temní20muži e1535612550418

Temní muži jako klenot severské kultury

...Henrika Jensena, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Dobrovský, s.r.o. v edi­ci KNIHY OMEGA. Do toho­to nevšed­ní­ho, napí­na­vé­ho pří­bě­hu plné­ho neo­če­ká­va­ných zvra­tů, vás bri­lant­ní vypra­věč a mis­tr kon­spi­ra­ce Jens Henrik Jensen, vtáh­ne do děje hned...Read more »

TV Barrandov - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov. TV Barrandov Název pro­gra­mu Popis Od Do Na plac! 28.02. 02:10 28.02. 03:10 Julie a Nikolas Pokračování němec­ké­ho roman­tic­ké­ho seri­á­lu (2014). Hrají J. Newrkla, J....Read more »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - ANDREA JAROŠOVÁ (1989)

...2012). Na pod­zim v říj­nu toho­to roku chys­tá vydá­ní kni­hy s názvem V lavi­ně. Pohádková kni­ha o dob­ro­druž­ství malé­ho znudě­né­ho pyro­ma­na v horách bude pokřtě­na spo­leč­ně s novým titu­lem Radka Jaroše K2 - posled­ní kle­not mé...Read more »

Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)

...zají­ma­vým až po mých omrz­li­nách na mé tři­nác­té vyle­ze­né osmi­ti­sí­cov­ce Annapurně. O tvor­bě své dce­ry Andrey, kte­rá o Vás napsa­la dvě kni­hy, jste pro­hlá­sil, že vám obě­ma pomoh­la strá­vit spo­leč­né chví­le a poznat...Read more »
mandy 4

Mandy | Mandy - Kult pomsty

...vaší slabou stránkou, pak se v Mandy - Kult pomsty pro vás skrývá naprostý klenot. Takhle přepálená a absurdní uvědomělá podívaná s citelnou nadsázkou tu totiž už hodně dlouho nebyla....Read more »
MarinkaMala

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - speciál - 2. díl - JENÍČEK A MAŘENKA - RESTART

...z věcí, kte­rý­mi se ten­to film odli­šu­je, je, že zatím­co hrdi­no­vé vět­ši­nou vyhra­jí všech­ny bitvy, Jeníček a Mařenka dosta­nou něko­li­krát kopa­nec do zad­ku. V jis­tém smys­lu jsme tak muse­li čelit poráž­kám kaž­dý den!...Read more »

Příběh žraloka

Animovaný film od tvůr­ců Shreka usa­zu­je svůj pří­běh do pod­moř­ských hlu­bin, kde ryb­ky děla­jí vše jako lidé. Humor toho­to fil­mu je zalo­žen pře­de­vším na tom, že pře­ná­ší lid­ský svět do...Read more »

V kůži Johna Malkoviche

...zájem­cům o dočas­né převtě­le­ní. Je tu ale jis­tá kom­pli­ak­ce: film začne být ješ­tě zají­ma­věj­ší, když se Craigova žena dosta­ne do por­tá­lu, pro­střed­nic­tvím Johna Malkoviche se sezná­mí s Maxine a zami­lu­je se do ní…...Read more »

EDITH PIAF

...neod­ví­jí line­ár­ně (jak bychom asi čeka­li), ale ská­če mezi Edithiním mlá­dím, dět­stvím, dospě­los­tí, smr­tí. Toto roz­lo­že­ní ješ­tě jak­si umoc­ňu­je tragi­ku celé­ho Edithina živo­ta, kdy obraz ská­če z krás­né mla­dé ženy na...Read more »

Norbit

...to ztvár­ně­ní Norbita se mu moc nepo­ved­lo. Nic pro­ti ňou­mům, kte­ří se obvykle dočka­jí hap­pyen­du v podo­bě ženy svých snů (v tom­to pří­pa­dě jí ztvár­ňu­je pohled­ná Thandie Newton), ale Norbit je až...Read more »

Stick it - Pojďte si zacvičit!

...to hereč­ka, tož těž­ko říct a ani Stick it její herec­ké kva­li­ty (dle mého názo­ru) zrov­na neod­ha­lu­je. Nicméně se ve fil­mu pokou­ší ztvár­nit rebel­ku, kte­rá má pro­blémy s auto­ri­ta­mi, nosí tri­ka s nápi­sy...Read more »

Vánoce naruby - Christmas With The Kranks

...fil­mo­vý kle­not, jde o napros­to stan­dard­ní kome­dii. Současně se jim však daří vytvo­řit pří­jem­nou vánoč­ní atmo­sfé­rou, díky pove­de­né­mu vizu­ál­ním ztvár­ně­ní, kte­ré sází na kla­sic­ké moti­vy – zasně­že­ná uli­ce plná roz­to­mi­lých domů...Read more »

Červený drak

Opět tu máme Hannibala Lectera, vyso­ce sofis­ti­ko­va­né­ho maso­vé­ho vra­ha a kani­ba­la labuž­ní­ka. Tentokrát se ale vrá­tí­me zpět v čase a bude­me svěd­ky toho, jak se dostal do své pro­mi­nent­ní cely a ješ­tě mno­ha a mno­ha...Read more »
365040

Intouchables - Nedotknutelní - 95%

...v ní hrdin­né věty a kona­jí obrov­ská ges­ta, nebo se nao­pak scé­náris­ti sna­ží o humor za kaž­dou cenu a vět­ši­nou z toho je kře­čo­vi­tá sláta­ni­na urá­že­jí­cí lid­skou důstoj­nost. Herci, ztvár­ňu­jí­cí hlav­ní posta­vy toho­to fil­mu -...Read more »
H2

Hobit: Bitva pěti armád - 90 %

...se spo­le­čen­stvím trpas­lí­ků a čaro­dě­je za pozná­ním jiných svě­tů a nových civi­li­za­cí. Cestou potká růz­né lidi a růz­né pří­še­ry. Při své ces­tě se zaslou­ží o záchra­nu nejed­no­ho živo­ta a najde nedů­le­ži­těj­ší věc a otáz­ku živo­ta, vesmí­ru a vůbec....Read more »
rust bone image01

Na dřeň | De Rouille et d’os [70%]

...kte­ré od příští­ho čtvrt­ka najde­te v nabíd­ce tuzem­ských kin za vva­ši návště­vu? Bývalému zápas­ni­ko­vi Alimu se ze dne na den změ­nil svět. Dostal do péče své­ho pěti­le­té­ho syna a aby se o něj...Read more »
NahledCaptain

Captain America: Návrat prvního Avengera na Blu-ray

...kou­pit na digi­tál­ních nosi­čích, a tak Vám při­ná­ší­me zhod­no­ce­ní Blu-ray. Je oprav­du dob­ře, že se noví tvůr­ci vrha­jí na komik­so­vé adap­ta­ce. I pro­du­cen­ti se sna­ží držet tvůr­čí otě­že tak, aby výsle­dek byl...Read more »
qt9 r 00029 sml 800x533

Tenkrát v Hollywoodu | Once Upon a Time in Hollywood

...ke zdroji a nebojí se na rovinu pouštět přímo do vlivů které formovaly tohoto autorského tvůrce. Snad jen ta asijská tvorba zde chybí ve větším zastoupení. Tarantino ovšem má docela...Read more »
Sher02

Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %

...tvůr­ci a her­ci vyřá­di­li s téma­tem, co kdy­by se moh­lo stát, kdy se moder­ní Sherlock ode­hrá­val v času jeho správ­né his­to­ric­ké doby. Přestože jsou už lidé zvyklí na to, že se brit­ský seri­ál...Read more »
Qwail 055

Most přes řeku Kwai

...pat­ří mezi jeho nej­slav­něj­ší sním­ky. Do fil­mu i dostal hvězdy 50. Let minu­lé­ho sto­le­tí, mezi nimi vyni­ká Alec Guinness, sbě­ra­tel nomi­na­cí Oscarů (5) a Zlatých Globů (3). Za film ceny zís­kal a potvr­dil...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu Altamid a met­ro­po­li...Read more »
West10

Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %

...Crichton nato­čil krát­ký hodi­nu a půl dlou­hý film, ve kte­rém byl nej­vět­ší hvězdou Yul Brynner, doká­za­li vytvo­řit tvůr­ci něco neza­po­me­nu­tel­né­ho. Samozřejmě, že se najdou odpůr­ci, kte­ří budou celý seri­ál odsu­zo­vat a hle­dat...Read more »
Cizinka

Diana Gabaldon: Cizinka

...záro­veň plný mystič­nos­ti, neo­če­ká­va­ných tajem­ství a návaz­nos­ti na budouc­nost díky setká­ním s prav­dě­po­dob­ný­mi Frankovými pra­před­ky. Velké zastou­pe­ní tvo­ří také kru­tost, kte­ré bylo oprav­du hod­ně a čas­to jsem až kři­vi­la obli­čej nad nechut­ný­mi a pro...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...v ohro­že­ní vše, co je pro Petera sku­teč­ně důle­ži­té. Tváří v tvář této hroz­bě tak při­chá­zí jeho chví­le, aby se stal hrdi­nou, kte­rým je mu sou­ze­no být.                     O...Read more »
VirtualTennis

Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV

PSV je feno­mé­nem posled­ní doby. Hodně se o ní mlu­ví a novin­ky, co den­ně vychá­ze­jí, oprav­du nazna­ču­jí, že PSV (PlayStation Vita) bude ta nej­lep­ší pře­nos­ná her­ní kon­zo­le na celém svě­tě. Sega uve­řej­ni­la...Read more »
mumie

Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.

Théby, měs­to živých, kle­not říše fara­o­na Setiho I., síd­lo Imothepa, velek­ně­ze fara­o­no­va a stráž­ce mrtvých. Rodné měs­to Anck Su Namun, fara­o­no­vi vyvo­le­né, žád­ný jiný muž se jí nemohl dotknout. Když fara­on...Read more »