969    Po stopách krve Potřetí...Read more »
hříšnice

Hříšnice

Magdaléna drží­cích se 18 let na hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. Matka Magdalenu nikdy nespouš­tě­la z očí, ani v noci ne, celý život ji drže­la naho­ře v poko­ji, a tak sta­vě­la jakousi nevi­di­tel­nou bari­ká­du mezi...Read more »
n200902052011 Dav

Nepřítel před branami (Enemy at the Gates)

zami­lu­jí do stej­né ženy. Zbytek fil­mu je dílem o odstře­lo­va­čích, dílem o lás­ce Vasilije k Táně, dílem o trá­pe­ní mla­dé­ho komi­sa­ře, kte­rý je sží­rán žár­li­vos­tí, neboť Vasilij není úspěš­ný pou­ze na bitev­ním poli, ale...Read more »
George

Götz George

Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 26. 06. 2016, 21:44 UTC Datum pře­vze­tí: 27. 06. 2016, 05:00 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6tz_George&oldid=13870851 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 13870851 Fotografie Popis...Read more »

Kurýr 2 - recenze

na pod­zem­ním par­ko­viš­ti, kde musí Frank (pro ty co nevi­dě­li jed­nič­ku, to je náš kurýr) zpa­ci­fi­ko­vat pochyb­né zlo­dě­jíč­ky a samo­zřej­mě si nemů­že nechat ujít pří­le­ži­tost pou­čit je o jed­nom ze svých život­ních...Read more »

Vánoční nabídka

McKellen), prá­vě uni­kl z věze­ní. Je nepří­te­lem X-Menů. V situ­a­ci, kdy se všich­ni mutan­ti sta­li štvan­ci, navrh­ne X-Menům spo­je­nec­tví pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li - Strykerovi. XMeni i jejich spo­jen­ci se spo­lu vydá­va­jí na nej­ne­bez­peč­něj­ší...Read more »
TRP

Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.

spří­z­něn a už v prv­ním díle si zís­kal na svou stra­nu divá­ky smut­ným zážit­kem z dět­ství. Zatímco v prv­ním díle může­me sle­do­vat jeho ces­tu k zís­ká­vá­ní dušev­ní o bojo­vé jis­to­ty, pak v posled­ním fil­mu počí­tá divák už...Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

iro­nic­ky. „Chcete vlka, kte­rý bude bečet s ovce­mi.“ Jde totiž o ože­ha­vou zále­ži­tost. Tři poli­cis­té, „čest­ní a svě­do­mi­tí stát­ní zaměst­nan­ci, kte­ří žijí pro služ­bu veřej­nos­ti, nej­vět­ší spo­jen­ci jus­ti­ce,“ zbi­li při výsle­chu pode­zře­lé­ho tak bru­tál­ně,...Read more »
HBL

Herbert Lom

Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 27. 09. 2012, 12:10 UTC Datum pře­vze­tí: 27. 09. 2012, 12:51 UTC Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Lom&oldid=9071356 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 9071356...Read more »

Purpurové řeky

oby­va­tel a indi­cií, kte­ré vrah po sobě nechá­vá, nako­nec odha­lí­me hrůz­né tajem­ství uni­ver­zi­ty. Profesoři se po léta žení mezi sebou, aby udr­že­li a zdo­ko­na­li­li svou inte­li­gen­ci i fyzic­ké vlast­nos­ti. Díky kří­že­ní stá­le stej­né krve se...Read more »

OHNIVÝ OCEÁN

o tro­chu posu­nout uvě­ři­tel­nou hra­ni­ci zví­ře­cí inte­li­gen­ce, ale Hidalgo pros­tě není Trigger, Silver ani Lassie. Připadá mi, že je mno­hem půso­bi­věj­ší nevy­bo­čo­vat z při­ro­ze­ných schop­nos­tí těch­to dvou postav, pro­to­že rea­li­ta, kte­rou tím­to...Read more »

#41 - The Devil Rides Out (1968)

svou úro­veň. Pro mě je sla­bým momen­tem již zmi­ňo­va­né finá­le. Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 23.12.2019 Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz....Read more »

Scary Movie 4

ten­to­krát sta­ly ter­čem „posmě­chu“? Především je to Válka svě­tů, kte­rá tvo­ří ústřed­ní děj. Dále tady máme posta­vič­ka z fil­mu Nenávist a nako­nec se dvě hrdin­ky z nena­dá­ní dosta­nou do Vesnice. Co mají tyto...Read more »