StarGate

Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

Je před námi před­po­sled­ní pěti­ce a musím se při­znat, že seřa­dit ji byla opět vskut­ku pořád­ná raso­vi­na, kte­rá mi zabra­la něko­lik dlou­hých hodin. Nuže, pojď­me na to… 10) Hvězdná brána (Stargate...Číst dál »
StarTrekVIa

Star Trek VI: Neobjevená země

...seri­ál Hvězdná brá­na a jeho epi­zo­du Prisoners (s02e03), kde byl tým SG 1 Taldory odsou­zen strá­vit zby­tek živo­ta na vězeň­ské pla­ne­tě Hadante. Obě věze­ní jsou si totiž až pode­zře­lé podob­ná. V pře­váž­né...Číst dál »

Anonym – Obraz staré doby - 57 %

Milovníky his­to­ric­kých fil­mů a zejmé­na alž­bě­tin­ské doby může při­lá­kat film Anonym od reži­sé­ra Rolanda Emmericha, kte­rý se stal zná­mý fil­my Univerzální voják, Hvězdná brá­na, Godzilla a Patriot.Z výčtu fil­mů je patr­né, že...Číst dál »
Meditace

MILOŠ MATULA: MEDITACE

...Hvězdná brá­na k Novému věku. Spolupracuje s mno­ha osob­nost­mi, zabý­va­jí­cí­mi se osob­ním roz­vo­jem i alter­na­tiv­ní­mi způ­so­by léče­ní. Je nejen duchov­ním uči­te­lem a tera­pe­u­tem, jenž pořá­dá semi­ná­ře a před­náš­ky, ale i fil­mo­vým a hudeb­ním pro­du­cen­tem. O medi­ta­ci říká:...Číst dál »
Aqua3340

Aquaman - Král sedmi moří - má první trailer.

V pro­sin­ci toho­to roku půjde do kin nový hit od DC (Warner Bros). Uveřejňujeme prv­ní trai­ler na Krále sed­mi moří - čle­na Ligy spra­ve­dl­nos­ti. V hlav­ních rolích hvězda seri­á­lu Hvězdná...Číst dál »

ROLAND EMMERICH

...Heath Ledger a Joely Richardsonová. V roce 1994 Emmerich reží­ro­val kul­tov­ní hit Univerzální voják a po něm násle­do­va­la Hvězdná brá­na. Pak při­šly dva z nej­po­pu­lár­něj­ších akč­ních fil­mů všech dob: V roce 1996 Den nezá­vis­los­ti. Snímek vydě­lal...Číst dál »