koření1

Bylinky jako koření

Bez koře­ní a byli­nek si v dneš­ní době nedo­ká­že­me před­sta­vit jakou­ko­liv pří­pra­vu kaž­do­den­ních běž­ných pokr­mů, kte­ré jim dodá­vá typic­ky pří­znač­nou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokr­my mdlé a nepo­ži­va­tel­né. Koření, stej­ně...Read more »

Koření života (No Reservations)

...neu­mě­jí doce­nit kva­li­tu men­ších sním­ků, tak je něco špat­ně. Ale je jas­né, že kdo chce na ten­to film jít, ten na něj pros­tě půjde. A tak pokud se pro film Koření...Read more »
n200904110046 Duna

Duna

...jež potře­bu­jí tzv. „koře­ní“, „melanž“. Jen díky zvlášt­ní­mu účin­ku koře­ní na jejich těla, jsou schop­ní sklá­dat pro­stor, a ces­to­vat nad­svě­tel­nou rych­los­tí. Koření je rov­něž zná­mé pro své účin­ky zpo­ma­lu­jí­cí stár­nu­tí. Planeta Arrakis,...Read more »
fb 14998011020 1

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Read more »
qa 300x216

Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

Vánoční makron­ky jsou dal­ší ze řady makron­ko­vých recep­tů, kte­ré může­te na Tvojechvilka nalézt. V návaz­nos­ti na před­cho­zí vanil­ko­vé makron­ky dnes při­dá­vá­me recept, kte­rý se hodí do vánoč­ní poho­dy, jako lahod­ný dárek...Read more »
fb 14998011020

Takovou krkovičku jste ještě nejedli - Zapékaná krkovička si získá i ty nejnáročnější milovníky grilování!

Máme recept pro všech­ny milov­ní­ky vep­řo­vé­ho masa! Tento úžas­ný recept udě­lá dojem na vaši rodi­nu a přá­te­le. Navíc je chut­ný a snad­ný! Spájí to nej­lep­ší - pivo, gri­lo­vá­ní a den na čer­stvém...Read more »
Timinan

Tymiánové dopisy: Hloubka skrytá v romantice a historii

Když Katerine zemře babič­ka, zane­chá po sobě záhad­nou kra­bič­ku na koře­ní, kte­rá obsa­hu­je armén­sky psa­né dopi­sy a deník. Katerine se vydá­vá na ces­tu, kte­rá ji zave­de dale­ko od domo­va a hlu­bo­ko do minu­los­ti....Read more »
S003

Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tas­ta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové námě­ty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze sirot­čin­ce, kte­rý napsal Ransom Riggs....Read more »
img a296225 w1993 t1507397400

Malá kuchyň s velkými možnostmi

Každá věc jed­nou doslou­ží. Některá dří­ve a někte­rá poz­dě­ji. Určitě to pla­tí i o zaří­ze­ní bytu nebo domu. Jsou věci, kte­ré se urči­tě mění čas­tě­ji -         nádo­bí -         pota­hy kře­sel -         záclo­ny. A jsou...Read more »
fb 1497517964kostki

Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť. Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč: 1....Read more »
glyc.mýdla1

Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

Glycerinová mýdla je doslo­va voňa­vá kni­ha pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i pro ty, kte­ří milu­jí hlav­ně kva­lit­ní pro­duk­ty vyro­be­né z pří­rod­ních suro­vin v pro­stře­dí své­ho vlast­ní­ho domo­va. A co všech­no v této kni­ze...Read more »
DSC 8557

ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...

Radmila Zrůstková inspi­ru­je vita­ri­á­ny, vega­ny a kaž­dé­ho, kdo chce odleh­čit jídel­ní­ček svý­mi kni­ha­mi, ale i svý­mi kur­zy. Samotné ji živá stra­va změ­ni­la život a zachrá­ni­la zdra­ví. Nyní pří­jem­ně pře­kva­pi­la kni­hou, ve kte­ré kom­bi­nu­je...Read more »
Casino

Casino Royale - První Flemingův román na stříbrném plátně.

Kdo ví, kde bych se musel nalé­zat (či spí­še ukrý­vat), aby mě minul celý ten povyk oko­lo nové­ho Jamese Bonda. Mohl bych se sna­žit sebe­víc a namá­hat mozko­vé závi­ty až do úmo­ru,...Read more »
léčení

Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

„Příroda nabí­zí hoj­nost rost­lin­ných léčiv, kte­rá nám mohou při­nést úle­vu a pomo­ci při léč­bě nemo­cí a řeše­ní běž­ných zdra­vot­ních pro­blé­mů. Na prá­vě na strán­kách kni­hy z pří­znač­ným názvem Přírodní léče­ní najde­te vše, co...Read more »
ll 1

Zelňačka s klobáskou a příchutí Maďarska!

Zelňaček je spous­ta, moc dob­rá je i ta čes­ká, ale já se chci s vámi dnes podě­lit o svůj vlast­ní, maďar­ský recept. Když jsem tuto polé­ku udě­la­la popr­vé, vnou­ča­ta po ní sko­či­la a na mě...Read more »
yyx

Podzimní cibulačka nasytí nejen farmáře!

Cibulačka je oblí­be­ná polév­ka zejmé­na mezi far­má­ři! To jsem pozna­la již za svých mla­dých let, kdy jsem vyvá­ře­la, ješ­tě coby svo­bod­ná a nezku­še­ná děva, far­má­řům po celo­den­ní šichtě na poli! Bývá čas­to...Read more »
v1

Sváteční vánočka: Babi Maru konečně prozradila recept!

O Vánocích se může­me obe­jít bez dor­tů, cuk­ro­ví, dokon­ce i bez štrůdlu, ale bez vánoč­ky v žád­ném pří­pa­dě. Ta pros­tě ke svát­kům pat­ří. V minu­los­ti se dokon­ce do vánoč­ky zapé­kal hrá­šek, a kdo měl...Read more »
koupel2

Bylinkami proti depresi

Pokud si chce­me udr­žet stá­le dobrou nála­du, musí­me se nau­čit odpo­čí­vat a rela­xo­vat, pro­to­že i to je hlav­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta, aby se naše tělo při odpo­čin­ku správ­ně zre­ge­ne­ro­va­lo a nabra­lo novou, potřeb­nou...Read more »
img a309799 w1993 t1520843253

Věnce a věnečky

Možná si vzpo­me­ne­te, že jste v dět­ství vyli věneč­ky z pam­pe­li­šek či jiných luč­ních kvě­tin. Maminky sice nikdy tím­to nápa­dem moc nad­še­né neby­ly, pro­to­že pam­pe­liš­ky zane­chá­va­ly na oble­če­ní jen těž­ko vypra­tel­né fle­ky, přes­to...Read more »

Max Payne - Podle předpokladů jen další zpackaná adaptace.

Když jsem se prv­ně dozvě­děl o fil­mo­vé adap­ta­ci Maxe Paynea, říkal jsem si: „Ale, ale… tady si někdo trou­fá.“ Příběh o vyštva­ném pol­do­vi z New Yorku, kte­ré­mu vyvraž­di­li rodi­nu a kte­rý se vydá­vá do...Read more »
img a301077 w1996 t1511186285

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky. Ta...Read more »
zázvor

Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení

Když nás postih­ne rýma, kašel a nachla­ze­ní, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ná zále­ži­tost a bohu­žel prá­vě v tom­to nevlíd­ném poča­sí se nám to málo­kdy vyhne. Po čem ale rych­le sáh­nout, abychom již s prv­ní­mi...Read more »
434278c34d 102161562 o2

Life is Strange

Doba, kdy se říka­lo, že počí­ta­čo­vé hry jsou nezra­lou zába­vou dětí a ado­lescen­tů je už dáv­no pryč. Generace zva­né X a Y dospě­ly a svůj koní­ček si mno­hy pře­ná­še­jí dále. Spolu s nimi...Read more »
Shrek2

Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.

A co si bude­me namlou­vat, vět­ši­nou to nedo­pa­dá zrov­na nej­lé­pe: málo­kdy se stá­vá, že dru­hý díl je lep­ší než díl prv­ní. A já mám pocit, že Shrek 2 je jed­nou...Read more »
250598 350 0 fit

Knihkupectví na Bylinkovém náměstí - řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi

Vášeň pro kni­hy, pro čte­ní, vůně knih, to je pros­tě něco neza­po­me­nu­tel­né­ho a úžas­né­ho. Také jsem ji pro­padla už v dět­ství a teď se to asi nej­ví­ce stup­ňu­je. Když byli klu­ci úpl­ně malí,...Read more »
img a294435 w1731 t1506370742

Dekorace, které vás nebudou nic stát

Za designo­vé deko­ra­ce do vaše­ho bytu nemu­sí­te utra­tit maj­lant. Stačí odkou­kat nápa­dy a začít vyrá­bět. Ideální jako akti­vi­ta s dět­mi za dlou­hých zim­ních veče­rů nebo deš­ti­vých dní. Krásné deko­ra­ce může­te vytvo­řit ze...Read more »