000000669

Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

Kolik lidí, tolik pří­bě­hů. Každý z nás nemá ces­tič­ku ke štěs­tí stej­nou. Co někdo dosta­ne zadar­mo, dru­hý si musí tvr­dě vydřít. A někdo může dřít do úmo­ru a stej­ně ho těs­ně...Číst dál »
Zoufale

Aneta Krejčíková (Milada (18–38let) – nejlepší kamarádka Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Milada je nej­lep­ší kama­rád­kou hlav­ní hrdin­ky Olgy. Je její rád­ky­ní, vrbou, ale i par­ťač­kou v hon­bě za lás­kou. Jste si vy osob­ně s Miladou v něčem podob­né? Myslím, že jsem v poho­dě vrba,...Číst dál »
41336553

Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha

Orion a Destiny, dva okříd­le­ní koně, dvoj­ča­ta, se spo­lu za měsíč­ní­ho svi­tu honi­li po oblo­ze. Destiny vyhrá­va­la a ješ­tě si Oriona kvů­li tomu dobí­ra­la, ale tak jem­ně sester­sky. Orion si vši­ml,...Číst dál »
13416048181 660x371

Migrant osahával desetiletou dívku. Nevolejte policii, nemá to smysl, tvrdil ředitel koupaliště naštvané matce

Vídeň – Dvaačtyřicetiletý Syřan byl obvi­něn z sexu­ál­ní­ho obtě­žo­vá­ní dese­ti­le­té dív­ky na vídeň­ském kou­pa­liš­tě poté, co si malá dív­ka stě­žo­va­la, že se jí muž nevhod­ně dotý­kal. Uvedl to ser­ver Die Presse....Číst dál »
large28129

RECENZE – Malé temné lži

...i Catrin Quinnová, která před několika lety přišla o své dva syny a teď žije téměř poustevnickým životem. A pak je tady její bývalá kamarádka Rachel, její dřívější milenec Callum......Číst dál »
0048110074 emily vichrna a zeme pulnocniho slunce A10110F17606 list 1

Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?

Emily je úpl­ně nor­mál­ní, téměř tři­nác­ti­le­té děv­če, to však jen na prv­ní pohled. Ovšem na ten dru­hý už tomu tak není. Její otec je totiž moř­ský muž, zatím­co...Číst dál »
grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

Grbavica je prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek bosen­ské reži­sér­ky Jasmily Žbanić. Název byl pře­jat od stej­no­jmen­né měst­ké čás­ti v Sarajevu a v pře­kla­du zna­me­ná “žena s hrbem“. Za vál­ky se zde ode­hrá­lo mno­ho...Číst dál »
The Oranges

The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda

Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nej­lep­ší přá­te­lé a sou­se­dé z uli­ce Orange Drive na před­měs­tí New Jersey. Jejich poho­do­vý život se ale obrá­tí vzhů­ru noha­ma ve chví­li, když se po pěti letech...Číst dál »
Dec01

Decibely lásky

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman...Číst dál »

V dobrém i zlém

...přistihnou, že sami nevěří tomu, jak šťastní jsou. Tady na švédském venkově, kde začínají žít svůj nový perfektní život. Když je v jejich švédském ráji navštíví Merryina kamarádka Frank, stane...Číst dál »

Tady to musí být - 60 %

Při zhléd­nu­tí pla­ká­tu k tomu­to film by mohl divák nabýt dojmu, že ve fil­mu bude ale­spoň zčás­ti něco z drs­né­ho svě­ta tvr­dé­ho roc­ku, avšak není tomu tak. Děj fil­mu se...Číst dál »
stažený soubor

Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?

Poppy byla nad­še­ná - důvod byl vcel­ku pros­tý. Její kama­rád­ka Sarah se uvo­li­la k tomu, že se s ní poje­de podí­vat za koní­ky. Někomu by na tom nepři­šlo nic div­né­ho,...Číst dál »

AUTA - rozhovor Richard Krajčo

Animovaná pohád­ka Auta (Cars) z pro­duk­ce stu­dia PIXAR pat­ří k nej­vět­ším oče­ká­va­ným hitům letoš­ní­ho léta. V uply­nu­lých něko­li­ka dnech  vzni­ka­lo v praž­ském stu­diu Virtual čes­ké zně­ní toho­to fil­mu. Pod režij­ní tak­tov­kou Jiřího...Číst dál »

Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005

Šestnáctiletá Bea je posled­ní pan­na ve tří­dě. Jestli se nechce dál ztra­p­ňo­vat, musí jí kama­rád­ky pomo­ci najít vhod­nou „oběť“, kte­rá by ji o panen­ství při­pra­vi­la… Bea cho­dí do dru­hé­ho...Číst dál »

Dawsonův PSYCHO svět

Ať žije Amerika a naiv­ní čes­ký divák. Tak za prvé: nejsem žád­ný fan­da toho­to při­hlouplé­ho ame­ric­ké­ho seri­á­lu, jak by se někdo mož­ná mohl myl­ně domní­vat. Možná bych byl, ale...Číst dál »

Nordwand (2008)

Lézt po horách je super, zažít tam sně­ho­vou bou­ři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povin­nos­tí pro všech­ny fanouš­ky horo­le­zec­kých fil­mů už jen kvů­li tomu, že podob­ně...Číst dál »

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to,...Číst dál »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Jak jste potkal Seana Penna a jak se zro­di­la myš­len­ka toho­to fil­mu? Seana Penna jsem potkal v roce 2008 během závě­reč­né noci Filmového fes­ti­va­lu v Cannes. V roce, kdy byl před­se­dou...Číst dál »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

Film Léto s gentle­ma­nem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osob­ně ten­to svá­tek? Ne, tenhle svá­tek jsem nikdy nesla­vil a odmí­tal jsem ho sla­vit.  Přišel mi umě­le a jen...Číst dál »
Rijen

Přemiéry říjen 2012

04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára...Číst dál »
elisa 1995 02

Élisa / Elisa

„Přísahám ti, mami, že ho zabi­ju kou­sek po kous­ku. Pomalu a něž­ně.“ ---- Dospívající dív­ka Marie je siro­tek: otce nikdy nepo­zna­la, a když jí byly tři, poku­si­la se ji její zou­fa­lá...Číst dál »
Krokuy

Kroky v dešti – minulost se nedá utajit

Máte rádi romá­ny z doby soci­a­lis­mu? Láká vás se do této neleh­ké doby vrá­tit byť jen v kni­ze? Chcete si pře­číst román plný tou­hy, lás­ky, ale i zra­dy? Neváhejte a sáh­ně­te po novin­ce...Číst dál »
Fu2

Fakjů pane učiteli - 65 %

Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie....Číst dál »

VÁCLAV NEUŽIL – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Charakterizujte ve struč­nos­ti svou posta­vu Zdeňka a jaký byl hlav­ní impuls při­jmout tuto roli ve sním­ku Andělé všed­ní­ho dne? Zdeněk je jed­no­du­še ztra­ce­nec, kte­rý tvr­do­šíj­ně lpí na něčem,...Číst dál »
Out3

Ouija - 50 %

Desková hra pro spi­ri­tis­tic­ké sean­ce je báječ­ný pro­stře­dek k tomu, abychom se zba­vi­li pár kama­rá­dů a pro­ži­li pořád­né vzrů­šo. Přesně tako­vou tou­hou trpí Debbie a její kama­rád­ka Elaine od dět­ství a podiv­ná...Číst dál »
bmid navrat z minulosti Xzp 384782

Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

Žijeme v době plné před­sud­ků. Rozštěpové vady rtu a pat­ra pat­ří mezi vady, kte­ré lze ope­ro­vat v čas­ném stá­diu po naro­ze­ní. Následná reha­bi­li­ta­ce, odhod­lá­ní pomoc svým tak­to posti­že­ným dětem je nároč­ná. Nezisková...Číst dál »