Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Kapitán Exner'

Klan létajících dýk

...kla­nu, tak bude pro­cház­ka po mučí­cích nástro­jích. Nepoví nic a trá­ví noc při­pev­ně­ná v cele. Kapitáni vymys­lí lež a mlad­ší ji v noci jde zachrá­nit, aby měli něja­kou sto­pu, kde by se klan mohl nachá­zet....Read more »
Philips

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy...Read more »

Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis

...mít zají­ma­vou pře­zdív­ku, nená­vi­dět Turky a vůbec být tak tro­chu macho... Aspoň tak to tedy vypa­dá z kni­hy N. Kazantzakise - Kapitán Michalis. Ale žer­ty stra­nou, konec 19. sto­le­tí na Krétě asi nebyl...Read more »
vlcsnap 2017 08 31 12h43m17s519

Shingeki no Kyojin 19. díl

Pokousání: 57. expe­di­ce mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystře­lí ohlu­šu­jí­cí gra­nát. Zbytku jed­not­ky začne pís­kat v uších. Kapitán začne usměr­ňo­vat jejich emo­ce, kte­rý­mi se v před­chá­ze­jí­cích chví­lích necha­li ovlád­nout. Připomene jim, že jejich...Read more »

Star Trek filmy na DVD

...pla­ne­ty, zajme vyslan­ce všech tří moc­nos­tí. Kapitán Kirk je spo­lu s novou a dosud nese­ří­ze­nou Enterprise vyslán, aby rukojmí osvo­bo­dil. Avšak Sybok pro ni při­pra­vil past, ze kte­ré není úni­ku... Bonus: Kinoupoutávka...Read more »
sti logo

STAR TREK: VZPOURA

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých...Read more »
StarTrekPoster

Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

“Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­nos­tí,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­věd­ný za to, že při­ve­dl k nové­mu živo­tu feno­mén, kte­rý letos sla­ví 50. výro­čí. “Gene Roddenberry vytvo­řil...Read more »
word image 22

Zuzana Kajnarová alias kapitán Zuzana Májová

Komisařka Májová to s majo­rem Strouhalem nebu­de mít zpo­čát­ku jed­no­du­ché. Nový šéf zkou­ší její psy­chic­kou odol­nost. Brzy však zjis­tí, že Zuzana zvlá­dá i nároč­né úko­ly, nemě­ní názo­ry bez pří­či­ny, má dob­ré výsled­ky...Read more »
patnactilety kapitan kanopa duze

Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %

Někteří mož­ná ten­to dob­ro­druž­ný román zna­jí kniž­ně od Julese Verna, avšak dnes při­ná­ším recen­zi audi­ok­ni­hy. Na moti­vy kni­hy napsal ten­to pří­běh Václav Knop, kte­rý si záro­veň stři­hl jed­nu z hlav­ních rolí,...Read more »
294673 1

Piráti - 80%

Tak zno­va se dostá­vám k recen­zi. Tentokrát dět­ské­ho fil­mu Piráti. Je to film z tvůr­čí díl­ny stu­di­la Aardman, kte­rá ve spo­je­ní se Sony Pictures Animationv vytvo­řit 3D film. Už jsem se teď­ka...Read more »
Pirati

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu

            OBSAH             V novém fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na fil­mo­vá plát­na v roli iko­nic­ké­ho dob­ro­dru­ha a anti­hr­di­ny Jacka Sparrowa vra­cí Johnny Depp. V dal­ším pokra­čo­vá­ní svých fan­tas­tic­kých dob­ro­druž­ství se kapi­tán...Read more »
n200708281404 LDL

Říše vlků (L´Empire des Loups)

...znač­ně ide­a­lis­tic­ké­mu (chcete-li - ne tak zka­že­né­mu) Jocelynu Quivrinovi. Kapitán P. Nerteaux pak bude divá­ky pro­vá­zet až do kon­ce fil­mu a spo­leč­ně s ním roz­mo­tá­te ono klub­ko tajem­ství. Pro mě osob­ně byl film...Read more »
vlcsnap 2017 09 03 09h14m25s991

Shingeki no Kyojin 20. díl

...titá­na jsou zabo­dá­vá­ny dal­ší a dal­ší šípy, v jeho blíz­kos­ti se obje­ví Hanji. Rozpráví s titán­kou a ško­do­li­bě jí vysvět­lu­je, jak fun­gu­je zbraň, kte­rou byla zaja­tá. Kapitán Levi a major Miche vyra­zí k úto­ku na obro­vu...Read more »
4

STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází

...že zaži­je­te něco úžas­né­ho a když to potom opa­ku­je­te, je to ješ­tě lep­ší. Cítím to jako pri­vi­le­gi­um.” Carol Marcus, Christopher Pike a admi­rál Kapitánský můs­tek Enterprise při­ví­tá nové­ho čle­na výpra­vy: vědec­kou pra­cov­ni­ci...Read more »
Padeset

Padesát odstínů šedi

...Bob, Carly man­žel. Režisérka Taylor-Johnson si vybra­la talen­to­va­ný a kre­a­tiv­ní tým v čele s pro­du­cen­ty MICHAELEM DE LUCA (Kapitán Phillips, The Social Network – Sociální síť), DANEM BRUNETTI (Kapitán Phillips, The Social Network...Read more »
CL

Nominacím na Českého lva vládnou filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) odha­li­la nomi­na­ce pro 24. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 71 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2016. O soš­ku Českého lva se...Read more »
StarterkD

Star Trek: Discovery - Brother (S02E01) - znovu tam, kam se člověk ještě nevydal

...potka­li i Enteprise. První minu­ty nové série se vra­cí do nových kole­jí a vra­cí nám prv­ní­ho kapi­tá­na seri­á­lu Star Trek. Kapitán Pike, kte­rý, mís­to Kirka, byl na pěti­le­té misi se vrhá do...Read more »
Bitva

Greyhound - Tom Hanks si napsal svůj scénář

Nebezpečnější než fronta Druhé světové války byla cesta na ní. Riziko si uvědomuje i kapitán amerického konvoje Ernest Krause (Tom Hanks), který má dopravit nové posily a zásoby spojencům do...Read more »
střední

Avengers: Infinity War - Recenze - 95%

...MCU. A já jim dávám za prav­du. I když byl Iron Man prv­ní, roz­hod­ně nebyl prv­ním Avengerem. Tím byl Steve Rogers ali­as Kapitán Amerika. I jeho prv­ní film má stej­ný podti­tul a nasto­lil tak...Read more »
word image 2

Místo zločinu Ostrava

...dív­čím duším. Kapitán Ema Grodská (Pavla Beretová) má po odcho­du z před­cho­zí funk­ce vol­no, a tak kri­mi­na­lis­tům ráda pomů­že. Šéf kri­mi­nál­ky sou­hla­sí a muž­ný duch oddě­le­ní dopl­ní jem­něj­ší žen­ský ele­ment. Vyšetřování postu­pu­je těž­ce, pode­zře­ní...Read more »
Qwail 027

Most přes řeku Kwai

...Geoffrey Horne (Joyce), Dalimil Klapka - Henry Okawa(kapitán Kanemacu), Ladislav Potměšil - John Boxer (major Hughes), Antonín Molčík - Andre Morell (plu­kov­ník Green), Bohdan Tůma - Peter Williams (kapi­tán Reeves),...Read more »
Specialiste

Specialisté

Seriál Specialisté si již vydo­byl své čest­né mís­to mezi čes­ký­mi detek­tiv­ní­mi stá­li­ce­mi. Jeho pří­z­niv­ci už dob­ře vědí, že se mohou týden co týden těšit na setká­ní se svý­mi oblí­be­ný­mi praž­ský­mi...Read more »
NExSPxyAR24ZBC 1 1

CHRIS EVANS

CHRIS EVANS (Steve Rogers / Kapitán America) byl před nedáv­nem k vidě­ní ve veli­ce oče­ká­va­ném sním­ku Joe Johnstona Captain America: První Avenger coby slav­ný hrdi­na comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel Steve Rogers nebo­li...Read more »
PrvniKontakt

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho...Read more »
Button

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?

Možná by byli šťast­něj­ší, mož­ná ne. Ale co když se takhle naro­dí jedi­ný chla­pec? Co když se naro­dí jako zvlášt­ní ano­má­lie ve svě­tě, kde všich­ni žijí a umí­ra­jí pod­le oby­čej­ných pra­vi­del?...Read more »