Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Hercule Poirot, Podivná loupež'
Poirot

Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu

prá­vě jmé­no Agathy Christie. Tady se při­znám k jed­no­mu leh­ké­mu pře­hma­tu, kte­rý se mi stal, když jsem jmé­no Hercule Poirot zasle­chl popr­vé. Tehdy zača­la prv­ní pří­pa­dy vysí­lat tuším Prima (teh­dy mož­ná...Read more »
P3

Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

ale byla vydá­na až v roce 1975, aby to byla oprav­du posled­ní kni­ha o Poirotovi. Je to oprav­du posled­ní pří­pad. Poirot je už sta­rý, na koleč­ko­vém křes­le a zno­vu se vydá­vá vyře­šit pří­pad...Read more »

Au Revoir, Monsieur Poirot – byly to dobré časy aneb Od Claphamské kuchařky až k Oponě

...z ang­lič­ti­ny legra­ci tím způ­so­bem, že někte­rá slo­va vyslo­vo­val tak, jak se psa­la. V jeho podá­ní zněl teh­dy Poirot oprav­du Poirot a ne jako Erkil Poaro. Občas mi to lezlo na ner­vy, ale...Read more »
3949afe189bfa105caf171803c26dccdab3c9b77

Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já

Známý herec David Suchet, kte­rý si zís­kal obli­bu tele­viz­ních divá­ků jako pun­tič­kář­ský detek­tiv Hercuile Poirot napsal ve spo­lu­prá­ci s novi­ná­řem Goeffreym Wansellem kni­hu Poirot a já. Postavu detek­ti­va a gentle­ma­na si oblí­bi­li mili­o­ny divá­ků po celém...Read more »
Loupez

Loupež ve velkém stylu - 50 %

...jed­no­du­chá, ale páno­vé si umí pora­dit a nic nene­cha­jí náho­dě. Loupež ve vel­kém sty­lu jim pře­ci umož­ní strá­vit dal­ší důchod­cov­ská léta v poho­dě a bez pro­blé­mů. Loupeže jsou divác­ky vděč­ný námět a v žán­ru kome­die...Read more »
podivna holka

Podivná holka

...a neva­dí vám nádech horo­ru, sáh­ně­te po Podivné hol­ce. Nebudete lito­vat. Hodnocení: 95% PODIVNÁ HOLKA Autorka: Jenny Blackhurst Originální název: The Foster Child Překlad: Petra Krámková Vydáno: Domino, 2019 Počet stran: 408...Read more »
Audiokniha Doktor Proktor a velka loupez zlata Jo Nesbo

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

...by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno, čili o hodi­nu poz­dě­ji, se král ve svém palá­ci díval na...Read more »
Lupici

Lupiči paní domácí - „Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna!“

Tak zní podti­tul nové kome­die s Tomem Hanksem v hlav­ní roli. Je prav­da, že lou­pež sice byla usku­teč­ně­na, ale její strůj­ci si její­ho výtěž­ku pří­liš neu­ži­jí. V domě své­ráz­né kor­pu­lent­ní paní Munsonové,...Read more »

Loupež po italsku

...na šest. Nakonec jsme pro­mí­ta­čům sta­či­li a tak spus­ti­li pro­duk­ci. Loupež po ital­sku je úžas­ně dyna­mic­ký film, kde se divák roz­hod­ně nenu­dí. Když už to vypa­dá, že je ruka v ruká­vě, sta­ne se...Read more »
large

RECENZE – Podivná holka

...není ochotna naslouchat varováním, že na její nové pacientce je cosi zvláštního. Že ta jedenáctiletá holka je podivná. Něčím nebezpečná. Ellie jako jediná přežila požár, při kterém uhořela celá její...Read more »
Podivna medicina

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je více...Read more »

J.C.V.D. - To se takhle Van Damme (jakože opravdu Van Damme) vydává na poštu,aby se posléze stal rukojmím...aby se vyzpovídal...občas rozesmál...a ukázal herectví.

...tu nejmé­ně zají­ma­vou pří­sa­du. A to i přes­to, že se prá­vě na ni vážou ty nej­po­ve­de­něj­ší naráž­ky ohled­ně showbyz­ny­su a Johna Woo. Je to způ­so­be­no i tím, že se Mechri vyhý­bá trvan­li­věj­ší nad­sáz­ce. Loupež...Read more »
Mark Gatiss LR 1

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

...BBC Mark Gatiss, kte­rý se obje­vil také napří­klad jako Tycho Nestoris v seri­á­lu Hra o trů­ny, Prince Regent v seri­á­lu Taboo, najde­te ho i v seri­á­lu Hercule Poirot, ve fil­mu Woodyho Allena Match Point či v rema­ku...Read more »
murder mystery 1

Murder Mystery

...Mystery je takovou částečnou parodií na filmy na motivy příběhů těch největších literárních detektivů jako Hercule Poirot a spol. Na rozdíl od ostatní komediálních kousků Sandlera a spol z posledních...Read more »

TV - tipy 9.9. - 15.9.2002

Co nás čeká a nemi­ne!! 9.9. - 15.9.2002 Pondělí 9.9. 9.25 - Nova -Billy Kid 9.50 - ČT 1 - Profesionálové 19.55 - Prima - Hercule Poirot 22.00 - ČT 2...Read more »

Program od 30.8. do 5.9.2002

...armád­ní nemoc­ni­ce ze 70. let 19:55 - Prima - Hercule Poirot - detek­tiv­ní seri­ál pod­le Agaty Christie Úterý - 3.9.2002 9:25 - Nova - Spartakus - Dvoudílný ame­riský vel­ko­film v režii Stanleyho...Read more »
570x460x0 eddcc105cc5e3941d297c1daf6956d0e

Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla

jako jedi­ná zís­ka­la od potom­ků opráv­ně­ní psát ve sty­lu Agathy Christie detek­tiv­ní pří­pa­dy, kte­ré vyšet­řu­je prá­vě Hercule Poirot. Spisovatelky Sophie Hannah je to dal­ší detek­tiv­ka ve sty­lu Agathy Christie. V roce...Read more »
Pes na prvém místě

Agatha Christie třikrát jinak

...totiž tak tro­chu vybo­ču­je z detek­tiv­ní­ho žán­ru. Nejenže se tu neob­je­vu­je ani Hercule Poirot, ani sleč­na Marplová ani něja­ký jiný ama­tér­ský detek­tiv, dokon­ce tu ani nedo­jde k žád­né vraž­dě. Pro psa cokoli...Read more »
Plymouth Express obálka

Tři případy tří detektivů

V povíd­ko­vém sou­bo­ru Expres do Plymouthu se skrý­va­jí ti detek­tiv­ní povíd­ky Agathy Christie. V kaž­dé z nich se setká­me s jiným detek­ti­vem. V prv­ní povíd­ce, kte­rá pro­půj­či­la jmé­no celé kni­ze Hercule Poirot, vyšet­řu­je vraž­du dce­ry...Read more »
Agatha CHristie manželka

Další dávka Agathy Christie

...pak slo­vut­ný bel­gic­ký detek­tiv Hercule Poirot řeší vraž­du mla­dé­ho lor­da Cronshawa na Vítězném ple­se a násled­né pře­dáv­ko­vá­ní koka­i­nem lor­do­vi pří­tel­ky­ně prv­ní pohled vypa­da­jí­cí jako sebe­vraž­da. Tato povíd­ka byla dokon­ce i zfil­mo­vá­na pod...Read more »

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

OBSAH   Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž....Read more »
logo max cover

Prima Max - program na září

...20:00 Žhavé výstře­ly ABRAHAMS J., Sheen Ch., Golinoová V., Elwes C. 17.09.2019 22:00 Loupež na úrov­ni SOBOL J., Russell K., Baruchel J., Winnicková K. 18.09.2019 0:00 Paradox času SPIERIG M.,...Read more »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

20. 9. 2004 - ČT2 21:30 2001: Vesmírná ody­sea (2001: A Space Odyssey) Britský film nato­če­ný pod­le lite­rár­ní před­lo­hy A. C. Clarkea, oce­ně­ný Oscarem za vizu­ál­ní efek­ty (1968). Hrají: K. Dullea, G....Read more »
Vdovyrecenzefilmu

Vdovy (Widows) – Recenze – 80%

...s dalšími dvěma vdovami (Michelle Rodriguez a Elizabeth Debicki) a přesvědčí je, že jedinou možností, jak dluh splatit, je provézt ještě větší loupež, kterou měli jejich manželé naplánovanou do budoucna…...Read more »
dckk 71 superman batman tryzen 1

#2032: DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň

...Gotham DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež DC komiksový komplet 33: JLA...Read more »
dckk 60 jsa zlaty vek 1

#1958: DC komiksový komplet 60: JSA - Zlatý věk - 80 %

...Batman - Zkáza, jež postihla Gotham""DC komiksový komplet 30: Wonder Woman - Kruh""DC komiksový komplet 31: Superman - Brainiac""DC komiksový komplet 32: Catwoman - Selinina velká loupež""DC komiksový komplet 33:...Read more »