docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...omla­dil o hrá­če i o dvě gene­ra­ce mlad­ší, nejmlad­ší je bube­ni­ce Pája Táboříková z Jasné páky. Luboš jí občas půj­ču­je mik­ro­fon a Pája dostá­vá šan­ci uvá­dět muže do varu zpě­vem sta­ré pec­ky legen­dár­ní „JJ“ Mercedes...Read more »
vyr 95Lumpik3 1

Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 %

...ovšem při­jde den D. Na něm se sta­ne něco straš­né­ho. Během spor­to­vá­ní a dis­ci­plín se mamin­ce Kristýny ztra­tí dru­há dce­ra, Kristýnina sest­ra Jája. Všichni hle­da­jí, ale najít ji nemo­hou. Začnou postup­ně...Read more »
kdyz se broucek probudil

Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství

...oči vašich malých čte­ná­řů. Autor: Veronika Kratochvílová Ilustrace: Jája (Jaroslava Šupová) Žánr: Edice Pohádkové čte­ní Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou bam­book, Praha Počet stran: 56 Vazba kni­hy: pev­ná ISBN: 978-80-271-2427-5...Read more »
885 bg

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

...na návště­vu teta Pája, sest­ra Titeufovy mamin­ky. Ta je posed­lá vším eko­lo­gic­kým a coko­liv co si sama nevy­ro­bí, pova­žu­je za špat­né. Přivezla i dár­ky dětem. Pinďa dosta­la hrač­ku ze dře­va a Titeuf cihlu,...Read more »
Miklinova

Galina Miklínová

Spoluautorka scé­ná­ře, autor­ka výtvar­né podo­by a reži­sér­ka Lichožroutů. Režisérka, výtvar­ni­ce ani­mo­va­ných fil­mů a ilu­strá­tor­ka Galina Miklínová vystu­do­va­la Vysokou umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Praze, ate­li­ér fil­mo­vé a tele­viz­ní gra­fi­ky u prof. Jiřího Barty (1991-1997). V roce 1995 –...Read more »
bmid navrat z minulosti Xzp 384782

Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

...neros­tou. Jeho babič­ka mu začne vyprá­vět pří­běh o ženě, kte­ré se naro­di­la dív­ka jmé­nem Andulka s roz­ště­pem, dří­ve se tomu říka­lo zaje­čí pysk. Ta ale zemře­la a o dív­ku se sta­ra­la babič­ka, kte­rá jí...Read more »