Im Dancing As Fat As I Can promo 4

Simpsonovi – S30E13: I’m Dancing as Fat as I Can

České titul­ky pro 13. epi­zo­du 30. sezó­ny. Pasují pro:The.Simpsons.S30E13.720p.WEB.x264-TBS - mx Stahujte s Simpsonovi.Blog....Číst dál »

Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...

...The Big Fat Kill a That Yellow Bastard. Nebudu se zmi­ňo­vat přespří­liš o  pří­bě­zích jako tako­vých, ty je tře­ba vstře­bat pří­mo v kině. Přesto se pojďmě věno­vat kaž­dé ze tří čás­ti zvlášť....Číst dál »
Vizuál Zrodila se hvězda

Vychutnejte si film Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga s dokonalým zvukem v sále Dolby Atmos Cinema City

...kte­rém zaži­je­te doko­na­lý hudeb­ní i fil­mo­vý záži­tek, je navští­vit sál s nej­mo­der­něj­ší pro­sto­ro­vou zvu­ko­vou tech­ni­kou Dolby Atmos, kte­rý se nachá­zí v Cinema City Chodov. Film Zrodila se hvězda může­te vidět ve všech mul­tiplexech...Číst dál »
the king and i 3

Král a já / The King and I

...a Yun-Fat Chow je sice holly­wo­od­sky gran­di­óz­ní, vel­ko­le­pá – a sáhodlou­há – podí­va­ná (ver­ze z roku 1956 trvá 133 minut, tato ji před­či­la o čtvrt­ho­di­nu), bohu­žel ale také poplat­ná době vzni­ku, tedy seš­ně­ro­va­ná poli­tic­kou...Číst dál »
03

Neprůstřelný mnich

...svě­to­vé vál­ky pát­ra­jí­cí po dáv­ném svit­ku tibet­ských mni­chů, kte­rý dá jeho čita­te­li nesmr­tel­nost a obrov­skou sílu. Tibetské mon­ky tady zastu­pu­je Yun Fat Chow, kte­rý je momen­tál­ním stráž­cem svit­ku a už 60 let boju­je...Číst dál »
PowerBwolf

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace vskut­ku...Číst dál »
Deadh

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY

Slavný bás­ník kdy­si napsal “…ty nej­sil­něj­ší osob­nos­ti jsou cej­cho­va­né jizva­mi” - což jis­tě pla­tí o Deadpoolovi, jehož zne­tvo­ře­ný obli­čej se stal výsled­kem hrůz­né­ho expe­ri­men­tu, kte­rý pod­stou­pil. Stejně tak pla­tí...Číst dál »
namety pro skolni druzinu

Náměty pro školní družinu - konkrétní činnosti v 10 tematických projektech

Pedagogická prá­ce v dru­ži­ně má svá spe­ci­fi­ka. Po skon­če­ní výu­ky je tře­ba, aby děti efek­tiv­ně strá­vi­ly vol­ný čas, posi­lo­va­ly svou osob­nost, zdo­ko­na­lo­va­ly se v soci­ál­ních doved­nos­tech, uči­ly se spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi.  Kniha...Číst dál »
image001

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

Natáčení let­ní kome­die Bajkeři pod­le scé­ná­ře dnes jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších auto­rů, Petra Kolečka, zača­lo kon­cem květ­na v praž­ských loka­cích, násled­ně se štáb pře­su­nul do Jedovnice, točit se bude celý čer­ven...Číst dál »

Filmové premiéry v září

...(Bulletproof Monk) Mnich (Chow Yun-Fat) je vyrov­na­ný mis­tr bojo­vých umě­ní, jehož povin­nos­tí je chrá­nit pra­dáv­ný svi­tek, záhad­ný arte­fakt - klíč k neo­me­ze­né moci. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures s pýchou uvá­dí Chow Yuna-Fata a Seanna Williama...Číst dál »

Bulletproof Monk

...by naše chout­ky uspo­ko­jit. Ale tomu je konec. Po skvě­lém Tygru a Drakovi (kte­rý dokon­ce obdr­žel Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film) se Chow Yun-Fat vra­cí v plné síle…. A pro­ti němu, opět v roli...Číst dál »