Koření života (No Reservations)

...tak Kate je samo­zřej­mě v prá­ci. Ale najed­nou při­chá­zí tele­fon a Kate se dozví­dá hro­zi­vou zprá­vu. Její sest­ra měla auto­ne­ho­du a zemře­la, ale její deví­ti­le­tá dce­ra Zoe to pře­ži­la. Zároveň se dozví­dá, že...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC

...a záro­veň by doká­zal zajít až na pokraj hlu­bo­ké­ho žalu. „Potřebovali jsme hereč­ku, kte­rá by doká­za­la věro­hod­ně ztvár­nit agent­ku FBI, ale záro­veň by doká­za­la dát naje­vo lid­skost a poro­zu­mě­ní.“, pozna­me­ná­vá reži­sér Villeneuve....Read more »
914 co zbylo z moji sestry 2d

Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

...jed­nu kni­hu. Možná vás odra­dí zdlou­ha­vý začá­tek a mož­ná nebu­de­te chá­pat, co mohou mít všech­na ta téma­ta spo­leč­né. Knihu však roz­hod­ně neod­klá­dej­te, postup­ně do sebe všech­no začne zapa­dat a dočká­te se nejen...Read more »
Kit

Kit Harington

...hra­ním se chtěl původ­ně stát novi­ná­řem, kame­ra­ma­nem nebo váleč­ným zpra­vo­da­jem. Ale poz­dě­ji, ješ­tě stá­le během ško­ly, zís­kal hlav­ní roli Alberta v diva­del­ní adap­ta­ci Válečný kůň. Hra zís­ka­la dvě ceny Oliver Awards,...Read more »
large

RECENZE – Kanibal z Nine Elms

...u toho přišla o život. Přežila, ale návrat do běžného života nebyl vůbec lehký. Nyní tedy pořádá přednášky z oboru kriminologie, dochází na anonymní setkání alkoholiků a sama se snaží...Read more »
word image 7

Matky, které se proslavily díky svým dětem

...se sta­la mana­žer­ka svých dětí a účast­ni­ce pres­tiž­ních spo­le­čen­ských akcí. V živo­tě, kde je prak­tic­ky celým svě­tem sle­do­vá­na na kaž­dém kro­ku, si vyslo­ve­ně libu­je. A aby v bul­vár­ních plát­cích vypa­da­la skvě­le, je čas­tou zákaz­ni­cí...Read more »
Under

Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu

...nezá­vis­los­ti, a reží­ro­va­la na cenu Emmy nomi­no­va­ný seri­ál sta­ni­ce Starz Cizinka o ces­to­vá­ní v čase. „Akční sním­ky, na kte­rých se podí­le­la, stej­ně jako režij­ní doved­nos­ti, kte­ré pro­ká­za­la na seri­á­lu Cizinka, byly z mého pohle­du...Read more »
kolo

Kolo zázraků - O filmu

...oka­mži­tě pozna­la pří­le­ži­tost a mimo­řád­nost nabí­ze­né role, ale záro­veň měla znač­né oba­vy. „Byla jsem vydě­še­ná, pro­to­že jsem měla pocit, že nevím, kde začnu. A kdy­bych selha­la, tak bych si to neod­pus­ti­la“ říká...Read more »
normal 02

Kate Beckinsale

...vytvo­ři­la na TV obra­zov­ce: titul­ní hrdin­ka Emma Woohouseová v pře­pi­su romá­nu Jane Austenové Emma a náh­le osi­ře­lá Flora Posteová, kte­rá zre­for­mu­je život svých melan­cho­lic­kých a hlu­bo­ce cito­vě zalo­že­ných ven­kov­ských pří­buz­ných, v adap­ta­ci paro­dic­ké­ho romá­nu...Read more »

Dvanáct do tuctu (Cheaper by Dozen)

...a ujis­tí ji, že vše zvlád­ne. Kate tedy odlé­tá a všech­ny sta­ros­ti teď pada­jí na Tomova bed­ra. Musí zvlá­dat svou prá­ci, aby si ji udr­žel a navíc ho doma čeká počet­ná rodi­na. A na...Read more »

DŮM U JEZERA (The Lake House)

...reži­sé­ra Alejandra Agresti, Dům u jeze­ra. Agresti obsa­dil do hlav­ních úloh ově­ře­nou dvo­ji­ci her­ců, kte­rá spo­lu už pra­co­va­la a kla­pa­lo jim to spo­lu. Keanu Reeves a Sandra Bullock se po dva­nác­ti letech opět sešli...Read more »
KB

KATE BECKINSALE

...v režii Davida Gordona Greena. V roce 2009 si zahrá­la v nezá­vis­lém poli­tic­kém dra­ma­tu Nic než prav­da s Alanem Aldou a Mattem Dillonem a obje­vi­la se také v akč­ním thrille­ru Bílá smrt v pro­duk­ci Joela Silvera či v čer­né...Read more »
hra o tr ny kit harington

Hra o trůny - Kit Harington

Třetí video z pre­mi­é­ry 7. sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny. https://youtu.be/dZYN-IAaqNc...Read more »
GKxbuU7c8Uo

The Cast Remembers: Kit Harington on Playing Jon Snow | Game of Thrones: Season 8 (HBO)

Read more »

Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!

...úřa­du­jí robust­ní posta­vy vlkodla­ků. Právě při nich divák zbystří. Ne však pro­to, že by jej osl­ni­la pre­ciz­ní prá­ce pro­gra­má­to­rů, ale prá­vě záslu­hou násil­né­ho vklí­ně­ní lout­ko­vé figurí­ny do pře­váž­ně počí­ta­čem ani­mo­va­né scé­ny....Read more »
KostymekJK

Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu

...je mla­dá šva­dle­na, kte­rá má ráda řez­ní­ka Patrika. Oba jsou půvo­dem z Irska. Hledají štěs­tí a lás­ku v New Yorku na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí. Kate pra­cu­je v pře­py­cho­vém  mód­ním saló­nu , kde se ji...Read more »

Syberia 2

...osob­ně napří­klad dosta­la část, ve kte­ré se Kate s Hansem nachá­zí v kláš­te­ře a.....víc bych ale pro­zra­zo­vat neměl. Grafika je sko­ro stej­ná jako minule....tedy vyni­ka­jí­cí! Autoři tro­chu zapra­co­va­li na tako­vých drob­nos­tech jako...Read more »
5285276 total recall1

Total Recall (2012) - 70 %

...našel hla­vu ile­gál­ní­ho odbo­je Mathiasse (Bill Nighy) a zasta­vil Cohaagena. Linie mezi fan­ta­zií a rea­li­tou se začne sma­zá­vat a osud jeho svě­ta visí na vlás­ku, když Quaid obje­ví svou sku­teč­nou identi­tu, svo­ji pra­vou...Read more »
LastChristmasrecenzefilm

Last Christmas – Recenze – 40%

...si to Kate uvědomí, tak Tom zmizí a celá ta její schizofrenie skončí. Samozřejmě v návaznosti na to vyvstává značné množství otázek a rozporů, ale těmi už se snímek pochopitelně nezabývá…...Read more »
lg the reader dec081

PŘEDČÍTAČ

...lás­ce a je ocho­ten jí obě­to­vat vše - zbyt­ky dět­ství i náklon­nost k atrak­tiv­ní vrs­tev­ni­ci. Hanna je nao­pak obtíž­ně čitel­ná, kom­pli­ko­va­ná a uza­vře­ná osob­nost, vůči lidem kraj­ně nedů­vě­ři­vá. K Michaelovi též cho­vá něž­né city, ale stá­le...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ

...ari­zon­ská agent­ka FBI a šéf­ka zása­ho­vé jed­not­ky Kate Macer (drži­tel­ka Zlatého gló­bu Emily Blunt) obje­ví dům smr­ti mexic­ké­ho kar­te­lu, její šoku­jí­cí nález má roz­sáh­lé násled­ky v osob­ní i glo­bál­ní úrov­ni. Kate je pově­ře­na,...Read more »

Pod bodem mrazu

Jeden z fil­mů z Dnů evrop­ské­ho fil­mu, kte­ré se prá­vě pře­sou­va­jí z Prahy do Brna a potr­va­jí do 14. úno­ra. Pod bodem mra­zu je psychologicko-kriminální dra­ma o hle­dá­ní ztra­ce­né­ho člo­vě­ka. Sestra Kate se sice ztra­ti­la již...Read more »

Jako malé děti (Little Children)

...ale spo­lé­há na pří­běh, je to vel­ká odva­ha pro dis­tri­bu­to­ra, ale záro­veň také vel­ká výzva pro divá­ka. Já jsem tuto výzvu při­jal, a byl při­pra­ven na vše. A teď se s vámi poku­sím...Read more »
KralovaZahradnice

Králova zahradnice - Život v zahradě

...deš­ti­vým poča­sím. “Když prše­lo, naše zahra­da se neu­stá­le pro­mě­ňo­va­la v bahen­ní lázeň: blá­to v kapsách, ve vla­sech, na botách,” říká Gail Egan. Hlavní před­sta­vi­tel­ka se ovšem nijak nebá­la ušpi­nit, sezna­mo­va­la se s pra­cí...Read more »
Evita

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

...Andrewa Lloyda Webbera. Příběh vyprá­ví všezná­lek a rol­ník Ché (Banderas): Evita (Madonna) opouš­tí svůj chudý domov a vydá­vá se do Buenos Aires. Píší se čty­ři­cá­tá léta a mla­dá Evita má hla­vu plnou snů....Read more »

Králova zahradnice - O natáčení

...mís­tě naše­ho sezna­mu byla Kate Winslet. Alan jí poslal scé­nář, ona si ho pře­čet­la a řek­la ano.” “Pracovala jsem s Alanem jako deva­te­nác­ti­le­tá na fil­mu Rozum a cit,” vzpo­mí­ná Kate Winslet. “Od té...Read more »