Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Folk factory: Epydemye'
Futuregate

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

Druhý roč­ník fes­ti­va­lu sci-fi fil­mů Future Gate letos v Praze i v Brně. Unikátní fil­mo­vá pře­hlíd­ka při­ne­se legen­dár­ní Vetřelce, oce­ně­nou vesmír­nou kome­dii The History of Future Folk, vůbec prv­ní čes­ké uve­de­ní posled­ní­ho fil­mu...Read more »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...Imperium s Danielem Radcliffem či film Bena Afflecka Pod rouš­kou noci.             Sullivan je také aktiv­ním diva­del­ním her­cem. Před nedáv­nem byl nomi­no­ván na cenu Lucille Lortel za svůj výkon v novém folk-rockovém muzi­ká­lu...Read more »
robocop image03

RoboCop [80%]

...pře­dě­láv­ky pak nevím co víc by jí být moh­lo. A hudeb­ní dopro­vod Pedra Bromfmana nemá chy­bu.     Koktejl: 10% Folk 30% Deprese 10% Vyšperkovaná audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka 20% Špičkové obsa­ze­ní 15%...Read more »

Utopie - Nejvíce lidí žije v Číně

...– nej­víc lidí žije v Číně (Folk flest bor i Kina) Režie: Martin Asphaug, Arild Frölich, Sara Johnsen, Magnus Martens, Hans Peter Moland, Terje Rangnes, Thomas Robsahm, Ingebjorg Torgersen, Morten Tyldum Scenář:...Read more »
beyond dance1

Za mořem / Beyond the Sea (2004)

...film, ve kte­rém hrál.   Bobby Darin (vl. jm. Walden Robert Cassotto, *1936 †1973) byl jeden z nej­zná­měj­ších hudeb­ní­ků, kte­rý začí­nal hrát rock’n’roll a folk. Měl davy fanouš­ků, vět­ši­nou tee­nage­rů, kte­ří...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...sobot­ní pod­ve­čer na Dočesné pod chme­lo­vým majá­kem. Luboše a Pavla Malinovy zná asi kaž­dý fanou­šek folk & coun­t­ry music. Svého času spo­lu oba hrá­li v čer­s­tvě zalo­že­né Druhé trá­vě. Mají ješ­tě tro­chu...Read more »
c04ca9c896 105586743 o2

Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018

...jakýsi indie-folk-rock, to nemusí sednout každému. Mně osobně to nevadilo, ale přiznám se, že v některých místech bych trochu stříhal. Celý film má navíc dost pozitivní vyznění, ale výsledný efekt...Read more »

Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018

...dra­ma. Takto poda­né to ale nepů­so­bí moc věrod­ně, spí­še odflá­kle. Dost pasá­ží je také věno­vá­no hud­bě, což je žánro­vě jaký­si indie-folk-rock, to nemu­sí sed­nout kaž­dé­mu. Mně osob­ně to neva­di­lo, ale...Read more »

Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka

...pro­du­cent fil­mu Daniel Strejc. Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza. Premiéra v kinech je v plá­nu na pře­lom roku 2015 a 2016. Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima....Read more »
GodzillaScreen

Godzilla – 50%

...jej točil reži­sér, kte­rý nezvlá­dá herec­kou akci. Gareth Edwards nato­čil před tím­to fil­mem pou­ze dva vel­ko­fil­my (Zakázaná zóna a Factory Farmed). Jediné, co na tom­to fil­mu lze vzít za rela­tiv­ně dob­ré,...Read more »

GARETH EDWARDS

...úkol nato­čit bez štá­bu za dva dny krát­ký film pou­ze s jed­ním her­cem. Výsledný film „Factory Farmed“ zís­kal prv­ní cenu. Inspirován tím­to par­ty­zán­ským pří­stu­pem k fil­mo­vé tvor­bě nato­čil obdob­ným způ­so­bem film „Zakázaná...Read more »
Suspiria

Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy (Suspiria, Apostle,…)

...(dobrovolníci, crowdfunding na hroby) a nechybí ani komentáře členů Leoneho štábu (Eastwood, Morricone, komparzisté-pamětníci... ), kteří sem tam snímek okoření historkou z natáčení. (80%) © Film Factory Arctic (Joe Penna,...Read more »

Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince

...z ní ale zava­nout i Cimrmanův vichr z hor,“ hlá­sal Vojta Kotek už před prv­ní klap­kou. Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza. Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima....Read more »

Pixely - Obsah/O filmu

...Wenham byl také zod­po­věd­ný za tvor­bu ostat­ních deko­ra­cí fil­mu, včet­ně her­ny Electric Dreams Factory – dějiš­tě svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu, na kte­rém exce­lu­jí Sam Brenner, Ludlow Lamonsoff a Eddie Plant – a také are­á­lu...Read more »
Baba z ledu foto

Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář

...Studio a i/o post. Film pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie. Distributorem fil­mu je spo­leč­nost Falcon. Do mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce ho zakou­pi­la spo­leč­nost Match Factory. SYNOPSE Po setká­ní s otu­žil­cem Broňou (Pavel Nový) začí­ná ovdo­vě­lá...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...NY, the Laugh Factory či v Comedy Store v Los Angeles. Ale tepr­ve svým prv­ním vystou­pe­ním v rám­ci fes­ti­va­lu Just for Laughs v Montrealu na sebe sku­teč­ně doká­zal upou­tat pozor­nost zábav­ní­ho prů­mys­lu a obdr­žel prv­ní fil­mo­vé...Read more »

Zahulíme, uvidíme

...jeho nemé­ně slav­né Věznici (Animal Factory, 2000). Spolupracoval však také s význam­ným nezá­vis­lým reži­sé­rem Halem Hartleym (Amateur - 1994, Henry Fool - 1998). S Dannym Leinerem spo­lu­pra­co­val Rosenzweig už na jeho režij­ním...Read more »