Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Hranice v srdci, Hranice v sudě'
dckk 49 nova hranice 3

#1850: DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá - 65 %

DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá (DC: The New Frontier) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 4 až 6 minisérie...Read more »
dckk 48 nova hranice 1

#1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %

DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 minisérie...Read more »
Zlata mladez II 02

Youtuber, raperka i politik v indické továrně na boty. Zlatá mládež vystoupí z komfortní zóny a za hranice Česka.

Sabina Mladenová, Jiří Fiala // zvuk: Luka Šuto, Jan Kalužný //zvu­ko­vý mix: Filip Sedláček // dra­ma­tur­gie: Kamila Zlatušková // vedou­cí výro­by: Lucie Chalánková, Jan Vlček, Kateřina Zavadilová // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Dušan Mulíček // účin­ku­jí: Šarlota Fratinová, Klára Havlíková, Petr Mareš, MikeJePán,...Read more »
Hranice1

Star Trek V: Nejzazší hranice

Star Trek III: Pátrání po Spockovi. Nejzazší hra­ni­ce postrá­dá sko­ro všech­no, co bylo zají­ma­vé na Star Trek IV: Cesta domů. Děj je zby­teč­ně kom­pli­ko­va­ný. Ne ve smys­lu, že by byl sofis­ti­ko­va­ný...Read more »

Hranice života

neži­jí a vůbec pro­ží­vá vel­mi pra­po­div­né věci. Nutno pozdvih­nout vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny, avšak nejsou to jen her­ci vede­ní reži­sé­rem, kte­ří děla­jí film tolik pou­ta­vým. Je to pře­de­vším výbor­ný střih Matta Chessea...Read more »
PanCasu

Pán času – Doctor Who – šílený, mimo jakékoli hranice, provázaný, nedbale elegantní a se stovkou odstínů modré

A až vám dech dojde, tak vám ho vyra­zí zno­va… „Počkejte chví­li. Kdo vám dal vede­ní? A kdo vlast­ně sak­ra jste?“ „Jsem Doktor. Jsem Pán času. Jsem z pla­ne­ty Gallifrey v sou­hvězdí Kastaberus. Je...Read more »
img 567238 orig

Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

kte­ré­ho vydra­ži­la, ale to zase tolik neva­dí, jádrem kni­hy je něco jiné­ho – pře­vlá­dá stra­te­gie, plá­ny boje. Objevují se i psy­cho­lo­gic­ké prv­ky pro­ží­vá­ní postav, pře­de­vším jejich vlast­ní situ­a­ce. Ale posta­vy se...Read more »
Michal Čagánek

ROZHOVOR: Michal Čagánek: Baví mě rozpouštět hranice mezi lidmi....

prv­ní část kni­hy. Americký ven­kov. Kde jste vzal inspi­ra­ci? Jaké to bylo pohy­bo­vat se ve spi­so­va­tel­ské duši prá­vě těmi­to podiv­ně drs­ný­mi reá­li­e­mi? Inspiraci beru pře­de­vším zevnitř. Z vel­ké­ho Spiritu (In-Spirit:-) Úvodní...Read more »
bili baroni 2

Na hranice nikdy více

ode­hrá­vá, a taky její auten­ti­ci­ta. Při čte­ní bude­te mít pocit, že autor urči­tě vychá­zí ze svých vlast­ních zážitků, tak uvě­ři­tel­ně je všech­no popsa­né - dobo­vé reá­lie, smýš­le­ní i výra­zy, kte­ré jed­not­li­vé posta­vy pou­ží­va­jí....Read more »
Teorie

Teorie všeho - Místa v srdci

pře­dá­va­nou nové­mu kole­go­vi, kte­rý uči­nit nový objev. „Místa jako je Cavendish dodá­va­jí fil­mu kouz­lo, pro­to­že vše, co se tam ode­hrá­vá, vypa­dá vel­mi dob­ře,“ říká McCarten. Režisér James Marsh sou­hla­sí a dodá­vá...Read more »

Imaginárium Dr. Parnasse – aneb výlet za hranice naší představivosti.

měl někdo jas­nou vizi a držel se v mezích dob­ré­ho vku­su.   K doko­na­los­ti má ten­to film dale­ko, pře­de­vším po scé­náris­tic­ké strán­ce, avšak je vel­mi pří­jem­ným osvě­že­ním sou­čas­né fil­mo­vé tvor­by zamě­ře­né ve vel­ké vět­ši­ně...Read more »
IMG 3116

RECENZE: Ztracené město Z

vycou­val z hlav­ní role kvů­li nároč­nos­ti natá­če­ní v džun­g­li, Charlie Hunnam, kte­rý ho nahra­dil a vel­mi láka­vé téma, kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech sli­bo­va­li při­nejmen­ším zají­ma­vou podí­va­nou. A Ztracené měs­to Z je mno­hem víc než jen zají­ma­vá...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU

v nelí­tost­né­ho zabi­já­ka. „Považuji Alejandra za téměř shake­spea­rov­skou posta­vu.“, pozna­me­ná­vá Sheridan. „Vyjadřuje se pomo­cí vnitř­ních mono­lo­gů, kte­rý­mi vní­ma­vě komen­tu­je svět, ve kte­rém žije­me, a kte­ré nachá­ze­jí u Kate ode­zvu. Ale záro­veň je uvěz­něn...Read more »
Cesta

Cesta do středu Země

Šlo v pod­sta­tě o plán, jakým způ­so­bem budou v jed­not­li­vých čás­tech fil­mu uží­vá­ny bar­vy“, říká Brevig. „V úvo­du fil­mu jsme pou­ží­va­li hlav­ně tlu­me­né odstí­ny barev, kte­ré se s vývo­jem děje pro­mě­ňo­va­ly v mno­hem živěj­ší barev­nou...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

fes­ti­va­lu CILECT v Karlových Varech. Po udá­los­tech na Národní tří­dě vznik­la mezi stu­den­ty myš­len­ka rea­go­vat na poli­cej­ní repre­si vyso­ko­škol­skou oku­pač­ní stáv­kou a infor­mo­vat veřej­nost o udá­los­tech v Praze – tedy začít Studentské vysí­lá­ní, nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ství,...Read more »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

pro něj vyrov­ná málo­kdo.             Nejvíce ho však zau­jal úvod­ní text z fil­mu Nová nadě­je:             „Zuří občan­ská vál­ka. Lodě vzbou­řen­ců, úto­čí­cí z taj­né základ­ny, vybo­jo­va­ly svá prv­ní vítěz­ství nad zlým galak­tic­kým...Read more »

Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ

kte­rý je zná­mý svý­mi vyhra­ně­ný­mi posta­va­mi, na fil­mu fas­ci­no­va­lo zásad­ní téma ome­zo­vá­ní lid­ských svo­bod v zájmu bez­peč­nos­ti spo­leč­nos­ti a zda boj pro­ti zlo­čin­nos­ti pro­ti­práv­ní­mi pro­střed­ky nezpů­so­bí nena­pra­vi­tel­né ško­dy. „Tento film nasto­lu­je nezod­po­vě­ze­nou...Read more »
Logo

G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ

a sice k původ­ní tři­ce­ti­cen­ti­me­t­ro­vé akč­ní figur­ce, Joeovi,“ vysvět­lu­je Jon M. Chu. „Návrat Joea Coltona nám při­pa­dal jako něco oprav­du vzru­šu­jí­cí­ho.“ Světová super­hvězda a kasov­ní mag­net Bruce Willis se ve fil­mu obje­ví jako...Read more »
dckk 75 superman co se stalo s muzem zitrka 1

#2064: DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka?

80. let stával hvězdou nakladatelství DC Comics a to mu ve stejné době, kdy začali vycházet jeho "Watchmen - Strážci", svěřilo i svůj poklad. Přimělo ho k vytvoření posledního příběhu...Read more »
dckk 58 green lanter arrow krusne cesty hrdinstvi 1

#1938: DC komiksový komplet 58: Green Lantern / Green Arrow - Krušné cesty hrdinství - 70 %

útěku""DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první""DC komiksový komplet 49: DC Nová hranice, kniha druhá""DC komiksový komplet 50: Flash - Návrat Barryho Allena""DC komiksový komplet 51: JLA -...Read more »
dckk 60 jsa zlaty vek 1

#1958: DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk - 80 %

pánům Robinsonovi a Smithovi vyšlo naprosto dokonale. Skončila druhá světová válka. Samozřejmě tedy trochu jinak než ve skutečnosti. Superhrdinové Zlatého věku se jí neúčastnili a my se dovídáme docela zajímavý...Read more »
cestující3

Cestující

Byl to židov­ský a vel­mi váže­ný obchod­ník, maji­tel továr­ny, ale i uzná­va­ný člen komu­ni­ty, jež žil na vel­mi vyso­ké úrov­ni v moder­ním šes­ti­po­ko­jo­vém bytě v Berlíně. Vše se ale změ­ni­lo v oka­mži­ku, kdy v jeho oko­lí...Read more »
Hoteltrans

Hotel Transylvánie - o filmu

a vytvo­řil také sty­li­zo­va­ný a vel­mi výji­meč­ný úvod k fil­mu Kazatel. V pří­pa­dě Hotelu Transylvánie, své­ho prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho sním­ku, tou­žil Tartakovsky po nato­če­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu, jaký by neměl obdo­by: v době, kdy se vět­ši­na ani­mo­va­ných fil­mů...Read more »
lichožrouti

Lichožrouti – 70%

vám ale urči­tě dával(a) na vyprá­ní ponož­ky dvě. Knižní ver­ze se od fil­mo­vé liší, napří­klad v méně detail­ním popi­su a množ­ství postav. Děj fil­mu je méně sple­ti­tý, méně zábav­ný a více spo­lé­há na...Read more »

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

tři­krát nomi­no­va­ný Peter Weir* sto­jí u kor­mi­d­la a oscarovýŽ herec Russell Crowe** svý­mi roz­ka­zy v tom­to mimo­řád­ném akč­ním a odváž­ném dob­ro­druž­ství ovlá­dá celou obra­zov­ku. Jednodisková ver­ze: Zvuk: čes­ký 2.0, ang­lic­ký 5.1, DTS, pol­ský 2.0...Read more »
the good lie poster

The Good Lie

všu­dy, nechy­bí cit­li­vé momen­ty, ani chví­le, kdy se člo­věk upřím­ně zasmě­je. Hold vzdá­vám tvůr­cům ale pře­de­vším za závěr, kte­rý se lehce mohl zvrh­nout v oby­čej­nou cito­vou ždí­mač­kou, ale nako­nec při­ná­ší hlav­ně...Read more »