juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

...co bylo dál, tře­ba se nám pove­de ji s námi udr­žet až do sví­tá­ní.“ JUNIPER. Holčička, kte­rá se naro­di­la pří­liš brzy Napsali: Kelley a Thomas Frenchovi Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2017...Číst dál »
large28129 1

RECENZE – Holčička, kterou tam nechali

...adoptuje bohatý bezdětný pár. Pojmenují ji Natalia a holčička se pro ně stane středobodem vesmíru. Natalia prožívá bezstarostné dětství, adoptivní rodiče ji vroucně milují a chrání před válkou, která zuří...Číst dál »
web lucy maud montgomery

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

Paní Ráchel Lyndeová byd­le­la v sou­sed­ství Cuthbertových. Byla to dáma, jejíž dům neby­lo rad­no minout, pokud chtěl člo­věk zůstat u ostat­ních jako ten, kte­rý vyzná­vá dob­ré mra­vy. Tato dáma totiž bez ohle­du...Číst dál »
img 169434 main

Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %

Dvacet pohá­dek sesklá­da­ných a sepsa­ných na moti­vy růz­ných zná­mých pří­bě­hů – tak by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat tahle kni­ha. Vilík je u babič­ky a léčí se z nemo­ci. Každý večer k němu při­chá­zí hol­čič­ka z krbu a její...Číst dál »
3 15 zemres001

3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch „podle skutečných událostí“

Stejně jako jsou tee­nage­rov­ské kome­die cha­rak­te­ris­tic­ké tím, že se v nich pře­žvý­ká­vá psí trus a nevě­dom­ky poly­ká eja­ku­lát, stej­ně tak i moder­ní horor má svá jed­no­znač­ná spe­ci­fi­ka. Pomineme-li depre­siv­ní výtvar­nou strán­ku, pat­řič­ně roz­kle­pa­nou...Číst dál »
Enid poster

Enid - 75%

Byla jed­nou jed­na hol­čič­ka, kte­rá straš­ně moc milo­va­la své­ho tatín­ka. I když měla dva mlad­ší bra­t­ry, tak byla ona, dív­ka, tatín­ko­va. Oba si spo­lu moc rozu­mě­li, oba měli buj­nou fan­ta­zii...Číst dál »
IMG 20180424 192134

Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé

...jeden dou­šek, ale ta malá spo­řá­da­la – no. Víc než jeden dou­šek. Hltounek malá. Na kaž­dý pád skut­ko­vá pod­sta­ta byla jas­ná jako měsíc, kte­rý zářil nad vrchol­ky stro­mů. Holčička se...Číst dál »
11 pam tn ch filmov ch moment 0daS SDCT U

11 památných filmových momentů

...jako „tulák Charlie“. Gagy a taš­ka­ři­ce se tu mísí s lid­ským pří­bě­hem a ape­lem pro­ti nesmy­sl­né tech­no­lo­gi­za­ci a odlid­ště­ní živo­ta. Holčička v červených šatech v Schindlerově seznamu Tento Spielbergův sní­mek asi viděl takřka kaž­dý. Scéna likvi­da­ce...Číst dál »

11 památných filmových momentů

...života. Holčička v červených šatech v Schindlerově seznamu Tento Spielbergův snímek asi viděl takřka každý. Scéna likvidace ghetta patří mezi ty nejsilnější záběry. Holčička v červených šatech (v jinak prakticky...Číst dál »
C5BDenyvbC49Bhurecenzefilmu

Ženy v běhu – Recenze – 60%

...Ta holčička si pak udělá z Kubařové de facto neplacenou chůvu a začne se ji snažit dohazovat svému tatínkovi, což asi mělo působit roztomile a dětsky nevinně, ale v důsledku...Číst dál »
VelkaKniha

Velká kniha sněhu a ledu

...otu­žil­cích, jak si posta­vit iglú a mno­ho dal­ší­ho. Vše je peč­li­vě a krát­ce popsá­no včet­ně obráz­ku, kte­rý vysti­hu­je danou udá­lost nebo pojem. Písmena jsou men­ší, a tak text bude pro prv­ňá­ky ješ­tě pro­blé­mem,...Číst dál »
Mientras duermes 605x402

Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %

Šťastný? To je přes­ně můj pro­blém. Že nemůžu být šťast­ný. Nikdy jsem nebyl. Nedokážeš si před­sta­vit, jaké to je, pro­bu­dit se kaž­dý den bez moti­va­ce. To úsi­lí, kte­ré mě...Číst dál »

Silent Hill

Režisér Christophe Gans si udě­lal jmé­no napří­klad pove­de­nou akč­ní his­to­ric­kou podí­va­nou Bratrstvo vlka: Hon na bes­tii nebo samu­raj­ským fil­mem Freeman: Plačící Drak, kde před­ve­dl, že cit pro vizu­ál­ní vytří­be­nost mu...Číst dál »
popelka

Věčný příběh (EverAfter)

Když moder­ní zpra­co­vá­ní o Popelce, tak tohle. Drew Barrymore je na tuto roli pří­mo stvo­ře­ná, pro­to­že jak už víme i z jiných fil­mů doká­že být Drew jem­ná i drs­ná. V tom­to fil­mu se obje­ví...Číst dál »
revolutionary road 0053

Nouzový východ - 80%

Bílý domek na mír­ném sva­hu u lesa, zastři­že­né túje u ces­ty, krás­ná man­žel­ka v domác­nos­ti lás­ky­pl­ně peču­jí­cí o solid­ně vydě­lá­va­jí­cí­ho man­že­la úřed­ní­ka, dvě děti v naškro­be­ných šatič­kách - chla­pe­ček  a hol­čič­ka. Americký sen pade­sá­tých let...Číst dál »
LepsiSvet

Lepší svět - 78%

Víte, z čeho umí­chat  při­nejmen­ším zají­ma­vý švédsko-dánský koktejl? Zkuste tohle: Na stra­ně jed­né odlou­če­ná man­žel­ská dvo­ji­ce a jejich šika­no­va­ný syn. Na stra­ně dru­hé vdo­vec se synem, kte­rý ho nená­vi­dí. A na stra­ně...Číst dál »

Přísaha

...u pří­le­ži­tos­ti jeho odcho­du do důcho­du, kdyžto se vět­ši­na detek­ti­vů z jeho oddě­le­ní začne sjíž­dět na mís­to, kde byla nale­ze­ná bru­tál­ně zabi­tá holčička.Black se k ním při­dá a když pak jde onu smut­nou zprá­vu...Číst dál »

Robocop 3

18. 9. 2003 - NovaFirmu OCP ješ­tě stá­le neo­pus­ti­ly plá­ny na výstav­bu Delta City. Přestože ji pohl­ti­la japon­ská fir­ma Kanemitsu a Starý pán je mrtev, v Dietroitu řádí koman­do Rehab, kte­ré vše­mi pro­střed­ky vyprazd­ňu­je...Číst dál »

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

Revoluce v Matrixu skon­či­ly, vrá­til se i král, a tak jedi­ný fil­mo­vý titul ke kte­ré­mu se upí­na­ly mé nadě­je ve výji­meč­ný záži­tek byl závě­reč­ný (respek­ti­ve tře­tí) díl Hvězdných válek. Je to tu. Recenzi...Číst dál »

3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?

S duchař­ský­mi horo­ry se v posled­ní době doslo­va roz­tr­hl pytel. A zvláš­tě pak s těmi, jejichž hlav­ním moti­vem je dáv­ná vraž­da, pro­kle­tý dům a pomstych­ti­vá duše, kte­ré se ne a ne chtít jít do pek­la. A ne...Číst dál »
RR

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha...Číst dál »

Jedna ruka netleská

David Ondříček napsal ve spo­lu­prá­ci s Jiřím Macháčkem scé­nář a potom pod­le něj nato­čil film, kte­rý je mís­ty vtip­ný, mís­ty vel­mi vtip­ný, mís­ty vul­gár­ní a dohro­ma­dy tvo­ří moo­o­oc hezkou spatla­ni­nu. Při odcho­du z kina se...Číst dál »
n200808031553 Blood

Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

Už je to pár let, co jsou holly­wo­od­ské fil­mo­vé štá­by k zasti­že­ní v Evropě. Finanční strán­ka je o něco pří­z­ni­věj­ší, kva­li­ta srov­na­tel­ná. Také pro­du­cen­ti Blood and Chocolate umís­ti­li děj fil­mu do míst, kde...Číst dál »

Jannie Garth

Jennie, celým jmé­nem Jennifer Eve Garth se naro­di­la 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Carolyn a otec John mají, kro­mě Jennie ješ­tě (pro Jennie nevlast­ní) dva syny (John a Chuck) a čty­ři dce­ry (Lisa,...Číst dál »
Bares

Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu si své man­žel­ky moc nevší­má­te, máte ji, jak se říká, jis­tou. Co dělá­te vy osob­ně ve svém sku­teč­ném man­žel­ství pro to, aby vám neze­všed­ně­lo? S mojí ženou jsme spo­lu...Číst dál »

Life on Mars (2006) tv seriál

To si to takhle v pokli­du dělá­te zásluš­nou prá­ci jako vedou­cí pra­cov­ník poli­cie v Manchesteru, stí­há­te lot­ry a lum­py naru­šu­jí­cí poklid­né sou­ži­tí sluš­ných obča­nů, když tu do vás vra­zí plnou rych­los­tí auto a.......Číst dál »