K1Recddd

Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!

...tak. Přitom si při­znej­me, že na fil­my typu Demolition man či Policajt z Beverly Hills se dá kou­kat done­ko­neč­na, aniž by ztra­ti­li své kouz­lo. Nový sní­mek Bretta Ratnera, Křižovatka smr­ti je přes­ně...Read more »
K2Rec123

Křižovatka smrti 2 - Černožlutá dvojka má divákům stále co říct...

Po tří­le­té odml­ce se Křižovatka smr­ti navra­cí na plát­na kin. Nejedná se samo­zřej­mě o vzkří­še­ní jed­nič­ky, nýbrž o uve­de­ní dvoj­ky. A ačko­liv byla dru­há Křižovatka smr­ti natá­če­na ryze z komerč­ních důvo­dů, neboť její před­chůd­ky­ně vydě­la­la...Read more »
Kriz

Křižovatka smrti 2 - Jackie Chan a Chris Tucker se vrací…větší sranda, víc akce 

Inspektor Lee a detek­tiv James Carter si v hon­g­kon­gu uží­va­jí vysně­nou dovo­le­nou. Idylku náh­le pře­ru­ší výbuch bom­by na ame­ric­ké amba­sádě. Vše nasvěd­ču­je tomu, že za tero­ris­tic­kým úto­kem, při němž zemřou dva ame­rič­tí pře­kla­da­te­lé,...Read more »
lziyi2

Ziyi Zhang

...Křižovatka smr­ti 2, pokra­čo­vá­ní vele­ú­spěš­né akč­ní kome­die s Chrisem Tuckerem a Jackie Chanem a v hlav­ní roli. S dal­ší asij­skou hvězdou, ten­to­krá­te Jet Liem se setka­la v roce 2002 při natá­če­ní his­to­ric­ké­ho akč­ní­ho fil­mu Hero, kte­rý nejen,...Read more »
200608131158 cap001

Křižovatka osudu

Křižovatka osu­du je road movie tak tro­chu ve sty­lu čes­ké­ho Výletu od Alice Nelis. Podobně jako ve Výletu i zde se na ces­tu vydá­vá rodi­na a taky s poslá­ním vskut­ku pohřeb­ním. Prvních pár...Read more »

Přísaha

...pro­to, aby pra­vé­ho vra­ha dopa­dl… Přísaha je v pořa­dí již tře­tí režij­ní sní­mek (Vyvrhel-Indian Runner, Křižovatka smr­ti – Crossing Gurad, The) her­ce Seana Penna a zatím­co napří­klad v před­cho­zích Křižovatkách smr­ti doká­zal, že...Read more »
JackieChan

Jackie Chan

...film Police Story, kte­rý se dočkal úspě­chu. Hodně zazá­řil ve fil­mech: Rachot v Bronxu, Křižovatka smr­ti (po boku Chrise Tuckera), Tenkrát na výcho­dě (po boku Owena Wilsona a Lucy Liu), Tuxedo, Mýtus a mno­ha dal­ších....Read more »

Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles

...(pře­kva­pi­vě až na dabé­ry hlav­ní čtve­ři­ce, kte­ří tak pro­slu­lí nejsou) a hlas někte­rým posta­vám pro­půj­či­li i dal­ší celebri­ty jako asij­ská krás­ka Ziyi Zhang (Křižovatka smr­ti 2, Klan léta­jí­cích dýk), Patrick Stewart (tri­lo­gie...Read more »
starsky and hutch00

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji...Read more »

VideoTip: Váha Vody

...per­fekt­ní režii, kame­ře i hud­bě, ale i díky skvě­le vybra­ným her­cům. Z těch mě nej­ví­ce zau­jal jako vždy napros­to vyni­ka­jí­cí neko­mer­č­ňák Sean Penn (U-Turn, Tenká čer­ve­ná linie, režie: Křižovatka smr­ti, pří­sa­ha) a pak taky...Read more »

Sean Penn

...na tom, že se Penn stal sexu­ál­ním sym­bo­lem. V roce 1991 Penn nato­čil film Indiánský posel, kte­rý se stal jeho režij­ním debu­tem. Jeho dal­ší režij­ní dílo zahr­nu­je fil­my Křižovatka smr­ti,...Read more »
Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

...par­ťá­ci, Křižovatka smr­ti či fil­my Poslední skaut a Česká spoj­ka. Letní sché­ma TV Nova: Tematické sta­ni­ce sku­pi­ny Nova: Nova Cinema bude plná fil­mo­vých hitů. V pre­mi­é­ře uve­de Čínský zvě­ro­kruh, dále zahra­nič­ní trhá­ky...Read more »