38060879 10211521132456043 7421817033538404352 n e1533067587503

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

...tom všem ale je, že ať se samot­né scé­ná­ře zda­jí jak­ko­liv nemož­né a nere­ál­né, o to víc hro­zi­věj­ší na nich je, že nikdo z nás neví, co nako­nec bude sku­teč­nou pří­či­nou záni­ku celé­ho...Read more »
InfinityWar

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

...Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow a Hawkeye by tedy měli čty­ři pad­nout a dva pře­žít. Ani to ale nemu­sí zna­me­nat defi­ni­tiv­ní počet pad­lých. Kdo všech­no ve fil­mu pad­ne a kdo...Read more »
e595e03b159764d750f5f7a54ded8b89d433b559

Laura a kočičí důvěra - získá Laura navrch nad svojí nemocí - a co kočka Sametka - přežije?

Laura cíti­la na svých rukou slu­neč­ní svit. Měla pev­ně zavře­né oči a utá­pě­la se ve svých před­sta­vách - vzpo­mí­na­la na foto­gra­fie, kde byla s mamin­kou a tatín­kem. Zrovna si říka­la, že až ote­vře...Read more »
CernoCernaTma

Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick

...nikdo netu­ší, co je čeká. Již během při­stá­ní vět­ši­na pasa­žé­rů zemře. Přežije jen malá sku­pi­na poně­kud nesou­ro­dých pasa­žé­rů. Pilotka, pár civi­lis­tů a těs­ně po neho­dě se poda­ří uprch­nout pře­vá­že­né­mu vra­ho­vi Riddickovi, kte­ré­ho...Read more »
Sniper2

Americký sniper

...měs­tě, kde není jas­né, kdo je na jaké stra­ně a odkud začne střel­ba, je nebez­peč­né a psy­chic­ky nároč­né. Chris doká­že plnit svou úlo­hu, ale sám se dostá­vá do nebez­peč­ných situ­a­cí a při­chá­zí také...Read more »
SvVZ

Světová válka Z ( World War Z)

...jsou k neu­vě­ře­ní, ale najdou se, ale i tako­vé scé­ny, u kte­rých bude­te jako na jehlách, co se sta­ne a jak to dopad­ne, pře­ži­je, pře­ži­je vůbec někdo ? V prv­ní tře­ti­ně je film zleh­ka uta­ha­ný,...Read more »

Poslední Samuraj

...Algren ‚jako jedi­ný, boj pře­ži­je a je odve­zen Samuraji do jejich ves­ni­ce. Nikdo ho zde nedr­ží nási­lím. Jelikož při­chá­zí zima, musí zde pře­čkat do jara, než roz­ta­je sníh a ote­vře se prů­jezd...Read more »
Varis

Varys – Hra o Trůny

...věc…Tři muži, král, kněz a boháč. Mezi nimi sto­jí běž­ný žol­dák. Každý ze tří se vsá­zí, že žol­dák zabi­je ty dru­hé dva. Kdo pře­ži­je, kdo zemře?…Moc síd­lí tam, kde lidé věří,...Read more »
WesS02E05

Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %

...skon­čí a kdo vlast­ně z Fordových výtvo­rů pře­ži­je. Ke kon­ci série totiž nebu­de vlast­ně koho rese­to­vat. Dozvíme se, že Bernand (ostat­ní lidé nevě­dí, že je výtvor) pře­ži­je a Teddy nepře­ži­je, ale jak skon­čí...Read more »
Vojak

Neznámý voják - 70 %

...Bojové nad­še­ní se mění v zou­fal­ství a kaž­dé­mu je jas­né, že kon­ce vál­ky se všich­ni nedo­ži­jí. Smrt je všu­dypří­tom­ná, až se sta­ne zce­la všed­ní zále­ži­tos­tí. A kdo pře­ži­je, ten si v sobě odná­ší poci­ty,...Read more »
tywin01 825x510

Tywin Lannister – Hra o Trůny

...pří­jem­něj­ší strán­ku teh­dy, pokud na něj někdo udě­lá dojem. Projevil se tak v kon­tak­tu se svou číš­ni­cí (věděl, že před­stí­rá chu­dou dív­ku, ale nevě­děl, že jde o Aryu Stark). Choval se k ní...Read more »
Vetrelec

Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU

...Scott. „Připadalo mi, že se nikdo neze­ptal, kdo to vytvo­řil a proč. Samozřejmě může­te říct, že pří­še­ry jsou z vesmí­ru, boho­vé jsou z vesmí­ru, a vytvo­ři­li to inže­ný­ři z vesmí­ru. Jenže nevy­tvo­ři­li. VETŘELEC: COVENANT to...Read more »
usvit mrtvych001

Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.

...Největší plus fil­mu tedy tkví v našpo­no­va­nos­ti jed­not­li­vých akč­ních scén – reži­sér si s osu­dy hrdi­nů pohrá­vá jako by naho­di­le, tak­že do posled­ní minu­ty netu­ší­te, kdo pře­ži­je a kdo ne. Maximální nejis­to­ta =...Read more »
kralovska hra 2 1

#2075: Královská hra 2

...další díl, protože bude chtít vidět, jak to s postavami dopadlo, jak se to s nimi má dál, kdo přežije a možná i to, kdo za vším vlastně vůbec je,...Read more »

Freddy proti Jasonovi

...bude jas­né, kdo prav­dě­po­dob­ně zemře, a kdo pře­ži­je, ale to je u horo­rů běž­né. Navíc Jason je hod­ně aktiv­ní maso­vý vrah, kte­rý se s rados­tí sobě vlast­ní vrh­ne na ravo­vou pár­ty a pose­ká tam...Read more »
diosamante 1

#1867: Diosamante - 80 %

..."Diosamante" zač? Diosamante je královna, která má velmi specifický rituál. Na každý Nový rok vyzve ty nejudatnější bojovníky, aby se mezi sebou bili. Ten, kdo přežije, s ní bude moct...Read more »
434278c34d 102161562 o2

Life is Strange

...půso­bit pro­myš­le­ně­ji, sofis­ti­ko­va­ně­ji a - omlou­vám se za to podiv­né slo­vo - dospě­le­ji. A Life is Strange (dále LiS) mezi ně beze­spo­ru pat­ří. Někdo by snad mohl namít­nout, že to v pod­sta­tě...Read more »
n200905221013 AVP

Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator )

...proč jim někdo zka­zil takřka kul­tov­ní zále­ži­tost? Paul Anderson ihned při­spě­chal s poho­to­vou odpo­vě­dí. Zní zhru­ba násle­dov­ně : „Já ten film točil pro dospě­lé (tedy rating R), ale na posled­ní chví­li...Read more »
psycho3 e1548369193417

Vermontské psycho od Jennifer McMahon

...skrý­ši kufr se záhad­nou foto­gra­fií. Rok 2013 - sou­čas­nost. Amy je už dospě­lá a má svo­je děti. Žije dál se svo­jí rodi­nou v mote­lu, kte­rý již léta nikdo nena­vští­vil, a ve kte­rém občas...Read more »
n200903270622 Obal

Kmotr

...oby­čej­ní lidé, kte­ří žijí jiným způ­so­bem než vět­ši­na z nás. Nevnímáte, že jde o zlo­čin­ce, ale nao­pak chá­pe­te jejich moti­va­ci, dokon­ce s mno­ha posta­va­mi sym­pa­ti­zu­je­te. Mrzí vás, když se někdo ode­be­re na věč­nost....Read more »

Temný úsvit - Mohlo to vyjít jen na VHS. A tak buďme rádi aspoň za to DVD.

...v nad­chá­ze­jí­cím odstav­ci. Ale dob­rá. Asi se cosi podě­la­lo. Herzog musel pro­vést stu­diu něco moc nehez­ké­ho. Jinak si nedo­ká­žu vysvět­lit, proč by mu někdo tak dras­tic­ky sra­zil kapes­né. Temný úsvit je...Read more »

Norbit

Další holly­wo­od­ská lahůd­ka u kte­ré kri­ti­ci omdlé­va­li hrů­zou a zdě­še­ně hoře­ko­va­li nad tím, kam to je film spě­je je tady. Jenže tako­vých fil­mů při jejichž sle­do­vá­ní recen­zen­ti prska­li vzte­kem, ale u kte­rých se stan­dard­ní...Read more »

Neviditelné zlo - See No Evil

Je tu par­ta tee­nage­rů, opuš­tě­ná budo­va plná kou­tů ukry­tých v nepro­nik­nu­tel­né tmě. Je vám asi jas­né, že z toho nebu­de žád­ná kome­die ani dra­ma, ale horor, ve kte­rém bude muset pár lidí...Read more »
motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

...byl zavraž­děn, je tomu sku­teč­ně tak ane­bo si s repor­té­rem někdo jen pěk­ně zahrá­vá? „.... pře­kom­bi­no­va­né a slo­ži­té se zda­jí ty věci, kte­rým buď­to nero­zu­mí­me, což zna­me­ná, že nezná­me všech­na fak­ta a sou­vis­los­ti...Read more »
vS1

Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně

...koneč­ně uká­zal návštěv­ní­ky z jiných pla­net v celé živé své krá­se na dost dlou­hé zábě­ry, abychom si moh­li pro­hlíd­nout, kdo nám tu naši milou pla­ne­tu ničí. Potka i mno­ho dal­ších lidí, novi­ná­ře, kte­ří...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…

...Terri, kte­rá toho moc o zabí­je­ní neví, a samo­zřej­mě je tu ztě­les­ně­ná nevin­nost v podo­bě hol­čič­ky Angie.   A ten­to­krá­te je poměr­ně těž­ké určit, kdo pře­ži­je a kdo ne. Což není u podob­ných fil­mů zrov­na...Read more »