Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Klasické lyžování: MS 2019 Rakousko'
KarelGott

Karel Gott

Vegas. Deník.cz [onli­ne]. 2019-06-17 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ LANGROVÁ, Hana. „Božský Kája“ bude opět v Liberci. Liberecký deník [onli­ne]. 2014-11-19 [cit. 2019-08-22]. Dostupné onli­ne. ↑ http://www.bild.de/regional/muenchen/darstellungsform-bilder/zeigt-uns-seine-bilder-austellung-in-galerie-mensing-12405152.bild.html ↑ http://www.novinky.cz/zena/styl/194711-malir-karel-gott-jsem-metafyzicky-absurdokonkretista.html ↑ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=387740&s_lang=2...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí. „TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

...Oblíbený Dylan z Beverly Hills. iDNES.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. ↑ Zemřel Luke Perry, hvězdě seri­á­lu Beverly Hills 90210 bylo 52 let. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky) Detaily o článku Luke Perry Jméno člán­ku:...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

- 18:00 SKATEČESNÁ 2019 (vol. VII.) FESTIVAL UNDERWALL 2019 (live stage Nákladní uli­ce) Najust, Plavky, DJ Jorge Naipes, draž­ba obra­zů, Kompromis, Supa, Ultrazvuk, Prop Dylan, PJ, M-Dot Doprovodné akce: Pátek ...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

...ješ­tě na pre­mi­é­ře před­sta­ve­ní pro rodi­če Poklady Spejblovic půdy nebo na akci plné kuti­lů – Makerfairu 2019     Spejbl a Hurvínek na veletr­hu kuti­lů Na veletr­hu všech kuti­lů Markefaire 2019,...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...Ondřej Zima a Silvie Michajlova z pro­du­cent­ské spo­leč­nos­ti Evolution Films, kte­rá prá­va na zfil­mo­vá­ní zís­ka­la. „Když jsem si Poslední aris­to­krat­ku pře­če­tl, hned jsem si říkal, že by z toho moh­la být dob­rá kome­die....Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

Od 1. dub­na se mohou divá­ci tele­vi­ze Nova těšit na novin­ku v detek­tiv­ním seri­á­lu Specialisté, kte­ré­mu jsou věno­vá­ny pon­děl­ní veče­ry. Vedení zku­še­né­ho týmu praž­ských kri­mi­na­lis­tů se nově ujme Martin Dejdar v roli majo­ra...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
CeskePohadky

Klasické české pohádky

...kolik hlav měl drak, s nímž bojo­val princ Bajaja? Oprašte si svo­je vzpo­mín­ky s kníž­kou Klasické čes­ké pohád­ky. Převyprávěla je Eva Mrázková. Eva Mrázková je zku­še­nou autor­kou knih pro děti. Rodiče mohou...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o MXGP 2019. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 27. 09. 2019 do 15. 10. 2019....Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví. Hodnocení: 100% Opráski 2019 Autor: jaz Vydáno:...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

...             Systemsprenger Mimořádně cit­li­vou stu­dii o potře­bě dět­ské lás­ky, bez­peč­nos­ti a per­ma­nent­ním poci­tu nási­lí a ohro­že­ní, před­sta­vu­je němec­ké dra­ma Systemsprenger reži­sér­ky Nory Fingsheidtové. Desetiletá Benni je vztek­lé dítě,...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

...čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den. Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019...Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se v něm...Read more »
747558

Bedekr: Rakousko

...Musím říct, že jsem byla mile pře­kva­pe­na. To, co sne­se tele­vi­ze a co mi vadi­lo, v kni­ze chy­bě­lo, což bylo super. Bedekr je prů­vod­cem po Rakousko, kte­rý mapu­je v kaž­dé kapi­to­le jed­nu z turis­tic­ky atrak­tiv­ních...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...Jiřího Kolšovského. Po dobu své exis­ten­ce se účast­ni­li mno­ha fes­ti­va­lů vystu­po­va­li v mno­ha klu­bech po celé repub­li­ce i v zahra­ni­čí, Francie, Německo, Holandsko, Belgie, Italie, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. Vydali 5 alb: (Dunaj a Bittová...Read more »

Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.

Ááááách… omluv­te mě, ale nemo­hu si pomo­ci. Při vzpo­mín­ce na ty zla­té, bez­sta­rost­né časy, kdy jsem jako malé škvr­ně (troš­ku chlu­pa­těj­ší škvr­ně) use­dal brzo ráno k tele­vi­zo­ru znač­ky Tesla Color 110 ST...Read more »

22.01.2019 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - „Nová krev – SPEED DATING: REŽISÉŘI“

Představujeme vám zbru­su nový for­mát, ve kte­rém dosta­nou začí­na­jí­cí mla­dí uměl­ci a stá­li­ce na čes­ké diva­del­ní scé­ně mož­nost zažít oprav­du netra­dič­ní rendez-vous. A vy se na to bude­te moct dívat! Klasické rych­lo­ran­dě­ní...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

...Špaček kame­ra: Vladimír Smutný pro­du­cen­ti: Jaroslav Bouček, BUC – FILM kopro­du­cen­ti: Česká tele­vi­ze kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Jiřina Budíková, Punchart films, Tipsport, Barrandov Studio vedou­cí pro­duk­ce: Jiří Hauzner dále hra­jí: Patricia Volny,...Read more »
word image 13

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

...vzpo­mín­ka Máry, kte­rý se nachá­zí v poli­cej­ní vaz­bě. Ukazuje se totiž, že pří­běh chlap­ce není tak jed­no­du­chý, jak jsme si zpr­vu mys­le­li. 2. Walk to Vegas Žánr: Komedie Uvedeno: 11. led­na 2019...Read more »
temn p pad se na hbo v lednu 2019 vr t na va e obrazovky btoZfxs0pE0

Temný případ se na HBO v lednu 2019 vrátí na Vaše obrazovky

Po 5 letech od prv­ní řady, po 4 od řady dru­hé se vrá­tí na HBO seri­ál Temný pří­pad - pre­mi­é­ra 13. led­na 2019. V hlav­ní roli se obje­ví osca­ro­vý Mahershala Ali, kte­ré­mu budou sekun­do­vat dal­ší...Read more »
word image

Shark Week 2019 se záplavou nových pořadů o žralocích začíná v neděli 28. července na Discovery Channel

...pokra­ču­je ve spo­lu­prá­ci s téměř dvě­ma desít­ka­mi svě­to­vě uzná­va­ných moř­ských bio­lo­gů a vědec­kých insti­tu­cí, aby divá­kům při­ne­sl nej­no­věj­ší, ino­va­tiv­ní výzkum­nou tech­no­lo­gii a půso­bi­vý pohled na nej­uni­kát­něj­ší dru­hy žra­lo­ků na svě­tě. Shark Week 2019...Read more »
star wars vader sestrelen veznice povstalcu 1

#2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců

Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir) Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně...Read more »