Padeset

Historie novely: Padesát odstínů začíná

...odstí­nů šedi“ stu­dia Universal Pictures a Focus Features. Autorka cíti­la, že Universal bylo správ­nou vol­bou. Pochvalně říká: „Potkala jsem spous­tu skvě­lých fil­ma­řů z růz­ných stu­dií Hollywoodu a vůbec to neby­lo leh­ké roz­hod­nu­tí. Ale...Read more »
Tenkrat

Tenkrát v Hollywoodu

...s Charlize Theron a Nicole Kidman. Film do kin uve­de spo­leč­nost Lionsgate. Margot byla před nedáv­nem k vidě­ní ve fil­mu Josie Rourke Marie, krá­lov­na skot­ská, kte­rý spo­leč­nost Focus Features uved­la do kin 7. pro­sin­ce...Read more »
Eiden

ALDEN EHRENREICH

...Beatyho Pravidla nepla­tí, sní­mek Jasmíniny slzy, film Nádherné bytos­ti, sní­mek spo­leč­nos­ti Focus Features Odnikud nikam v režii Sophie Coppola, film Twixt Francise Forda Coppoly a sní­mek Stoker spo­leč­nos­ti Fox Searchlight.             Ehrenreich...Read more »
003

Poznáváme... Zvířata v lese

...celou pub­li­ka­ci pře­čtou, mohou si zís­ka­né zna­los­ti ově­řit v zábav­ném kví­zu s osm­nác­ti otáz­ka­mi. Musím pochvá­lit nápa­di­tou gra­fic­kou úpra­vu i pře­hled­nost. Publikaci pro­vá­ze­jí zda­ři­lé foto­gra­fie zví­řat, zachy­ce­ných v při­ro­ze­ném pro­stře­dí, a jejich mlá­ďat. Originál: Focus...Read more »
DSC00431

Informace z tiskové konference k filmu Hmyz

...Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Rotterdamu v sek­ci Deep Focus: Signature. Tento fes­ti­val je nesou­těž­ní a jsou na něm uvá­dě­na díla reno­mo­va­ných tvůr­ců. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá násle­do­va­la ihned pro pro­jek­ci fil­mu, byli pří­tomni...Read more »
Spider 2

Spider-Man: Homecoming - O TVŮRCÍCH

...se tak­též podí­lel jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře a v němž si zahrá­li Peter Stormare a Laura Allen. Na ten­to úspěch navá­zal scé­ná­řem a režií kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho nezá­vis­lé­ho sním­ku Cop Car spo­leč­nos­ti Focus Features. V tom­to...Read more »
PobrezHlidka

Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI

Pro zno­vu­ob­je­ve­ní iko­nic­kých čer­ve­ných plav­ko­vých uni­fo­rem týmu Pobřežní hlíd­ky, se pro­duk­ce obrá­ti­la na kos­tým­ní desig­nér­ku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztra­ce­ná lás­ka). „Když se řek­ne Pobřežní hlíd­ka, samo­zřej­mě vás napad­nou čer­ve­né...Read more »
GrimsbyPlakat

Grimsby - O tvůrcích

...26 letech nato­čil sní­mek Kurýr, na kte­rý záhy navá­zal pokra­čo­vá­ním Kurýr 2 pro spo­leč­nos­ti Europacorp a Twentieth Century Fox, a poz­dě­ji téhož roku nato­čil tak­též thriller Utržený ze řetě­zu pro spo­leč­nos­ti Focus...Read more »

The Testament of Sherlock Holmes

Vlastní hod­no­ce­ní: 95% Datum vydá­ní: 20.10.2012 Výrobce: Focus Home Žánr: akč­ní adven­tu­ra Počet hrá­čů: kon­zo­le 1 Lokalizace: ang­lič­ti­na, čes­ké titul­ky Doporučený věk: 16+ Kdo by neznal legen­dár­ní­ho Sherlocka a jeho staré­ho...Read more »
Popelka

Popelka - O TVŮRCÍCH

...Bastille Day spo­leč­nos­ti Focus Features. STELLAN SKARSGARD (vel­ko­vé­vo­da) je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­lep­ších švéd­ských diva­del­ních a fil­mo­vých her­ců. Svou kari­é­ru zahá­jil v Královském diva­dle dra­ma­tu ve Stockholmu, kde strá­vil cel­kem šest­náct let...Read more »

MARK STRONG

...opo­je­ní Davida Evanse; Sluneční jas Istvána Szabó (1999); a také pro Focus Features Velký den sleč­ny Pettigrewové Bharata Nalluriho a Orel Deváté legie Kevina Macdonalda. Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní seri­á­ly a mini­sé­rie pat­ří...Read more »
Ang

ANG LEE

...Eric Bana a Jennifer Connelly) a Zkrocená hora a Touha, opa­tr­nost pro Focus Features. Kromě ceny z Benátek zís­kal film Touha, opa­tr­nost dal­ší ceny, včet­ně nomi­na­ce na cenu Independent Spirit pro her­ce Tony Leung...Read more »

Květnové premiéry

...Noyce, kte­rý má na svě­do­mí fil­my jako „Svatý“, „Někdo se dívá“, „Jasné nebez­pe­čí“ a „Sběratel kos­tí“. Podle vše­ho půjde o dost nad­prů­měr­ný film. 22.5. Auto focus – Muž upro­střed své­ho kru­hu Greg...Read more »