KarelGott

Karel Gott

...dne 2008-10-05. ↑ http://koktail.pravda.sk/gott-vyfukol-pesnicku-gombitovej-musel-spievat-po-slovensky-pus-/sk_khudba.asp?c=A080805_210813_sk_khudba_p20 ↑ Pěvecká legen­da Karel Gott se v Las Vegas ože­nil. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2008-01-08 [cit. 2008-01-08]. Dostupné onli­ne. ↑ Skočit naho­ru k:a b c d e f g...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...polo­le­tí 2019 dosáh­li 37 % podí­lu na sle­do­va­nos­ti a den­ně oslo­ví­me téměř 4,8 mili­o­nu divá­ků star­ších čtyř let. Síla naše­ho úspě­chu spo­čí­vá v dlou­ho­do­bé a stá­lé pro­gra­mo­vé stra­te­gii. Naším cílem je při­ná­šet důvě­ry­hod­né zpra­vo­daj­ství...Read more »
AngeligaScreen

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

...zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/1-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/1-rozdil-de.mp4 Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/2-rozdil-cz.mp4   https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/08/2-rozdil-de.mp4 Po...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Pokračovat bude také úspěš­ný kri­mi­nál­ní seri­ál Specialisté (pon­dě­lí 7. led­na) a rea­li­ty show Výměna man­že­lek (stře­da 9. led­na). Zpravodajské a pub­li­cis­tic­ké pořa­dy jsou samo­zřej­mos­tí. „TV Nova neza­há­lí ani na začát­ku roku 2019 a na tele­viz­ní...Read more »
Luke

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

...Oblíbený Dylan z Beverly Hills. iDNES.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. ↑ Zemřel Luke Perry, hvězdě seri­á­lu Beverly Hills 90210 bylo 52 let. Aktuálně.cz [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky) Detaily o článku Luke Perry Jméno člán­ku:...Read more »

Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…

...to spíš k smí­chu, ale jinak jsem spo­ko­je­ný. Po fyzic­ké strán­ce nemám her­cům, co vytknout. Pánové jsou samý sval a dív­kám sko­ro vypa­dá­va­jí jejich před­nos­ti z tri­ček ven :). Speciálně mě pak zau­ja­la mla­dič­ká...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 – 62. ročník slavností chmele a piva

...Mišík a ETC 22:50 - 24:00 ABBA.CZ WITTE STAGE (Letní kino - Vrchlického uli­ce) 18:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala 18:00 - 18:20 Zahájení 18:20 - 19:30 Slza 20:00 - 21:00...Read more »
roduna

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

...Program a akce Divadla Spejbla a Hurvínka čer­ven 2019   před­sta­ve­ní pro děti a rodi­če: Ne                          23.6. 2019                            14.00                     Hurvínkův pople­te­ný víkend Marker Fair Prague 2019 So, Ne                    22.6.- 23.6.2019                                 Výstaviště Praha, Holešovice...Read more »
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg

Poslední aristokratka

...herec­ký reži­sér, pro­to s ním her­ci rádi spo­lu­pra­cu­jí. Přestože to může být pro her­ce nároč­né, vidí, že to má smy­sl. https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/10/Balzerová_o_spolupraci_s_JV_720.mp4 ŘEKLA KATEŘINA ONDŘEJKOVÁ, KREATIVNÍ PRODUCENTKA Z ČESKÉ TELEVIZE S pro­du­cen­ty Ondřejem Zimou...Read more »
2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

...úspěš­ně! Pachatelé trest­ných činů jsou na ně krát­cí. Žádná vraž­da, žád­ný únos, ani jiný trest­ný čin nezů­sta­nou neob­jas­ně­né! Premiérové díly s majo­rem Strouhalem již od 1. dub­na ve 20.20 na TV Nova!...Read more »
Kolin

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

...Keith Flint dead aged 49. The Independent [onli­ne]. 2019-03-04 [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (ang­lic­ky) ↑ Skočit naho­ru k: a b Zemřel Keith Flint. Zpěváka sku­pi­ny The Prodigy našli mrt­vé­ho u jeho domu v Essexu. iROZHLAS [onli­ne]. [cit. 2019-03-04]. Dostupné onli­ne. (čes­ky)...Read more »
Tři bratři

Vánoční svátky na TV Nova

...Vánoční svát­ky na Nova Cinema Pořad + start 24. 12. 2019 Strašidlo can­ter­vill­ské (20:00) 25. 12. 2019 Čtvery Vánoce (20:00) 26. 12. 2019 Doktor Hollywood (20:00) Silvestr na Nova Cinema Pořad + start 31. 12. 2019 Spiklenci (20:00)...Read more »
mxgp 2019 zkX0YrZ64rc

Soutěž o 2 klíče MXGP 2019

S našim part­ne­rem Comgad.cz vyhla­šu­je­me novou sou­těž o MXGP 2019. Partner sou­tě­že: Stačí odpo­vě­dět správ­ně 2 odpo­vě­di, nej­přes­ně­ji tip­nout počet sou­tě­ží­cích a může­te vyhrát cenu. Soutěž pro­bí­há od 27. 09. 2019 do 15. 10. 2019....Read more »
img a299407 w1994 t1509400560

Horská chata jako krystal

...a fun­gu­je. Svým tva­rem tato uni­kát­ní hor­ská cha­ta při­po­mí­ná jaký­si krys­tal. Horská cha­ta nabí­zí sto dva­cet lůžek v aty­pic­ky řeše­ných poko­jích. Rovněž je cha­ta vyba­ve­na i restau­ra­cí s kuchy­ní. Pro archi­tek­ty byla jakým­si moder­ním...Read more »
film plakat 2013

Komedie Bajkeři už zítra v českých kinech. Zajímavosti z natáčení a soutěž o lístky uvnitř článku

...3 hor­ská kola jezd­ců v bike­par­ku a 6 kol pro kom­par­zis­ty 3 hor­ská kola Tenkrátů (posta­vy z fil­mu). Kola na kolo­vou byla zapůj­če­na z TJ Sokol v Praze. Za celé natá­če­ní došlo cel­kem k 5 ti...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...15:30 KDE: HLAVNÍ SCÉNA NÁM. SVOBODY Junior Big band – swing a jazz made in Litvínov Od 17:00 do cca 19:20 v sobot­ní pod­ve­čer bude na hlav­ním podiu Dočesné malé lit­ví­nov­ské pásmo....Read more »
Stats2019

Rok 2019

...Z toho vychá­zí, že v prů­mě­ru při­šlo více než 6 tisíc uži­va­te­lů (6107) a 7 tisíc zob­ra­ze­ní (7192) za den. Celkem vyšlo za rok 2019 3093 člán­ků, z nej­ví­ce 1260 v měsí­ci  květ­nu. Stats2019 Statistiky nejaktivnějších...Read more »
opráski 2019

Opráski 2019

...koníč­kem a máte smy­sl pro typic­ký obrás­ko­vý humor, kalen­dář Opráski 2019 vám nejen poslou­ží na zazna­me­ná­vá­ní věcí, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout, ale vás taky poba­ví. Hodnocení: 100% Opráski 2019 Autor: jaz Vydáno:...Read more »

Good bye, Lenin

...Mennana Yapoa. Producent - samouk. V roce 1984 byl jed­ním ze zaklá­da­jí­cích čle­nů Sputnik Kino Kollektiv v Berlíně. V roce 1992 spo­leč­ně s Tomem Tykwerem zalo­ži­li pro­dukč­ní spo­leč­nost Liebesfilm, pod jejíž hla­vič­kou nato­či­li Tykwerův...Read more »
skryté světy

Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa

Rok 2019 je za dveř­mi a tako­vý kalen­dář, nad kte­rým vás ilu­stra­ce donu­tí chvil­ku postát a pře­mýš­let, se roz­hod­ně hodí. Ne kaž­dý den je úpl­ně super a někdy potře­bu­je lid­ský mozek vypnout a mám...Read more »
lucie ernestová

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

...čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den. Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019...Read more »
nhl 2009 8211 sestavy 2019 20 rzNNwNDbzRk

NHL 2009 - sestavy 2019/20

...v Kometě. Plus mno­ho dal­ších hrá­čů, kte­ré bylo nut­né od roku 2008, kdy NHL 2009 vyšlo, nově vytvo­řit. Nejnovější sesta­vy sta­huj­te z auto­ro­va odka­zu na Splinterice.com - NHL 09 ELITE ROSTER 2019-2020....Read more »
Arctic 2

Pětice filmových počinů roku 2019, která by neměla chybět na vašem jídelníčku

...Tenkrát v Hollywoodu Once Upon a Time in Hollywood bych sice neo­zna­čil za nej­lep­ší film roku, ale za jeden z nej­vět­ších fil­mo­vých zážit­ků nejen roku 2019 zce­la nepo­chyb­ně ano. Ať už díky duu...Read more »
Tittle 4

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

...Harrisona Forda i Stevena Spielberga. Společnost Disney koneč­ně ohlá­si­la datum pre­mi­é­ry nové­ho Indiana Jonese. V pátém pokra­čo­vá­ní této legen­dár­ní série se může­me těšit na Harrisona Forda, do reži­sér­ské­ho křes­la se opět usa­dí...Read more »
AFF Košice

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

...fes­ti­va­lech. Jeden z nej­vět­ších zážit­ků při­ne­sl režij­ní debut holly­wo­od­ské­ho her­ce Paula Dano s názvem Wildlife. Psychologicky přes­nou stu­dii dospí­va­jí­cí­ho chlap­ce v Americe 60. let zdo­bí skvě­lé herec­ké výko­ny Carey Muligan a Jakea Gyllenhaala v rolích jeho...Read more »
gorkialternativefrdeutschland mg 5466 Foto Ute Langkafel.jpg

Oliver Frljić a soubor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo? - 27. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou

Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić Vstupenky: goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/ https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2018/09/Gorki-Alternative-für-Deutschland-Trailer.mp4...Read more »