large28129 1

RECENZE – Holčička, kterou tam nechali

...ženatého Viktora, který po změně režimu získal vysokou funkci. Nezapomněl však na staré přátele a snaží se rodině pomoci. Vzápětí však z jejich života zmizí. Po deseti letech se Natalia...Read more »
juniper3 e1535694482987

JUNIPER. Holčička, která se narodila příliš brzy

...nám naše mimin­ko zje­vo­va­lo před oči­ma v zrni­tém výře­zu na moni­to­ru ultra­zvu­ku. Nejdřív bylo jen nezře­tel­ným tem­ným ost­rův­kem, pak malou kulič­kou, potom mu zača­ly růst paže a nohy a nako­nec dlou­hé prs­ty a roze­zna­tel­ný...Read more »
web lucy maud montgomery

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

...samo­zřej­mě pod­le své­ho. Na dru­hé stra­ně se jed­na­lo o vyni­ka­jí­cí hos­po­dy­ni, kte­rá se zvlá­da­la sta­rat jak o sebe, tak i v uvo­zov­kách čmu­chat do sou­kro­mí ostat­ních sou­se­dů. Jednoho červ­no­vé­ho dne se však zača­lo něco...Read more »
img 169434 main

Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %

...vezí­ro­vi a der­vi­šo­vi. Jednoho dne půjde der­viš zaba­vit moc­né­ho šáha a nau­čí ho spe­ci­ál­ní­mu kouz­lu. Tomu samé­mu však i pro­rad­né­ho vezí­ra, kte­rý své­ho pána pod­le zra­dí, ale po záslu­ze bude potres­tán. O prin­cezně a Zeleném...Read more »

11 památných filmových momentů

...scén, které z různých důvodů považuji za pamětihodné, výjimečné, či třeba "jen" zajímavé. Stejně jako ve skutečné fotbalové jedenáctce, tak i zde je spousta filmů jiných a mají své vlastní...Read more »
C5BDenyvbC49Bhurecenzefilmu

Ženy v běhu – Recenze – 60%

...mohly celý závod běžet s urnou na zádech jako rodinnou štafetu. Přičemž to běhání je víceméně jenom záminkou pro různé romantické zápletky, jejichž hlavními hrdinkami je ta trojice dcer. Zdroj...Read more »
Enid poster

Enid - 75%

...se všech, kdo se jí z jejích pra­po­div­ných důvo­dů zne­lí­bí.  Manželovi se pomstí za to, že si dovo­lí vstou­pit do armá­dy tím, že se s ním roz­ve­de a zne­mož­ní mu vídat jejich děti,...Read more »
11 pam tn ch filmov ch moment 0daS SDCT U

11 památných filmových momentů

...půso­bi­věj­ší sní­mek, od zvu­ko­vé­ho dopro­vo­du, po vizu­ál­ní pre­zen­ta­ci, skry­té názna­ky, vlo­že­né scé­ny a skvě­lé­ho Jacka Nicholsona... Psycho - sprchovací scéna Když jsem Psycho viděl popr­vé, tak mě to zase až tak za...Read more »
3 15 zemres001

3:15 zemřeš - Další z remaků - Další z těch „podle skutečných událostí“

...nikam, či spí­še od začát­ku do začát­ku. Přesto všech­no – jak už zdů­raz­ňu­ji v šes­tém odstav­ci – The Amityville Horror (ori­gi­nál­ní název) si i tak zacho­vá­vá urči­tou zají­ma­vost a při­taž­li­vost. To konec­kon­ců potvr­zu­jí i okol­nos­ti,...Read more »
IMG 20180424 192134

Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé

...naka­zi­la kouz­lem. O tom neby­lo pochyb. A celá situ­a­ce se tak ješ­tě víc zkom­pli­ko­va­la.“ Především ale mohl začít tenhle nád­her­ný pří­běh plný vzá­jem­né náklon­nos­ti, všech forem lid­ské lás­ky i nená­vis­ti i tou­hy po moci zasa­ze­ný...Read more »
VelkaKniha

Velká kniha sněhu a ledu

...tak­že je dob­ré dohlí­žet nebo před­čí­tat. Na něko­li­ka mís­tech nalez­ne­me roz­klá­da­cí strán­ky, kte­ré jsou hez­ky poma­lo­va­né obráz­ky. Např. prv­ní obrá­zek vysti­hu­je kra­ji­nu v zimě. Když stra­ny roz­lo­ží­te, vidí­te na obráz­ku, co se...Read more »
img a294389 w1996 t1506350685

Nové bydlení se blíží

...na jejich vol­ný ter­mín, čímž bys­te se moh­li znač­ně zdr­žet  a  odchý­lit od har­mo­no­gra­mu a vaše byd­le­ní by se zby­teč­ně odsou­va­lo do nedo­hled­na. A pokud jste jen troš­ku zruč­ní, pak už jen...Read more »

Jannie Garth

...a po čtyřech měsí­cích zís­ka­la roli v seri­á­lu NBC „Nový život“, kde si zahrá­la posta­vu jmé­nem Barbara Eden. V roce 1990 zís­ká­vá roli Kelly Taylor v seri­á­lu FOX „Beverly Hills 90210“, kte­rá se pro její...Read more »
n200808031553 Blood

Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate)

...(z USA, jak jinak). Vivian roz­po­zná spří­z­ně­nou duši, a roz­hod­ne se poru­šit pra­vi­dla, kte­rá před tím fun­go­va­la něko­lik set let. Variace na Romea a Julii 21. sto­le­tí se nikterak neskrý­vá. Zamilovaný pár chá­pe, že...Read more »

Silent Hill

...Hill je pro­stou­pe­no zlem, kte­ré nepo­chá­zí z nikterak ori­gi­nál­ní zdro­je, ale je urči­tě ori­gi­nál­ně ztvár­ně­no. Gans je Francouz a prá­vě z jeho rodiš­tě občas vyjdou vizu­ál­ně fas­ci­nu­jí­cí díla, kte­rá sice občas nema­jí pří­bě­ho­vě...Read more »

3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?

...a míha­jí­cí se posta­vy v tem­ných zákou­tích. Otci rodi­ny postup­ně začí­ná v hla­vě znít onen podiv­ný a záhad­ný hlas a nutí ho, aby všech­ny zabil. Jediní, kte­ří jsou rela­tiv­ně v kli­du, je mat­ka a její nej­star­ší syn....Read more »

Přísaha

...u pří­le­ži­tos­ti jeho odcho­du do důcho­du, kdyžto se vět­ši­na detek­ti­vů z jeho oddě­le­ní začne sjíž­dět na mís­to, kde byla nale­ze­ná bru­tál­ně zabi­tá holčička.Black se k ním při­dá a když pak jde onu smut­nou zprá­vu...Read more »

Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

...zplo­ze­ná z dob­ré­ho úmys­lu (záchra­na jeho milo­va­né), se tak stá­vá mno­hem výraz­něj­ší. Hlavní dějo­vá linie je zasa­ze­na do doby při­bliž­ně tře­tí­ho roku Klonových válek. Nejvyšší kanc­léř Palpatin (Ian McDiarmid) je une­sen...Read more »

Robocop 3

...a mar­ně se sna­ží zamě­řit cíl. Je ostře­lo­ván z mno­ha zbra­ní a McDaggett ho zasa­hu­je gra­ná­tem do prs­ní­ho pan­cí­ře. Pak do boje zasa­hu­jí bez­do­mov­ci, kte­ří Murphyho sebou pod­zem­ní chod­bou. Na veřej­nos­ti je Robo...Read more »
LepsiSvet

Lepší svět - 78%

...lep­ší, razit hes­lo - oko za oko, zub za zub, nebo ono zná­mé křes­ťan­ské - když tě někdo uho­dí, nastav mu dru­hou tvář? Na to si po shléd­nu­tí fil­mu odpo­věz­te sami....Read more »
VecnyPribeh

Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle.

...ver­zi pohád­ky o Popelce. Šlechtična vyprá­ví původ­ní pří­běh pra­vé „Popelky“. Jako v téměř všech zpra­co­vá­ních žije malá hol­čič­ka Daniella sama se svým tátou do doby, než se zno­vu ože­ní a při­ve­de i dvě nevlast­ní...Read more »
Mientras duermes 605x402

Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %

...lůž­ku, ale  nemů­že pro­mlu­vit. Nikdo ho nedo­ká­že zasta­vit, ani hol­čič­ka z bytu odna­pro­ti, kte­rá ho nača­pe a začne jej vydí­rat. Nejdříve chce pení­ze, pak dokon­ce por­no­ka­ze­tu. Samotář za recep­cí se však nedá...Read more »
Bares

Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem

...jsem neho­dil ani koru­nu do hra­cí­ho auto­ma­tu. Tím se nechlubím, tím jenom zdů­raz­ňu­ju to, že mi tyhle zába­vy nejsou blíz­ké. Samozřejmě, kar­ty jsme hrá­va­li s rodi­či, v kru­hu rodin­ném, to jo, ale...Read more »

#42 - Noc oživlých mrtvol (1968)

...přes­ný roz­po­čet není znám), což se fil­ma­řům postu­pem let vrá­ti­lo zhru­ba sto­ná­sob­ně. Vzhledem k níz­ké­mu roz­počtu neče­kej­me her­ce zná­mé, o to lep­ší je však obsa­ze­ní nehe­rec­kých osob­nos­tí, kte­ré jen dokres­lu­jí rea­lis­tič­nost. Pro...Read more »

Jedna ruka netleská

...kina. Jestli ne, dej­te si nohy na stůl a pusť­te si zprá­vy v tele­vi­zi. Taky jsou sesta­ve­ny ze scén, kte­ré na sebe až tak úpl­ně nena­va­zu­jí. A mož­ná se taky u zpráv na Nově...Read more »

Kruh 2

...hor­ské­ho měs­teč­ka v Oregonu, aby defi­ni­tiv­ně zapo­mně­li na kaze­tu z prv­ní­ho dílu, kte­rá do týd­ne zabi­je kaž­dé­ho, kdo ji shléd­ne (pokud ovšem nevy­tvo­ří kopii a nepo­šle ji dál). Kazeta se však zno­vu obje­vu­je...Read more »