000000669

Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

Kolik lidí, tolik pří­bě­hů. Každý z nás nemá ces­tič­ku ke štěs­tí stej­nou. Co někdo dosta­ne zadar­mo, dru­hý si musí tvr­dě vydřít. A někdo může dřít do úmo­ru a stej­ně ho těs­ně před cílem...Číst dál »
Zoufale

Aneta Krejčíková (Milada (18–38let) – nejlepší kamarádka Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Milada je nej­lep­ší kama­rád­kou hlav­ní hrdin­ky Olgy. Je její rád­ky­ní, vrbou, ale i par­ťač­kou v hon­bě za lás­kou. Jste si vy osob­ně s Miladou v něčem podob­né? Myslím, že jsem v poho­dě vrba, ale řek­la...Číst dál »
41336553

Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha

Orion a Destiny, dva okříd­le­ní koně, dvoj­ča­ta, se spo­lu za měsíč­ní­ho svi­tu honi­li po oblo­ze. Destiny vyhrá­va­la a ješ­tě si Oriona kvů­li tomu dobí­ra­la, ale tak jem­ně sester­sky. Orion si vši­ml, že jeho...Číst dál »
The Oranges

The Oranges / Dcera nejlepšího kamaráda

Manželé Ostroffovi a Wallingovi jsou nej­lep­ší přá­te­lé a sou­se­dé z uli­ce Orange Drive na před­měs­tí New Jersey. Jejich poho­do­vý život se ale obrá­tí vzhů­ru noha­ma ve chví­li, když se po pěti letech vra­cí na...Číst dál »
large28129

RECENZE – Malé temné lži

...Například i Catrin Quinnová, která před několika lety přišla o své dva syny a teď žije téměř poustevnickým životem. A pak je tady její bývalá kamarádka Rachel, její dřívější milenec...Číst dál »
Dec01

Decibely lásky

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie...Číst dál »
0048110074 emily vichrna a zeme pulnocniho slunce A10110F17606 list 1

Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?

Emily je úpl­ně nor­mál­ní, téměř tři­nác­ti­le­té děv­če, to však jen na prv­ní pohled. Ovšem na ten dru­hý už tomu tak není. Její otec je totiž moř­ský muž, zatím­co mamin­ka je...Číst dál »
grbavica2 red1

Kritika_Grbavica

Grbavica je prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek bosen­ské reži­sér­ky Jasmily Žbanić. Název byl pře­jat od stej­no­jmen­né měst­ké čás­ti v Sarajevu a v pře­kla­du zna­me­ná “žena s hrbem“. Za vál­ky se zde ode­hrá­lo mno­ho tra­gic­kých pří­bě­hů,...Číst dál »
stažený soubor

Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?

Poppy byla nad­še­ná - důvod byl vcel­ku pros­tý. Její kama­rád­ka Sarah se uvo­li­la k tomu, že se s ní poje­de podí­vat za koní­ky. Někomu by na tom nepři­šlo nic div­né­ho, ale pro...Číst dál »

Capote

Film začí­ná vel­mi jas­ně a inten­ziv­ně. Nález mrt­vo­ly, krát­ké před­sta­ve­ní Capotea jako úspěš­né­ho chvásta­vým způ­so­bem zábav­né­ho redak­to­ra a spi­so­va­te­le. Jeho zau­je­tí vraž­dou a roz­hod­nu­tí napsat o ní nej­pr­ve člá­nek poz­dě­ji dokon­ce celou kni­hu. Truman...Číst dál »
Ostrov

Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život

Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je pře­ko­na­jí,...Číst dál »

Štěstí

Nový film reži­sé­ra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojem­ným pří­bě­hem o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí, jenž postup­ně pře­ros­te v oprav­do­vou lás­ku. Herecké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra fil­mu nava­zu­je na Slámův úspěš­ný debut Divoké vče­ly,...Číst dál »
200501181708 vera1

Vera Drake - žena dvou tváří

Projekt 100 sli­bu­je pro rok 2005 něko­lik zají­ma­vých fil­mo­vých setká­ní. Jde o his­to­ric­ky cen­né chu­ťov­ky (sci-fi Metropolis z roku 1927 nebo Charlieho Chaplina ve fil­mu Moderní doba), fil­my 60. a 70. let (např. Kdo se bojí...Číst dál »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

Film Léto s gentle­ma­nem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osob­ně ten­to svá­tek? Ne, tenhle svá­tek jsem nikdy nesla­vil a odmí­tal jsem ho sla­vit.  Přišel mi umě­le a jen komerč­ně impor­to­va­ný,...Číst dál »

AUTA - rozhovor Richard Krajčo

Animovaná pohád­ka Auta (Cars) z pro­duk­ce stu­dia PIXAR pat­ří k nej­vět­ším oče­ká­va­ným hitům letoš­ní­ho léta. V uply­nu­lých něko­li­ka dnech  vzni­ka­lo v praž­ském stu­diu Virtual čes­ké zně­ní toho­to fil­mu. Pod režij­ní tak­tov­kou Jiřího Stracha se...Číst dál »
bmid navrat z minulosti Xzp 384782

Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

Žijeme v době plné před­sud­ků. Rozštěpové vady rtu a pat­ra pat­ří mezi vady, kte­ré lze ope­ro­vat v čas­ném stá­diu po naro­ze­ní. Následná reha­bi­li­ta­ce, odhod­lá­ní pomoc svým tak­to posti­že­ným dětem je nároč­ná. Nezisková orga­ni­za­ce Šťastný...Číst dál »

Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005

Šestnáctiletá Bea je posled­ní pan­na ve tří­dě. Jestli se nechce dál ztra­p­ňo­vat, musí jí kama­rád­ky pomo­ci najít vhod­nou „oběť“, kte­rá by ji o panen­ství při­pra­vi­la… Bea cho­dí do dru­hé­ho roč­ní­ku střed­ní...Číst dál »

Dawsonův PSYCHO svět

Ať žije Amerika a naiv­ní čes­ký divák. Tak za prvé: nejsem žád­ný fan­da toho­to při­hlouplé­ho ame­ric­ké­ho seri­á­lu, jak by se někdo mož­ná mohl myl­ně domní­vat. Možná bych byl, ale to by...Číst dál »

Nordwand (2008)

Lézt po horách je super, zažít tam sně­ho­vou bou­ři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povin­nos­tí pro všech­ny fanouš­ky horo­le­zec­kých fil­mů už jen kvů­li tomu, že podob­ně ladě­ných -...Číst dál »

Filmové premiéry v únoru 2012

02. 02. 11             Perfect Sense Zatímco Susan a Michael obje­vu­jí nové a nepřed­ví­da­tel­ně hlu­bo­ké city, lidé na celém svě­tě se začí­na­jí cítit div­ně, jako by něco ovliv­ňo­va­lo jejich emo­ce. Je to pro­to, že jsou...Číst dál »

Tady to musí být - 60 %

Při zhléd­nu­tí pla­ká­tu k tomu­to film by mohl divák nabýt dojmu, že ve fil­mu bude ale­spoň zčás­ti něco z drs­né­ho svě­ta tvr­dé­ho roc­ku, avšak není tomu tak. Děj fil­mu se poma­lu roz­bí­há...Číst dál »

ROZHOVOR s režisérem Paolo Sorrentinem

Jak jste potkal Seana Penna a jak se zro­di­la myš­len­ka toho­to fil­mu? Seana Penna jsem potkal v roce 2008 během závě­reč­né noci Filmového fes­ti­va­lu v Cannes. V roce, kdy byl před­se­dou poro­ty a já...Číst dál »
Rijen

Přemiéry říjen 2012

04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dáv­no rezig­no­val na kari­é­ru „ajťá­ka“ a kou­pil cha­lu­pu na kon­ci malé ves­ni­ce, kde se zabyd­lel se svo­ji ženou Markétou (Bára Schlesinger), dce­rou...Číst dál »
VDobrem

V dobrém i zlém - Napínavý psychothriller plný nečekaných zvratů, který provokativně odhaluje temnou stranu manželství, mateřství a přátelství.

Rodina jako vystři­že­ná z kata­lo­gu na štěs­tí. Merry, žena v domác­nos­ti, milu­jí­cí man­žel­ka a mat­ka. Sam, doko­na­lý man­žel a otec. Štěstí na švéd­ském ven­ko­vě, kde nepo­tře­bu­jí nic a niko­ho, jenom sebe. Jednoho dne při­je­de do...Číst dál »
aa 4 300x194

Studená okurková polévka podle Týnky Strmé

Představovali jste si někdy, jak by asi chut­na­la tako­vá polév­ka z okur­ky? Potom se vám prá­vě poštěs­ti­lo. Studená okur­ko­vá polév­ka je ide­ál­ní pokrm do par­ných let­ních dnů a navíc neče­ka­ně obo­ha­tí váš...Číst dál »
Vsechno

Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.

Marin za sebou necha­la celý svůj život, s nikým ze své minu­los­ti nemlu­vi­la a ani její nej­lep­ší kama­rád­ka Mabel neví, co se s ní sta­lo, ani proč se roz­hod­la s nikým nemlu­vit. Jenomže teď...Číst dál »