palme knihy ilustrator

Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?

Monika se nesmír­ně těši­la, až začnou prázd­ni­ny. Už od květ­na čeka­la na tohle obdo­bí a najed­nou to bylo tady. Se spo­lu­žá­ky si zamá­va­li a roz­prch­li se vstříc dvě­ma měsí­cům vol­na....Číst dál »
PokladAzt

Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků

Premiéra fil­mu se usku­teč­ni­la 4. břez­na 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí pro­du­cent Artur Brauner, Lex Barker se svou novo­pe­če­nou man­žel­kou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf Wolter, Teresa Lorca...Číst dál »
PokladAzt

Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť

...Las Palmas stor­no­val a zbý­va­jí­cí zábě­ry doto­čil i přes nepří­z­ni­vé poča­sí v Jugoslávii. Egger neskrý­val zkla­má­ní a varo­val pro­du­cen­ta, že Poklad Aztéků nestih­ne do Vánoc nato­čit. U osa­dy Tuzi se fil­ma­ři pokou­še­li doto­čit zbý­va­jí­cí scé­ny z tábo­ra Čičimeků,...Číst dál »
PokladAzt

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

...veš­ke­ré pří­pra­vy na natá­če­ní a takt­ně se s Walersteinem roz­lou­čil. Na post reži­sé­ra Pokladu Aztéků byl anga­žo­ván holly­wo­od­ský reži­sér André de Toth (1912-2002), kte­ré­mu Brauner nabí­dl hono­rář 29.000 USD. Když se ale reži­sér dozvě­děl, že Poklad Aztéků je...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Obsah filmu

...ješ­tě uvést do pohy­bu slo­ži­tý mecha­nis­mus, kte­rý způ­so­bí zří­ce­ní celé ská­ly. Poklad zmi­zí navždy a s ním zahy­ne i Cornel a jeho tři nej­věr­něj­ší spo­leč­ní­ci. Zbytek ban­di­tů mar­ně čeká na návrat svých vůd­ců. Po třech...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Světová premiéra v kině Universum

V Rialtu pano­va­lo napja­té oče­ká­vá­ní. Bude se Poklad na Stříbrném jeze­ře divá­kům líbit? Producent inves­to­val 3,5 mili­o­nů marek a nikdo nechtěl ani pomys­let na to, že by film pro­pa­dl. Dva dny před pre­mi­é­rou...Číst dál »
Smoulove

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

...zába­vou a humo­rem, pro­to­že se jeho tvůr­ci roz­hod­li Šmouly zavést do pes­t­ro­ba­rev­né­ho, vzru­šu­jí­cí­ho a nebez­peč­né­ho svě­ta Zakázaného lesa. „Je to mís­to, jaké jsme dosud nevi­dě­li – je krás­ný, ale plný pře­kva­pe­ní, nebez­pe­čí...Číst dál »
FRH 8201

Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

o nej­vět­ší skvos­ty utka­jí v mini auk­ci. Na vaší půdě se může skrý­vat poklad, o kte­rém jste mož­ná dopo­sud nemě­li ani tuše­ní. V kaž­dém z osmi nato­če­ných epi­zod dru­hé řady pořa­du Poklad z půdy budou odbor­ní­ci...Číst dál »
FRH 6725

8.října ve 21:30 na Primě startuje nový pořad Poklad z půdy, kterým provází Jan Rosák.

je ve sku­teč­nos­ti pokla­dem! FRH 6725 Poklad z pudy 1 Poklad z pudy 2 Poklad z pudy 3 Poklad z pudy 4 Poklad z pudy 5 Poklad z pudy 6...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Westernové město Tulsa a kostelík v El Doru

...Přímo v Národním par­ku Paklenica se nachá­zel Kaňon duchů. Jednou z posled­ních loka­lit, kde se natá­čel Poklad na Stříbrném jeze­ře, byl kaňon řeky Zrmanji, nád­her­ný motiv, kte­rý našel uplat­ně­ní v mno­ha may­ov­kách. V Pokladu na...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové

...fes­ti­va­lu v Berlíně. Tam došlo k osu­do­vé­mu setká­ní Pierra Brice s pro­du­cen­tem Horstem Wendlandtem, kte­rý již dlou­hé týd­ny mar­ně hle­dal vhod­né­ho před­sta­vi­te­le Vinnetoua pro svůj nový film Poklad na Stříbrném jeze­ře. Když Wendlandt spat­řil...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)

...vyptá­val per­so­ná­lu, zda zna­jí pří­běhy Karla Maye. Když ho všich­ni ujis­ti­li, že may­ov­ky čet­li a zna­jí Vinnetoua s Old Shatterhandem, spo­ko­je­ně se usmál: Poklad na Stříbrném jeze­ře bude mít úspěch. Protože výro­ba fil­mů byla...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu

...let­ci a milov­ní­ci auto­mo­bi­lo­vých závo­dů. Nachází se tu jeden z nej­lep­ších auto­dro­mů v Chorvatsku. Takto vzpo­mí­nal na prá­ci pro Poklad na Stříbrném jeze­ře scé­no­graf Duško Jeričević: Byl jsem teh­dy fil­mo­vým archi­tek­tem u Jadran fil­mu a při­pa­dl mi...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda

Hudbu k Pokladu na Stříbrném jeze­ře slo­žil ber­lín­ský rodák Martin Böttcher (nar. 1927), jeden z nej­vy­tí­že­něj­ších němec­kých fil­mo­vých kom­po­nis­tů. Jeho ústřed­ní melo­die fil­mu, poz­dě­ji zná­má jako Old-Shatterhand-Melodie, se po celých sedm­náct týd­nů drže­la na špi­ci němec­ké...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy

...čte­ná­řem may­o­vek, občas se k nim vra­cel i v dospě­los­ti, ale do natá­če­ní Pokladu na Stříbrném jeze­ře se přes­to nijak nehr­nul. Obával se, že s pohád­ko­vý­mi posta­va­mi z may­o­vek nelze nato­čit mezi­ná­rod­ně úspěš­ný wes­tern. Jednou dokon­ce pro­hlá­sil,...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna

První říjen roku 1962 byl záro­veň posled­ním dnem natá­če­ní Pokladu na Stříbrném jeze­ře. Vinnetou a Old Shatterhand stá­li ve ska­lách a byli při­pra­ve­ni k natá­če­ní. Kamera se roz­sví­ti­la a zvol­na zabí­ra­la klap­ku s datem 1.10. 1962 a názvem...Číst dál »
FRH 6725

Poklad z půdy – rozhovor s Janem Rosákem

Máte rád sta­ré věci kvů­li pří­bě­hům, nebo pro­to­že je to vhod­ná inves­ti­ce? Jak stár­nu, můj vztah ke sta­rým věcem je vře­lej­ší. Asi z kole­gi­a­li­ty k roč­ní­ku naro­ze­ní, tedy vlast­ně...Číst dál »
6912869 rozumbradkove a zlaty pohar 400

Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze

...jakým smě­rem se mají vydat. Vtipálek a Mudra šli spo­lu pro­zkou­mat jes­ky­ni, kde jak si mys­le­li, je poklad, kte­rý stá­le hle­da­li. Nakonec našli poklad v podo­bě zla­té­ho pohá­ru a čeka­la je ces­ta zpát­ky,...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres

Ve štá­bu vel­kých kopro­duk­cí vidě­lo mno­ho asi­s­ten­tů pří­le­ži­tost vytáh­nout se a uká­zat svo­ji moc. Tak se během natá­če­ní Pokladu na Stříbrném jeze­ře cho­val i Slavko Andres, dru­hý asi­s­tent režie. Protože mlu­vil dob­ře němec­ky, sdě­lo­val...Číst dál »
PokladAzt

Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku

...ostat­ním pro­du­cen­tům pro natá­če­ní wes­ter­nů. Štábu z Pokladu Aztéků poslou­ži­lo pře­de­vším jako skla­diš­tě zásob, kos­tý­mů a rekvi­zit, ba dokon­ce i jako mas­kér­na. Nedaleko Golden Hillu posta­vil archi­tekt Otto Pischinger nád­her­nou haci­en­du, kte­rá však byla...Číst dál »
Poklad

Poklad na Stříbrném jezeře - Natáčení u Plitvických jezer

Natáčení Pokladu na Stříbrném jeze­ře bylo zahá­je­no 6. srp­na 1962 v oblas­ti Plitvických jezer. Traduje se, že jako prv­ní se natá­čel sou­boj Old Shatterhanda s náčel­ní­kem Utahů Velkým vlkem. V göt­tingen­ském Karl-May-Archivu se však nachá­zí plán...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...poklad hlí­dá. Sluhové ho při útě­ku ztra­tí a vej­ce po řece doplu­je až k Atheninu útul­ku, kde ho zachrá­ní Tom s Jerrym. Později se z něj vylíh­ne malý drá­ček, kte­rý si vybe­re Toma za náhrad­ní mat­ku....Číst dál »

LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005

...berou vel­mi váž­ně.“ Během své­ho bádá­ní Wibberleyovi nara­zi­li i na jeden z nej­slav­něj­ších pokla­dů v ději­nách lid­stva – legen­da­mi opře­de­ný poklad Templářů. Templářský řád vzni­kl v 11. sto­le­tí jako odrů­da kři­žá­ků a dle růz­ných pověs­tí se...Číst dál »
Monkey

The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle

...tajem­ství ost­ro­va. Kradení se tro­chu zvrt­ne, šerm nebu­de jen o šer­mu a legen­dár­ní poklad ost­ro­va bude náš kan­di­dát hle­dat pod­le sta­ré pís­nič­ky. A jako na potvo­ru, zrov­na když svo­je úko­ly spl­ní, une­se...Číst dál »
PlayAllspoluprace4

Vlajky našich otců - Recenze

O váleč­ném fil­mu Clinta Eastwooda Dopisy z Iwo Jimy už jsme zde psa­li. Teď ale při­chá­zí do kin dru­hý (nebo snad prv­ní?) film popi­su­jí­cí bitvu o ost­rov Iwo Jima z dru­hé...Číst dál »
Přes kosti mrtvých Spoor Agnizeska Mandat Miroslav Krobot

Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

...kni­hy Volání netvo­ra: Příběh živo­ta Patrick Ness . Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu byl zve­řej­něn a  před­pro­dej star­tu­je ve čtvr­tek 16. břez­na ve 12 hodin na poklad­nách kin CineStar Praha - Anděl a Černý...Číst dál »