avengers endgame cast

Avengers: Endgame

...nadmíru spokojeni, běžní diváci budou mít u čeho chroupat popcorn a za dva měsíce dojde do kin další Spider-Man a kolotoč se rozjede pomalu ale jistě znovu. Co na tom,...Číst dál »
městovnoci2 e1547501975535

Město v noci

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou a hlta­la hez­ky řádek po řád­ku. A jak bych já v té době dala coko­liv za to mít doma kníž­ku, kte­rá by se...Číst dál »
n200911191132 Obr

Noc v muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)

V dru­hém pokra­čo­vá­ní úspěš­né kome­die je Přírodovědné muze­um uza­vře­no kvů­li rekon­struk­ci a expo­ná­ty jsou ulo­že­ny ve washing­ton­ském Federálním archi­vu, kte­rý se díky pří­tom­nos­ti magic­ké des­ky rov­něž sta­ne mís­tem, kde...Číst dál »

CASINO ROYALE

James Bond jak ho nezná­te! I takhle by se dal film pojme­no­vat. Akce ve zbě­si­lém tem­pu, akce v rych­lém tem­pu, akce v klid­něj­ším tem­pu – zkrát­ka akce ve všech podo­bách, jaké...Číst dál »
PlayAllspoluprace15

My dva a křen - RECENZE

Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaru­če­ně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názo­rů fil­mo­vých kri­ti­ků. Ve svě­tě, ale i u nás, udě­lo­va­la někte­rá média této kome­dii...Číst dál »
PlayAllspoluprace12

Goyovy přízraky - Recenze

Miloš Forman, živou­cí reži­sér­ská legen­da se zvuč­ným jmé­nem. Jako jed­ni z mála vyvo­le­ných jsme moh­li zhléd­nout nové dílo toho­to veli­ká­na, kte­ré nese název Goyovy pří­zra­ky. Tento film má u nás...Číst dál »

Krvavá hostina - Feast

Název by napo­ví­dal, že film, kte­rý vás čeká, bude horor. Ale upřím­ně řeče­no, jest­li před­po­klá­dá­te, že během sle­do­vá­ní Krvavé hos­ti­ny bude­te zdě­še­ně schou­le­ní pod dekou a bude­te se ner­vóz­ně...Číst dál »

Ženy mého muže

Premiéra: 29. října 2009   Životy lidí ve stře­do­ev­rop­ské met­ro­po­li opouš­tí v důsled­ku unáh­le­né­ho život­ní­ho sty­lu lid­skost a duchov­ní hod­no­ty. Herečka Vera má nej­lep­ší léta za sebou a její slá­va doha­sí­ná...Číst dál »

Eyes Wide Shut

Mysteriozní, ero­tic­ky ladě­né, dra­ma Eyes wide shut je posled­ním dílem Stanleyho Kubricka, kte­ré sta­čil před svou smr­tí nato­čit. Film je to vel­mi roz­po­ru­pl­ný, mno­hý­mi zce­la nepo­cho­pe­ný, mno­hý­mi nao­pak...Číst dál »
Alita Battle Angel wallpaper

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido...Číst dál »

PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006

Deacon, Matt a Fred jsou mla­dí klu­ci, kte­ří se kro­mě spor­tu a jiných běž­ných věcí zají­ma­jí hlav­ně o sex. Pravda je, že pou­ze zatím teo­re­tic­ky. Jejich nej­vět­ším poku­še­ním je kaž­dá video­půj­čov­na,...Číst dál »
200604141510 casanova1

Casanova

Pokud půjde­te na Casanovu s podob­ným pode­zí­ra­vým oče­ká­vá­ním jako já, čeká vás pře­kva­pe­ní nad­mí­ru pří­jem­né. Filmy reži­sé­ra Lasse Hallströma jsou kapi­to­lou samy pro sebe. Po nepří­liš­ném zná­mém, ale mož­ná o to...Číst dál »
200611071714 1

Hooligans

Debut reži­sér­ky Lexi Alexanderové nás zavá­dí do svě­ta fot­ba­lu, alko­ho­lu a nesmy­sl­ných rva­ček, ve kte­rých si ban­da výtrž­ní­ků neu­stá­le doka­zu­je, kdo je sil­něj­ší. Matta Bucknera (Elijah Wood), stu­den­ta...Číst dál »

Good bye, Lenin!

Hořce úsměv­ný až dojem­ný pří­běh o vzta­hu syna a mat­ky z doby ne tak dáv­no minu­lé aneb film pro pamět­ní­ky i pro mlad­ší, zejmé­na němec­ky mlu­ví­cí gene­ra­ci. Zápletka fil­mu vzni­ká v době, kdy...Číst dál »
Pet Sematary 1000

Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%

Řbitov Zvířátek. Ano, tak­to správ­ně chyb­ný název je novou adap­ta­cí slav­né kni­hy Stephena Kinga. Tady lep­ší je říct na úvod sta­ro­no­vou. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se vyprd­ne...Číst dál »
0047433908 moje pacificka hrebenovka a10150f17435 v 1

Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka

Pacifická hře­be­nov­ka je turis­tic­ká hře­be­nov­ka ve Spojených stá­tech, kte­rá je dlou­há 4286 kilo­me­t­rů a pat­ří mezi nej­těž­ší turis­tic­kou tra­su na svě­tě. Ročně se na ní vydá zhru­ba 3000 lidí,...Číst dál »

NABÍT A ZABÍT - Premiéra 5.10. 2006

LNS je nepřed­ví­da­tel­ný a ducha­pl­ný thriller, kte­rý se pro­plé­tá a točí mezi svě­tem kri­mi­nál­ní­ků, záměn osob a nekom­pro­mis­ní, tvr­dou pomstou. Slevinovi /Josh Hartnett/ se prá­vě moc neda­ří. Vyhodili ho z prá­ce, okrad­li...Číst dál »

Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

Je jen pár sním­ků, jež změ­ni­ly his­to­rii fil­mu, jež se sta­ly kul­tem a postu­pem času se stá­va­jí něčím, o čem si lidé vyprá­vě­jí s respek­tem. Vzpomeňte si za pár let na...Číst dál »
láska podle

Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

I v 21. sto­le­tí může na uni­ver­zi­tě vzkvé­tat zaká­za­ná lás­ka jako ze Shakespearova dra­ma­tu. Aubrey Princeová je stu­dent­kou posled­ní­ho semest­ru baka­lář­ské­ho stu­dia Shakespearovských děl. Pracuje jako asi­s­tent­ka děka­na na toront­ské...Číst dál »
Abecera

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

...nau­čí vás ško­la, kaž­dý z vás to jis­tě zdo­lá. Jedna, dvě, tři, čty­ři, pět, zapa­ma­tuj­te si, děti, hned. K tomu hez­ky číst a psát, nauč­te se kaž­dý rád! Kolotoč pohád­ko­vý roz­to­čí­me spo­lu, poje­de­me na...Číst dál »
757469 350 0 fit

Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

Hledáte kni­hu, při kte­ré se bude­te smát, pře­mýš­let a čer­ve­nat záro­veň? Šárka Zmatlíková je autor­kou romá­nu Kárová dáma, kte­rý spl­ňu­je všech­ny před­po­kla­dy báječ­né­ho čte­ní.  Klára vám bude vyprá­vět svůj život­ní...Číst dál »
593612

KRYCÍ JMÉNO TESSERACT: Nepřítel

...tím se celý kolotoč roztočí. Dva nejbohatší světoví překupníci zbraní se náhle pouštějí navzájem do války. Přesně podle scénáře CIA, která jimi hýbe jako loutkami. Jenže jakou roli v tom...Číst dál »

Panský klub aneb Česká scifi bez žoldáků a tuny munice

Odlišuje se nějak sva­zek, jehož autor se zařa­zu­je mezi „Kulhánkovce“, od zbyt­ku akč­ní fan­tas­ti­ky, nebo jde jen o dal­ší mix emzá­ků, upí­rů, bohů, kybor­gů, žol­dá­ků a zby­teč­né­ho sexu? Budoucnost se...Číst dál »
3Muzi2

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la...Číst dál »
Branik

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

  Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září. Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí...Číst dál »
EscapePlan2 670

Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40%

A bude se zase utí­kat. Každé věze­ní má své sla­bé mís­to. A i ten­to­krát jde o to najít ho. Ray Breslin (Sylvester Stallone) si po posled­ní akci sedl radě­ji za stůl a řídí...Číst dál »