pochmurny kraj zrcadleni 1

#1875: Pochmurný kraj 2: Zrcadlení - 60 %

...je v tomto podání více pohádkový než hororový. Komiks "Pochmurný kraj 2: Zrcadlení" zakoupíte se slevou na stránkách Comics Centra.Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:"Pochmurný kraj 1: Hejna běsů"...Read more »
big stary kraj 2qQ 278920

Dörte Hansenová: Starý kraj.

...tom pěti­le­tá Vera, kte­rá sem při­chá­zí se svou aris­to­kra­tic­kou mat­kou. Starý kraj je přís­ný. Tvoří ho obdě­la­ná pole, domy s hrázdě­ný­mi kon­struk­ce­mi, sady plné třeš­ní a jablek. Obzvláště pak jablek. Starý kraj...Read more »
FestvalSpFilmu

10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem

...svým oblí­be­ným reži­sé­rem, jenž stál i u zro­du jeho kari­é­ry - Pedrem Almodóvarem. Cyklus uza­ví­rá bláz­ni­vá kome­die Letní déšť, kte­rou Banderas sám reží­ro­val. Festival letos láká i do zemí Latinské Ameriky. Diváky i odbor­nou...Read more »

Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!

Pokračování fil­mu pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Hunger Games: Síla vzdo­ru se blí­ží. Knižní série Hunger Games se sta­la celo­svě­to­vým feno­mé­nem a zasáh­la již mili­o­ny fanouš­ků. Závěrečný díl kniž­ní tri­lo­gie roz­dě­li­li fil­ma­ři do...Read more »
TMo dxBvtMU

Jak vypadal život Kapitána Ameriky?

Read more »
puzzle ceska republika

Objevuj s puzzle: Česká republika

...je dopl­ně­na milý­mi ilu­stra­ce­mi autor­ky. Děti se hra­vou for­mou nau­čí, s jaký­mi stá­ty sou­se­dí­me, co je pro kte­rý kraj typic­ké, co se tam vyrá­bí, pří­pad­ně jaké památ­ky zde najde­me. Pomocí obráz­ků,...Read more »
Havelka

Hastrman - Rozhovor s režisérem Ondřejem Havelkou

...Urban píše. To je sku­teč­ně pře­krás­ný kraj. Je to vlast­ně kou­sek od Máchova jeze­ra, kde jsme taky jeden obraz toči­li. Po pře­čte­ní kníž­ky jsem si ten kraj pro­jel na kole a okouz­le­ní čte­ná­ře...Read more »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Stříbrná puška

...do kon­ce tvr­dil, že více­krát pobý­val v Americe, a to popr­vé v době oko­lo r. 1862-63, pak někdy kolem roku 1869... Pro obě tyto ces­ty do Ameriky hovo­ří roz­lič­ná hle­dis­ka, pře­de­vším rané vlast­nic­tví...Read more »

LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005

...do sou­čas­né Ameriky. Jerry Bruckheimer a Jon Turteltaub se s fil­mo­vým štá­bem podí­va­li na mno­ho míst, kte­rá hra­jí význam­nou roli v his­to­rii Ameriky – včet­ně Independence Hall v Philadelphii, Lincolnova památ­ní­ku ve Washingtonu nebo...Read more »
fc porto and fc boavista stadium tour from porto in porto 419169

FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

...svých slu­žeb v dre­su Porta se klu­bu boha­tě vypla­til. Všichni jme­no­va­ní hrá­či pochá­zí z Jižní Ameriky a jed­ná se o výbor­ný výsle­dek vyhle­dá­va­čů talen­tů FC Porto. Kromě nich se na zmí­ně­né sou­pis­ce nachá­zel dal­ší...Read more »
rukojmi005

Kino pokladňa ( Aneb, ako sa darí filmom v kinách ) # 2

...oko a kru­tá rana boxé­rom do žal­úd­ku štúdia Fox, kto­ré malo ďale­ko väč­šie ambí­cie, kto­ré samozrej­me nena­pl­ní. 70 mili­ó­nov, viac si z Ameriky Turbo neod­ne­sie, mož­no svet ho zachrá­ni, no na dvoj­ku...Read more »
Bila

Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU

...mi ten­to kraj a mám ráda atmo­sfé­ru kon­cer­tů, ale na nich nikdy není na nic čas. Díky fil­mu jsem měla vždy vět­ší pří­le­ži­tost si kraj užít, pro­hléd­nout. Naše země má pár...Read more »
IMG_1200

2Bobule

...říká Lubomír Lipský coby fil­mo­vý děda, a tato věta má i díky Lipského podá­ní vel­kou šan­ci zli­do­vět. 2BOBULE – Opět s Richardem Krajčem v zádech Píseň k prv­ním Bobulím slo­žil Richard Krajčo. Jeho sklad­ba Atentát...Read more »
KUB 032 orizn 800x445

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den se...Read more »
nhm 62 invaders 1

#1884: Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders - 40 %

...jsou tým, který mě zajímá. Rovnou se přiznám, že představa Captaina Ameriky, Buckyho, Namora, Human Torche a Tora, jak bojují za druhé světové války, je pro mě prostě nějakým způsobem...Read more »
JM Frey Author

Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného

...do Ameriky. Neexistují pou­ze koně, kte­ré jsou ustá­je­ní. Například v pří­rod­ní chrá­ně­né oblas­ti Merfelder Bruch v Německu žijí ve vol­né pří­ro­dě divo­cí koně. Ti oprav­dov­ští to však nejsou, nicmé­ně se liší od...Read more »
p9788075434166 utek za

Útěk za láskou - kniha

...nedob­ro­vol­ným, bavi­la. Emma je totiž dce­rou zná­mé­ho čes­ké­ho her­ce a oby­čej­né ženy ze Spojených stá­tů Amerických, tak­že to roz­hod­ně v živo­tě nemá jed­no­du­ché. Matka ji necha­la u otce a sama se vrá­ti­la do Ameriky,...Read more »
Tekumseh

Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy

...dru­hé kvů­li tomu, že někte­ré důle­ži­té věci v říze­ní (dnes bychom řek­li v otáz­kách manage­men­tu) svě­řil své­mu totál­ně neschop­né­mu bra­t­ro­vi. Podařilo se mu sjed­no­tit mno­hé kme­ny v sever­ní oblas­ti sever­ní Ameriky. Ovšem v momen­tě,...Read more »
indian umpa pa 1

#2083: Indián Umpa-pa v souborném vydání

...muž, který to má v hlavě srovnané, tak nějak na indiánský způsob. A pak jsou tu francouzští mořeplavci, kteří do Ameriky připlouvají, aby si udrželi svoje kolonie. A mezi nimi...Read more »
TicheMisto

Tiché místo - DOMOV

...Oba pochá­zí z ven­kov­ské­ho pro­stře­dí Iowy ze srd­ce Ameriky. „Během psa­ní jsme mys­le­li na všech­ny pro­sto­ry, kte­ré lze vytvo­řit ze sto­dol a kuku­řič­ných sil a na všech­na dal­ší mís­ta, kde bys­te nor­mál­ně na...Read more »
DSC02867

San Andreas: 3D - 60 %

...Fabrizio. Při tvor­bě scé­ná­ře se auto­ři urči­tě inspi­ro­va­li dlou­hou šká­lou ame­ric­kých fil­mů o pří­rod­ních kata­stro­fách a roz­hod­li se pro­po­jit zemětře­se­ní s tsuna­mi. Zasadit děj na západ­ní pobře­ží sever­ní Ameriky je tedy dob­rým tahem. V oblas­ti...Read more »

Štěstí

...pří­tel odjel pra­co­vat do Ameriky a ona by ráda jela za ním, pro­to­že rov­něž nevi­dí v živo­tě na Mostecku žád­nou per­spek­ti­vu. Její kama­rád­ka Dáša (Aňa Geislerová) je svo­bod­ná mat­ka dvou dětí, kte­rá...Read more »
non stop02

Non-Stop [80%]

...národ­ní bez­peč­nos­ti na palubě mezi­ná­rod­ních letů. Právě při jed­nom z nich, kte­rý smě­řu­je z Ameriky do Londýna, se mu na zabez­pe­če­nou lin­ku ozve nezná­mý vola­jí­cí, kte­rý žádá 150 mili­o­nů, jinak kaž­dých dva­cet minut...Read more »
Image1

Trio z Belleville

...co dál. Jednu věc, ten­to film je pros­tě poe­tic­ký šíle­ný ani­mo­va­ný fran­couz­ský film, se vší zapo­je­nos­tí fan­ta­zie, kri­ti­ky všech mož­nos­tí Francie a Ameriky. Od fran­couz­ské­ho „žabo­žrout­ství“ po ame­ric­kou tloušť­ku. A o čem vlast­ně...Read more »
200706262238 bandidas

Bandidas (Sexy Pistols)

...zále­ži­tost mno­ha fil­mů) jsou výro­ky typu: „Byla ve ško­le v Evropě.“ nebo „Vrátím se zpát­ky do Evropy.“ Já chá­pu, že i v Česku se říká: „Pojedu do Ameriky.“ Každému je pak jas­né, že...Read more »
zari

Premiéry v září 2012

04. 09. 12             Můj strý­ček z Ameriky Renaisův film Můj strý­ček z Ameriky je věno­ván Henrimu Laboritovi, věd­ci, zabý­va­jí­cí­mu se beha­vi­o­ris­mem, kte­rý vychá­zí z těch­to tezí: „Pro bytost je jedi­ným důvo­dem bytí být, to zna­me­ná...Read more »