Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kluci v akci'
word image 10

Připravované projekty na ČT

Mira Žbirky. Nová výstava v Galerii ČT otevírá 23. dubna Česká tele­vi­ze v roce 2018 ote­vře­la výsta­vou ČT dětem vlast­ní gale­rii, kte­rá se zamě­řu­je pře­de­vším na edu­kač­ní výsta­vy, medi­ál­ní vzdě­lá­vá­ní a při­bli­žo­vá­ní vzni­ku audi­o­vi­zu­ál­ní...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

Večerní Brno a ve Slováckém diva­dle v Uherském Hradišti, ale už v roce 1972 defi­ni­tiv­ně zakot­vil v Divadle na pro­váz­ku a ode­hrál zde svá zásad­ní před­sta­ve­ní. K vrcho­lům jeho diva­del­ní­ho herec­tví pat­ří ztvár­ně­ní titul­ní role v Shakespearově...Read more »

TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...- ČT2 23:10 Milostivé léto Simona Postlerová v dra­ma­tu uči­tel­ky, obvi­ně­né z mrav­nost­ní­ho delik­tu (1990) Dále hra­jí: T. Töpfer, J. Kakač, V. Preiss, J. Adamová, J. Hartl, J. Šulcová, G. Vránová, B....Read more »

Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA

zača­lo natá­če­ní, Ale doká­zal být mis­trov­ským vypra­vě­čem, stej­ně jako skvě­lým vizu­ál­ním sty­lis­tou.” Bach popi­su­je vizu­ál­ní strán­ku fil­mu jako “pro­pra­co­va­nou a drs­nou.” “Propracovanost” defi­nu­je nád­her­né akč­ní scé­ny, včet­ně vrtu­l­ní­ko­vých sek­ven­cí, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček...Read more »
Alvin

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

jíz­da. Vysvětluje: “Většinou ztě­les­ňu­ji druh muže jako ve Víceprezidentce nebo v Arrested Development, muže, kte­rý je zne­u­ží­ván. Suggs je také zne­u­ží­ván, ale boju­je a nikdy se neza­sta­ví ve sna­ze Chipmunky zlik­vi­do­vat. Je...Read more »

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

nato­či­lo kame­ro­vé tes­ty, než se Vaughn setkal s Taronem Egertonem, 24letým mla­dí­kem z Aberystwythu  ve Walesu, kte­rý prá­vě absol­vo­val stu­di­um na herec­ké ško­le. Bez fil­mo­vých zku­še­nos­tí, Egerton vystu­po­val v tele­viz­ním dra­ma­tu, když mu...Read more »
200411092112 snow4

Snowborďáci

se ale klu­ci vrha­jí do odváž­ných spor­tov­ních akcí a navíc musí bojo­vat se svý­mi soky, zdej­ší­mi bor­ci, kte­ří vždyc­ky sba­lí ty nej­hez­čí hol­ky. Do celé­ho bojo­vé­ho usku­pe­ní se ješ­tě ple­te jeden...Read more »

Max Payne - Podle předpokladů jen další zpackaná adaptace.

trans­por­to­vat ono úspěš­né z moni­to­ru na stří­br­né plát­no. Parta kolem Moora se odvá­ži­la ke vskut­ku neví­da­né­mu kro­ku, kte­rý může­me akcep­to­vat coby odváž­ný, niko­liv však pro­spěš­ný. A oprav­du – nejme­no­vat se hlav­ní hrdi­na...Read more »

Grindhouse: Planeta Teror - Grindhouse: Planet Terror

lidí (nebo vlast­ně býva­lých lidí), ale jakož­to bonus jsou tu i nechut­nos­ti ve sty­lu pras­ka­jí­cích vře­dů hni­su a dal­ších ne zrov­na líbi­vých věcí. Slabším žalud­kům oprav­du sle­do­vá­ní může způ­so­bit vel­mi rych­lé bou­ře­ní...Read more »

Já, legenda - Akivo, Akivo...

šar­vát­kám s  noč­ní­mi tvo­ry radě­ji vyhý­bá. Není-li to samo­zřej­mě nevy­hnu­tel­né vinou vlast­ní hlouposti. Chápete správ­ně. Šimrají-li chod­ní­ky slu­neč­ní paprsky, může si hlav­ní posta­va dovo­lit vycház­ky (ve dne bez­peč­né, v noci sebe­vra­žed­né)....Read more »
IMG_1200

2Bobule

Vican vinař. Věnuje se dovo­zu vín z Argentiny a jiných zemí, orga­ni­za­ci vinař­ských akcí a sou­tě­ží vín, např. Festwine. Vlastní Vinnou gale­rii v Brně a podíl v Adámkově vinař­ství ve Višňovém na Znojemsku, což mu umož­ňu­je podí­let...Read more »
Polívka

Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka.

se cha­lu­pě. Pracuje jako dře­vař, vět­ši­nu času však se svý­mi kum­pá­ny trá­ví popí­je­ním sli­vo­vi­ce a zahál­či­vým pova­lo­vá­ním v trá­vě. Jeho poklid­ný a vcel­ku spo­ko­je­ný život se změ­ní v oka­mži­ku, kdy se obje­ví ele­gant­ní advo­kát...Read more »
Raftaci

Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

ze štá­bu se sna­ží pokři­ku­jí­cí vodá­ky vyex­pe­do­vat mimo záběr. Přemýšlím, co by tomu­to chla­pí­ko­vi v apart­ním klo­bouč­ku, san­dá­lech a kraťa­sech doká­za­lo z tvá­ře vyma­zat věč­ný úsměv. Natož donu­ti­lo zvý­šit hlas. A to mají Rafťáci,...Read more »
tuck

Tučňáci z Madagaskaru - NIKDO NEZASTAVÍ SEVERÁK!

zvlád­nout. Ve sku­teč­nos­ti čle­no­vé Severáku děla­jí vše, co je v jejich silách, aby pře­vza­li vele­ní mise a Dava zasta­vi­li. To vše k vel­ké mrzu­tos­ti Skippera a jeho par­ty. „Na prv­ní pohled to vypa­dá, že...Read more »

Aprílový čtvrtečník

a zaží­vá nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství. Film oslo­ví i čes­ké­ho divá­ka pro­střed­nic­tvím nád­her­né mada­gaskar­ské pří­ro­dy a bez­pro­střed­nos­tí hlav­ních dět­ských hrdi­nů. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví také Whoopi Goldberg (Sestra v akci) a Hale Berry (Dnes neu­mí­rej). Režisér...Read more »
nerzl

Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse

vyhublé­ho a osla­be­né­ho Louieho, Phila a Maca poté, co strá­vi­li něko­lik týd­nů ve vodách Pacifiku. Vyhladovělí, bez zásob, vysta­ve­ni pově­tr­nost­ním vli­vům a svým vlast­ním stra­chům. Natáčení na moři zna­me­na­lo pře­mís­tit více než 150 lidí...Read more »
word image

Vlastníci

(2011). V roz­sáh­lé fil­mo­gra­fii Dagmar Havlové najde­me i tele­viz­ní role, např. půvab­nou mamin­ku v Poláčkově adap­ta­ci v tele­viz­ním seri­á­lu Bylo nás pět (1994). Jak bys­te popsa­la posta­vu paní Horvátové, kte­rou hra­je­te ve fil­mu? Iniciativní. To...Read more »