Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Klasické lyžování: MS 2019 Rakousko'
KarelGott

Karel Gott

...Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...pokra­čo­vá­ní pořa­dů a seri­á­lů Dáma a Král, Mise nový domov, O 10 let mlad­ší, Utajený šéf nebo MasterChef Česko. „Skupina Nova zůstá­vá i nadá­le jed­no­znač­ným líd­rem na trhu! V cílo­vé sku­pi­ně 15-54 jsme za prv­ní...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

...zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/1-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/1-rozdil-de.mp4 Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/2-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/2-rozdil-de.mp4 Po...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí. „TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

...Oblíbený Dylan z Beverly Hills. iDNES.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. ↑ Zemřel Luke Perry, hvězdě seri­á­lu Beverly Hills 90210 bylo 52 let. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky) Detaily o článku Luke Perry Jméno člán­ku:...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...Vánoční svát­ky na Nova Cinema Pořad + start 24. 12. 2019 Strašidlo can­ter­vill­ské (20:00) 25. 12. 2019 Čtvery Vánoce (20:00) 26. 12. 2019 Doktor Hollywood (20:00) Silvestr na Nova Cinema Pořad + start 31. 12. 2019 Spiklenci (20:00)...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

...Program a akce Divadla Spejbla a Hurvínka čer­ven 2019   před­sta­ve­ní pro děti a rodi­če: Ne                          23.6. 2019                            14.00                     Hurvínkův pople­te­ný víkend Marker Fair Prague 2019 So, Ne                    22.6.- 23.6.2019                                 Výstaviště Praha, Holešovice...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

...Mišík a ETC 22:50 - 24:00 ABBA.CZ WITTE STAGE (Letní kino - Vrchlického uli­ce) 18:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala 18:00 - 18:20 Zahájení 18:20 - 19:30 Slza 20:00 - 21:00...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

...Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

...úspěš­ně! Pachatelé trest­ných činů jsou na ně krát­cí. Žádná vraž­da, žád­ný únos, ani jiný trest­ný čin nezů­sta­nou neob­jas­ně­né! Premiérové díly s majo­rem Strouhalem již od 1. dub­na ve 20.20 na TV Nova!...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/10/Vilhelmova_o_americance_720.mp4 Děj fil­mu se ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech. Tomu jste jis­tě muse­li podří­dit i kos­týmy. Jak bylo těž­ké sehnat dobo­vé oble­če­ní? A jak her­cům mode­ly z „deva­de­sá­tek“ nako­nec slu­ší? Základní silu­e­ta a stři­hy z deva­de­sá­tých let...Read more »
CeskePohadky

Klasické české pohádky

...nemě­ly chy­bět v žád­né dět­ské knihov­ně. Autor:Eva Mrázková, Atila Vörös Žánr:pohád­ka Nakladatelstvi:EDIKA Datum vydá­ní:29.05.2017 Doporučeno od:3 let EAN:9788026611103 Počet stran:120 stran + stran pří­lo­ha Formát:210x270 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem Hodnocení: 100 % Kniha...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o MXGP 2019. Partner sou­tě­že: [adro­ta­te banner=„43“] Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 27. 09. 2019...Read more »
KlasickePohadky

Klasické pohádky - Krátké zpracování s mnoha barevnými ilustracemi

...veče­rů si s ní však nevy­sta­čí­te. Klasických pohá­dek bychom urči­tě našli více než čty­ři. Název kni­hy:      Klasické pohád­ky Autor:                   Julia Shchetinkina Rok vydá­ní:        2019 Nakladatelství: Cpress (Albatros Media)...Read more »
Můj 1

Můj (audio)knižní rok 2019

...Poslední přečtená kniha roku 2019: Říše bouří – Sarah J. Maas Poslední poslechnutá audiokniha roku 2019: Chirurg – Petra Dvořáková Doufám, že se vám tento malý přehled roku líbil. Pokud...Read more »
Stats2019

Rok 2019

...Z toho vychá­zí, že v prů­mě­ru při­šlo více než 6 tisíc uži­va­te­lů (6107) a 7 tisíc zob­ra­ze­ní (7192) za den. Celkem vyšlo za rok 2019 3093 člán­ků, z nej­ví­ce 1260 v měsí­ci  květ­nu. Stats2019 Statistiky nejaktivnějších...Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

...koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví. Hodnocení: 100% Opráski 2019 Autor: jaz Vydáno:...Read more »
nhl 2009 8211 sestavy 2019 20 rzNNwNDbzRk

NHL 2009 - sestavy 2019/20

...v Kometě. Plus mno­ho dal­ších hrá­čů, kte­ré bylo nut­né od roku 2008, kdy NHL 2009 vyšlo, nově vytvo­řit. Nejnovější sesta­vy sta­huj­te z auto­ro­va odka­zu na Splinterice.com - NHL 09 ELITE ROSTER 2019-2020....Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se v něm...Read more »
Arctic 2

Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

...Tenkrát v Hollywoodu Once Upon a Time in Hollywood bych sice neo­zna­čil za nej­lep­ší film roku, ale za jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků nejen roku 2019 zce­la nepo­chyb­ně ano. Ať už díky duu...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

...kau­zu z lyon­ské diecé­ze, kde kato­lic­ký kněz Bernard Preynat má od počát­ku 80. let na svě­do­mí víc jak 70 zdo­ku­men­to­va­ných pří­pa­dů sexu­ál­ní­ho zne­u­ži­tí. Film je nekom­pro­mis­ní a adres­nou kri­ti­kou nejen toho­to kně­ze, ale...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

...čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den. Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019...Read more »
747558

Bedekr: Rakousko

...Musím říct, že jsem byla mile pře­kva­pe­na. To, co sne­se tele­vi­ze a co mi vadi­lo, v kni­ze chy­bě­lo, což bylo super. Bedekr je prů­vod­cem po Rakousko, kte­rý mapu­je v kaž­dé kapi­to­le jed­nu z turis­tic­ky atrak­tiv­ních...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...15:30 KDE: HLAVNÍ SCÉNA NÁM. SVOBODY Junior Big band – swing a jazz made in Litvínov Od 17:00 do cca 19:20 v sobot­ní pod­ve­čer bude na hlav­ním podiu Dočesné malé lit­ví­nov­ské pásmo....Read more »