Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Ke stolu, děti!'
TvorDilna

Podporujte kreativitu svých dětí

...děti, vyvsta­ne před vámi neru­dov­ská otáz­ka: Kam s ním? Počty výrob­ků v domác­nos­tech se náso­bí počtem dětí, počtem krouž­ků,… Název kni­hy:     Tvořivá díl­na Autorka:              Libuše Schneiderová Rok vydá­ní:        2018...Read more »
revolutionary road 0053

Nouzový východ - 80%

Bílý domek na mír­ném sva­hu u lesa, zastři­že­né túje u ces­ty, krás­ná man­žel­ka v domác­nos­ti lás­ky­pl­ně peču­jí­cí o solid­ně vydě­lá­va­jí­cí­ho man­že­la úřed­ní­ka, dvě děti v naškro­be­ných šatič­kách - chla­pe­ček  a hol­čič­ka. Americký sen pade­sá­tých let minu­lé­ho...Read more »
word image

Vlastníci

...nelze dojít v něja­ké spo­leč­né pro­ble­ma­ti­ce k logic­ké­mu kon­sen­zu. Kolik ira­ci­o­nál­ních momen­tů brá­ní dosa­že­ní domlu­vy. A je fakt, že na shro­máž­dě­ních vlast­ní­ků bytů to bylo mož­ná nej­mar­kant­něj­ší, pro­to­že kaž­dý sice vlast­ní jeden byt,...Read more »
20376113 10209188992954013 7567534247977637031 n

Ema ve školce od Gunilly Woldové

...uží­va­jí si zába­vy, her a hlav­ně se učí spous­tu nových věcí. Všichni spo­lu papa­jí u jed­no­ho vel­ké­ho sto­lu, po obě­dě cho­dí na chvi­lin­ku spát do svých malých postý­lek, aby než si je odpo­led­ne...Read more »
web lucy maud montgomery

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

...Je to las­ka­vé vyprá­vě­ní o malém děv­čát­ku, kte­ré najde sku­teč­ný domov. Moc se mi líbí obál­ka. Má 292 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Autor: Lucy Maud Montgomeryová Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti Nakladatelství: Albatros Datum vydá­ní: 03. 12. 2018...Read more »

Král Artuš

...a exper­tem na legen­dy o Artušovi Johnem Matthewsem něko­lik týd­nů. „Artušův meč Excalibur byl vyro­ben pod­le kre­seb s kelt­ský­mi moti­vy. Na jeho čepe­li je nápis ve sta­ro­vě­kém kelt­ském pís­mu Ogham, kte­rý zna­me­ná ‚Ochránce...Read more »
Lincolnscreen

Lincoln speciál – část 6 - Lincolnova rodina

...měla v mno­ha ohle­dech jed­nu z nej­ob­tíž­něj­ších rolí,“ říká Kathleen Kennedyová. „Hodně toho bylo napsá­no o Maryině boles­ti nejen ze ztrá­ty dětí, ale i z nesmír­né smut­nos­ti vál­ky. Sally s tím moh­la nalo­žit vel­mi před­ví­da­tel­ně. Namísto...Read more »
819453c6723005ce6d43a4d40cbddcd0

Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů!

děti se těší pře­de­vším na dáreč­ky ukry­té pod vánoč­ním stro­meč­kem, rodi­če se těší na radost v jejich očích. A ženy? Ty se nemo­hou dočkat oka­mži­ku, až se budou moci blýsk­nout u štěd­ro­ve­čer­ní veče­ře....Read more »
cover hlavinkova 720x390

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola - není kočka jako kočka a hlavně ne Fabiola

...kni­ha není výjim­kou. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 120 stran a jed­ná se o prv­ní díl série.   Autor: Lucie Hlavinková Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti Nakladatelství: ALBATROS Datum vydá­ní: 09. 09. 2019    ...Read more »
img a304571 w1731 t1515589049

Pozvolné zvykání na školní rok

Nástup do prv­ní tří­dy je pro kaž­dé dítě vel­kou život­ní změ­nou. Je prav­da, že pro ty, kte­ré navště­vo­va­ly škol­ku, je to asi tro­chu jed­no­duš­ší. Většinou ale mají všech­ny děti dva...Read more »
19420462 10208894976043774 9170599860173082251 n

Malá floristka od Diany Shatatové

hol­ky od Diany Shatatové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros. Kniha, ač je urče­na pro děti od 10 let, zce­la urči­tě najde uplat­ně­ní i u mno­hem mlad­ších dětí kolem 6ti let; samo­zřej­mě vždy pod dohle­dem...Read more »
patrola e1547998972814

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

...Anebo bude muset stej­ně nako­nec pou­žít padák? Stihne se opra­vit roz­bi­té leta­dlo včas, aby se Ace moh­la zúčast­nit letec­ké pře­hlíd­ky? A dopře­je si Patrola sle­do­vá­ní letec­ké pře­hlíd­ky z pohod­lí plá­že či niko­liv? Zlatá...Read more »
Labuz

Labužníkem na plný úvazek

...o znal­ci dob­ré­ho jíd­la, ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a odváž­ném muži, kte­rý se pus­til do pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho Saturnina. Téměř všech­ny uve­de­né zájmy spo­jil dohro­ma­dy ve své nové kni­ze Labužníkem na plný úva­zek, kte­rou sepsal...Read more »
vlčí mák

CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku

...podí­val. Starý muž se ski­cá­kem na kavá­ren­ském stol­ku s věr­ným sta­rým psem u nohou v Martě pro­bou­zí před­sta­vy a chu­tě, o kte­rých si mys­le­la, že jsou navždy pryč. Černobílý film Martina živo­ta se zrych­lu­je, jed­no...Read more »
dobra matka

Dobrá matka - nejtěžší rozhodnutí dokáže udělat pouze matka

...se ke vše­mu zacho­vá Nick, býva­lý man­žel Kate? Může správ­ná věc být i něco, co se zdá na prv­ní pohled nemys­li­tel­né? Více už vám nepro­zra­dím, jeli­kož děj toho­to romá­nu nabe­re vel­ké...Read more »
Dubanci

Dubánci - příběhy jednoho roku

...jemuž se daří v lesích, v nichž ros­te ale­spoň jeden dub. „Ahoj děti a dospě­lí, cho­dí­te rádi do lesa? A umí­te poznat dub? Pokud ano, zkus­te něja­ký najít a pod ním odho­ze­né dubo­vé čepič­ky. Věřte,...Read more »
Teroristka foto rb kc 44

TATIANA VILHELMOVÁ (1978), role starostky

Uznávaná fil­mo­vá, tele­viz­ní a diva­del­ní hereč­ka. Pochází z Prahy. V dět­ství od dese­ti do deva­te­nác­ti let se věno­va­la bale­tu a zpě­vu v Kühnově dět­ském sbo­ru a reci­ta­ci. Poté byla při­ja­ta na Pražskou kon­zer­va­toř (obor herec­tví), kte­rou...Read more »
Teor4

Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis

Onemocnět ve 21. letech závaž­nou cho­ro­bou a oče­ká­vat konec do dvou let, to není žád­ná výhra. S tako­vou pro­gnó­zou je těž­ké roz­ho­do­vat o budouc­nos­ti, ale je také mož­né se zami­lo­vat a žít, dokud je to...Read more »
quest ce quon a fait au bon dieu 2

Co jsme komu udělali? - „Nekorektní“ francouzská komedie.

...kon­fron­tu­je s mno­ha věc­mi, kte­ré roz­hod­ně nejsou pod­le jejich gusta, napří­klad s mul­ti­kul­tur­ní nebo nábo­žen­skou tole­ran­cí a s podob­ný­mi výmys­ly. Přesto se Verneuilovi sko­ro pokaž­dé při­nu­tí tyto změ­ny chá­pat, i když jim mnoh­dy při­pra­vu­jí těž­ké...Read more »
SS016354 CZ

Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%

...byl jed­ním z nej­čas­těj­ších roz­hla­so­vých inter­pre­tů jak pro dospě­lé, tak i u pohá­dek pro děti. První povíd­kou na cd je Hlas trou­by. Vypráví o přá­tel­ství dvou mužů – Woods a Kernan. První jme­no­va­ný je detek­ti­vem,...Read more »
ONepospusnych

O neposlušných kůzlátkách

...– s někte­rý­mi část­mi lze totiž pohy­bo­vat. Převyprávění kla­sic­ké pohád­ky O nepo­sluš­ných kůzlát­kách ze sbí­rek Charlese Perraulta i brat­ří Grimmů v pro­sto­ro­vé pohád­ko­vé kníž­ce Vojtěcha Kubašty neza­bí­há do zby­teč­ných podrob­nos­tí. Kubašta si při vyprá­vě­ní děje pohád­ky vysta­čil...Read more »

Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne

...Vladimír Javorský, nao­pak nově jste při­zva­la ke spo­lu­prá­ci Mariána Labudu, Kláru Melíškovou, Václava Neužila a Elišku Křenkovou. Jak pro­bí­ha­lo herec­ké obsa­ze­ní a zda jste již při psa­ní scé­ná­ře mys­le­la na kon­krét­ní her­ce? Herce...Read more »
facebook 893818aea65edada0fad JenShotz

Hrdina: Hurikán - podaří se Hrdinovi zachránit Adama se Skautem i přes řádění hurikánu?

v pod­sta­tě už ve výsluž­bě, když ho před časem Ben dostal. V tu chví­li byl nej­šťast­něj­ším člo­vě­kem na zemi. Získat Hrdinu bylo totiž jeho veli­ké přá­ní. Momentálně Hrdina a Ben spo­lu s Benovým kama­rá­dem...Read more »
Sweeneyova Polstar reklama CMYK

Polštář. Hvězdný debut americké autorky?

...finanč­ní­mi sta­rost­mi. A pak do hry vejde finanč­ní pol­štář ze svě­ře­nec­ké­ho fon­du. Každý ze sou­ro­zen­ců ho má nač pou­žít, kdo by neměl, všich­ni už nača­li, nebo se blí­ží ke střed­ní­mu věku,...Read more »
Mouckova

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

...tedy pro­bí­ha­lo? Ráno 22. srp­na pro mě při­je­lo něja­ké náklad­ní auto. Viktor mi ješ­tě volal a říkal, ať si vez­mu něja­ký šátek na hla­vu a vel­ké brý­le, že mě někam pře­ve­zou. No a takhle...Read more »
světlesa

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

...roz­lič­ný­mi divo­ký­mi zví­řa­ty, a hlav­ně s mož­nos­tí vyslech­nout si, jaké zvu­ky ve svém při­ro­ze­ném a domác­kém pro­stře­dí vydá­va­jí. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit, stisk­nout koleč­ko s vyob­ra­ze­nou notič­kou a zapo­slou­chat se do báječ­ných, ale i kou­zel­ných...Read more »