gilmorky

4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

...seri­ál. A tak­též i Gilmorova děv­ča­ta ho mají… Nastal čas lou­če­ní. Každý to umí po svém, ale nej­lé­pe to umí Emily. Sedí na lavič­ce své­ho domu na bře­hu moře, je večer, poma­lu padá...Read more »
gilmore girls revival summer episode 3

3. Summer | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls aneb odejde Lorelai do lesů?

Přestože za okny mrz­ne a vypa­dá to, že bude za chvil­ku sně­žit, ve Stars Hollow panu­je hor­ké léto… Lorelai se slu­ní s Rory na lehát­ku u veřej­né­ho bazé­nu, za nimi sto­jí malí chlap­ci...Read more »
JS114605819 gilmore hotel large transdODRziddS8JXpVz XfUVRwJPRV3mEWc1JIB4HAWdEJE

2. Spring | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Co že se sta­lo s naší vzor­nou Rory? Vypadá to, jako by se ta cíle­vě­do­má mla­dá žena, co už od dět­ství jed­no­znač­ně vědě­la, čím být chce a čím být roz­hod­ně nechce, ocit­la...Read more »
GG winter 1

1. Winter | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls

Gilmor girls je ame­ric­ký seri­ál vysí­la­ný v letech 2000 - 2007, kte­rý sle­du­je osu­dy svo­bod­né mat­ky Lorelai a její dce­ry Rory ve fik­tiv­ním měs­teč­ku Stars Hollow. Jednotlivé pří­běhy jsou typic­ké zvlášt­ním humo­rem...Read more »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...divá­ky popr­vé upo­zor­nil hos­tu­jí­cí rolí ve dru­hé epi­zo­dě seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta coby Mick, tech­nik kabe­lo­vé tele­vi­ze. V prů­bě­hu prv­ní sezó­ny se Gunn do seri­á­lu vrá­til v roli Kirka Gleasona, jed­no­ho z nej­vý­střed­něj­ších oby­va­tel...Read more »

Božský Evan (Evan Almighty)

...zpráv se sta­ne čer­s­tvý kon­gre­sman, kte­rý vyhrál vol­by s hes­lem „Změním svět“... Stěhuje se i se svou man­žel­kou (hra­je ji Lauren Grahamová, znát ji může­te jako Lorelei ze seri­ál Gilmorova děv­ča­ta) a svý­mi...Read more »
Stránka načtena za 0,98536 s | počet dotazů: 158 | paměť: 27508 KB. | 27.11.2020 - 06:40:51