Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Hokej: Česko - Itálie'
Master

Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Fenomenální kuli­nář­ská show MasterChef Česko se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova. Už za pár týd­nů odstar­tu­je boj mezi desít­ka­mi kucha­řů o spl­ně­ní své­ho snu a výhru půl mili­o­nu korun. O vítě­zi roz­hod­nou jed­ni...Read more »
0049974585 Ju Wa PoZIt vel

Pozdrav z Itálie - edice Srdcovky, to pravé letní čtení

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh s čer­ve­ným ferra­ri a ces­tou po Evropě? Máte rádi rych­lá auta? Další kni­ha z Edice Srdcovky s názvem Pozdrav z Itálie je román o  lás­ce, ces­to­vá­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta, vás ihned vtáh­ne...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

...do éry výprav­ných vel­ko­po­dí­va­ných, do sta­dia roz­vi­nu­té­ho prů­mys­lu a obcho­du. Ale je to jenom optic­ký klam, kte­rý lze vysvět­lit tím, že se naroz­díl od jiných  nej­zná­měj­ších národ­ních kine­ma­to­gra­fií Itálie na sebe...Read more »
Vojta Dyk

Prvním koučem The Voice Česko Slovensko je Vojta Dyk!

...bude vítě­zem show The Voice Česko Slovensko, sta­ne se novou pěvec­kou hvězdou a navíc zís­ká výhru v hod­no­tě dvou mili­o­nů korun? The Voice Česko Slovensko už na jaře na obra­zov­kách tele­vi­ze Nova....Read more »

Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze

Tak a je to tady! Téměř po půlroč­ním hle­dá­ní, Česko koneč­ně našlo svou SuperStar. Hledání to neby­lo vůbec jed­no­du­ché a mnoh­dy nás stá­lo hod­ně ner­vů a peněz. Nakonec se ta pra­vá však našla a čes­ký...Read more »
master

MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni

Líbivá pub­li­ka­ce na kří­do­vém papí­ře vyu­ží­vá popu­la­ri­ty tele­viz­ní­ho pořa­du MasterChef Česko, kte­rý kon­cem loň­ské­ho roku odvy­sí­la­la tele­vi­ze Nova.  Ta sou­těž pre­zen­to­va­la jako „vel­ko­le­pou kuchař­skou show, kte­rá  při­nes­la sou­boj kuchař­ských talen­tů,...Read more »
PoznejCesko

Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky

Putujete rádi po České repub­li­ce? Zajímá vás his­to­rie, pří­ro­da a vše kolem? Právě vám je tedy urče­na pub­li­ka­ce Ivy Novákové, Poznej s námi Česko. Jirka Čech je chla­pec, kte­rý vás pro­ve­de celou kni­hou....Read more »

Česko verze A, B a C

Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko,...Read more »
MasterChef Česko

TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů

...Ruzek, ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny Nova.   MasterChef Česko   MasterChef Česko je neo­by­čej­ná kuli­nář­ská rea­li­ty show o ama­tér­ských kucha­řích, kte­ří na tele­viz­ní obra­zov­ce před­vá­dí svůj um a vzá­jem­ně boju­jí o titul MasterChef...Read more »
vlcsnap 2016 08 25 17h16m49s284

MasterChef Česko řada II. díl 4

Středeční díl MasterChef Česko. https://www.youtube.com/watch?v=MQ3t7Ejqjdw...Read more »
vlcsnap 2016 08 24 07h11m38s122

MasterChef Česko řada II. díl 3

Pondelní díl kuchař­ské show MasterChef Česko. https://www.youtube.com/watch?v=yJlG9DoSFfQ...Read more »

Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu

...Snímek spo­ju­jí­cí kome­di­ál­ní nad­sáz­ku a mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru vzni­kl v česko-německé kopro­duk­ci. “Jsem rád, že náš neo­hra­ba­ný důchod­ce Schmitke koneč­ně dora­zí i do měs­ta, kde jsem vyros­tl. Taky jsem zvě­da­vý na reak­ce čes­ké­ho pub­li­ka,...Read more »
LogoCSKR

Pro fanoušky filmu a kritik - Česko-slovenské filmové kritiky - CSKR.cz

...nebo ne. Jsou 2 vel­ké ser­ve­ry ČSFD a FDB. A mne minu­lý týden napadlo udě­lat nový web. Jmenuje se Česko-slovenské fil­mo­vé kri­ti­ky - CSKR.CZ. Tento web bude mít za úkol scho­maž­ďo­vat veš­ke­ré...Read more »
esko slovensko m talent 8211 prima sobotn m p m m p enosem tot ln zazdila y6rzfbD7AQM

Česko Slovensko má talent - Prima sobotním přímým přenosem totálně zazdila všechny snahy o úspěch

V sobo­tu začal sli­bo­va­ný pří­mý pře­nos zábav­né sou­tě­že Česko Slovensko má talent. Čekal jsem od Primy tro­chu více, než od kon­ku­renč­ní Superstar, ale bohu­žel se Prima při­blí­ži­la stá­le více tele­vi­zi o jed­nom...Read more »
Zomb05

Zombík a hokej

Read more »
masterchef esko ada ii d l 15

MasterChef Česko řada II. díl 15

Díl z 4.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=hFrZS_DbOdY...Read more »
vlcsnap 2017 01 13 09h12m11s646

Maigret - česko - česky

Podívejte se, na to, jak by mohl vypa­dat čes­ký dabing fil­mu Maigret a pří­pad mrt­vé­ho muže / Maigret’s Dead Man, pokud by čeští tvůr­ci dabin­gu nezmě­ni­li čes­ký a slo­ven­ský jazyk (jazyk ori­gi­ná­lu)...Read more »
vlcsnap 2016 09 13 10h59m08s925

MasterChef Česko řada II. díl 9

Díl z 12.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=kvWKoP6ne4I...Read more »
vlcsnap 2016 09 15 07h55m07s403

MasterChef Česko řada II. díl 10

Díl z 14.9.2016 https://www.youtube.com/watch?v=oXlDqzo4hFQ...Read more »
masterchef esko ada ii d l 21

MasterChef Česko řada II. díl 21

Díl z 2.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=B4uFD10fISE...Read more »
vlcsnap 2016 09 20 08h30m44s990

MasterChef Česko řada II. díl 11

Díl z 19.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=hGw6wG7klro...Read more »
masterchef esko ada ii d l 12

MasterChef Česko řada II. díl 12

Díl z 21.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=vL6LAarzvkg...Read more »
masterchef esko ada ii d l 13

MasterChef Česko řada II. díl 13

Díl z 26.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=fUXJPy1U0fM...Read more »
masterchef esko ada ii d l 16

MasterChef Česko řada II. díl 16

Díl z 5.10.2016. https://www.youtube.com/watch?v=AGYt3xyngrM...Read more »
masterchef esko ada ii d l 14

MasterChef Česko řada II. díl 14

Díl z 28.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=IUAE-pEN2BE...Read more »
masterchef esko ada ii d l 23 8211 fin le

MasterChef Česko řada II. díl 23 - finále

Díl z 23.11.2016 https://www.youtube.com/watch?v=ixTtzBfoPoo...Read more »