StarGate

Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

...let deva­de­sá­tých. Co dodat k této boží zněl­ce? 7) Kobra 11 (Alarm für Cobra 11) Co Semirovo par­ťák, to kra­pet jiná zněl­ka. Postupem času ji ovšem dle mého skrov­né­ho názo­ru tvůr­ci...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...Kobra 11 XVI (14,15) Ben a Semir pro­ná­sle­du­jí pode­zře­lou dodáv­ku, ze kte­ré posád­ka vyha­zu­je na sil­ni­ci malé bom­by. Oba par­ťá­ci jsou zra­ně­ni a léka­ři nekom­pro­mis­ně naři­zu­jí hospi­ta­li­za­ci a klid. Pronásledovaní gan­gs­te­ři se obje­vu­jí...Číst dál »

Jan Prušinovský

...měl vybrat, s kým bys­te doká­zal vyjít lépe, byl by to Kobra, nebo Užovka? A proč? Kobra je čitel­něj­ší, ale jak se znám, vybral bych si Užovku, kte­rý by mě poslé­ze zkla­mal....Číst dál »

Kobry a užovky - O vzniku filmu

...bra­t­ro­vi. Kobra (Kryštof Hádek) podob­né věci neře­ší, jeho hlav­ní sta­ros­tí je, kde by mohl nej­rych­le­ji a co mož­ná nej­sná­ze zís­kat pení­ze, aby je násled­ně uto­pil v per­vi­ti­nu, hra­cích auto­ma­tech a lev­ném alko­ho­lu. Užovkovi...Číst dál »
word image 5

Jan Žižka představí i německé hvězdy

...mateř­šti­ně. Neméně zná­mým her­cem ve sku­pi­ně bojov­ní­ků kolem Jana Žižky je Vinzenz Kiefer, kte­ré­ho u nás sle­du­je­me hlav­ně v nej­ú­spěš­něj­ším němec­kém akč­ním kri­mi­se­ri­á­lu Kobra 11. Hrál také ale napří­klad v thrille­ru Jason Bourne....Číst dál »
Jones01

Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo

...jeho roz­po­čet, něko­li­krát navý­še­ný na 22 mili­ó­nů, napros­to sta­čil k tomu, aby se stal film Dobyvatelé ztra­ce­né archy nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1981. Další člá­nek o fil­mech série Indiana Jones bude zít­ra 11.7.2018 v 12:00...Číst dál »
knihy.džunglí3 002

Audiokniha: Knihy džunglí

  Prostřednictvím krás­ně zpra­co­va­né audi­ok­ni­hy „Knihy džun­glí“ v režii Jitky Škapíkové, jež vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook, se může­te zapo­slou­chat do slav­né­ho a dojem­né­ho pří­bě­hu opuš­tě­né­ho, lid­ské­ho mlá­dě­te Mauglího. Věřte, že 9 hodin a 45...Číst dál »
Joga

Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

...Učebnice postup­ně sezna­mu­je s ener­gi­zu­jí­cí (dyna­mic­kou) sesta­vou, jež cvi­čí­cí­ho osvě­ží, nabi­je ener­gií a napo­mů­že mu posí­lit růz­né sku­pi­ny sval­stva. Prospěšná je i pro srd­ce. Z pozic se sem řadí mimo jiné Čáp (Uttánásana), Kobra...Číst dál »
Joginci

Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %

Kniha vznik­la na zákla­dě úspěš­né­ho seri­á­lu České tele­vi­ze Jogínci v pří­ro­dě a sezna­mu­je děti od čtyř let se zákla­dy IYENGAR JÓGY, kte­rou sesta­vil jogín­ský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o reha­bi­li­tač­ní typ toho­to...Číst dál »
Fr3

Frankensteinova armáda: 30 % (70 % pro otrlé)

Nový film Karla Rodena? Nizozemská cre­e­py lahůd­ka plná mon­ster, ode­hrá­va­jí­cí se pří­mo v cen­t­ru dru­hé svě­to­vé vál­ky. Film Frankensteinova armá­da před­sta­vu­je malou sku­pi­nu rus­kých vojá­ků, kte­ří pro­vá­dí akce na němec­kém úze­mí...Číst dál »
Mesto44

Město 44 - Postavy

...sešli těs­ně před hodi­nou „W“. KOBRA (Tomasz Schuchardt) - pol­ský důstoj­ník; slou­žil jako vojín v roce 1939, kde zís­kal zku­še­nos­ti. Je před­ur­čen stát se veli­te­lem. Uvítá Goralovu sku­pi­nu jako rodi­nu a nazý­vá...Číst dál »

Jaroslav Kaňkovský

Jaroslav Kaňkovský (1. led­na 1944 - 3.6.2014) byl čes­ký herec, mode­rá­tor a dabér. Pochází z herec­ké rodi­ny. Hodně dabo­val v němec­kém kri­mi­nál­ním seri­á­lu Kobra 11, nebo také zná­mým tónem hla­su namlu­vil Mrzouta ze Šmoulů....Číst dál »
zemřít2

Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona

Zemřít dva­krát je kri­mi román úspěš­né­ho kla­si­ka švéd­ské­ho detek­tiv­ní­ho romá­nu a pro­fe­so­ra kri­mi­no­lo­gie a uzná­va­né­ho kri­mi­na­lis­ty Leifa GW Perssona, kte­rý byl zapo­jen do vět­ši­ny význam­ných pří­pa­dů, díky čemuž ve svých kni­hách posky­tu­je...Číst dál »
KralZvirat

Království zvířat - Vybarvování podle čísel

...z kníž­ky vystříh­nout a tře­ba něko­mu daro­vat. Království zví­řat. Vybarvování pod­le čísel Ilustrace: Arpad Olbey a Martin Sanders Vydal: CPress Rok vydá­ní: 2019 Kniha ke kou­pi: Albatros Media Počet stran: 64 Hodnocení: 100 %...Číst dál »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...pro zvlášt­ní obě­ti (včet­ně XIX. pre­mi­é­ro­vé řady), Kriminálka: Oddělení kyber­ne­ti­ky, Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans, Lovci zlo­čin­ců, Kobra 11, Mistři zasta­vár­ny a Válka skla­dů. Nova Gold bude i během léta nabí­zet to...Číst dál »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...hodi­ny zpra­vo­daj­ská rela­ce TN2. Chybět nebu­dou ani roz­ší­ře­né infor­ma­ce o poča­sí a spor­tu. Jejich reví­rem je dál­ni­ce, jejich tem­po je vra­žed­né! Nejúspěšnější němec­ký seri­ál Kobra 11 se uve­de na pod­zim pre­mi­é­ro­vou řadou...Číst dál »