Zeme1

Země zítřka - 40 %

Špatná budouc­nost niko­ho nedě­sí! A to je špat­né, veli­ce špat­né. S tím se musí něco udě­lat.  Jestli to neza­jí­má běž­né lidi, pak musí nastou­pit robo­tic­ká dív­ka Athena se svou utkvě­lou...Číst dál »
More

Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské i „bož­ské“ vlast­nos­ti i schop­nos­ti....Číst dál »
More

Percy Jackson: Moře nestvůr

...domov a aby zjis­til, jest­li je sku­teč­ně hrdi­nou.” Alexandra Daddario se vra­cí v roli Annabeth Chaseové, polo­bož­ské­ho potom­ka Athény, bohy­ně moud­ros­ti, v roli, kte­rou vytvo­ři­la ve fil­mu Percy Jackson: Zloděj bles­ku. O PERCYM...Číst dál »
flash new poster

Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

...naho­vá­ra Wallyho, aby jej pomo­hol. Na poli­caj­nej sta­ni­ci Wally fotí poli­caj­nú zlož­ku s infor­má­ci­a­mi a na vlast­nú päsť ide súro­de­nec­ké duo bojo­vať so zlo­či­nom. Akcia je úspeš­ná, ale Joe sa na nich...Číst dál »
Hoteltrans

Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]

...momen­tech se tak jako­by sní­mek poza­sta­vil aby byla mož­nost udě­lat něja­ký odkaz pro sou­čas­nou gene­ra­ci (posta­vy si fotí sel­fie, hod­no­tí kva­li­ty apli­ka­cí na svých mobil­ních tele­fo­nech atp.) po kte­rém jako­by sní­mek...Číst dál »
Sextape

Sex Tape - (45%)

...nezbý­vá nic jiné­ho, než se to sna­žit ze všech zaří­ze­ní sma­zat. Jak jen to zhod­no­tit, film pro­vá­ze­lo pár trap­ných scén. Jako dob­rý pří­klad poslou­ží roz­ho­vor o tom, jak si kdo fotí...Číst dál »

V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze.

...a násled­ně poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní na sta­ni­ci. U těch­to pro­cedur je s ní tlu­moč­ník, kte­rý musí vše pře­klá­dat. Ve fil­mu Lampa se ocit­ne­me v Tibetu. Fotograf se svým asi­s­ten­tem fotí zájem­ce před roz­lič­ným, mnoh­dy až...Číst dál »

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

...uká­za­ly být inter­ne­to­vé strán­ky „dra­i­ne­rů“ - lidí, kte­ří se baví tím, že bez povo­le­ní vstu­pu­jí do deš­ťo­vých odpad­ních kaná­lů po celé zemi, fotí se a poté zve­řej­ňu­jí foto­gra­fie na inter­ne­tu. Součástí strá­nek...Číst dál »