Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Komisař Rex I (1) -ST -W -HD'
200410121843 what gardner

Rex-patriates

...poně­kud nekon­venč­ní diva­del­ní reži­sér­ka (a sku­teč­ná reži­sér­ka fil­mu), spi­so­va­tel, mim (roz­to­mi­le v titul­kách nazý­va­ný těles­ný umě­lec) a žena, kte­rá pros­tě ví, jak vydě­lat pení­ze. Všichni do Prahy při­jíž­dě­jí s nad­še­ním misi­o­ná­řů, kte­ří zachrá­ní zpus­to­še­né...Read more »

#81 - Spoorloos (1988)

...situ­a­ci a roz­vá­dí jí do šíle­ných hlou­bek. Ukázka toho, že i komor­ní horor, kde se sou­stře­dí­me na tři posta­vy, kdy vět­ši­nu času jsou tu jen dvě, může být zají­ma­vý a nápa­di­tý a hlav­ně děsi­vý....Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se...Read more »

Purpurové řeky 2

...tak jak čeká­te. Nadmíru vykon­stru­o­va­né, nemož­né. A i když se o fil­mu vět­ši­nou mlu­ví jako o tri­lo­gii, není potře­ba vidět prv­ní díl, pro­to­že návaz­nost tu není téměř žád­ná. Pokud si odmys­lí­te naráž­ky na psy,...Read more »

Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy

...honič­ka, kdy poli­cis­ta Reda stí­há jed­no­ho z mni­chů, kte­rý mu, stá­le o pár kro­ků napřed, nako­nec mizí. Zklamáním pro me bylo vysvět­le­ní nad­při­ro­ze­né síli mni­chů. Na to, co mni­ši před­vá­dě­li, by amfe­ta­min...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

...pro­za­tím nej­ba­rev­něj­ší šká­lu růz­ných stvo­ře­ní. A aby toho neby­lo málo, před­sta­vi­li si i gene­tic­ky navr­že­nou nestvůr­nost zná­mou jako indo­rap­tor. Jeho DNA je pekel­ná kom­bi­na­ce velo­ci­rap­to­ra, indo­mi­nuse rexe a bůhví­če­ho, co Dr. Wu při­dal...Read more »
JSvet

Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů

...v post pro­duk­ci. Musíte ke kaž­dé zále­ži­tos­ti při­stou­pit indi­vi­du­ál­ně a spo­leč­ně s reži­sé­rem a super­vi­zo­rem se roz­hod­nout, jest­li je za daných okol­nos­tí správ­né k tomu při­stou­pit čis­tě prak­tic­ky. Je zají­ma­vé všech­ny tech­ni­ky spo­jo­vat dohro­ma­dy.“ Tým,...Read more »
Prima

Seriálové a filmové pecky na duben - Prima, COOL, MAX, LOVE

...Niven D. 05.04.2020 22:00 Místo činu: Zúčtování MURNBERGER W., Krassnitzer H., Neuhauserová A., Krisch J. 05.04.2020 0:00 John Stratton: V prv­ní linii Cooper D., Stowell A., Chanová G., WEST S. 06.04.2020...Read more »
le havre 2

Le Havre

...s jedin­cem, kte­ré­ho ohro­žu­je stát­ní apa­rát. O poli­ti­ce se tu neho­vo­ří, ale poin­ta je jas­ná: sebe­obě­to­vá­ní, souná­le­ži­tost a přá­tel­ství jsou vět­ší­mi a trva­lej­ší­mi hod­no­ta­mi než posluš­nost záko­nů a vlád­ní moci. Le Havre není doku­men­tár­ní son­dou...Read more »
200506141900 valka

Válka policajtů

...Ačkoli je Válka poli­caj­tů kri­mi­nál­ní dra­ma, nebu­de­te se u něj ani tak „bát“, jako vám spíš bude smut­no. Smutno z toho, jací lidé se mezi námi a dokon­ce mezi poli­cií pohy­bu­jí. Čeho vše­ho...Read more »

Temná energie - Juli Zeh

...sto­jí „v poza­dí“ vše­ho. O odha­lo­vá­ní zlo­čín­ců tato kni­ha sku­teč­ně není. Spíše se zamě­řu­je na popis situ­a­cí (mimo­cho­dem, vel­mi ori­gi­nál­ně), kte­rý při­po­mí­ná náhled z pta­čí per­spek­ti­vy na celý děj. Koneckonců ptá­ci jsou...Read more »
JP4

Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

...Není ani žád­ná otrav­ná počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie, kte­rá by vyční­va­la. Je vel­mi pozi­tiv­ní, že si počí­ta­čo­ví mani­a­ci za klá­ves­ni­cí dali vel­kou prá­ci, aby vytvo­ři­li funkč­ní svět dino­sau­rů a jejich sou­bo­jů. Jejích počí­ta­čo­vá...Read more »
JP3a

Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

...II měl podti­tu­ly hned dva (Ztracený svět a Někteří z nich pře­ži­li), zatím­co při tvor­bě JP III nemě­li tvůr­ci dost fan­ta­zie ani na jedi­ný. V Jurském par­ku III je sice dino­sau­rů méně než...Read more »
Les Assassins de l ordre affiche 7673

Les Assassins de l’ordre / Vrahové pořádku

...iro­nic­ky. „Chcete vlka, kte­rý bude bečet s ovce­mi.“ Jde totiž o ože­ha­vou zále­ži­tost. Tři poli­cis­té, „čest­ní a svě­do­mi­tí stát­ní zaměst­nan­ci, kte­ří žijí pro služ­bu veřej­nos­ti, nej­vět­ší spo­jen­ci jus­ti­ce,“ zbi­li při výsle­chu pode­zře­lé­ho tak bru­tál­ně,...Read more »
George

Götz George

Götz George (* 23. čer­ven­ce 1938 Berlín – 19. červ­na 2016), byl němec­ký herec. Popularitu zís­kal pře­de­vším svou rolí duisbur­gské­ho komi­sa­ře Horsta Schimanského v kri­mi seri­á­lu Místo činu. Rodinný život Narodil se 23. čer­ven­ce...Read more »
eský lev ALZE

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

...žena v podá­ní Zuzany Stivínové mění život­ní styl a odchá­zí na ven­kov, seri­ál Bohéma, reži­sé­ra Roberta Sedláčka popi­su­jí­cí osud fil­mo­vé­ho stu­dia na Barrandově, napříč dobou a poli­tic­kým reži­mem či thriller Zádušní obě­ti, kde komi­sař...Read more »
large285729

RECENZE: Vražda na blatech

...blatech. Bohužel se objeví další oběť a všechny indície ukazují na sériového vraha. Možnost stejného pachatele potvrzují totožná tetování, která mají oběti na břiše. Co znamenají? Co za přítomností zvláštních...Read more »
Postr

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

...se roz­bí­há v něko­li­ka rovi­nách, ani dal­ší mrt­vý chla­pec však kri­mi­na­lis­ty nepři­ve­de k pacha­te­li.. 1982    S tebou mě baví svět Každoroční pán­ská jíz­da tří otců se vli­vem razant­ní­ho zása­hu man­že­lek stá­vá něčím jako...Read more »
Nůž

Nůž - tentokrát smrt zasáhne přímo život Harryho

Další oče­ká­va­ný díl série s Harry Holem je tu. Co nová kníž­ka při­ne­se nové­ho pro milov­ní­ky toho­to auto­ra detek­ti­vek? Harry Hole, žijí­cí se svo­ji milo­va­nou Ráchel i nadá­le pra­cu­jí­cí na oddě­le­ní vražd,...Read more »

Vánoční nabídka

...McKellen), prá­vě uni­kl z věze­ní. Je nepří­te­lem X-Menů. V situ­a­ci, kdy se všich­ni mutan­ti sta­li štvan­ci, navrh­ne X-Menům spo­je­nec­tví pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li - Strykerovi. XMeni i jejich spo­jen­ci se spo­lu vydá­va­jí na nej­ne­bez­peč­něj­ší...Read more »
hříšnice

Hříšnice

...Pro míst­ní poli­cii to vypa­da­lo jako jas­ný pří­pad, kte­rý bude brzy vyře­šen a uza­vřen. Naštěstí vrch­ní poli­cej­ní komi­sař vše viděl malin­ko jinak a nedo­ká­zal se smí­řit s pou­hým při­zná­ním paní Benderové. Pokračuje v hle­dá­ní odpo­vě­dí...Read more »

Purpurové řeky

...oby­va­tel a indi­cií, kte­ré vrah po sobě nechá­vá, nako­nec odha­lí­me hrůz­né tajem­ství uni­ver­zi­ty. Profesoři se po léta žení mezi sebou, aby udr­že­li a zdo­ko­na­li­li svou inte­li­gen­ci i fyzic­ké vlast­nos­ti. Díky kří­že­ní stá­le stej­né krve se...Read more »
n200902052011 Dav

Nepřítel před branami (Enemy at the Gates)

...zami­lu­jí do stej­né ženy. Zbytek fil­mu je dílem o odstře­lo­va­čích, dílem o lás­ce Vasilije k Táně, dílem o trá­pe­ní mla­dé­ho komi­sa­ře, kte­rý je sží­rán žár­li­vos­tí, neboť Vasilij není úspěš­ný pou­ze na bitev­ním poli, ale...Read more »

Kurýr 2 - recenze

...na pod­zem­ním par­ko­viš­ti, kde musí Frank (pro ty co nevi­dě­li jed­nič­ku, to je náš kurýr) zpa­ci­fi­ko­vat pochyb­né zlo­dě­jíč­ky a samo­zřej­mě si nemů­že nechat ujít pří­le­ži­tost pou­čit je o jed­nom ze svých život­ních...Read more »
HBL

Herbert Lom

...lze pova­žo­vat za jed­no­ho z jed­no­znač­ně nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých her­ců s koře­ny v Česku, a do České repub­li­ky po roce 1990 pra­vi­del­ně při­jíž­děl, v čes­kých médi­ích se v pod­sta­tě neob­je­vo­val. Několikrát byla sdě­lo­va­cí­mi pro­střed­ky struč­ně zmí­ně­na pou­ze jeho...Read more »