Allad

Aladin - O TVŮRCÍCH

            WILL SMITH (džin) je herec, pro­du­cent a hudeb­ník, kte­rý byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara a je drži­te­lem ceny Grammy a kte­rý se těší boha­té kari­é­ře, jež zahr­nu­je fil­my, tele­viz­ní tvor­bu...Číst dál »
Tarakovsky

GENNDY TARTAKOVSKY

...nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety ho uve­dl v žeb­říč­ku pade­sá­ti budou­cích veli­ká­nů...Číst dál »

Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

...let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­ky a Samuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety...Číst dál »
xCFgc55ueOg

Jsme v pohodě - Paul Rudnick

...zle). Docela se divím, že proti uvedení neprotestoval nějaký konzervativní křesťanský spolek (nebo něco podobného) - opravte mě pokud se mýlím. Vzhledem k tomu, že premiéra byla v říjnu 2017,...Číst dál »
stromlží3 e1535611854186

STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE

Chcete-li se pono­řit do úžas­né­ho pří­bě­hu s nevšed­ním téma­tem a zasa­ze­né­ho do netra­dič­ní­ho pro­stře­dí dru­hé polo­vi­ny 19. sto­le­tí, kde se prv­ky rea­li­ty mísí s prv­ky fan­ta­zie; zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Strom...Číst dál »
pod dekou 1

#1840: Pod dekou - 95 %

...snaží naspat do hlavy. Tady budete ty silně křesťanské pasáže číst jednoduše tak, že fanatismus - nejen křesťanský, jakýkoli - je zhoubou lidského ducha a ten se z takové výchovy...Číst dál »
IMG 20190224 121405

RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo

Protože pro­to! Skončila jsem vždyc­ky u podob­né odpo­vě­di, pros­tě ne ne ne – pro mě neskous­nu­tel­né téma. Ale Milan Kučera mě dostal otáz­kou, kte­rou tre­fil hře­bí­ček na hla­vič­ku. Zkuste...Číst dál »
Whitney2

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka. Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la...Číst dál »

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka. Jednalo...Číst dál »
Assasin

Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT

Jedním z nej­vět­ších úspě­chů fran­čí­zy Assassin’s Creed bylo chyt­ré spo­je­ní sku­teč­né his­to­rie se zin­ten­zív­ně­nou fan­ta­zií. Asasíni a tem­plá­ři jsou obě sku­teč­né sku­pi­ny, jejichž filo­so­fie jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né a jejichž uta­je­ní ved­lo...Číst dál »
star wars darth maul 1

#1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 %

...Dathomiru" je opět sebranou sbírkou komiksů, které vycházely sešitově, a to i u nás v rámci časopisu "Star Wars Magazín". Tak nějak předpokládám, že to jsou ty nejlepší vybrané příběhy,...Číst dál »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

Stanice Prima COOL sla­ví COOLATINY. Za deset let své­ho živo­ta toho doká­za­la oprav­du hod­ně. Do rodi­ny FTV Prima se naro­di­la v roce 2009 jako její dru­hý člen. Snad aprí­lo­vé...Číst dál »
ZGOhw

Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

To nej­sil­něj­ší, neje­mo­tiv­něj­ší a nej­hlub­ší vyvr­cho­le­ní ze všech? Počkejte si na něj! Jak dlou­ho? Nebývalá rozkoš má čís­lo, kte­ré se vám bude nesmír­ně líbit! Vejde se vám tolik...Číst dál »
5181305 herec ashton kutcher leo marenghi skutr nehoda bouracka koleno fotka v1

Herec Ashton Kutcher zavinil bouračku! Místo odškodnění stačila jen fotka

Hvězda seri­á­lu Dva a půl chla­pa Ashton Kutcher (40) byl účast­ní­kem auto­ne­ho­dy. Svým vozem Tesla totiž sra­zil mla­dí­ka na skút­ru. Herci se nic nesta­lo, ale bál se násled­ků....Číst dál »

Tý potvoře to nedaruju

PRO MILOVNÍKY BESTSELLERU ĎÁBEL NOSÍ PRADU Neuvěřitelně stylový a zlomyslně zábavný příběh o světě módy, módních časopisech digitálního věku, souboji generací, selfíčkách, Twitteru a Instagramu Imogen Tateová, šéfredaktorka prestižního magazínu...Číst dál »

Matt LeBlanc

 Matt, celým jmé­nem Matthew Steven LeBlanc, se naro­dil 25.7.1967 v Massachusetts, kde žil se svo­jí mat­kou.     Studoval na střed­ní ško­le tech­nic­ké, kvů­li své záli­bě v auto­mo­bi­lech a moto­cy­klech.  V osm­nác­ti...Číst dál »

Courtney Cox

Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmlad­ší ze čtyř dětí, Richard, Dottie Pickett a Virginia. Když jí bylo deset, rodi­če se roz­ved­li a děti zůsta­li s mat­kou v Birminghamu. Matka s otcem poz­dě­ji...Číst dál »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re

Aneb rych­lý prů­let nad vše­mi váž­něj­ší­mi pro­blémy, kte­ré postih­ly natá­če­ní nové­ho Harryho Pottera.Tak troš­ku oheň Jede, jede mašin­ka, kou­ří se jí z komín­ka… Tak by se dal nazvat jeden...Číst dál »

Nový Web

Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový web... Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový fil­mo­vý maga­zín. Jak jste si urči­tě všimli, tak neza­čí­nám úpl­ně od nuly. Tyto strán­ky jsou pokra­čo­va­te­li strá­nek...Číst dál »
MJ

MILLA JOVOVICH

MILLA JOVOVICH svou herec­kou kari­é­ru zača­la v deví­ti letech rolí v Disneyho tele­viz­ním fil­mu Night tra­in to Kathmandu . Ve svých šest­nác­ti letech už měla na kon­tě fil­my Návrat do...Číst dál »
Vera Chytilova

Věra Chytilová

Prof. Mgr. Věra Chytilová (2. úno­ra 1929, Ostrava - 12. břez­na 2014, Praha) byla význam­ná čes­ká fil­mo­vá reži­sér­ka, peda­gož­ka FAMU. Kritika jí řadí mezi osob­nos­ti tzv. čes­ké nové vlny, kte­rá se...Číst dál »
skalpy zatni pesti 1

#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 %

...A patří to tam. Je to temné, je to nehezké, ale je to zatraceně dobré. A to se k nám tato série dostávala těžko, nejprve jen přes magazín "Crew2". Ale...Číst dál »

Z důvodů filmování je uzavřen Mánesův most v Praze

...mos­tu bude tram­va­jo­vá lin­ka čís­lo 18 v úseku Národní diva­dlo – Malostranská odklo­ně­na přes Újezd a Malostranské náměs­tí. Náhradní dopra­va nebu­de zave­de­na. Filmování orga­ni­zu­je spol. CZECH ANGLO PRODUCTIONS, s.r.o Zdroj: Magazín IZDoprava.cz...Číst dál »
Porad

Pořád jsem to já - O tvůrcích

            O TVŮRCÍCH               RICHARD GLATZER a WASH WESTMORELAND (scé­nář, režie) se zapsa­li do dějin fes­ti­va­lu Sundance v roce 2006, kdy jejich sní­mek...Číst dál »

Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky

Česká tele­vi­ze o letoš­ních Vánocích nadě­lí divá­kům tři pre­mi­é­ro­vé pohád­ky od tří výraz­ných reži­sé­rů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdi­no­vé musí vypo­řá­dat s nepříz­ní osu­du, kte­rou...Číst dál »
594787

Tý potvoře to nedaruju

PRO MILOVNÍKY BESTSELLERU ĎÁBEL NOSÍ PRADU Neuvěřitelně stylový a zlomyslně zábavný příběh o světě módy, módních časopisech digitálního věku, souboji generací, selfíčkách, Twitteru a Instagramu Imogen Tateová, šéfredaktorka prestižního magazínu...Číst dál »